Zienswijze MAA ingediend

Op donderdag 12 januari jl. vergaderde de raad onder andere over de geplande uitbreiding van Maastricht Aachen Airport. KIJK!!! steunt de zienswijze van Milieudefensie dat de komst van grotere en zwaarder beladen vliegtuigen naar de luchthaven een bedreiging kan zijn van de gezondheid van  de omwonenden. Die leidt tot de uitstoot van meer (ultra)fijnstof en meer lawaai. Ook de natuurgebieden in de omgeving hebben ervan te leiden.
De raad van de gemeente Meerssen meent dat de minister eerst een MilieuEffectRapportage moet laten opstellen voordat het nieuwe luchthavenbesluit eventueel definitief wordt. Dat kan alleen als de gezondheidseffecten binnen aanvaardbare grenzen blijven. De raad is bovendien van mening dat de uitstoot van (ultra)fijnstof en het lawaai voortdurend gemeten moeten worden en dat de meetgegevens via internet door de burgers direct af te lezen moeten zijn.

KIJK!!! vraagt zich trouwens ook af of MAA eigenlijk wel ooit rendabel te maken is. Er liggen zoveel vliegvelden (Luik, Charleroi, Brussel, Eindhoven, Weeze, Düsseldorf en Keulen) in de buurt die al veel verder zijn in hun ontwikkeling en op de steun van overheden mogen rekenen. Die haalt MAA nooit meer in.
Wij denken dat we tevreden moeten zijn met MAA zoals het is, eventueel met wat beperkte groei. De provincie zal op termijn waarschijnlijk moeten accepteren dat het is zoals het is en misschien moet dan de stekker er wel uit. Tot nu toe komt er ook geen steun uit Den Haag voor het openhouden van het vliegveld.
Anderzijds is het plezierig een vliegveld als MAA in de buurt te hebben. Het is goed voor de bereikbaarheid en het imago van de regio en er zijn interessante opleidingen en werkgelegenheid mogelijk. We verwachten dat MAA nog wel een tijdje een stevig hoofdpijndossier zal blijven.

 

Fijne jaarwisseling en een zalig nieuwjaar

Fijne kerstdagen

Recente ontwikkelingen in een notendop

Op 15 december behandelt de raad een voorstel voor het doorlichten van de gemeentelijke organisatie op kwaliteit. KIJK!!! heeft daar steeds stevig op aangedrongen. Alleen meer mensen in dienst nemen is niet de weg naar betere service. We vinden dat de organisatie onvoldoende aansluit op waar de samenleving om vraagt. Die vraagt om medewerkers die naar buiten gericht zijn. Meer klantgericht en minder regelgericht. Meer op wat wel kan dan op wat niet mag. Dat is een kwestie van kwaliteit.

We blijven ons verzetten tegen de manier waarop de coalitie omgaat met de jaarlijkse verhogingen van de ozb. Ondertussen staat de gemeente Meerssen op nummer 1 in Limburg als het om woonlasten gaat. Landelijk gaat de ozb in 2017 gemiddeld met 1,3% omhoog. De gemeente Meerssen doet er na de 36% van 2016 in 2017 4,5% bovenop. En in 2018 nog eens 4,5%.

De rijdende JongerenOntmoetingsPlek is een succes. KIJK!!! deed al eind 2013 het voorstel gebruik te maken van deze mogelijkheid van Trajekt om overlast door jongeren te voorkomen. Inmiddels heeft wethouder Van Rijswijk (van nature GroenLInks) het idee in praktijk gebracht. KIJK!!! heeft altijd gepleit voor het inrichten van plekken waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en de eventuele overlast voor de burgers beperkt is.

KIJK!!! blijft de verkeerssituatie in Ulestraten kritisch volgen. Hard schiet het er niet mee op. Inmiddels zijn de bewoners van de Burgemeester Visschersstraat een jaar met de gemeente in gesprek om er het sluipverkeer naar Aviation Valley te weren. Concrete maatregelen zijn nog altijd niet genomen. Positief is dat er – ook op aandringen van KIJK!!! – heel serieus gekeken wordt naar een mogelijkheid om noordelijk van Ulestraten een directe verbinding te maken met Aviation Valley.

KIJK!!! ergert zich aan de tergende traagheid en besluiteloosheid waarmee de gemeente een nieuw accommodatiebeleid aanvliegt. Het is veel praten en daar komt weinig uit. De angst om aan bestaande privileges van gebruikers te komen lijkt het proces te beheersen. We hebben er begrip voor dat gebruikers bang zijn dat ze een veer moeten laten. Maar, het kan ook niet zo zijn dat we voor alle burgers de ozb enorm verhogen en dat we de gebruikers van allerlei ook daarmee betaalde voorzieningen ontzien. In het algemeen zijn wij voorstander van het overdragen van de verantwoordelijkheid voor voorzieningen aan verenigingen en stichtingen.

KIJK!!! heeft tijdens de begrotingsvergadering afgedwongen dat de veiligheid van de snelfietsroute door Meerssen hoge prioriteit krijgt. Er is toegezegd dat de raad een plan krijgt voorgelegd met voorzieningen die de veiligheid van fietsers op het tracé in Meerssen moet verhogen.

Verkenning gemeentelijke samenwerking

Woensdag 23 november bezochten ongeveer veertig gemeentenaren een bijeenkomst van KIJK!!!. Daar spraken René Peusens, Programmamanager Veerkrachtig bestuur bij de provincie Noord-Brabant, op persoonlijke titel, Odile Wolfs, burgemeester van de gemeente Onderbanken en Jo Bisscheroux, wethouder van de gemeente Eijsden-Margraten, over wat er op je weg komt als je als gemeente intensieve samenwerking met andere gemeenten zoekt. Ingmar Koch leidde het gesprek waarin de aanwezigen ruim de gelegenheid kregen vragen te stellen en hun mening naar voren te brengen.

Belangrijke boodschap: Vraag je af wat je over een jaar of tien, vijftien voor gemeente wilt zijn en betrek daar je burgers bij. Wees je bewust van wat je te bieden hebt en wat je van je mogelijke partners vraagt.

En: In zo’n proces spelen ook zaken mee die je niet vanaf het begin in het vizier hebt. Onderstromen werden dat genoemd. Variërend van plannen van het Rijk tot emoties onder de bevolking die ver terug kunnen gaan in de tijd. Die kunnen heel bepalend zijn. Ook kwam naar voren dat de gemeenteraad aan de bal moet blijven. Bijvoorbeeld door aan het college te vragen de raad een Plan van Aanpak voor te leggen, liefst SMART geformuleerd.

Duidelijke conclusie was ook dat de gemeente Meerssen op dit moment te weinig met haar burgers over de stand van zaken communiceert. Ook als er weinig of niets gebeurt, moet dat wel het geval zijn. Inmiddels heeft de provincie – die voor zichzelf een duidelijke regierol ziet in alle verkenningen die in Zuid-Limburg op gang komen – besloten dat er voor de gemeenten Meerssen, Maastricht en Valkenburg elk apart een analyse van sterktes/zwakten en kansen/bedreigingen wordt uitgevoerd. KIJK!!! zal zich vooral ook inspannen om ervoor te zorgen dat in een mogelijk nieuw en groter gemeentelijk verband de dorpen en buurten een stevige plek krijgen. Het beleid van de mogelijk grotere gemeente moet daarop gericht zijn. Of het nou om zorg, ontmoeting, bereikbaarheid of veiligheid gaat. Dorps- en buurtraden kunnen daarin een belangrijke rol spelen en de gemeentelijke organisatie moet voor hen goed toegankelijk zijn. De meeste aanwezigen waren van mening dat de gemeente Meerssen met de huidige organisatie niet stevig genoeg is om op eigen benen te blijven staan.

Onrust over vliegveld MAA

maaKIJK!!! wil dat het college en de raad van Meerssen een standpunt innemen over de nieuwe plannen met vliegveld Maastricht Aachen Airport. De baan die er ligt is 2750 meter lang, waarvan nu 2500 gebruikt mag worden. De provincie wil dat de volle lengte benut wordt. Dan kunnen voortaan grotere, zwaarder beladen en voller getankte vliegtuigen vertrekken en aankomen. Dat maakt het vliegveld meer rendabel, iets wat de nieuwe exploitant ook wil.

Een mogelijk besluit tot volledig gebruik leidt ertoe dat vliegtuigen trager opstijgen, lager vliegen, meer fijnstof uitstoten en meer herrie maken. Veiligheid en gezondheid van onze inwoners en de rust die toeristen hier zoeken zijn in het geding. Opstijgen naar het zuiden betekent ook vliegen over het nieuwe Integraal KindCentrum in Meerssen-West. KIJK!!! maakt zich samen met BRUG-M ernstig zorgen over de nieuwe plannen en vooral de gevolgen ervan. De fracties willen een debat in de raadsvergadering van 15 december aanstaande.

Ze hebben hun verzoek gedaan in een brief waar ze een brief van Milieudefensie bijgevoegd hebben. In die brief veel details over de nadelige gevolgen van de mogelijke beslissing door het Rijk. Ook betwijfelt Milieudefensie of uitbreiding van het vliegveld noodzakelijk is in verband met uitbreiding van de werkgelegenheid.

Zelf vluchtelingen huisvesten

Ieder half jaar stelt de rijksoverheid in een wettelijke taakstelling voor iedere gemeente vast hoeveel vergunninghouders (dat zijn vluchtelingen met een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning) zij moeten huisvesten. Dat aantal per gemeente is afhankelijk van de gemeenteomvang: grote gemeenten moeten meer mensen huisvesten dan kleine gemeenten.

Het lukt Meerssen al een tijdje niet om voldoende huizen beschikbaar te stellen en dit jaar (voor 31 december) zou de gemeente nog 55 mensen aan een huis moeten helpen. Dat gaat dus niet lukken.

Naar aanleiding hiervan hebben de fracties van KIJK!!! en BRUG-M gezamenlijk een open brief (inclusief bijlage) naar het college gestuurd. Hierin roepen zij de gemeente niet alleen op om zich aan de wettelijke taken te houden, maar ook om zich van haar meest open en gastvrije kant te laten zien. De gemeente moet zelf voorzien in huisvesting voor deze nieuwe medeburgers en haar verplichtingen niet afkopen bij andere gemeenten.

De toekomst van Meerssen

Op woensdag 23 november organiseert KIJK!!! een thema-avond over de mogelijke samenwerking van de gemeente Meerssen met Maastricht en Valkenburg aan de Geul. De bijeenkomst begint om 20.15 en is in Ontmoet Anna aan het Stationsplein in Meerssen. Niet-leden van KIJK!!! zijn ook van harte welkom.

Inleider is René Peusens, Programmamanager Veerkrachtig bestuur bij de provincie Noord-Brabant. Hij spreekt op persoonlijke titel. Na zijn inleiding kunnen aanwezigen in gesprek gaan met een panel. Daarin Odile Wolfs, burgemeester van de gemeente Onderbanken, Jo Bisscheroux, wethouder van de gemeente Eijsden-Margraten, Paul Jansen, voorzitter van de fractie van KIJK!!! in de raad van de gemeente Meerssen en René Peusens. Het panelgesprek staat onder leiding van Ingmar Koch, lid van de steunfractie van KIJK!!!.

Onderbanken heeft besloten te fuseren met de gemeenten Schinnen en Nuth. Eijsden-Margraten heeft een fusieproces achter de rug.

Centrale vraag zal zijn hoe de burgers te betrekken bij het proces dat mogelijk leidt tot samenwerking of fusie. Daarnaast: Kunnen we eigenlijk nog wel zelfstandig blijven? Ook staan we stil bij de vraag van wat voor grotere gemeente we eventueel deel uit willen maken. Waarmee moet die gemeente zich onderscheiden? Welke speerpunten van beleid heeft ze? Hoe krijgen die vorm? Hoe houden we de dorpen en buurten leefbaar in een gemeente die veel groter is dan we gewend zijn? Hoe houden we de mensen gelukkig in hun eigen omgeving? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in de relatie met Maastricht als veel grotere gemeente niet ondergesneeuwd raken? KIJK!!! adviseerde tijdens een raadsbijeenkomst op 14 september jl. dat voor elk van de drie gemeenten een analyse van sterkten/zwakten en kansen/bedreigingen wordt gedaan. Waar vullen we elkaar aan en waar zijn er overlappingen? Daarnaast deden we met een brief nog wat aanbevelingen aan het college. Deze kunt u hier lezen.

Voorafgaand aan de bijeenkomst houdt KIJK!!! een algemene ledenvergadering. Deze begint om 19.00 uur precies en eindigt om 20.00 uur.

Schone schijn

Het was wel even schrikken dinsdag 1 en woensdag 2 november. Er rolden negen moties en amendementen met de drie logo’s van de coalitiepartijen erop de mailbox van KIJK!!! in. Conclusie: daar hoefden we het tijdens de begrotingsvergadering niet meer over te hebben. Die waren bij voorbaat met negen tegen acht stemmen aangenomen.
Maar, eigenlijk is het geen schrikken meer. Het bevestigde een idee dat al enige tijd had postgevat. Om debat in de raad uit de weg te gaan maken de coalitiepartijen dichtgetimmerde afspraken. Of ze laten besluiten over aan het college, dat de grenzen opzoekt van wat kan. Het plaatsen van verlichting rond een nieuw kunstgrasveld wordt omschreven als groot onderhoud aan dat veld. Mocht zoiets leiden tot een motie van wantrouwen, maakt niet uit: het wordt toch negen tegen acht. Een van de raadsleden van de coalitie, meer in het bijzonder van Focus, zei het ongeveer zo: “Jullie van de oppositie hebben meer kennis in huis en meer tijd om je in alles te verdiepen.” Tja…De kiezers weten dus wat hun in 2018 te doen staat. Niet op een van de coalitiepartijen stemmen.

Kies voor KIJK!!!

Goed, er valt over de begrotingsvergadering niet veel meer te zeggen dan dat die voor KIJK!!! teleurstellend verlopen is. We moeten oppassen al te grote woorden te gebruiken maar in de gemeente Meerssen is het met de democratie niet best gesteld. De meerderheid zoekt geen overleg of verbinding met de minderheid, ze gaat het debat uit de weg, de partijen in de coalitie houden elkaar angstvallig vast en de minderheid wordt in de raad en op Twitter populisme verweten. Daarbij treden wethouders, behalve als stevige bestuurders – en dat is op zich goed – ook op als coaches van de fracties van de coalitie. Want in de coalitiefracties regeert dus de angst en dat maakt ze huiverig voor inhoudelijk argumenteren. Maar ze kunnen er hun schouders bij ophalen: dat maakt uiteindelijk geen schijn van kans.
Dat is des te triester omdat de raad onlangs met algemene stemmen een gedragscode voor raadsleden en burgerraadsleden heeft vastgesteld. Daarin staat onder andere dat je juist niet moet doen wat hierboven beschreven staat. Daarom had KIJK!!! donderdag 3 november, vooruitlopend op de situatie waarin de bekende machtspolitiek dreigde, een motie voorbereid waarin het de raad opriep de hand weer eens in eigen boezem te steken: gaan we nog wel goed met elkaar om, zoals we met elkaar hebben afgesproken? Die motie werd met alle stemmen vóór aangenomen. We hopen dat het niet wéér voor de schone schijn is.

Onze eerste termijn naar aanleiding van de Programmabegroting 2017 kunt u hier lezen.

Geld terug naar de burger

KIJK!!! (PvdA, GroenLinks, D66) stelt tijdens de begrotingsvergadering van donderdag 3 november de raad van de gemeente Meerssen voor om van 2017 tot en met 2019 de ozb niet steeds met 4,5% te verhogen. Daarvoor is in elk geval in 2018 en 2019 ruimte. Op dit moment onderzoekt de fractie waar in de begroting voor 2017 ruimte gevonden kan worden. Het gaat om ongeveer €140.000. Na de enorme verhoging van vorig jaar vindt de fractie dat de gemeente dit gebaar moet maken nu de rijksbijdragen voor 2017 tot en met 2020 meevallen. Lees meer