KIJK!!! uitgangspunten

Onder onze verkiezingsprogramma’s liggen drie basiswaarden die KIJK!!! voor het gemeentebestuur in Meerssen heel belangrijk vindt en die we actief uitdragen. Deze uitgangspunten, zijn ‘Alles begint met een visie’, ‘Besturen mét de burger’ en ‘Een gemeente voor iedereen’. Voor de raadsperiode 2014-2018 leggen we het accent bij duurzaamheid, sociaal beleid en goed bestuur.

• Alles begint met een visie

Besturen kan niet zonder het maken van duidelijke keuzes. Die zijn niet altijd en voor iedereen even aangenaam. Wij menen dat een gemeentebestuur moet werken vanuit een heldere toekomstvisie. Die moet gebaseerd zijn op de gedachte dat wij onze omgeving lenen van de volgende generaties. Niets op deze aarde is ons eigendom. Besluiten van de gemeente moeten ook goed zijn voor onze leefomgeving. Zowel voor de materiële als voor de sociale kant daarvan. KIJK!!! wil de keuzes maken die daartoe leiden. Ook als dat lastige keuzes zijn.

• Besturen mét de burger

KIJK!!! meent dat de gemeente de inwoners moet betrekken bij besluitvorming én uitvoering daarvan. Het bestuur van de gemeente legt in alle openheid verantwoording af voor zijn handelen. We hebben ons altijd zwaar verzet tegen achterkamertjespolitiek of vriendjespolitiek. En daar gaan we mee door. Het is goed als burgers ervoor (kunnen) kiezen verantwoordelijkheid te nemen voor meer dan hun eigen gezin, familie, werk en hobby’s.

• Een gemeente voor iedereen

De gemeente is voor de burgers het meest zichtbaar als publieke dienstverlener. Denk aan vergunningen, subsidies, beheer van de openbare ruimte. Die dienstverlening moet gericht zijn op de vraag en behoefte van inwoners. Natuurlijk zijn er regels en beperkingen maar die zijn geen doel op zich. Regels en beperkingen zijn zinvol als ze het algemeen belang, de rechtsgelijkheid tussen burgers en de veiligheid van burgers dienen.

De uitwerking van onze waarden, uitgangspunten en accenten vindt u onder Programma