KIJK!!! stelt voor: Laura Scheepers, nummer 5

Lees in ons verkiezingsprogramma meer over de gezonde gemeente.

Vraag van de dag: Wat moet de gemeente doen voor mensen in armoede?

De gemeente moet voorkomen dat deze mensen buiten de samenleving komen te staan. En ze moet er vooral voor zorgen dat hun kinderen mee kunnen blijven doen. Met onderwijs, met sport, met verjaardagsfeestjes, met muziekles; kortom met alles dat nodig is om een kind in gezondheid te laten opgroeien. Dat is de beste garantie dat het ook als volwassene werk vindt en goed voor zichzelf en zijn naasten kan zorgen.
Wat de gemeente precies doet voor elk individueel geval kan verschillen.
De gemeente moet ook de Ruggesteun blijven helpen.

Wij vinden dat het voorkomen en oplossen van armoede geld mag kosten. De samenleving wordt er beter van als alle mensen het gevoel hebben er écht bij horen.

Lees in ons verkiezingsprogramma meer over de gezonde gemeente.

Vraag van de dag: Wat valt er te verbeteren aan de verkeersveiligheid?

Bron: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

Voetgangers en fietsers zijn het meest kwetsbaar. Dus vooral op plaatsen waar die komen, moet de gemeente voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer uit elkaar te houden. Er moeten daar duidelijke trottoirs, fietspaden en fietsstroken zijn. Dit is vooral bij scholen, sportvoorzieningen en de bibliotheek belangrijk. Er moeten ook duidelijke fietsroutes zijn tussen de dorpen en het Stella Maris College. De gemeente moet het gebruik van de fiets stimuleren.

De kern van Meerssen zou autoluw moeten zijn, de Markt autovrij.
Zwaar verkeer moeten we buiten de woonbuurten en dorpskernen houden. KIJK!!! heeft bijvoorbeeld vaak en veel aandacht gevraagd voor de situatie in Ulestraten. Dat heeft geleid tot het besluit ten noorden van Ulestraten een weg naar MAA Aviation Valley aan te leggen.

Lees in ons verkiezingsprogramma meer over de gezonde gemeente.

Vraag van de dag: Moet de gemeente Meerssen echt de hoogste woonlasten houden?

Nee, dat moet zo snel mogelijk veranderen!

We willen dat de gemeente de ozb in vier jaar tijd met 16 procent verlaagt en dat de gemeente Meerssen uiteindelijk qua woonlasten in de Limburgse middenmoot of net daarboven terechtkomt.

Lees in ons verkiezingsprogramma meer over de gezonde gemeente.

Vraag van de dag: hoe houden we de dorpen leefbaar

DorpDe eerste vraag die je moet beantwoorden is wat leefbaar is. Dat is misschien wel in elk dorp anders. De leefbaarheid van een dorp hangt niet per se af van de aan- of afwezigheid van een supermarkt. Wel belangrijk is of bewoners zich thuis voelen in hun dorp. En dan vooral of men elkaar kan ontmoeten. Dat kan bijvoorbeeld ook in huiskamers als De Ketel in Meerssen en Ut Zaelke in Bunde.

De mensen die het beste weten wat daadwerkelijk nodig is, zijn de dorpsbewoners zelf. Zij zijn aan zet om voor hun dorp of buurt een ontwikkelingsplan te maken. Daarin kunnen ze vastleggen wat voor hun dorp in de komende tien, vijftien jaar nodig is. En, wat zij daar zelf in kunnen betekenen en welke rol de gemeente moet spelen. Dat is niet overal hetzelfde en dat kan in de loop der jaren veranderen. Je moet die plannen dus regelmatig bijstellen.

Wij dringen er in de raad al jaren op aan om dorpsontwikkelingsplannen op te stellen, met de gemeente in een ondersteunende rol. KIJK!!! denkt dat de bewoners van de dorpen daarin het voortouw moeten nemen en krijgen.

Lees in ons verkiezingsprogramma meer over de gezonde gemeente.

Veer make Meersje weer grwjètsj!!!

Vragen over taalonderwijs aan statushouders

Naar aanleiding van het artikel Gemeenten negeren wettelijke taaleis bijstand, taaltoets nauwelijks afgenomen in de Volkskrant heeft Paul Jansen 30 januari de volgende vragen aan het college van Burgemeester en wethouders gesteld:

 1. Hoe geeft de gemeente Meerssen invulling aan het beleid rond de wettelijke taaleis in relatie tot het korten op bijstand?
 2. Hoeveel personen hebben (tot nu toe) in de gemeente Meerssen de verplichting (gehad) de cursus inburgering c.q. Nederlandse les te volgen?
 3. In hoeveel gevallen is de prijs die betaald moet worden voor het volgen van de genoemde (verplichte) cursus c.q. Nederlandse les een belemmering die te volgen?
 4. In hoeveel gevallen is de gemeente tegemoet gekomen in die kosten c.q. heeft zij elders een oplossing voor betalingsproblemen gevonden?
 5. In de gemeente is een aantal initiatieven actief (voor zover bij ons bekend) waarvan wij ons afvragen of er van enige coördinatie of regie sprake is. Kun u ons daarover informeren? Het betreft
  1. Nederlandse les in de bibliotheek
  2. Een taalcafé in oprichting
  3. Persoonlijke coaches voor moeilijk te bemiddelen personen
  4. Verbetering taalgebruik voor al langer hier verblijvende nieuwe Nederlanders in de Ketel
 6. Is er intergemeentelijk overleg over cursussen en lessen als hierboven bedoeld? Gebleken is dat er soms door instanties en buurgemeentes een beroep wordt gedaan op capaciteit van instanties in onze gemeente voor kandidaten die weinig of geen ervaring hebben met de Nederlandse taal en in feite regulier onderwijs van gekwalificeerde onderwijskrachten zouden moeten krijgen.
 7. Hoe houdt de gemeente zicht op de kwaliteit van het onderwijs dat Nieuwe Nederlanders volgen. Er zijn gevallen bekend van mensen die geslaagd zijn voor hun inburgeringscursus maar de Nederlandse taal nog steeds onvoldoende beheersen.
 8. In hoeverre maakt de gemeente in dit dossier waar niemand door het ijs te laten zakken?

Wij stellen deze vragen omdat wij ons zorgen maken over regie op en coördinatie van activiteiten die erop gericht zijn Nieuwe Nederlanders de kans te geven snel en succesvol te integreren in de Nederlandse samenleving.

Geen geruzie!!! Samenwerking!!!

Verkiezingsprogramma gepresenteerd

Tijdens de aftrap van de campagne op zaterdag 13 januari heeft lijsttrekker Paul Sanders de grote lijnen van het programma van KIJK!!! gepresenteerd. Het was een levendige bijeenkomst die werd afgesloten met een optimistisch verhaal van medeburger Jo Ritzen over het thema van de campagne van KIJK!!!:

EEN GEZONDE GEMEENTE .

Het programma maakt duidelijk wat we daaronder verstaan.
KIJK!!! zet vooral in op sociaal beleid, duurzaamheid, leefbaarheid en stabiel bestuur.
Alleen een gezonde gemeente kan goed voor haar burgers zorgen.
In een gezonde gemeente inspireert het bestuur zijn burgers initiatieven te nemen en helpt hij ze daarmee vooruit.
In een gezonde gemeente kunnen alle burgers meedoen en staat niemand aan de kant.
Een gezonde gemeente weegt voortdurend de belangen van mensen, leefomgeving en economie.
Een gezonde gemeente heeft een stabiel en stevig bestuur. Dat geeft burgers de ruimte mee te besturen.

De komende maand verschijnt nog een meer uitgebreid programma. Ook gaan we na de Carnaval dagelijks een vraag van de dag publiceren.
Dan gaat het om vragen als:

Waarom zou ik lokaal moeten kiezen voor landelijke partijen?

Ons antwoord:

Omdat je dan kiest voor partijen die écht ergens voor staan. En voor kandidaten die trouw zijn aan hun idealen. Een partij als KIJK!!! PvdA GroenLinks D66 kan bouwen op breedgedragen en herkenbare ideeën over samenleving, gemeenschap, zorg en economie. Wij benaderen opgaven en uitdagingen vanuit een visie. Daarmee kan de gemeente beter aansluiten bij andere gemeenten in de regio. Daarbij: voor PvdA, GroenLinks en D66 in de gemeente Meerssen is samenwerking binnen KIJK!!! vanzelfsprekend. Wij weten niet beter dan dat je verbinding moet zoeken met elkaar en het algemeen belang moet dienen.
Kom daar bij lokale partijen maar eens om.

KIJK!!! trapt de campagne af

Op zaterdag 13 januari start KIJK!!! PvdA GroenLinks D66 zijn campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Lijsttrekker Paul Sanders (Meerssen) presenteert dan de grote lijnen van het verkiezingsprogramma.
Burgers van de gemeente Meerssen kunnen kennismaken met de kandidaten. De nummers twee tot en met vijf op de lijst zijn Andreas Pohle uit Bunde, Helmie Smeets uit Ulestraten, Marcel Dassen uit Ulestraten en Laura Scheepers uit Meerssen.

De bijeenkomst is in Ontmoet Anna aan het Stationsplein in Meerssen en begint om 10.30 uur.
Het thema van de campagne is EEN GEZONDE GEMEENTE. Rond 11.00 uur houdt Jo Ritzen, lid van KIJK!!!, een korte inleiding rond dat thema. De bijeenkomst eindigt om 12.00 uur.