Het drama van de Sint Catharinastraat in Ulestraten

Woensdag 15 februari organiseerde de actiegroep Waar een wil is, is een weg een bijpraatavond voor de bewoners van Ulestraten en de leden van de gemeenteraad en raadsadviesvergaderingen. De bewoners van de St. Catharinastraat voelen zich ernstig in de kou staan. Ondanks jaren van pogingen met de gemeente in gesprek te komen en te blijven, is er nog steeds geen zicht op het oplossen van hun klachten en problemen. De straat waaraan zij wonen is al sinds de reconstructie in 2004 gevaarlijk, te smal, er wordt te hard gereden en er komt te veel zwaar verkeer. Trillingen van dat verkeer veroorzaken steeds ernstiger scheuren in de huizen en er is regelmatig ernstige wateroverlast. De gemeente in het algemeen en met name wethouder Houben (PGM) krijgen ernstige verwijten. Ze zouden de bewoners absoluut niet serieus nemen. Die hebben daar nu helemaal genoeg van. De actiegroep heeft een film gemaakt die een goede indruk geeft van de situatie.

KIJK!!! heeft de kwestie de afgelopen jaren met enige regelmaat in de gemeenteraad en in gesprekken met de wethouder aan de orde gesteld. Maar ook zonder resultaat. Tijdens de bijpraatsessie spraken de vertegenwoordigers van drie van de vier partijen die aanwezig waren (KIJK!!!, BRUG-M, Focus) af tijdens de eerstvolgende raadsvergadering de kwestie via een motie weer op de agenda van de raad (23 maart 2017) te zetten. De VVD maakte nog een voorbehoud.

Lilianne Ploumen in de Auw Kerk

Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en kandidaat Tweede Kamer Partij van de Arbeid bezoekt op zaterdag 11 maart as. de gemeente Meerssen in het kader van de campagne voor de verkiezingen van de Tweede Kamer op 15 maart.
Tijdens een bijeenkomst in de Auw Kerk in Bunde – georganiseerd door de Partij van de Arbeid afdeling Meerssen, KIJK!!! en leden van GroenLinks en D66 – zal zij vragen beantwoorden. Ook zijn er vragen voor Linda Kromjong, secretaris-generaal van de internationale organisatie van werkgevers, gevestigd in Genève. Linda Kromjong woont in Meerssen, is lid van KIJK!!! en gaat ook met Lilianne Ploumen in gesprek. Maatschappelijke organisaties zoals onder andere Meerssen Ontwikkelingssamenwerking (MOS), SMHO, Debating Group Stella Maris College, de Ruggesteun, Bundenusamen, Douzelage, Zij-actief krijgen een uitnodiging aanwezig te zijn en van tevoren suggesties te doen voor vragen. Ook andere inwoners van de gemeente zijn van harte welkom. Thema’s kunnen zijn SHE DECIDES, ontwikkelingssamenwerking, armoede, vluchtelingen en Europa.
Een aantal maatschappelijke organisaties en politieke partijen zullen zich vanaf ongeveer half tien tot half twaalf aan de bezoekers presenteren. Lilianne Ploumen is vanaf ongeveer 10.00 uur tot ongeveer 11.00 uur aanwezig. Daarna vertrekt de minister – mogelijk via het winkelcentrum van Bunde – naar Maastricht.

​Weer tot elf uur (2)

Nog even over de raadsvergadering van 2 februari jl.. We willen nog iets zeggen over de debatten over parkeren op de Markt en anoniem solliciteren.

Om met dat laatste te beginnen. KIJK!!! diende samen met BRUG-M een motie in om ervoor te zorgen dat sollicitatiebrieven van ouderen, bijvoorbeeld, bij de gemeente niet bij voorbaat in de prullenbak terechtkomen. Dus dat bij ontvangst minstens namen, leeftijden en geslacht worden doorgekrast. Vooral PGM vond het onzin. Het college sloot zich daarbij aan. Welk probleem daar voor de gemeente Meerssen mee werd opgelost? Bovendien zou doorkrassen allemaal maar extra tijd kosten. Maar het gaat natuurlijk helemaal niet om een probleem van de gemeente Meerssen. Het gaat om kansen voor mensen die misschien niet aan de bak komen omdat ze de verkeerde leeftijd, etnische achtergrond of het verkeerde geslacht hebben. En om de mogelijkheid dat je als gemeente een uitzonderlijk talent misloopt. De stemming over onze motie liep uit op een onbeslist. Een van de raadsleden van de coalitie stemde voor en van de oppositie ontbrak een raadslid dat zeker voor zou hebben gestemd. Jammer, maar deze motie komt volgende raadsvergadering opnieuw in stemming. Kijken of het raadslid van Focus de rug recht kan houden en wéér voor stemt. In het bestuursakkoord is immers hierover niets vastgelegd. Dus daaraan is het raadslid in elk geval niet gebonden.

PGM legde de raad een motie over parkeren op de Markt in Meerssen voor. Het is daar voortdurend een feest van het overtreden van de regels en handhaven helpt niet. Handhaven levert de gemeente bovendien niets op. De opbrengst van bekeuringen voor parkeren buiten de vakken verdwijnt namelijk in de kas van de staatsoverheid, zei wethouder Guido Houben. Dus waarom zou je? Voor het geld hoef je het niet te doen. PGM vond dat de situatie van het moment maar genormaliseerd moest worden totdat de gemeente in overleg met ondernemers, omwonenden en kerkbestuur tot een regeling zou zijn gekomen. Graag uiterlijk vóór juli 2017. Wij denken: Handhaven en/of de Markt autovrij maken. Plus een regeling voor bijzondere momenten en mensen met een beperking. 

En wij zouden graag een wethouder zien die geen moties nodig heeft om voor dit soort simpele zaken in actie te komen. Deze wethouder dankte zijn partij PGM met de motie want nu kon hij aan het werk met deze opdracht.

Weer tot elf uur

Donderdag 2 februari had de raad een beperkte agenda af te werken. Toch slaagden we erin de vergadering tot elf uur te laten duren. Met BRUG-M en CDA deden we via een motie weer een bescheiden poging het college ertoe te bewegen zich in te spannen om in 2018 de ozb niet te hoeven verhogen. Met andere woorden: om binnen de huidige begrotingsruimte – indien noodzakelijk – keuzes te maken.
Aanleiding voor het indienen van de motie was een nieuwjaarsboodschap van wethouder Guido Houben op Facebook. De financiële positie van de gemeente zou het toelaten weer te kunnen denken aan lastenverlichting voor de burger, liet hij weten. Daarmee nodigde hij wat ons betreft zelf uit tot een dansje rond de vieze vlek die de ozb in Meerssen op dit moment is en waarmee de gemeente Meerssen inmiddels de hoogste woonlasten in Limburg heeft.
VVD en PGM besloten echter om in eerste termijn met grof politiek geschut te komen, in plaats van met een simpel ja of nee en een kort verklarinkje daarvoor. Het feit dat die twee partijen het nodig vonden politiek zo enorm uit te pakken, wijst volgens KIJK!!! op grote onrust. De gigantische verhoging van de ozb in de afgelopen jaren hijgt ze in de nek. KIJK!!! heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat de ozb geen sluitpost van de begroting mag zijn en dat aan een redelijke jaarlijkse verhoging goede bezuinigingsmaatregelen – keuzes dus – vooraf dienen te gaan. Keuzes waarvoor de basis werd gelegd in het door KIJK!!! aangezwengelde kerntakendebat dat al in 2012 tot conclusies leidde. Uitgerekend de VVD en PGM zaten toen in de oppositie en waren verklaard tegenstander van zowel het debat als van de conclusies en de uitvoering daarvan. Onzin vonden ze het, bezuinigen was nergens voor nodig. Beide partijen waren dat stukje geschiedenis duidelijk even kwijt.
Een van de dossiers, het accommodatiebeleid, waarin de in 2012 afgesproken bezuinigingen nog altijd niet zijn gerealiseerd – en die zich al vier jaar opstapelen – is in handen van wethouder Désirée Cortenraede en daarvoor Eugène Glimmerveen, beiden VVD. De huidige fractie van de VVD is een warm pleitbezorger van een financieel gezonde gemeente Meerssen en een begroting die stevig onderbouwd is. Des te wonderlijker is het dat de VVD in de huidige coalitie gestapt is. Die opereert namelijk op basis van een akkoord waarin de paginanummers de enige cijfers zijn. Maar het was wel een coalitie die voor het overgrote deel bestond uit partijen (Focus en PGM) die in 2014 samen met BRUG-M het college een “Beleidsplan accommodaties” naar de raad lieten sturen waarmee binnen afzienbare tijd een bezuiniging van 480.000 euro op jaarbasis (zie brief) mogelijk zou zijn. Dat beleidsplan ligt nu in een onderste lade.
PGM en Focus zijn namelijk niet zo van het bezuinigen en snijden in bestaande geldstromen. Focus hield zich in dit debat overigens opvallend stil.

(wordt vervolgd)

Laura Scheepers treedt af als raadslid

Met ingang van 23 maart treedt Laura Scheepers af als raadslid voor KIJK!!!. Andreas Pohle uit Bunde volgt Laura Scheepers op.

 Laura heeft haar ontslag op donderdag 26 januari per brief aangeboden aan burgemeester Mirjam Clermonts, voorzitter van de raad van de gemeente Meerssen.

Geachte voorzitter van de raad, beste burgemeester,

 

Langs deze weg wil ik u laten weten mijn raadslidmaatschap van de gemeente Meerssen te willen beëindigen. De fractie heeft voorbereidingen getroffen in mijn opvolging te voorzien.

 

Ik heb de afgelopen drie jaar met veel plezier en toewijding mijn raadslidmaatschap vervuld. Ik hoop dat ik in die periode de kiezers die in maart 2014 hun vertrouwen in mij hebben uitgesproken tevreden heb kunnen stellen. Ik van mijn kant heb er het volste vertrouwen in dat mijn opvolger zijn uiterste best zal doen hetzelfde te bereiken.

 

Ik ben nu op een punt beland waarop ik moet kiezen voor doorgroeien – zowel in uren als in functie – in de organisatie waar ik werkzaam ben. Ik heb de kans die ik daar krijg met beide handen aangegrepen. Helaas zie ik geen kans de energie die een fulltime functie met meer taken en verantwoordelijkheden vraagt, te combineren met het raadswerk. Het ligt niet in mijn aard zaken voor minder dan de volle honderd procent te doen. Met pijn in het hart heb ik daarom de beslissing genomen plek te maken voor een opvolger die met net zo veel inzet én nieuwe energie voor de fractie van KIJK!!! en onze kiezers het laatste jaar van deze raadsperiode in wil gaan.

 

Ik dank de burgers, mijn collega’s, het college, de griffiers en de gemeentelijke organisatie voor de prettige samenwerking en wens hen, luisterend naar onze burgers, nog een mooie tijd als bestuurders van de gemeente Meerssen toe.

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

 

Met vriendelijke groet,

 

Laura Scheepers

Raadslid fractie KIJK!!!

Zienswijze MAA ingediend

Op donderdag 12 januari jl. vergaderde de raad onder andere over de geplande uitbreiding van Maastricht Aachen Airport. KIJK!!! steunt de zienswijze van Milieudefensie dat de komst van grotere en zwaarder beladen vliegtuigen naar de luchthaven een bedreiging kan zijn van de gezondheid van  de omwonenden. Die leidt tot de uitstoot van meer (ultra)fijnstof en meer lawaai. Ook de natuurgebieden in de omgeving hebben ervan te leiden.
De raad van de gemeente Meerssen meent dat de minister eerst een MilieuEffectRapportage moet laten opstellen voordat het nieuwe luchthavenbesluit eventueel definitief wordt. Dat kan alleen als de gezondheidseffecten binnen aanvaardbare grenzen blijven. De raad is bovendien van mening dat de uitstoot van (ultra)fijnstof en het lawaai voortdurend gemeten moeten worden en dat de meetgegevens via internet door de burgers direct af te lezen moeten zijn.

KIJK!!! vraagt zich trouwens ook af of MAA eigenlijk wel ooit rendabel te maken is. Er liggen zoveel vliegvelden (Luik, Charleroi, Brussel, Eindhoven, Weeze, Düsseldorf en Keulen) in de buurt die al veel verder zijn in hun ontwikkeling en op de steun van overheden mogen rekenen. Die haalt MAA nooit meer in.
Wij denken dat we tevreden moeten zijn met MAA zoals het is, eventueel met wat beperkte groei. De provincie zal op termijn waarschijnlijk moeten accepteren dat het is zoals het is en misschien moet dan de stekker er wel uit. Tot nu toe komt er ook geen steun uit Den Haag voor het openhouden van het vliegveld.
Anderzijds is het plezierig een vliegveld als MAA in de buurt te hebben. Het is goed voor de bereikbaarheid en het imago van de regio en er zijn interessante opleidingen en werkgelegenheid mogelijk. We verwachten dat MAA nog wel een tijdje een stevig hoofdpijndossier zal blijven.

 

Fijne jaarwisseling en een zalig nieuwjaar

Fijne kerstdagen

Recente ontwikkelingen in een notendop

Op 15 december behandelt de raad een voorstel voor het doorlichten van de gemeentelijke organisatie op kwaliteit. KIJK!!! heeft daar steeds stevig op aangedrongen. Alleen meer mensen in dienst nemen is niet de weg naar betere service. We vinden dat de organisatie onvoldoende aansluit op waar de samenleving om vraagt. Die vraagt om medewerkers die naar buiten gericht zijn. Meer klantgericht en minder regelgericht. Meer op wat wel kan dan op wat niet mag. Dat is een kwestie van kwaliteit.

We blijven ons verzetten tegen de manier waarop de coalitie omgaat met de jaarlijkse verhogingen van de ozb. Ondertussen staat de gemeente Meerssen op nummer 1 in Limburg als het om woonlasten gaat. Landelijk gaat de ozb in 2017 gemiddeld met 1,3% omhoog. De gemeente Meerssen doet er na de 36% van 2016 in 2017 4,5% bovenop. En in 2018 nog eens 4,5%.

De rijdende JongerenOntmoetingsPlek is een succes. KIJK!!! deed al eind 2013 het voorstel gebruik te maken van deze mogelijkheid van Trajekt om overlast door jongeren te voorkomen. Inmiddels heeft wethouder Van Rijswijk (van nature GroenLInks) het idee in praktijk gebracht. KIJK!!! heeft altijd gepleit voor het inrichten van plekken waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en de eventuele overlast voor de burgers beperkt is.

KIJK!!! blijft de verkeerssituatie in Ulestraten kritisch volgen. Hard schiet het er niet mee op. Inmiddels zijn de bewoners van de Burgemeester Visschersstraat een jaar met de gemeente in gesprek om er het sluipverkeer naar Aviation Valley te weren. Concrete maatregelen zijn nog altijd niet genomen. Positief is dat er – ook op aandringen van KIJK!!! – heel serieus gekeken wordt naar een mogelijkheid om noordelijk van Ulestraten een directe verbinding te maken met Aviation Valley.

KIJK!!! ergert zich aan de tergende traagheid en besluiteloosheid waarmee de gemeente een nieuw accommodatiebeleid aanvliegt. Het is veel praten en daar komt weinig uit. De angst om aan bestaande privileges van gebruikers te komen lijkt het proces te beheersen. We hebben er begrip voor dat gebruikers bang zijn dat ze een veer moeten laten. Maar, het kan ook niet zo zijn dat we voor alle burgers de ozb enorm verhogen en dat we de gebruikers van allerlei ook daarmee betaalde voorzieningen ontzien. In het algemeen zijn wij voorstander van het overdragen van de verantwoordelijkheid voor voorzieningen aan verenigingen en stichtingen.

KIJK!!! heeft tijdens de begrotingsvergadering afgedwongen dat de veiligheid van de snelfietsroute door Meerssen hoge prioriteit krijgt. Er is toegezegd dat de raad een plan krijgt voorgelegd met voorzieningen die de veiligheid van fietsers op het tracé in Meerssen moet verhogen.

Verkenning gemeentelijke samenwerking

Woensdag 23 november bezochten ongeveer veertig gemeentenaren een bijeenkomst van KIJK!!!. Daar spraken René Peusens, Programmamanager Veerkrachtig bestuur bij de provincie Noord-Brabant, op persoonlijke titel, Odile Wolfs, burgemeester van de gemeente Onderbanken en Jo Bisscheroux, wethouder van de gemeente Eijsden-Margraten, over wat er op je weg komt als je als gemeente intensieve samenwerking met andere gemeenten zoekt. Ingmar Koch leidde het gesprek waarin de aanwezigen ruim de gelegenheid kregen vragen te stellen en hun mening naar voren te brengen.

Belangrijke boodschap: Vraag je af wat je over een jaar of tien, vijftien voor gemeente wilt zijn en betrek daar je burgers bij. Wees je bewust van wat je te bieden hebt en wat je van je mogelijke partners vraagt.

En: In zo’n proces spelen ook zaken mee die je niet vanaf het begin in het vizier hebt. Onderstromen werden dat genoemd. Variërend van plannen van het Rijk tot emoties onder de bevolking die ver terug kunnen gaan in de tijd. Die kunnen heel bepalend zijn. Ook kwam naar voren dat de gemeenteraad aan de bal moet blijven. Bijvoorbeeld door aan het college te vragen de raad een Plan van Aanpak voor te leggen, liefst SMART geformuleerd.

Duidelijke conclusie was ook dat de gemeente Meerssen op dit moment te weinig met haar burgers over de stand van zaken communiceert. Ook als er weinig of niets gebeurt, moet dat wel het geval zijn. Inmiddels heeft de provincie – die voor zichzelf een duidelijke regierol ziet in alle verkenningen die in Zuid-Limburg op gang komen – besloten dat er voor de gemeenten Meerssen, Maastricht en Valkenburg elk apart een analyse van sterktes/zwakten en kansen/bedreigingen wordt uitgevoerd. KIJK!!! zal zich vooral ook inspannen om ervoor te zorgen dat in een mogelijk nieuw en groter gemeentelijk verband de dorpen en buurten een stevige plek krijgen. Het beleid van de mogelijk grotere gemeente moet daarop gericht zijn. Of het nou om zorg, ontmoeting, bereikbaarheid of veiligheid gaat. Dorps- en buurtraden kunnen daarin een belangrijke rol spelen en de gemeentelijke organisatie moet voor hen goed toegankelijk zijn. De meeste aanwezigen waren van mening dat de gemeente Meerssen met de huidige organisatie niet stevig genoeg is om op eigen benen te blijven staan.