Zwembad Meerssen

KIJK!!! nam tijdens de raadsadviesvergadering van donderdag 6 april jl. het initiatief voor een motie waarmee zwembad de Parel in beheer kan komen van de vereniging Zwembad Meerssen. De motie, ingediend door KIJK!!!, Focus, PGM en CDA, kwam in de raadsvergadering van donderdag 20 april in stemming en werd daar ook door de VVD gesteund. Zowel VVD als BRUG-M waren kritisch over de financiële haalbaarheid. KIJK!!! deelt die zorgen maar vindt dat de gemeente in actie moet komen als burgers een taak als deze naar zich toe willen trekken en daarbij een meer dan goede en serieuze indruk maken. Ondanks dat er risico’s zijn. Ook als de overheid actie onderneemt is succes niet altijd verzekerd. Vooral in deze tijd waarin de overheid zich meer en meer terugtrekt op haar kerntaken is een positieve houding tegenover burgerinitiatieven op zijn plek.
Het liefst hadden we gezien dat het besluit het zwembad af te stoten al in 2012 genomen was, direct na het kerntakendebat. De ervaring leert namelijk dat een dergelijk besluit burgers mobiliseert en in actie doet komen. Hetgeen nu ook bewezen wordt. Belangrijk is dat de provincie in het kader van toerisme mogelijkheden ziet en o.a. ook de Rabobank de vereniging steun heeft toegezegd. Sluiting is daarmee in elk geval vooralsnog uitgesteld. Het geld voor de sloop blijft nog even niet nodig en kan mogelijk dienen als investering als de vereniging een succesvolle start maakt.
We wensen het voorlopige bestuur veel succes met het beheer van zwembad Meerssen. Maar, ook KIJK!!! zal in november kritisch kijken naar de resultaten die de vereniging in 2017 boekt.

Koninklijke onderscheiding

Op 26 april kreeg Paul Jansen, fractievoorzitter van KIJK!!! in de gemeenteraad, een koninklijke onderscheiding voor zijn maatschappelijke activiteiten in zowel de gemeente Meerssen (vooral politiek, mede-oprichter van KIJK!!!) als in zijn voormalige woonplaats Venray (o.a. bestuur Atletiek- en Triatlonvereniging Venray, bestuur Schouwburg Venray, bestuur Theehuis en beeldenpark Odapark, bestuur OJC de Brak, ouderraad basisschool de Hommel en jurylid van schrijfwedstrijd Raadselige Roos van Literair Café Venray).

(Foto via Meer/Vandaag)

​Hoe verder na 15 maart?

Op woensdag 22 maart jl. hield KIJK!!! een Algemene Ledenvergadering. Na het technische deel van de vergadering hadden we drie gasten die hun visie op de verkiezingsuitslag gaven en een poging deden een blik in de toekomst te werpen.

Voorzitter Paul Sanders kon aankondigen: Jan Mans (PvdA en o.a. oud-burgemeester van Meerssen, Enschedé en Maastricht), Gert-Jan Krabbendam (fractievoorzitter van GroenLinks in de raad Maastricht) en Rens Raemakers (D66 en vanaf 23 maart jongste kamerlid van Nederland). Ze deelden onder andere de mening dat er in Nederland een grote groep ‘vergeten’ kiezers is en dat het tijd wordt dat hun thema’s duidelijk onder woorden worden gebracht. Denk bijvoorbeeld aan de verdringing op de arbeidsmarkt, woonruimte en het gebrek daaraan en in het algemeen het gevoel achterop te raken. En dat heel concrete maatregelen nodig zijn om daar echt iets aan te doen. En het is goed de verschillen in het denken over die thema’s te benoemen en te accepteren dat mensen soms niet te overtuigen zijn. In politiek spelen naast harde feiten en cijfers ook meningen en emotie nou eenmaal een grote rol.

Er ontwikkelde zich ook nog een aardige discussie over wat de komende jaren beter zou zijn en voor wie: regeren over rechts of regeren over links. Dat was opvallend omdat juist van het gebruik van termen als links en rechts werd gezegd dat ze het gesprek over prangende thema’s bij het goed benoemen en behandelen ervan weghouden.

Lilianne Ploumen en Linda Kromjong in Bunde

In een notendop (2)

Zwembad Meerssen
KIJK!!! is blij met het burgerinitiatief een poging te ondernemen zwembad Meerssen open te houden. Al in 2012 suggereerde KIJK!!! tijdens het kerntakendebat dat de gemeente open zou moeten staan voor exploitatie door de gebruikers. Maar dan wel zonder dat er op kosten van de gemeente ingrijpende renovaties zouden plaatsvinden. Model was voor ons Vereniging zwembad Geulle. De gemeente zou wat ons betreft kunnen overwegen jaarlijks financieel bij te dragen op basis van het aantal leden, door vrijwilligers gemaakte uren en/of verkochte abonnementen. Denkend in het verlengde van het subsidiebeleid. Hetzelfde geldt overigens voor zwembad Geulle.

Statushouders
KIJK!!! is blij met de vasthoudendheid van BRUG-M als het gaat om de huisvesting van statushouders, vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning. Na een gezamenlijke brief van BRUG-M en KIJK!!! in het najaar, schreef BRUG-M het college nog eens aan over deze kwestie. Ook wij vinden dat de gemeente zelf voor huisvesting zou moeten zorgen, ondanks een gebrek aan sociale huurwoningen. Dat kan bijvoorbeeld door prefab-woningen te plaatsen. Natuurlijk vinden we de oplossing in regionaal verband waarvoor nu in samenwerking met de provincie de weg vrij is gemaakt ook goed. Maar het zou van goede wil, gastvrijheid en een groot hart getuigen als we zelf als gemeente net dat extra stapje zouden zetten.

Accommodatiebeleid
Tijdens enkele sessies hebben raadsleden een poging ondernomen om kaders en uitgangspunten voor nieuw accommodatiebeleid te formuleren. Daarmee gaat het college naar de burgers, met name de gebruikers van sportaccommodaties en buurthuizen. Al in 2012 besloot de raad dat er minder geld in gemeentelijke accommodaties zou moeten gaan zitten. Ook zou voorkomen moeten worden dat er grote verschillen zijn in de omvang van geldstromen die in die richting gaan. En als er al verschillen zijn, moet duidelijk zijn waar die vandaan komen. Zoals daarmee tegenwoordig in het subsidiebeleid eerste stappen gezet worden. KIJK!!! ziet het geld dat naar accommodaties gaat ook als een vorm van subsidie en pleit ervoor er dan ook zo mee om te gaan.

Dubbelrollen
KIJK!!! heeft grote moeite met de dubbelrollen die raadsleden soms spelen. Raadsleden zouden wat ons betreft geen lid moeten zijn van besturen van verenigingen, geen zitting moeten hebben in buurtnetwerken of werkgroepen van burgers. Alleen dan kun je schijn van belangenverstrengeling voorkomen. Een raadslid behoort het algemeen belang te dienen en niet een deelbelang. Overigens zijn steeds meer raadsleden en leden van raadsadviesvergaderingen (RAV-en) zich hiervan bewust. Ze doen als het over hun vereniging gaat niet mee aan de beraadslagingen in de raad, bijvoorbeeld. Maar dat is dan weer jammer omdat het de getalsverhoudingen beïnvloedt en dat leidt mogelijk weer tot andere problemen. Wij vinden de beste oplossing: beperk je tot je raadslidmaatschap of lid van de RAV!

Het drama van de Sint Catharinastraat in Ulestraten

Woensdag 15 februari organiseerde de actiegroep Waar een wil is, is een weg een bijpraatavond voor de bewoners van Ulestraten en de leden van de gemeenteraad en raadsadviesvergaderingen. De bewoners van de St. Catharinastraat voelen zich ernstig in de kou staan. Ondanks jaren van pogingen met de gemeente in gesprek te komen en te blijven, is er nog steeds geen zicht op het oplossen van hun klachten en problemen. De straat waaraan zij wonen is al sinds de reconstructie in 2004 gevaarlijk, te smal, er wordt te hard gereden en er komt te veel zwaar verkeer. Trillingen van dat verkeer veroorzaken steeds ernstiger scheuren in de huizen en er is regelmatig ernstige wateroverlast. De gemeente in het algemeen en met name wethouder Houben (PGM) krijgen ernstige verwijten. Ze zouden de bewoners absoluut niet serieus nemen. Die hebben daar nu helemaal genoeg van. De actiegroep heeft een film gemaakt die een goede indruk geeft van de situatie.

KIJK!!! heeft de kwestie de afgelopen jaren met enige regelmaat in de gemeenteraad en in gesprekken met de wethouder aan de orde gesteld. Maar ook zonder resultaat. Tijdens de bijpraatsessie spraken de vertegenwoordigers van drie van de vier partijen die aanwezig waren (KIJK!!!, BRUG-M, Focus) af tijdens de eerstvolgende raadsvergadering de kwestie via een motie weer op de agenda van de raad (23 maart 2017) te zetten. De VVD maakte nog een voorbehoud.

Lilianne Ploumen in de Auw Kerk

Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en kandidaat Tweede Kamer Partij van de Arbeid bezoekt op zaterdag 11 maart as. de gemeente Meerssen in het kader van de campagne voor de verkiezingen van de Tweede Kamer op 15 maart.
Tijdens een bijeenkomst in de Auw Kerk in Bunde – georganiseerd door de Partij van de Arbeid afdeling Meerssen, KIJK!!! en leden van GroenLinks en D66 – zal zij vragen beantwoorden. Ook zijn er vragen voor Linda Kromjong, secretaris-generaal van de internationale organisatie van werkgevers, gevestigd in Genève. Linda Kromjong woont in Meerssen, is lid van KIJK!!! en gaat ook met Lilianne Ploumen in gesprek. Maatschappelijke organisaties zoals onder andere Meerssen Ontwikkelingssamenwerking (MOS), SMHO, Debating Group Stella Maris College, de Ruggesteun, Bundenusamen, Douzelage, Zij-actief krijgen een uitnodiging aanwezig te zijn en van tevoren suggesties te doen voor vragen. Ook andere inwoners van de gemeente zijn van harte welkom. Thema’s kunnen zijn SHE DECIDES, ontwikkelingssamenwerking, armoede, vluchtelingen en Europa.
Een aantal maatschappelijke organisaties en politieke partijen zullen zich vanaf ongeveer half tien tot half twaalf aan de bezoekers presenteren. Lilianne Ploumen is vanaf ongeveer 10.00 uur tot ongeveer 11.00 uur aanwezig. Daarna vertrekt de minister – mogelijk via het winkelcentrum van Bunde – naar Maastricht.

​Weer tot elf uur (2)

Nog even over de raadsvergadering van 2 februari jl.. We willen nog iets zeggen over de debatten over parkeren op de Markt en anoniem solliciteren.

Om met dat laatste te beginnen. KIJK!!! diende samen met BRUG-M een motie in om ervoor te zorgen dat sollicitatiebrieven van ouderen, bijvoorbeeld, bij de gemeente niet bij voorbaat in de prullenbak terechtkomen. Dus dat bij ontvangst minstens namen, leeftijden en geslacht worden doorgekrast. Vooral PGM vond het onzin. Het college sloot zich daarbij aan. Welk probleem daar voor de gemeente Meerssen mee werd opgelost? Bovendien zou doorkrassen allemaal maar extra tijd kosten. Maar het gaat natuurlijk helemaal niet om een probleem van de gemeente Meerssen. Het gaat om kansen voor mensen die misschien niet aan de bak komen omdat ze de verkeerde leeftijd, etnische achtergrond of het verkeerde geslacht hebben. En om de mogelijkheid dat je als gemeente een uitzonderlijk talent misloopt. De stemming over onze motie liep uit op een onbeslist. Een van de raadsleden van de coalitie stemde voor en van de oppositie ontbrak een raadslid dat zeker voor zou hebben gestemd. Jammer, maar deze motie komt volgende raadsvergadering opnieuw in stemming. Kijken of het raadslid van Focus de rug recht kan houden en wéér voor stemt. In het bestuursakkoord is immers hierover niets vastgelegd. Dus daaraan is het raadslid in elk geval niet gebonden.

PGM legde de raad een motie over parkeren op de Markt in Meerssen voor. Het is daar voortdurend een feest van het overtreden van de regels en handhaven helpt niet. Handhaven levert de gemeente bovendien niets op. De opbrengst van bekeuringen voor parkeren buiten de vakken verdwijnt namelijk in de kas van de staatsoverheid, zei wethouder Guido Houben. Dus waarom zou je? Voor het geld hoef je het niet te doen. PGM vond dat de situatie van het moment maar genormaliseerd moest worden totdat de gemeente in overleg met ondernemers, omwonenden en kerkbestuur tot een regeling zou zijn gekomen. Graag uiterlijk vóór juli 2017. Wij denken: Handhaven en/of de Markt autovrij maken. Plus een regeling voor bijzondere momenten en mensen met een beperking. 

En wij zouden graag een wethouder zien die geen moties nodig heeft om voor dit soort simpele zaken in actie te komen. Deze wethouder dankte zijn partij PGM met de motie want nu kon hij aan het werk met deze opdracht.

Weer tot elf uur

Donderdag 2 februari had de raad een beperkte agenda af te werken. Toch slaagden we erin de vergadering tot elf uur te laten duren. Met BRUG-M en CDA deden we via een motie weer een bescheiden poging het college ertoe te bewegen zich in te spannen om in 2018 de ozb niet te hoeven verhogen. Met andere woorden: om binnen de huidige begrotingsruimte – indien noodzakelijk – keuzes te maken.
Aanleiding voor het indienen van de motie was een nieuwjaarsboodschap van wethouder Guido Houben op Facebook. De financiële positie van de gemeente zou het toelaten weer te kunnen denken aan lastenverlichting voor de burger, liet hij weten. Daarmee nodigde hij wat ons betreft zelf uit tot een dansje rond de vieze vlek die de ozb in Meerssen op dit moment is en waarmee de gemeente Meerssen inmiddels de hoogste woonlasten in Limburg heeft.
VVD en PGM besloten echter om in eerste termijn met grof politiek geschut te komen, in plaats van met een simpel ja of nee en een kort verklarinkje daarvoor. Het feit dat die twee partijen het nodig vonden politiek zo enorm uit te pakken, wijst volgens KIJK!!! op grote onrust. De gigantische verhoging van de ozb in de afgelopen jaren hijgt ze in de nek. KIJK!!! heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat de ozb geen sluitpost van de begroting mag zijn en dat aan een redelijke jaarlijkse verhoging goede bezuinigingsmaatregelen – keuzes dus – vooraf dienen te gaan. Keuzes waarvoor de basis werd gelegd in het door KIJK!!! aangezwengelde kerntakendebat dat al in 2012 tot conclusies leidde. Uitgerekend de VVD en PGM zaten toen in de oppositie en waren verklaard tegenstander van zowel het debat als van de conclusies en de uitvoering daarvan. Onzin vonden ze het, bezuinigen was nergens voor nodig. Beide partijen waren dat stukje geschiedenis duidelijk even kwijt.
Een van de dossiers, het accommodatiebeleid, waarin de in 2012 afgesproken bezuinigingen nog altijd niet zijn gerealiseerd – en die zich al vier jaar opstapelen – is in handen van wethouder Désirée Cortenraede en daarvoor Eugène Glimmerveen, beiden VVD. De huidige fractie van de VVD is een warm pleitbezorger van een financieel gezonde gemeente Meerssen en een begroting die stevig onderbouwd is. Des te wonderlijker is het dat de VVD in de huidige coalitie gestapt is. Die opereert namelijk op basis van een akkoord waarin de paginanummers de enige cijfers zijn. Maar het was wel een coalitie die voor het overgrote deel bestond uit partijen (Focus en PGM) die in 2014 samen met BRUG-M het college een “Beleidsplan accommodaties” naar de raad lieten sturen waarmee binnen afzienbare tijd een bezuiniging van 480.000 euro op jaarbasis (zie brief) mogelijk zou zijn. Dat beleidsplan ligt nu in een onderste lade.
PGM en Focus zijn namelijk niet zo van het bezuinigen en snijden in bestaande geldstromen. Focus hield zich in dit debat overigens opvallend stil.

(wordt vervolgd)

Laura Scheepers treedt af als raadslid

Met ingang van 23 maart treedt Laura Scheepers af als raadslid voor KIJK!!!. Andreas Pohle uit Bunde volgt Laura Scheepers op.

 Laura heeft haar ontslag op donderdag 26 januari per brief aangeboden aan burgemeester Mirjam Clermonts, voorzitter van de raad van de gemeente Meerssen.

Geachte voorzitter van de raad, beste burgemeester,

 

Langs deze weg wil ik u laten weten mijn raadslidmaatschap van de gemeente Meerssen te willen beëindigen. De fractie heeft voorbereidingen getroffen in mijn opvolging te voorzien.

 

Ik heb de afgelopen drie jaar met veel plezier en toewijding mijn raadslidmaatschap vervuld. Ik hoop dat ik in die periode de kiezers die in maart 2014 hun vertrouwen in mij hebben uitgesproken tevreden heb kunnen stellen. Ik van mijn kant heb er het volste vertrouwen in dat mijn opvolger zijn uiterste best zal doen hetzelfde te bereiken.

 

Ik ben nu op een punt beland waarop ik moet kiezen voor doorgroeien – zowel in uren als in functie – in de organisatie waar ik werkzaam ben. Ik heb de kans die ik daar krijg met beide handen aangegrepen. Helaas zie ik geen kans de energie die een fulltime functie met meer taken en verantwoordelijkheden vraagt, te combineren met het raadswerk. Het ligt niet in mijn aard zaken voor minder dan de volle honderd procent te doen. Met pijn in het hart heb ik daarom de beslissing genomen plek te maken voor een opvolger die met net zo veel inzet én nieuwe energie voor de fractie van KIJK!!! en onze kiezers het laatste jaar van deze raadsperiode in wil gaan.

 

Ik dank de burgers, mijn collega’s, het college, de griffiers en de gemeentelijke organisatie voor de prettige samenwerking en wens hen, luisterend naar onze burgers, nog een mooie tijd als bestuurders van de gemeente Meerssen toe.

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

 

Met vriendelijke groet,

 

Laura Scheepers

Raadslid fractie KIJK!!!