De toekomst van Meerssen

Op woensdag 23 november organiseert KIJK!!! een thema-avond over de mogelijke samenwerking van de gemeente Meerssen met Maastricht en Valkenburg aan de Geul. De bijeenkomst begint om 20.15 en is in Ontmoet Anna aan het Stationsplein in Meerssen. Niet-leden van KIJK!!! zijn ook van harte welkom.

Inleider is Bart Swanenvleugel, lid van KIJK!!! en oud-raadslid van de gemeente Meerssen, die als extern deskundige betrokken is bij het fusieproces tussen de gemeenten Onderbanken, Schinnen en Nuth. Na zijn inleiding kunnen aanwezigen in gesprek gaan met een panel. Daarin zitten Bart Swanenvleugel, Jan Mans, oud-burgemeester van de gemeente Meerssen en extern begeleider van het fusieproces Heerlen-Landgraaf, en Paul Jansen, voorzitter van de fractie van KIJK!!! in de raad. Het panelgesprek staat onder leiding van Marcel Dassen, lid van het bestuur van KIJK!!!.

Centrale vraag zal zijn hoe de burgers te betrekken bij het proces dat mogelijk leidt tot samenwerking of fusie. Daarnaast: Kunnen we eigenlijk nog wel zelfstandig blijven? Ook staan we stil bij de vraag van wat voor grotere gemeente we eventueel deel uit willen maken. Waarmee moet die gemeente zich onderscheiden? Welke speerpunten van beleid heeft ze? Hoe krijgen die vorm? Hoe houden we de dorpen en buurten leefbaar in een gemeente die veel groter is dan we gewend zijn? Hoe houden we de mensen gelukkig in hun eigen omgeving? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in de relatie met Maastricht als veel grotere gemeente niet ondergesneeuwd raken? KIJK!!! adviseerde tijdens een raadsbijeenkomst op 14 september jl. dat voor elk van de drie gemeenten een analyse van sterkten/zwakten en kansen/bedreigingen wordt gedaan. Waar vullen we elkaar aan en waar zijn er overlappingen? Daarnaast deden we met een brief nog wat aanbevelingen aan het college. Deze kunt u hier lezen.

Voorafgaand aan de bijeenkomst houdt KIJK!!! een algemene ledenvergadering. Deze begint om 19.00 uur precies en eindigt om 20.00 uur.

Reactie KIJK!!! op het fusieproces

KIJK!!! schreef vandaag, 12 oktober, een brief aan het college over de eerste verkenningen naar samenwerking met andere gemeenten. We hebben daarin enkele aanbevelingen gedaan. U kunt deze brief hier lezen. Het college van de gemeente Meerssen moet bij de provincie vóór 18 oktober reageren op het rapport dat de provincie op 20 september over haar gesprekken met de colleges van de Zuid-Limburgse gemeenten uitbracht.

Scholen klaar voor de toekomst

Tijdens de raadsvergadering van 6 oktober besloot de raad geld vrij te maken voor het realiseren van een Integraal KindCentrum (IKC) op de locatie van basisschool Op ’t Hwagveld. Die fuseert binnenkort met basisschool De Gansbaan. Ook kinder- en buitenschoolse opvang én de bibliotheek vestigen zich in het nieuwe gebouw. 
In de loop van de komende jaren komen bovendien de leerlingen van Stella Maris VMBO in Valkenburg naar de locatie in Meerssen. Ook daarvoor is (ver)nieuwbouw nodig. Het is dan ook het moment de onoverzichtelijke verkeerssituatie bij Stella Maris aan te pakken. 

Daarmee is het onderwijs in Meerssen klaar voor de toekomst. De verwachting is dat de gemeente met deze brede scholen nog aantrekkelijker wordt als plek om te wonen. Ook omdat Stella Maris meer maatwerk in haar onderwijs gaat introduceren. 

De vestiging van het KindCentrum en bibliotheek op de locatie van Op ’t Hwagveld is ook een opsteker voor Meerssen West en past in de revitalisering van die wijk. Wonen Meerssen heeft er de laatste jaren geïnvesteerd in nieuw- en vernieuwbouw. KIJK!!! sprak waardering uit voor de manier waarop het college erin is geslaagd samen te werken met betrokken partijen om tot dit resultaat te komen.

​Subsidiebeleid eindelijk herijkt

Nadat de raad al in 2011 op initiatief van KIJK!!! had geconstateerd dat het subsidiebeleid aan herijking toe was, is het er dan nu eindelijk van gekomen. 

Op donderdag 6 oktober keurde de raad een nieuw voorstel van het college goed. Herijking bleek een hete aardappel die met name de lokale partijen steeds weer vooruit wisten te schuiven. Bang om hun kiezers pijn te doen. Met de komst van wethouder Van Rijswijk – die weet van aanpakken: een raadsbesluit dat voer je uit – begon er een nieuwe wind te waaien. Hij legde een visie op tafel waarmee in de loop van de komende jaren ook een bezuiniging van zo’n € 60.000 op jaarbasis gerealiseerd wordt. 

Hoewel KIJK!!! meent dat er niet altijd recht wordt gedaan aan verenigingen en hun inzet voor de gemeenschap, zijn we met het voorstel akkoord gegaan. De wethouder zegde toe mogelijke problemen in goed overleg met verenigingen en vrijwilligers te zullen oplossen.

Aan de slag in Bunde

Op donderdag 6 oktober begon de raad om half zes met een overvolle agenda. We slaagden er niet in die helemaal af te werken. Op 13 oktober zetten we de vergadering om 19.00 uur voort.

Een goed bezette publieke tribune was er getuige van dat de raad eindelijk een positief besluit nam over het centrum van Bunde. Overigens na een proces dat niet écht de schoonheidsprijs verdient.

In het gebied tussen Agnesplein en Pletsstraat verrijst een complex met daarin een gezondheidscentrum, 20 levensloopbestendige woningen en een supermarkt. Het was vooral de supermarkt die de gemoederen flink bezig had gehouden.

Ook KIJK!!! stemde voor het bestemmingsplan dat de ontwikkeling van het complex mogelijk maakt. Vooral vanwege het gezondheidscentrum en de levensloopbestendige woningen. En omdat het merendeel van de ondernemers in Bunde kansen ziet in de uitbreiding van het aanbod aan dagelijkse boodschappen. Ze zien het aantal potentiële klanten toenemen.

In het afgelopen jaar was er veel ruis op de lijn als het ging over de haalbaarheid van een tweede supermarkt naast Albert Heijn. Die verzet zich hevig tegen de komst van concurrent Jan Linders die in Bunde klaarblijkelijk markt ziet. De druk op de raadsleden was groot. De sfeer tijdens de raadsdebatten over het bestemmingsplan soms ronduit venijnig en vijandig. We hebben ons daar steeds buiten gehouden. KIJK!!! riep de ondernemers in Bunde op de rijen te sluiten en samen een bruisend winkelhart te realiseren.

Dat is wat de inwoners van Bunde willen.

Kunstgrasvelden

kunstgrasEr is flinke onrust ontstaan over het gebruik van rubbergranulaat op de kunstgrasvelden, met name voetbalvelden. Onlangs heeft de gemeente nog een nieuw veld aangelegd op het complex van RVU in Rothem. Tegelijkertijd zijn de velden in Meerssen en Bunde gerenoveerd. KIJK!!! heeft naar aanleiding van een televisie-uitzending van Zembla op woensdag 5 oktober jl. het college vragen gesteld, met name over de verantwoordelijkheid van de gemeente haar burgers te informeren over de risico’s voor de gezondheid van de bespelers van die velden. U kunt de brief lezen als u hier klikt.

Hoe is het met de buurtnetwerken?

logo-buurtnetwerken-gemeente-meerssenKIJK!!! krijgt signalen dat het niet met alle buurtnetwerken goed gaat. Om het woord slecht niet te gebruiken. Daarom hebben we vragen gesteld aan het college. Die vragen hebben we opgenomen in een zogenoemde artikel-40-brief. Die brief kunt u hier downloaden.

Weer geen keuze

Vorige week donderdag vergaderde de raad onder andere over de snelfietsroute tussen Maastricht en Sittard. En weer lieten Focus, PGM en VVD er geen misverstand over bestaan: de deur naar de oost-variant blijft op een royale kier. Dit ondanks het massale protest vanuit de bevolking tegen de oost-variant. Ze willen alleen niet dat er nu al verkeerstechnische ingrepen voor worden gedaan. Dat moet zeker wachten tot eind 2018. Eerst moet namelijk in beeld komen welke effecten de opening van de A2-tunnel, het integraal verkeersplan Ulestraten en de verkeerssituatie rond het Integraal KindCentrum op de verkeersstromen in de gemeente zullen hebben.

Door de keuze uit te stellen schuift de coalitie weer eens een probleem voor zich uit en legt zij het lot van de gemeente Meerssen wat betreft de snelfietsroute in handen van de Stuurgroep Maastricht Bereikbaar. Het lijkt wel voorsorteren op een fusie. Alles hangt nu af van de kracht waarmee wethouder Houben – als lid van de stuurgroep – kan onderhandelen over wat er op korte termijn moet gebeuren. Op het tracé van de oost-variant dus, want de west-variant wezen Focus, PGM en VVD met negen tegen zeven stemmen af. En ook de gemeente Beek heeft al laten weten: de west-variant is niet bespreekbaar. KIJK!!! sprak uiteindelijk zijn voorkeur uit voor de west-variant van Hoolhuis tot aan Kasen; we vinden de Vliegveldweg aan de oostzijde van de A2 te bochtig en onoverzichtelijk en dus te onveilig voor een mix van snelle tot zeer snelle fietsers – zeker in de afdaling – en zwaar landbouwverkeer en andere motorvoertuigen.

Positief aan de motie – die de keuze dus aan Maastricht Bereikbaar laat – is dat de coalitie daarin pleitte voor een herziening van het Gemeentelijke Verkeers- en VervoersPlan. KIJK!!! pleitte daarvoor al tijdens de debatten over de verkeerssituatie in Ulestraten. En ook toen in het voorjaar van 2013 dit GVVP door de raad werd aangenomen hebben we al aangedrongen op een nieuwe en frisse kijk op de verkeerscirculatie in de gemeente. Ook tegen de achtergrond van de revitalisering van Meerssen-West.

Verder sprak de raad over de Stuctuurvisie Wonen Zuid-Limburg die raadsbreed werd aangenomen. Het is een goede poging om gezien de leegstand van woningen als gevolg van de krimp tot betere afstemming van vraag en aanbod op de woningmarkt te komen en om de kwaliteit van bestaande woningen te verbeteren. Bestaande woningen opknappen gaat in principe vóór nieuwbouw. KIJK!!! sprak wel nog zijn zorg uit dat de particuliere woningeigenaar uiteindelijk de prijs betaalt voor die afstemming en verbetering. De financiële rol van de provincie en gemeenten was niet echt duidelijk. We hebben gezegd dat het noodzakelijk is dat de gemeente snel concreet wordt over hoe de visie in de praktijk gaat uitwerken voor de particuliere huiseigenaren in de gemeente. Ze moet onzekerheid wegnemen.

En toen was het 23.00 uur en hebben we de behandeling van de nieuwe nota Toerisme doorgeschoven naar de volgende vergadering. Dit was een direct gevolg van het feit dat we donderdag de eerste anderhalf uur van de vergadering kwijt waren aan procedurele kwesties. Op zich niet onbelangrijk, maar ….. Het leverde echter wel weer bewijs voor onze stelling dat raadsstukken beter voorbereid moeten worden en dat de kwaliteit ervan een verbeterslag kan gebruiken.

​De raad stelt vragen? Dan ook beantwoorden!

Als raadsleden of fracties op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de raad het college vragen stellen dan moet het college die beantwoorden. Het stellen van vragen en daarop een antwoord krijgen is volgens KIJK!!! een fundamenteel recht van de gemeenteraad. Terecht dat BRUG-M teleurgesteld is in de houding van het college dat weigert de vragen over de meer dan 10 procent overschrijding van het budget voor de verbouwing van Sporthal Marsana te beantwoorden. Belangrijkste argumenten van het college daarvoor zijn dat de raad de eindafrekening in een debat al heeft goedgekeurd en dat er eigenlijk naar de bekende weg wordt gevraagd. Voor KIJK!!! zijn dat onvoldoende argumenten in relatie tot het recht op het stellen van vragen en de beantwoording daarvan. BRUG-M speelt de zaak scherp door nu naar de Nationale Ombudsman te stappen en die om een oordeel over het gedrag van het college te vragen.
Wat KIJK!!! betreft staat er een streep onder de genoemde budgetoverschrijding. Niet omdat we het ermee eens zijn, wel om andere redenen. De suggestie van BRUG-M dat het college wat te verbergen heeft willen wij niet volgen. Ook niet omdat de verbouwing plaatsvond onder verantwoordelijkheid van een college waarvoor BRUG-M zelf een wethouder leverde. We hebben in diverse debatten in de raad – met name die naar aanleiding van de knullige manier van het plaatsen van noodlokalen bij Stella Maris én naar aanleiding van de genoemde overschrijding – gesteld niet gediend te zijn van slecht voorbereide bouwprojecten. Zeker niet met de bouw van een Integraal KindCentrum, een uitbreiding van Stella Maris, de realisering van centrumplan Ulestraten en mogelijk ook Bunde in het vooruitzicht. Het college heeft bezworen dat het daarmee in orde komt. Onze conclusie was dat de organisatie niet op dit soort taken berekend is en dat daar wat aan moet gebeuren. Tijdens de raadsvergadering van 7 juli jl. kregen we raadsbreed steun voor onze motie dat het college komt met een Plan van Aanpak voor een analyse van de geschiktheid van medewerkers voor taken waar een gemeente anno 2016 voor staat.

Zeer geïrriteerd is KIJK!!! op zijn beurt over het spelletje dat het college speelde met het kunstgrasveld van RVU. Onder het mom van groot onderhoud aan een natuurgrasveld, een bevoegdheid van het college, trok het college voor deze investering van een nieuw kunstgrasveld tijdens zijn vergadering van 12 juli ruim 400.000 euro uit zonder dat de raad daar een debat over had kunnen voeren. Het bedrag was niet opgenomen in de begroting van 2016, evenmin in het Meerjaren InvesteringsProgramma. Daar toonde het college zich op zijn slechtst, want het laadde zwaar de schijn op zich de raad bewust – via het truukje: dit is onderhoud – niet (tijdig en volledig) te hebben geïnformeerd. Zelfs de coalitiefracties toonden enige verontwaardiging. Als er ergens iets te verbergen was, dan daar. 

Het was dat er 3 augustus nog een extra raadsvergadering was. Daar hebben we op ons initiatief via een motie, die we samen met BRUG-M indienden, alsnog een debat kunnen voeren over het verschil tussen onderhoud en investeren. Helaas was het werk aan het veld al begonnen en niet meer zonder hoge kosten stop te zetten. Kwalijk was dat verantwoordelijk wethouder Cortenraede (VVD) niet écht een doortimmerd verhaal aan de raad kon voorleggen. Dat lag volgens haar overigens wel klaar in de vorm van een brief aan de raad. Die zou de volgende dag, 4 augustus verstuurd worden. Overigens zijn daar forse kanttekeningen bij te plaatsen. En BRUG-M heeft daar inmiddels ook artikel-40vragen over gesteld. Benieuwd of die wél beantwoord worden.

Het stellen van vragen is een recht van raadsleden, die maken de dienst uit in een gemeente. Kort door de bocht: de raad is de baas en het college voert uit, met respect voor elkaar en oog voor collegialiteit. Samenwerken aan breed draagvlak indien mogelijk, confrontatie indien noodzakelijk. En coalitiepartijen geven elkaar geen cadeautjes zonder dat daarover in de raad het debat is gevoerd. Zo simpel is dat en daar zijn wij altijd heel duidelijk over geweest. Daarom ook wilde deze coalitie KIJK!!! er niet bij hebben: wij pikken zo’n houding niet; het algemeen belang staat voorop. Anderzijds zijn wij van mening dat met het hoog opspelen van verschillen van mening het algemeen belang en de burgers ook niet gediend zijn. 

​Spelen met vertrouwen

De extra raadsvergadering van woensdag 3 augustus jl. leek belegd om even een paar zaken af te tikken die waren blijven liggen. Maar, nadat BRUG-M het college op 29 juli jl. schriftelijk vragen had gesteld over de manier waarop begonnen was aan de aanleg van een kunstgrasveld voor RVU Rothem, meende KIJK!!! dat het nodig was daarover een motie in te dienen. De raad was immers niet geïnformeerd over deze investering van ongeveer 450.000 Euro. 
Onze motie, waarin we aandrongen op een debat in en een beslissing van de raad over de zaak, haalde het niet. Wel bleek duidelijk dat de raad onze mening dat het college de raad bij een beslissing als deze had moeten betrekken, deelde. Het college bleef op het standpunt staan dat het hier niet om een investering ging maar om onderhoud. En dus mocht het college besluiten om het bedrag uit de reserve Onderhoud Sportaccommodaties te halen. De coalitiepartijen bleken daarin mee te kunnen gaan. Onze motie had in elk geval het effect dat de raad alsnog een openbaar debat over het onderwerp voerde.

Maar het bleek te laat om de échte beslissing over de investering aan de raad over te laten. Het college had op 12 juli tijdens zijn vergadering het besluit tot het beschikbaar stellen van het krediet uit de onderhoudsreserve sportaccommodaties al genomen. Inclusief het gunnen van het werk en het aanbesteden van de directievoering aan een externe partij. Na het begin van het reces van de raad, tijdens de rondvraag van de collegevergadering. Bovendien bleek dat het werk al gegund was en niet meer stilgelegd of afgeblazen kon worden tot de raad – wat onze motie voorstelde – begin september een besluit zou hebben kunnen nemen. We konden niet heen om de indruk dat het college RVU Rothem een kunstgrasveld had toegezegd en dat dat er per se moest komen. Desnoods buiten het openbare debat en de raad om. Er waren namelijk in de eerste maanden van het jaar al berichten dat RVU een kunstgrasveld zou krijgen. De raad – en in elk geval de oppositiepartijen – was daar door het college niet officieel van op de hoogte gesteld.

KIJK!!! voerde donderdag jl. met name aan dat het bij de aanleg van een kunstgrasveld niet om onderhoud maar om een investering gaat en dat dus het college niet bevoegd was een besluit over de aanleg van het kunstgrasveld te nemen. Als je een houten boot hebt en je vervangt die door een ijzeren boot is dat geen onderhoud aan die houten boot. Maar dat was te zwart-wit gesteld, vond de coalitie. Voor ons een reden om te stellen dat er dus klaarblijkelijk een grijs gebied is en dat je als college daarin bewegen des te meer reden is je tot de raad te wenden voor een besluit. Voor de zekerheid. Om geen motie van afkeuring of wantrouwen aan je broek te krijgen.

KIJK!!! is van mening dat het college in het besluit over het kunstgrasveld voor RVU gespeeld heeft met het vertrouwen dat raadsleden in het college moeten kunnen hebben. In elk geval wat KIJK!!! betreft. En dat is pijnlijk als je bij elkaar optelt hoe vaak wij in het afgelopen jaar dit college ons vertrouwen hebben gegeven. Neemt niet weg dat we nog steeds op het standpunt staan dat de gemeente niet gediend is met weer een bestuurlijke crisis. Maar, liefde moet wel van twee kanten komen.