KIJK!!! ons

Partij

Algemene informatie

De vereniging KIJK!!! is opgericht in 2010 en is in de gemeente Meerssen een samenwerkingsverband aangegaan met de bestaande partijen: Partij van de Arbeid, Groen Links en D66.
Kamer van Koophandel: 14129641
Fiscaal nummer: 8220.76.676
Contact: contact@kijkmeerssen.nl

Doelstelling

De vereniging is een politieke vereniging in Meerssen die

  • uitvoering wil geven aan haar verkiezingsprogramma, dat per raadsperiode kan wijzigen;
  • de betrokkenheid van de Meerssense burger bij het besturen van de gemeente wil bevorderen;
  • de gemeenschaps- en ondernemingszin wil ondersteunen;
  • een schone, natuurlijke en gezonde leefomgeving in Meerssen wil bevorderen.

KIJK!!! wil dat doel bereiken door het deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Meerssen, het vormen van een gemeenteraadsfractie en verder door al het andere dat aan het bereiken van dit doel dienstbaar kan zijn.

De statuten zijn voor belangstellenden ter inzage bij de secretaris van KIJK!!!

Bestuur

Voorzitter:
Paul Sanders

Penningmeester:
Jack Giesen

Secretaris:
Vacature

Leden:
Marcel Dassen en Ingmar Koch

De leden van het bestuur doen hun werk onbezoldigd. Het bestuur houdt zich bezig met verenigingszaken.

Financiën

De inkomsten van KIJK!!! komen uit donaties van o.a. de leden. De leden betalen jaarlijks € 27,50 aan contributie, jeugdleden tot 18 jaar betalen € 7,50. Raadsleden dragen per maand een bedrag af van hun raadsvergoeding, evenals een eventuele wethouder. De partijen Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66 doneren eenmaal per vier jaar aan de verkiezingskas.
De gelden worden gebruikt voor ondersteuning van de fractie in de zin van cursussen, bijeenkomsten van fractie met leden (bijvoorbeeld de steunfractie), voor ledenvergaderingen, voor publicitaire acties.

Jaarstukken 2016
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2017 zijn de jaarstukken over 2016 goedgekeurd.
De Staat van Baten en Lasten en de Balans zijn hier te raadplegen.

Fractie en steunfractie

Op 19 maart 2014 hebben de burgers KIJK!!! weer twee zetels toevertrouwd. KIJK!!! voert op dit moment oppositie. Leden van de fractie zijn Paul Jansen (voorzitter) en Andreas Pohle (secretaris). De fractie wordt ondersteund door een steunfractie van actieve leden. Voor KIJK!!! treden tijdens de raadsadviesvergaderingen de steunfractieleden Marcel Dassen, Jack Giesen, Ingmar Koch en Paul Sanders aan.
Paul Jansen

Paul Jansen

Geboren in Den Haag (1947), getrouwd, twee zonen, drie kleinkinderen, Neerlandicus. Woont sinds juni 2007 in Meerssen na een lange periode in Venray. Lid van KIJK!!! en de Partij van de Arbeid. Na ongeveer achttien jaar als docent Nederlands in de bovenbouw van havo/vwo sinds ongeveer 1990 actief als zelfstandig tekstschrijver en communicatieadviseur. Is sinds maart 2010 raadslid voor KIJK!!! en fractievoorzitter. Primair aandachtsgebied is het sociale domein. Daarnaast ook betrokken bij het fysieke en financieel/economisch domein.

Ik ben bereikbaar via:
043 365 3577
paul.jansen@jansen-houbiers.eu
www.paulsplaats.eu

Andreas Pohle

Geboren in Oberrieden (Zwitserland) in 1962, getrouwd en twee studerende zonen. Na de studie technische bedrijfskunde aan de universiteit in Aken (D) en 3 jaar werkzaam in Berlijn, ben ik in 1996 naar Bunde verhuisd om als commercieel manager op het Europese hoofdkantoor in Maastricht voor een wereldwijd opererende aluminium producent te gaan werken. In 2009 startte ik als zelfstandig adviseur voor de toepassing van duurzame energie. Lid van D66 en sinds de oprichting ook lid van KIJK!!! en sinds maart 2017 raadslid voor KIJK!!!
Mijn interesse ligt bij het fysieke domein met een focus op een duurzame en veilige omgeving voor onze burgers.

Ik ben bereikbaar via:
06-26906691
andreas.pohle@meerssen.nl

Steunfractie

Paul en Andreas worden ondersteund door vier steunfractieleden:

Paul Sanders, Jack Giesen, Marcel Dassen, Ingmar Koch en Bart Swanenvleugel.


Samenwerking

logo-d66   logo-pvda   logo_groenlinks

PvdA, GroenLinks en D66 werken in Meerssen samen. De samenwerking is een logisch vervolg op de succesvolle gezamenlijke fractie van PvdA-GroenLinks-Meerssen, in de jaren 2002 tot 2010. De onderlinge afspraken tussen de partijen hebben we vastgelegd door de vereniging KIJK!!! op te richten. Alle leden van PvdA, GroenLinks en D66 in de gemeente Meerssen kunnen zonder meer lid worden van KIJK!!!. Ook wie geen lid is van een van deze landelijke partijen kan lid worden.

MELD U HIER AAN ALS LID

Secretariaat
Court Pendustraat 43
6241 JP BUNDE
contact@kijkmeerssen.nl

Bestuur GroenLinks Afdeling Maastricht-Heuvelland
Maastricht-heuvelland@groenlinks.nl

Bestuur PvdA Afdeling Meerssen
paul.jansen@jansen-houbiers.eu

Bestuur D66 Afdeling Maastricht-Heuvelland
secretaris@d66maastricht.nl