KIJK!!! raadslid Gea Meijers blikt terug op het eerste jaar van de nieuwe raadsperiode

In dit artikel blikt raadslid Gea Meijers terug op het eerste jaar van de fractie KIJK!!! en concludeert dat de KIJK!!!fractie concrete resultaten heeft geboekt op haar verkiezingsbeloften, juist wat betreft groen beleid. En dat ze samen met de andere coalitiepartijen hard op weg is plannen in het coalitieakkoord te realiseren.

30 Juni 2022: het was zover

Nog even en het is precies een jaar geleden dat de huidige coalitie geïnstalleerd is. Vorig jaar op 30 juni was het zover: Vanessa de Rond kon aan de slag als wethouder en als KIJK!!!-fractie konden we concreet gaan werken aan de kernboodschap van het coalitieakkoord: “Samen verder bouwen”. Daarmee wordt natuurlijk ook gedoeld op meer woningen, maar het is onze missie voor de gehele gemeente: versterken en verbeteren van het sociale, economische en omgevings-beleid en de uitvoering daarvan. Hierdoor willen we inwoners op het einde van deze raadsperiode een fijnere leefomgeving bieden.

Met de verkiezingsbelofte: “sociaal, groen, en progressief” is KIJK!!! aan deze coalitie begonnen. In de context van steeds urgenter-wordende klimaatverandering, voedsel- en energieprijzen die enorm stijgen, en toenemende onvrede en polarisatie, is deze belofte  meer dan ooit actueel.

Meerssen als zelfstandige gemeente

Na een jaar meebesturen kunnen we positief terugkijken op wat we bereikt hebben. Ons bestuur én ons gemeentelijk apparaat is succesvol verjongd en blijft rustig aan onze doelen werken. Veel nieuw beleid is of wordt ontwikkeld. De coalitie staat stevig in haar schoenen terwijl ze werkt aan bestaande uitdagen. De grootste oppositiepartij – Brug-M – doet haar best haar zaak voor een niet zelfstandige gemeente hard te maken, maar dat blijkt moeilijk in de huidige situatie waar er geen financiële of organisatorische noodzaak hiervoor is. Huidige argumenten grijpen terug op assumpties over oude onderzoeken rond de gemeente en algemene visies over Nederland. Brug-M heeft het thema weer op de agenda van de raad gezet (net een jaar na de gemeenteverkiezingen); zij deden dat met een initiatiefvoorstel waar de raad in mei over beslist. De raadsleden van de coalitie trekken hierbij één lijn: de coalitiepartijen zien geen aanleidingen om de zelfstandigheid van Meerssen ter discussie te stellen. Dat geldt ook voor de KIJK!!!-fractie. We vinden het jammer dat dit soort voorstellen onnodige onrust bij onze inwoners en ambtenaren aanwakkert.

Sociaal, groen, en progressief: sociaal

KIJK!!! blijft pleiten voor maatregelen rond energie-armoede. We blijven de inspanningen van de gemeente om energie-armoede gericht aan te pakken kritisch volgen. We willen dat dit beleid in 2023 en 2024 meer inwoners bereikt (zie onder andere onze vragen tijdens Raadsadvies Vergadering van 10 mei 2023). Ook hebben we vorige zomer artikel 40 vragen gesteld over de sluiting van de Auw Kerk, om aandacht te vragen voor de verenigingen die niet makkelijk vervangende ruimte kunnen vinden.

Groen met een accent op water

Twee KIJK!!! moties zijn door de raad unaniem aangenomen om waterveiligheid voor inwoners, dier en planten te bevorderen. In maart dit jaar is een motie aangenomen die het college opdraagt een subsidieregeling te maken om huizen van burgers helpen te beschermen tegen overlast. In december vorig jaar heeft de raad besloten om het college aan de provincie en waterschap te vragen waterinfiltratiemaatregelen bij boerenbedrijven in Meerssen te stimuleren. Meerssen is nu onderdeel van een pilot van de provincie om keukentafelgesprekken te houden met boeren. Natuurlijk hebben we ook gevraagd aan het college zorgen over de gevolgen van het openhouden van MAA op de gezondheid van mensen over te brengen bij de provincie. En ook unaniem is onze motie aangenomen om dit jaar te beginnen met een bewustwordingscampagne om restafval te verminderen. De gemeente is nu de campagne aan het voorbereiden en daarbij komen twee lesprogramma’s voor schoolgaande jeugd.

Progressief: burgerparticipatie We vragen consequent naar de plannen om burgers te betrekken bij de uitvoering van beleid, met aandacht voor specifieke doelgroepen zoals jongeren. Bij de eerste vergadering hebben we samen met de coalitiepartijen ervoor gezorgd dat het sportpark Rothem weer opgenomen werd in het accommodatiebeleid. Tot slot hebben we lokale democratische vorming van jongeren een impuls gegeven met een unaniem aangenomen motie, nadat dit thema  de afgelopen jaren wat was weggezakt binnen het gemeentelijk beleid.

Kwetsbaarheid

Uit: De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy

“Een paar weken terug zag ik een Ted Talk van Brené Brown. Ze is hoogleraar aan de Universiteit van Houston, waar ze al meer dan twaalf jaar onderzoek doet naar kwetsbaarheid, moed, authenticiteit en schaamte. Ik was onder de indruk van haar verhaal, wat heel toepasselijk is op mijn leven op dit moment.
Geïnspireerd door Brené schrijf ik nu dit stukje, over mijn leven en rol als wethouder. Kwetsbaarheid ten top…

Ze spreekt over de kracht van kwetsbaarheid; dat je door je kwetsbaar op te stellen echt verbinding maakt met de mensen om je heen en meer liefde ontvangt. Je leven wordt er mooier door. Kwetsbaarheid is volgens haar het nemen van risico’s, zonder dat het succes gegarandeerd is: de uitdaging aangaan!

Net zoals ik me voelde op 1 juli afgelopen jaar, toen ik gestart ben als wethouder, een sprong in het diepe! Een risico nemen om je baan vaarwel te zeggen en een nieuwe rol aan te nemen, als bestuurder voor de gemeente Meerssen. Een risicovolle rol…
En risico’s nemen past nou niet echt bij mijn persoonlijkheid. Ik voelde me kwetsbaar.

Na bijna een jaar aan de slag te zijn, heb ik veel geleerd, over de inhoud van mijn portefeuilles, over het politieke spel, over de samenwerking tussen bestuurders en ambtenaren en over Meerssen en haar inwoners. Ik heb heel veel mooie mensen ontmoet en hele mooie ervaringen opgedaan. Ik merk dat ik gegroeid ben in mijn rol. Ik voel me steeds sterker.

Dat komt ook doordat we als team (college) een sterke verbinding hebben. We ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan. Ik voel me gelukkig dat ik in dit team terecht ben gekomen. De verbinding onderling geeft me kracht!

En die nieuw verworven kracht kan ik ook in mijn privé-leven goed gebruiken, nu daar veel verandert en ik alleen verder ga met mijn kinderen op een nieuwe plek.
De kwetsbaarheid van deze fase in mijn leven geeft ook kansen en ruimte voor nieuwe mooie verbindingen. Dat ervaar ik nu elke dag.

Ik haal nog steeds veel plezier en energie uit mijn werk als wethouder en ervaar veel steun aan mijn collega’s.
Mijn collega-wethouder is laatst zelfs komen helpen om Ikea-bedden in elkaar te zetten. En dat is ons goed gelukt.. zonder ruzie te maken. Samenwerking ten top!

Eigenlijk zou elk nieuw college de Ikea-test moeten doen voordat ze starten, om te testen of de samenwerking gaat lukken.
In Meerssen zijn we in elk geval geslaagd. 😊”

Vanessa de Rond, wethouder in Meerssen