​De raad stelt vragen? Dan ook beantwoorden!

Als raadsleden of fracties op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de raad het college vragen stellen dan moet het college die beantwoorden. Het stellen van vragen en daarop een antwoord krijgen is volgens KIJK!!! een fundamenteel recht van de gemeenteraad. Terecht dat BRUG-M teleurgesteld is in de houding van het college dat weigert de vragen over de meer dan 10 procent overschrijding van het budget voor de verbouwing van Sporthal Marsana te beantwoorden. Belangrijkste argumenten van het college daarvoor zijn dat de raad de eindafrekening in een debat al heeft goedgekeurd en dat er eigenlijk naar de bekende weg wordt gevraagd. Voor KIJK!!! zijn dat onvoldoende argumenten in relatie tot het recht op het stellen van vragen en de beantwoording daarvan. BRUG-M speelt de zaak scherp door nu naar de Nationale Ombudsman te stappen en die om een oordeel over het gedrag van het college te vragen.
Wat KIJK!!! betreft staat er een streep onder de genoemde budgetoverschrijding. Niet omdat we het ermee eens zijn, wel om andere redenen. De suggestie van BRUG-M dat het college wat te verbergen heeft willen wij niet volgen. Ook niet omdat de verbouwing plaatsvond onder verantwoordelijkheid van een college waarvoor BRUG-M zelf een wethouder leverde. We hebben in diverse debatten in de raad – met name die naar aanleiding van de knullige manier van het plaatsen van noodlokalen bij Stella Maris én naar aanleiding van de genoemde overschrijding – gesteld niet gediend te zijn van slecht voorbereide bouwprojecten. Zeker niet met de bouw van een Integraal KindCentrum, een uitbreiding van Stella Maris, de realisering van centrumplan Ulestraten en mogelijk ook Bunde in het vooruitzicht. Het college heeft bezworen dat het daarmee in orde komt. Onze conclusie was dat de organisatie niet op dit soort taken berekend is en dat daar wat aan moet gebeuren. Tijdens de raadsvergadering van 7 juli jl. kregen we raadsbreed steun voor onze motie dat het college komt met een Plan van Aanpak voor een analyse van de geschiktheid van medewerkers voor taken waar een gemeente anno 2016 voor staat.

Zeer geïrriteerd is KIJK!!! op zijn beurt over het spelletje dat het college speelde met het kunstgrasveld van RVU. Onder het mom van groot onderhoud aan een natuurgrasveld, een bevoegdheid van het college, trok het college voor deze investering van een nieuw kunstgrasveld tijdens zijn vergadering van 12 juli ruim 400.000 euro uit zonder dat de raad daar een debat over had kunnen voeren. Het bedrag was niet opgenomen in de begroting van 2016, evenmin in het Meerjaren InvesteringsProgramma. Daar toonde het college zich op zijn slechtst, want het laadde zwaar de schijn op zich de raad bewust – via het truukje: dit is onderhoud – niet (tijdig en volledig) te hebben geïnformeerd. Zelfs de coalitiefracties toonden enige verontwaardiging. Als er ergens iets te verbergen was, dan daar. 

Het was dat er 3 augustus nog een extra raadsvergadering was. Daar hebben we op ons initiatief via een motie, die we samen met BRUG-M indienden, alsnog een debat kunnen voeren over het verschil tussen onderhoud en investeren. Helaas was het werk aan het veld al begonnen en niet meer zonder hoge kosten stop te zetten. Kwalijk was dat verantwoordelijk wethouder Cortenraede (VVD) niet écht een doortimmerd verhaal aan de raad kon voorleggen. Dat lag volgens haar overigens wel klaar in de vorm van een brief aan de raad. Die zou de volgende dag, 4 augustus verstuurd worden. Overigens zijn daar forse kanttekeningen bij te plaatsen. En BRUG-M heeft daar inmiddels ook artikel-40vragen over gesteld. Benieuwd of die wél beantwoord worden.

Het stellen van vragen is een recht van raadsleden, die maken de dienst uit in een gemeente. Kort door de bocht: de raad is de baas en het college voert uit, met respect voor elkaar en oog voor collegialiteit. Samenwerken aan breed draagvlak indien mogelijk, confrontatie indien noodzakelijk. En coalitiepartijen geven elkaar geen cadeautjes zonder dat daarover in de raad het debat is gevoerd. Zo simpel is dat en daar zijn wij altijd heel duidelijk over geweest. Daarom ook wilde deze coalitie KIJK!!! er niet bij hebben: wij pikken zo’n houding niet; het algemeen belang staat voorop. Anderzijds zijn wij van mening dat met het hoog opspelen van verschillen van mening het algemeen belang en de burgers ook niet gediend zijn. 

​Spelen met vertrouwen

De extra raadsvergadering van woensdag 3 augustus jl. leek belegd om even een paar zaken af te tikken die waren blijven liggen. Maar, nadat BRUG-M het college op 29 juli jl. schriftelijk vragen had gesteld over de manier waarop begonnen was aan de aanleg van een kunstgrasveld voor RVU Rothem, meende KIJK!!! dat het nodig was daarover een motie in te dienen. De raad was immers niet geïnformeerd over deze investering van ongeveer 450.000 Euro. 
Onze motie, waarin we aandrongen op een debat in en een beslissing van de raad over de zaak, haalde het niet. Wel bleek duidelijk dat de raad onze mening dat het college de raad bij een beslissing als deze had moeten betrekken, deelde. Het college bleef op het standpunt staan dat het hier niet om een investering ging maar om onderhoud. En dus mocht het college besluiten om het bedrag uit de reserve Onderhoud Sportaccommodaties te halen. De coalitiepartijen bleken daarin mee te kunnen gaan. Onze motie had in elk geval het effect dat de raad alsnog een openbaar debat over het onderwerp voerde.

Maar het bleek te laat om de échte beslissing over de investering aan de raad over te laten. Het college had op 12 juli tijdens zijn vergadering het besluit tot het beschikbaar stellen van het krediet uit de onderhoudsreserve sportaccommodaties al genomen. Inclusief het gunnen van het werk en het aanbesteden van de directievoering aan een externe partij. Na het begin van het reces van de raad, tijdens de rondvraag van de collegevergadering. Bovendien bleek dat het werk al gegund was en niet meer stilgelegd of afgeblazen kon worden tot de raad – wat onze motie voorstelde – begin september een besluit zou hebben kunnen nemen. We konden niet heen om de indruk dat het college RVU Rothem een kunstgrasveld had toegezegd en dat dat er per se moest komen. Desnoods buiten het openbare debat en de raad om. Er waren namelijk in de eerste maanden van het jaar al berichten dat RVU een kunstgrasveld zou krijgen. De raad – en in elk geval de oppositiepartijen – was daar door het college niet officieel van op de hoogte gesteld.

KIJK!!! voerde donderdag jl. met name aan dat het bij de aanleg van een kunstgrasveld niet om onderhoud maar om een investering gaat en dat dus het college niet bevoegd was een besluit over de aanleg van het kunstgrasveld te nemen. Als je een houten boot hebt en je vervangt die door een ijzeren boot is dat geen onderhoud aan die houten boot. Maar dat was te zwart-wit gesteld, vond de coalitie. Voor ons een reden om te stellen dat er dus klaarblijkelijk een grijs gebied is en dat je als college daarin bewegen des te meer reden is je tot de raad te wenden voor een besluit. Voor de zekerheid. Om geen motie van afkeuring of wantrouwen aan je broek te krijgen.

KIJK!!! is van mening dat het college in het besluit over het kunstgrasveld voor RVU gespeeld heeft met het vertrouwen dat raadsleden in het college moeten kunnen hebben. In elk geval wat KIJK!!! betreft. En dat is pijnlijk als je bij elkaar optelt hoe vaak wij in het afgelopen jaar dit college ons vertrouwen hebben gegeven. Neemt niet weg dat we nog steeds op het standpunt staan dat de gemeente niet gediend is met weer een bestuurlijke crisis. Maar, liefde moet wel van twee kanten komen. 

Overdekt zwemmen

polfermolenInwoners van de gemeente Meerssen krijgen vanaf 1 januari 2017 dezelfde korting voor zwemmen in de Polfermolen als die van de gemeente Valkenburg.

KIJK!!! dringt er al enkele jaren op aan dat de gemeente overdekt zwemmen met korting in een of meer buurgemeenten mogelijk maakt. Het gaat nu nog om een experiment. In juli 2017 wordt gekeken of er vanuit Meerssen voldoende animo is. Voorlopig heeft het college 5.000 euro uitgetrokken om het experiment mogelijk te maken. Volgens de tarievenlijst van de Polfermolen (op www.polfermolen.org) geldt de korting met name voor meerbadenkaarten.

Kwaliteit service aan burger moet omhoog

​Tijdens de raadsvergadering van donderdag 7 juli jl. diende KIJK!!! een motie in die het college de opdracht geeft een Plan van Aanpak te presenteren voor het verbeteren van de kwaliteit van de organisatie. De motie kreeg steun van alle overige fracties. 

De raad had eerder al geld beschikbaar gesteld om het aantal medewerkers uit te breiden maar KIJK!!! verzette zich daar toen fel tegen. Volgens ons is investeren in kwaliteit belangrijker dan in kwantiteit. Dat wil zeggen: je kunt vaak met ánders of béter geschoolde medewerkers de burgers beter van dienst zijn dan met méér medewerkers. Reden voor KIJK!!! om ook een motie van Focus, PGM en VVD te steunen waarmee het college de opdracht krijgt volop te investeren in ICT. Het college had plannen daarop te bezuinigen en de dienstverlening aan de burgers enkele jaren op het huidige peil te laten. De raad wil dat die in een zo hoog mogelijk tempo verbetert, ook als dat in 2017 en 2018 meer geld kost dan het college ervoor wilde reserveren. 

Verder waarschuwde KIJK!!! maar weer eens dat de financiële situatie van de gemeente volop onze aandacht verdient. We teren te veel in op onze algemene reserve en het zijn met name incidentele meevallers in het sociale domein waarmee de klappen worden opgevangen. Zouden die er niet zijn dan draaide de gemeente zwaar verlies. Allemaal het gevolg van het gebrek aan lef van met name de coalitiefracties in de raad keuzes te maken die pijnlijk zijn voor de kiezers in hun achterban. Maar dat hebben we nu vaak genoeg gezegd en dat worden we een beetje moe. 

Meerssen staat in Limburg inmiddels op de eerste plaats als het om heffingen gaat die de gemeente haar burgers oplegt. Om ruimte te scheppen in de begroting is het voor de coalitie kiezen tussen weer een ruime verhoging van de ozb of toch maar het mes zetten in subsidies, bijdragen aan gemeenschapshuizen en sportvoorzieningen. Gelukkig hebben we met KIJK!!! – door daar steeds maar op te blijven hameren  – voor elkaar gekregen dat de mensen die het financieel lastig hebben en hun kinderen volop de aandacht van de gemeente hebben. En de jeugd in het algemeen. We hebben bovendien tegen de stroom in (kleine) successen geboekt als het om duurzaamheid gaat. Ook blijven we er ons voor inzetten dat geld dat voor het sociale domein bedoeld is daar ook besteed wordt. 

We zijn trouwens blij dat het college de motie waarin de VVD vroeg om plaatsnaambordjes in dialect, niet wil uitvoeren. We hebben er nog steeds spijt van dat we daar toen voor hebben gestemd. Daar won een leuk idee het even van de kritische blik. Nu blijkt dat dat leuke idee 80.000 euro zou moeten kosten, zijn we blij dat het niet doorgaat. Er zijn inderdaad belangrijker zaken. Het feit dat het college de motie niet gaat uitvoeren – en dus tegen een initiatief van de coalitie ingaat – wijst erop dat ook het college voelt dat er de nodige spanning staat op de begroting voor de komende jaren.

Grote veranderingen

image

Belangrijkste nieuws van de afgelopen week was wel dat de gemeenten Meerssen en Valkenburg aan de Geul samen de – mogelijk gezamenlijke – toekomst gaan verkennen. Wij vinden dat een prima initiatief. Toevallig hadden we net met het bestuur van KIJK!!! het thema van onze najaarsvergadering vastgesteld: Het Nieuwe Meerssen. Centrale vraag: Kunnen we nog wel alleen verder?

Tijdens het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten was er veel aandacht voor veranderende verhoudingen in de gemeenten. Burgers eisen bijna overal steeds meer en vaker een plek op in het beleid en de uitvoering daarvan. Ze willen en kunnen zelf meer verantwoordelijkheid nemen. De tijd dat het bestuur alles bepaalde is voorbij. De gemeentelijke organisatie wordt gedwongen zich meer naar buiten te richten. Dat vraagt op termijn ook om andere ambtenaren. En om raadsleden die écht in contact zijn met de burgers. Niet om clubbelangen te dienen maar met het oog op het algemeen belang.

Ook in onze gemeente pakken burgers steeds vaker hun kans om besluiten over hun eigen omgeving te beïnvloeden. Voorbeelden?
In Ulestraten als het om de verkeerssituatie gaat en over de gymzaal.
De burgers rond de Vliegveldweg toen ze kennis kregen van de snelfietsroute: terug naar de tekentafel met dat tracé.
De gebruikers van sportcomplex Heiveld die samenwerking zoeken om zo hun energie- en andere kosten te drukken.
De omwonenden van het Watervalderbeekdal in Meerssen toen daar kant-en-klare plannen voor een belevingswei werden gepresenteerd: was hun iets gevraagd?
Een groep Meerssenaren die samen een moestuin willen beginnen, onder andere om de klanten van de Ruggesteun van verse groenten te voorzien.

Al met al gaat er de komende jaren veel veranderen. En het is zaak dat we als politieke partijen enerzijds ruimte geven aan initiatieven van burgers en tegelijkertijd duidelijke keuzes maken als het gaat om wat goed is voor ons allemaal. KIJK!!! meent dat dat alleen kan als we oog hebben voor elkaar en van elkaar weten waar we het over eens zijn.

Lokale omroep

Nog even over de raadsvergadering van vorige week, donderdag 25 mei 2016. KIJK!!! stemde toen voor het voorstel van het college bij het Commissariaat van de Media Meer/Vandaag voor te dragen als lokale omroep. Wel hebben we daar meteen bij aangegeven dat wat ons betreft de zaak daarmee niet geregeld is.
Raadslid Laura Scheepers zei in haar eerste termijn:

We weten dat de wethouder graag spreekt over een tweetrapsraket: eerst de gunning door het Commissariaat van de Media en dan volgen organisatie, kwaliteit en subsidie. Laat duidelijk zijn dat wij waardering hebben voor de pogingen van het eind vorig jaar nieuw aangetreden bestuur van wat vroeger RTMe heette meer bestuurlijke kracht en zuiverheid in de lokale omroep te brengen. De manier waarop een en ander zich voltrok konden wij aanzienlijk minder waarderen.

Wat vindt KIJK!!! dat er moet gebeuren om de door het Commissariaat aangewezen zendgemachtigde naast de wettelijk voorgeschreven subsidie een gemeentelijke aanvullende subsidie te geven? Nadat het Commissariaat een besluit heeft genomen met betrekking tot de zendmachtiging moet er met de zendgemachtigde – waarschijnlijk Meer/Vandaag – periodiek overleg plaatsvinden over de werkwijze en invulling van taken en verantwoordelijkheden. Graag zien wij dat deze meer oog heeft voor kwaliteit en doorontwikkeling oftewel professionalisering van de huidige omroep, niet alleen op lokaal niveau, maar ook waar het gaat om samenwerking in (sub)regionaal verband. De grondslag voor professionalisering is een gedegen businessplan waarbij slechts aan de hand van helder geformuleerde kwaliteitscriteria de gemeentelijke subsidie kan worden toegekend. Tevens dient er een duidelijke scheiding te zijn tussen de bevoegdheden van de uitvoerders, het bestuur en het Programma Beleidsbepalend Orgaan. Het PBO dient hierbij tevens representatief te zijn voor de stromingen binnen onze gemeente. Tot slot dient er sprake te zijn van een volledig onafhankelijke omroep. Wij zijn net als het Commissariaat voor de Media geen voorstander van de benoeming van gemeenteraadsleden of burgerraadsleden in besturen en zien dit liever volledig uitgesloten.

Goede besluiten genomen

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 25 mei is er voor de burgers duidelijkheid gekomen over het standpunt van de raad over het afsluiten van de Vliegveldweg. Geen van de fracties steunt de plannen om de Vliegveldweg geheel af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.
Ook besloot de raad dat de gemeente een nieuwe gymzaal bouwt in Ulestraten. Daarmee lost de raad een belofte in die al een jaar of acht, negen geleden gedaan werd. De bouw werd steeds weer uitgesteld omdat de zaal onderdeel was van een totaalplan dat tijdens de crisis alsmaar niet haalbaar en betaalbaar bleek voor Wonen Meerssen. Voor het realiseren van zorgwoningen gaan gemeente en Wonen Meerssen op zoek naar andere marktpartijen. Ook KIJK!!! steunde het besluit. We vinden weliswaar dat het voorstel van het college veel risico’s met zich brengt en financieel slecht en inhoudelijk zwak onderbouwd is, maar belofte maakt schuld. Wat KIJK!!! vooral over de streep trok was de actie die de school voerde. Soms moet je in de politiek een slecht onderbouwd plan steunen omdat je voelt dat de energie en vitaliteit van de gemeenschap een waarborg voor succes kunnen zijn. Daaraan geen ruimte geven vergroot het risico op falen.
Ook van belang was het besluit particuliere huizenbezitters goedkope leningen te verstrekken voor verbouwingen die hun huis meer levensloopbestendig maken en/of waarmee het energieverbruik vermindert. Het moet dan wel gaan om huizen waarin nu veel energie onnodig verloren gaat. KIJK!!! diende een amendement in. De gemeente moet zich in de publiciteit met haar aanbod vooral ook richten op jonge gezinnen om ze daarmee te verleiden tot vestiging in de gemeente. Er staan relatief veel oudere huizen te koop. Meer jonge mensen in de gemeente leidt tot een meer duurzame bevolkingsopbouw.
Tenslotte, de raad gaf het college het vertrouwen om in goed gesprek met betrokkenen, verspreid over de gemeente, jongerenontmoetingsplaatsen (JOP’s) in te richten. Er is in sommige dorpen en buurten weliswaar onrust over de vestiging daarvan maar de raad meent dat ze er wel moeten komen. Er is bij sommige groepen jongeren behoefte aan dat soort plekken. Daar moeten we als gemeenschap ruimte voor bieden. Het zijn per slot van rekening wel onze eigen kinderen. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente ook aandacht geeft aan het voorkomen en beperken van overlast.

Jeugdbeleid en duidelijkheid

Woensdag 11 mei heeft het college zijn nieuwe jeugdbeleid aan de raad gepresenteerd. Nog meer dan voorheen is de gemeente verantwoordelijk voor alles wat met jeugdzorg te maken heeft. De bedoeling is dat die jeugdzorg maatwerk wordt. En vooral preventief, dat wil zeggen dat het erop gericht is problemen voor te zijn. Nou gaat het over het algemeen met de meeste jongeren gewoon goed, maar sommige hebben de neiging zich nadrukkelijker te manifesteren in hun ontwikkeling naar volwassene. Als het dan gaat om jongeren in de openbare ruimte dan is overlast voor de omgeving wel eens niet ver weg.

De gemeente wil die overlast aanpakken door zich te richten op individuele jongeren, groepen jongeren en op de plekken waar zich problemen voordoen. Soms is een goed gesprek met jongeren en ouders dan de oplossing, maar soms ook niet. Afhankelijk van de ernst en hardnekkigheid van het gedrag zet de gemeente dan medewerkers of instanties in, gespecialiseerd in een bepaald soort van jeugdzorg. Eindstation is contact met de politie: dan volgt een boete, bijvoorbeeld. KIJK!!! is blij met jeugdbeleid dat zich richt op het voorkomen van problemen maar ook met stevig optreden als de overlast te groot wordt. Belangrijk vinden we ook dat de gemeente in gesprek is met groepen jongeren om te kijken hoe we ze een ontmoetingsplek kunnen geven. En de gemeente moet in gesprek blijven met omwonenden van zo’n jongerenontmoetingsplek (JOP). Daarover dienden we verleden jaar een motie in, die de raad overnam.

En wat waren we woensdag 11 mei blij met de inspraak van mevrouw Dupont uit Bunde die een lans brak voor de jongeren en ons ervan overtuigde dat duidelijkheid heel belangrijk is in het contact met jongeren in de openbare ruimte. Samen met andere inwoners van Bunde stapt zij op ze af om het gesprek aan te gaan. Wat kan wel en wat kan niet, daar worden afspraken over gemaakt. KIJK!!! heeft niet de illusie dat met dit nieuwe jeugdbeleid de overlast meteen zal afnemen. Maar, we moeten het een faire kans geven. Er is goed over nagedacht, de voorbereiding was goed en alle specialisten werken goed samen.

In ons verkiezingsprogramma schreven we:
Jongeren verkennen graag hun grenzen. Soms leidt dat tot overlast. Conflicten moeten we niet op laten lopen. Wat meer tolerantie is nodig. Beter is het de problemen van jongeren te signaleren en daar meteen werk van te maken. Liefst samen met de ouders. Om jongeren hun eigen plek te laten ontdekken en ze die ook te gunnen. Vaak is dat voldoende om de rust op straat terug te brengen.
Weer een van onze speerpunten voor de periode 2014-2018 dat vorm krijgt.

Altijd verstandig: draagvlak zoeken

image

We hadden het hier op 29 april voorspeld: het zou wel eens behoorlijk druk kunnen worden in café Bergrust op dinsdag 10 mei. Wat een rustige inloopavond had moeten zijn, werd in de ogen van nogal wat burgers een overbevolkt feest van de democratie. Met goed onderbouwde argumenten overtuigden ze Maastricht Bereikbaar ervan dat er voor zijn plannen voor een fietssnelweg op het gewenste tracé door de gemeente Meerssen geen draagvlak is. MB zegde toe met betrokkenen opnieuw aan tafel te gaan. KIJK!!! is blij dat daarvoor gekozen wordt. Dat is een verstandige beslissing waarvan je je afvraagt waarom de gemeente Meerssen niet eerder op het idee gekomen is en die MB aan de hand heeft gedaan.
Overigens zijn wij van mening dat met wat er in de gemeente allemaal speelt aan bestaande en toekomstige verkeersproblemen het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) helemaal op de schop mag. Naast de problematiek rond het voorgestelde snelfietspad spelen bijvoorbeeld nog de verkeersproblematiek in Ulestraten, de gevaarlijke situatie bij Stella Maris, het brengen en halen van kinderen bij de basisscholen in het algemeen, de afhandeling van verkeersstromen bij het nieuwe kindcentrum in Meerssen-West, de zwakke handhaving van parkeerbeleid op de Markt in Meerssen en de verkeersstromen in Meerssen-West in het algemeen. We vragen ons zelfs af of het niet noodzakelijk is meer afstemming te zoeken met omliggende gemeenten. En de GVVP’s van de verschillende gemeenten meer op elkaar te laten aansluiten.
We zijn ook blij dat het verhaal over het snelfietspad nu weer op het bord van de raad van de gemeente Meerssen ligt. Daar dient de discussie over dit soort zaken gevoerd te worden. Ze zijn te belangrijk om dan als college alleen maar te verwijzen naar kaderstellende besluiten die de raad in het verleden heeft genomen. Politieke gevoeligheid is een eigenschap die niet bij iedereen even goed ontwikkeld is. Dat mag wel eens een onsje méér.

Dodenherdenking

image

Vorige week was ik – toeval, ik was bij vrienden, daar in de buurt – in Bergen-Belsen. Een kamp waar de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog  krijgsgevangenen en andere door hen ongewenste mensen zoals Joden, zigeuners, homo’s en communisten, lieten verkommeren. Tienduizenden stierven er. Onder hen Margot en Anne Frank. Uit Amsterdam, twee jonge meiden met nog een heel leven voor zich. We kennen hun verhaal. Wie kent het niet?
Het kamp werd bevrijd op 15 april 1945. Nu is het een groot natuurgebied met imposante gedenktekens. Het overgrote deel van de bezoekers waren leerlingen die van hun leraren geschiedenis te horen kregen hoe ijzingwekkend er de wreedheid was. De Duitsers van nu zijn zich erg bewust van hun fouten van toen. En ze doen er alles aan om in de spiegel van de geschiedenis te blijven kijken. En ervan te blijven leren.
Op woensdag 4 mei staan wij in de synagoge, de basiliek, op de binnenplaats van het gemeentehuis en bij de Vredeskapel stil bij alle inwoners van de gemeente Meerssen die in een van de vele kampen of tijdens gevechten, soms in het verzet, omkwamen. Ik hoop elk jaar weer dat er wéér meer gemeentenaren komen luisteren naar het noemen van hun namen en de twee minuten stilte. En naar wat je in die stilte hoort: de vogels, de trein, een opstijgend vliegtuig, de wind in de bomen, het hoesten van een verkouden kind ……. Al die geluiden die al die oud-bewoners van de gemeente werden afgenomen omdat een zieke, megalomane geest anderen zo gek had gekregen om ze dood te schieten, te vergassen of te laten verhongeren.
Ik ga naar de Dodenherdenking. U ook? Jij ook?
En op donderdag 5 mei vier ik mijn vrijheid. En die van u. En die van jou.

Paul Jansen, fractievoorzitter KIJK!!!