Maak over drie dagen een progressieve keuze!

Lees in ons verkiezingsprogramma meer over de gezonde gemeente.

KIJK!!! stelt voor: Paul Sanders – nummer 1

Lees in ons verkiezingsprogramma meer over de gezonde gemeente.

Vraag van de dag: Hebben volgens jullie kleine scholen in dorpen toekomst?

Wij vrezen dat kleine scholen in de kleinere dorpen het op den duur niet redden. Grotere basisscholen met zo’n driehonderd leerlingen hebben ook meer te bieden, vooral ook in ontwikkelingskansen voor en brede begeleiding van kinderen. We kunnen ons echter heel goed voorstellen dat het sluiten van (te) kleine basisscholen veel pijn doet. We vinden dat scholen en schoolbesturen – en ook de gemeente – open moeten staan voor initiatief van bewoners. Als mensen denken dat ze het zelf georganiseerd krijgen moeten we dat vooral laten gebeuren[BS1] . Goede samenwerking tussen kleine basisscholen, waardoor ze samen één grotere vormen, kan ook een oplossing zijn.

Lees in ons verkiezingsprogramma meer over de gezonde gemeente.

Vraag van de dag: Hoe denken jullie over schuldhulpverlening?

We moeten er als samenleving alles aan doen om te voorkomen dat mensen schulden opbouwen. Door opvoeding, lessen op school en eventueel ook begeleiding door budgetcoaches of betrouwbare bewindvoerders. Als schuldhulpverlening noodzakelijk is, is het kwaad eigenlijk geschied.
Via haar armoedebeleid kan de gemeente in elk geval een beeld krijgen van welke inwoners het risico lopen vanuit armoede schulden op te bouwen. In andere gevallen is de rol van de gemeente beperkt. Ook moet de gemeente haar best doen niet zelf een van grootste schuldeisers te worden door tijdig te reageren als burgers hun belasting niet betalen.

Lees in ons verkiezingsprogramma meer over de gezonde gemeente.

KIJK!!! stelt voor: Andreas Pohle – nummer 2

Lees in ons verkiezingsprogramma meer over de gezonde gemeente.

Vraag van de dag: Wat heeft KIJK!!! de afgelopen jaren bereikt?

In de afgelopen bestuursperiode heeft KIJK!!! niet in de coalitie gezeten en dus ook niet in het College van Burgemeester en Wethouders. Daardoor hadden we beperkte invloed op het beleid en de uitvoering daarvan. Toch hebben we in onze ogen het nodige bereikt. We realiseren ons heel goed dat iedereen – ook KIJK!!! – graag vader van een succes is. Maar, in veel gevallen realiseer je dat natuurlijk wel samen met anderen.

We zijn vaak kritisch geweest en fel in het debat. Maar, dat was altijd op de inhoud en het proces en nooit op de persoon. Wat we in elk geval hebben bereikt is dat we geen deelnemer in de vele ruzies in de raad zijn geweest. We mogen die met een gerust hart op het conto van andere partijen schrijven.

In het algemeen

Onze invloed in de gemeente is groot in verhouding tot het bescheiden aantal van twee zetels dat we nu hebben. We kunnen ons voorlopers noemen als het gaat om het kennen en herkennen van nieuwe ontwikkelingen in de samenleving. We zien dat andere partijen steeds meer elementen uit onze agenda in hun programma’s hebben opgenomen. Zoals burgerparticipatie, de grote aandacht voor leefbaarheid, ontmoeting(splekken), dorpsontwikkelingsplannen, zelfsturing in de  dorpen, accommodaties in eigen beheer, de zorgen om toenemende armoede, begeleiding van jongeren, veiligheid voor fietsers en voetgangers, woningen voor starters, levensloopbestendig bouwen, duurzaamheid en dergelijke. Zelfs de uitkomst van het onderzoek door Bureau Berenschot hebben we voorspeld. We zijn immers steeds kritisch geweest als het gaat om de kwaliteit (stabiliteit, deskundigheid, gericht op de inhoud) van het bestuur en organisatie (o.a. niet naar buiten gericht). Ook hebben we vaak geopperd dat de gemeente voor beleid en regie zelf aan zet kan blijven maar wat betreft de uitvoering meer samenwerking met andere gemeenten en organisaties moet zoeken.

In het bijzonder

Hier vind u een korte opsomming van zaken waarin of waarop onze inbreng groot was, waarin we het initiatief namen of waarvoor we een vurig pleidooi hielden.

 

Lees in ons verkiezingsprogramma meer over de gezonde gemeente.

Vraag van de dag: Wat doen jullie voor de ondernemers in Meerssen?

KIJK!!! vindt het belangrijk dat er voldoende aanloop blijft naar de winkels die er in de verschillende dorpen nog zijn. Wat de gemeente kan doen is ambitie die er bij ondernemers is, te steunen. En dan met middelen die een gemeente heeft. Dat kan ambtelijke inzet zijn maar ook flankerend beleid dat vooral uitgaat van ja, tenzij. Een en ander kan niet zonder een goed plan, een visie op de winkelvoorzieningen in de gemeente, gericht op de toekomst en gerelateerd aan de regio. De gemeente speelt daar wat betreft KIJK!!! een actieve rol in omdat de ondernemers in de gemeente een sleutelrol spelen in het aantrekkelijk houden van de woonomgeving. Dat betekent dat die ondernemers die rol ook moeten willen spelen en niet alleen voor hun eigen belang maar ook voor het algemeen belang oog hebben. Dat kan alleen als ze goed samenwerken. Nieuwe ondernemers vestigen zich het liefst in een omgeving waar ambitie en dynamiek voelbaar zijn.
Kijken we naar andere ondernemers dan winkeliers dan vinden we dat de gemeente zich zou moeten inspannen om kleine, innovatieve en schone bedrijven naar de gemeente te halen. Ook kan de gemeente zich inspannen de bedrijventerreinen een facelift te geven. Er ligt al een plan voor het terrein aan de Maasstraat in Bunde. Verder zou de gemeente weer netwerkbijeenkomsten kunnen oprichten. Waar zzp-ers en andere ondernemers elkaar kunnen ontmoeten en bedrijven zich aan elkaar kunnen presenteren. Eventueel gekoppeld aan de jaarlijkse duurzaamheidsdag. Ondernemers zouden ook een rol kunnen spelen in de energietransitie op lokale schaal.

Samenvattend: wij vinden dat de gemeente zich moet inspannen dynamiek te brengen in de gemeentelijke wereld van de ondernemers.

Lees in ons verkiezingsprogramma meer over de gezonde gemeente.

Vraag van de dag: Wat vinden jullie van MAA?

In ons programma zeggen we: ‘Beperkte groei MAA e.o.; focus op hoogwaardige werkgelegenheid (onderhoud, opleiding)’.

De gedachte daarachter is dat bereikbaarheid door de lucht kan bijdragen aan de economische weerbaarheid van de regio. Maar dan moet de focus liggen op het onderhoud van vliegtuigen en op vliegopleiding. Dat brengt hoogwaardige werkgelegenheid in de regio en die hebben we nodig om aantrekkelijk te zijn voor nieuwe, hoogopgeleide bewoners van Zuid-Limburg.
MAA moet niet drijven op het verplaatsen van vracht. En zeker niet op luchtvracht met grote, zware en volledig volgetankte vrachtvliegtuigen (waarmee ook nog eens steeds meer vrachtwagens worden aangetrokken). Het gedoogbesluit maakt dat mogelijk en dat moet ophouden. De gezondheid van de omwonenden wordt daarmee  te zwaar op de proef gesteld.
Beperkt vliegverkeer voor personen kan een ondersteuning zijn voor het onderhoud van vliegtuigen.
Het vliegveld hoeft niet per se rendabel te zijn. De provincie kan dat financieel aan.

Lees in ons verkiezingsprogramma meer over de gezonde gemeente.

Vraag van de dag: Wat is jullie standpunt over het accommodatiebeleid?

Heel algemeen: we vinden dat accommodaties overgedragen moeten worden aan de gebruikers. Een gemeente moet niet investeren in stenen maar in mensen en evenementen via subsidies, eenvoudiger regels, ondersteuning enzovoort.

Daarbij, gebruikers weten vaak beter wat er nodig is als het gaat om exploitatie, uitbreiding, onderhoud en sloop dan de gemeente. Ook zijn zij vaak in staat onderhoud goedkoper uit te voeren. Dus: zo veel als mogelijk sportvoorzieningen, gemeenschapshuizen en recreatieve voorzieningen in eigendom van de gemeente overdragen aan de gebruikers. Natuurlijk onder voorwaarden die het ook écht mogelijk en interessant maken voor de gebruikers om de accommodatie te exploiteren en beheren.

Lees in ons verkiezingsprogramma meer over de gezonde gemeente.

KIJK!!!! stelt voor: Helmie Smeets, nummer 3

Lees in ons verkiezingsprogramma meer over de gezonde gemeente.