Over KIJK!!!

Partij

Algemene informatie

De vereniging KIJK!!! is opgericht in 2010 en is in de gemeente Meerssen een samenwerkingsverband aangegaan met de bestaande partijen: Partij van de Arbeid, Groen Links en D66.
Kamer van Koophandel: 14129641
Fiscaal nummer: 8220.76.676
Contact: contact@kijkmeerssen.nl

Doelstelling

De vereniging is een politieke vereniging in Meerssen die

  • uitvoering wil geven aan haar verkiezingsprogramma, dat per raadsperiode kan wijzigen;
  • de betrokkenheid van de Meerssense burger bij het besturen van de gemeente wil bevorderen;
  • de gemeenschaps- en ondernemingszin wil ondersteunen;
  • een schone, natuurlijke en gezonde leefomgeving in Meerssen wil bevorderen.

KIJK!!! wil dat doel bereiken door het deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Meerssen, het vormen van een gemeenteraadsfractie en verder door al het andere dat aan het bereiken van dit doel dienstbaar kan zijn.

De statuten zijn voor belangstellenden ter inzage bij de secretaris van KIJK!!!

Bestuur

Voorzitter:
Paul Sanders

Penningmeester:
Jack Giesen

Secretaris:
Vacature

Leden:
Marcel Dassen en Ingmar Koch

De leden van het bestuur doen hun werk onbezoldigd. Het bestuur houdt zich bezig met verenigingszaken.

Financiën

De inkomsten van KIJK!!! komen uit donaties van o.a. de leden. De leden betalen jaarlijks € 30,00 aan contributie, jeugdleden tot 18 jaar betalen € 7,50. Raadsleden dragen per maand een bedrag af van hun raadsvergoeding, evenals een eventuele wethouder. De partijen Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66 doneren eenmaal per vier jaar aan de verkiezingskas.
De gelden worden gebruikt voor ondersteuning van de fractie in de zin van cursussen, bijeenkomsten van fractie met leden (bijvoorbeeld de steunfractie), voor ledenvergaderingen, voor publicitaire acties.

Jaarstukken 2016
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2017 zijn de jaarstukken over 2016 goedgekeurd.
De Staat van Baten en Lasten en de Balans zijn hier te raadplegen.

Uitgangspunten

Onder onze verkiezingsprogramma’s liggen drie basiswaarden die KIJK!!! voor het gemeentebestuur in Meerssen heel belangrijk vindt en die we actief uitdragen. Deze uitgangspunten, zijn ‘Alles begint met een visie’, ‘Besturen mét de burger’ en ‘Een gemeente voor iedereen’.

• Alles begint met een visie

Besturen kan niet zonder het maken van duidelijke keuzes. Die zijn niet altijd en voor iedereen even aangenaam. Wij menen dat een gemeentebestuur moet werken vanuit een heldere toekomstvisie. Die moet gebaseerd zijn op de gedachte dat wij onze omgeving lenen van de volgende generaties. Niets op deze aarde is ons eigendom. Besluiten van de gemeente moeten ook goed zijn voor onze leefomgeving. Zowel voor de materiële als voor de sociale kant daarvan. KIJK!!! wil de keuzes maken die daartoe leiden. Ook als dat lastige keuzes zijn.

• Besturen mét de burger

KIJK!!! meent dat de gemeente de inwoners moet betrekken bij besluitvorming én uitvoering daarvan. Het bestuur van de gemeente legt in alle openheid verantwoording af voor zijn handelen. We hebben ons altijd zwaar verzet tegen achterkamertjespolitiek of vriendjespolitiek. En daar gaan we mee door. Het is goed als burgers ervoor (kunnen) kiezen verantwoordelijkheid te nemen voor meer dan hun eigen gezin, familie, werk en hobby’s, dus ook voor hun buurt of dorp.

• Een gemeente voor iedereen

De gemeente is voor de burgers het meest zichtbaar als publieke dienstverlener. Denk aan vergunningen, subsidies, beheer van de openbare ruimte. Die dienstverlening moet gericht zijn op de vraag en behoefte van inwoners. Natuurlijk zijn er regels en beperkingen maar die zijn geen doel op zich. Regels en beperkingen zijn zinvol als ze het algemeen belang, de rechtsgelijkheid tussen burgers en de veiligheid van burgers dienen.

De uitwerking van onze waarden, uitgangspunten en accenten vindt u onder Verkiezingen 2018

Fractie en steunfractie

Op 19 maart 2014 hebben de burgers KIJK!!! weer twee zetels toevertrouwd. KIJK!!! voert op dit moment oppositie. Leden van de fractie zijn Andreas Pohle (fractievoorzitter) en Paul Jansen. De fractie wordt ondersteund door een steunfractie van actieve leden. Voor KIJK!!! treden tijdens de raadsadviesvergaderingen de steunfractieleden Marcel Dassen, Jack Giesen, Ingmar Koch, Paul Sanders en Helmie Smeets aan.

Andreas Pohle

Geboren in Oberrieden (Zwitserland) in 1962, getrouwd en twee studerende zonen. Na de studie technische bedrijfskunde aan de universiteit in Aken (D) en 3 jaar werkzaam te zijn geweest in Berlijn, ben ik in 1996 naar Bunde verhuisd om als commercieel manager op het Europese hoofdkantoor in Maastricht voor een wereldwijd opererende aluminiumproducent te gaan werken. In 2009 startte ik als zelfstandig adviseur voor de toepassing van duurzame energie. Lid van D66 en sinds de oprichting ook lid van KIJK!!! en sinds maart 2017 raadslid  en nu fractievoorzitter voor KIJK!!!
Mijn interesse ligt bij het fysieke domein met een focus op een duurzame en veilige omgeving voor onze burgers.

Ik ben bereikbaar via:
06-26906691
andreas.pohle@meerssen.nl

Paul JaPaul Jansennsen

Geboren in Den Haag (1947), getrouwd, twee zonen, vier kleinkinderen, Neerlandicus. Woont sinds juni 2007 in Meerssen na een lange periode in Venray. Lid van KIJK!!! en de Partij van de Arbeid. Na ongeveer achttien jaar als docent Nederlands in de bovenbouw van havo/vwo sinds ongeveer 1990 actief als zelfstandig tekstschrijver en communicatieadviseur. Is sinds maart 2010 raadslid voor KIJK!!! en fractievoorzitter. Primair aandachtsgebied is het sociale domein. Daarnaast ook betrokken bij het fysieke en financieel/economisch domein.

Ik ben bereikbaar via:
043 365 3577
paul.jansen@jansen-houbiers.eu
www.paulsplaats.eu

Steunfractie

Paul en Andreas worden ondersteund door de steunfractieleden Marcel Dassen, Jack Giesen, Ingmar Koch, Paul Sanders en Helmie Smeets.


Samenwerking

logo-d66   logo-pvda   logo_groenlinks

PvdA, GroenLinks en D66 werken in Meerssen samen. De samenwerking is een logisch vervolg op de succesvolle gezamenlijke fractie van PvdA-GroenLinks-Meerssen, in de jaren 2002 tot 2010. De onderlinge afspraken tussen de partijen hebben we vastgelegd door de vereniging KIJK!!! op te richten. Alle leden van PvdA, GroenLinks en D66 in de gemeente Meerssen kunnen zonder meer lid worden van KIJK!!!. Ook wie geen lid is van een van deze landelijke partijen kan lid worden.

MELD U HIER AAN ALS LID

Secretariaat
Court Pendustraat 43
6241 JP BUNDE
contact@kijkmeerssen.nl

Bestuur GroenLinks Afdeling Maastricht-Heuvelland
Maastricht-heuvelland@groenlinks.nl

Bestuur PvdA Afdeling Meerssen
paul.jansen@jansen-houbiers.eu

Bestuur D66 Afdeling Maastricht-Heuvelland
secretaris@d66maastricht.nl