Weer tot elf uur

Donderdag 2 februari had de raad een beperkte agenda af te werken. Toch slaagden we erin de vergadering tot elf uur te laten duren. Met BRUG-M en CDA deden we via een motie weer een bescheiden poging het college ertoe te bewegen zich in te spannen om in 2018 de ozb niet te hoeven verhogen. Met andere woorden: om binnen de huidige begrotingsruimte – indien noodzakelijk – keuzes te maken.
Aanleiding voor het indienen van de motie was een nieuwjaarsboodschap van wethouder Guido Houben op Facebook. De financiële positie van de gemeente zou het toelaten weer te kunnen denken aan lastenverlichting voor de burger, liet hij weten. Daarmee nodigde hij wat ons betreft zelf uit tot een dansje rond de vieze vlek die de ozb in Meerssen op dit moment is en waarmee de gemeente Meerssen inmiddels de hoogste woonlasten in Limburg heeft.
VVD en PGM besloten echter om in eerste termijn met grof politiek geschut te komen, in plaats van met een simpel ja of nee en een kort verklarinkje daarvoor. Het feit dat die twee partijen het nodig vonden politiek zo enorm uit te pakken, wijst volgens KIJK!!! op grote onrust. De gigantische verhoging van de ozb in de afgelopen jaren hijgt ze in de nek. KIJK!!! heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat de ozb geen sluitpost van de begroting mag zijn en dat aan een redelijke jaarlijkse verhoging goede bezuinigingsmaatregelen – keuzes dus – vooraf dienen te gaan. Keuzes waarvoor de basis werd gelegd in het door KIJK!!! aangezwengelde kerntakendebat dat al in 2012 tot conclusies leidde. Uitgerekend de VVD en PGM zaten toen in de oppositie en waren verklaard tegenstander van zowel het debat als van de conclusies en de uitvoering daarvan. Onzin vonden ze het, bezuinigen was nergens voor nodig. Beide partijen waren dat stukje geschiedenis duidelijk even kwijt.
Een van de dossiers, het accommodatiebeleid, waarin de in 2012 afgesproken bezuinigingen nog altijd niet zijn gerealiseerd – en die zich al vier jaar opstapelen – is in handen van wethouder Désirée Cortenraede en daarvoor Eugène Glimmerveen, beiden VVD. De huidige fractie van de VVD is een warm pleitbezorger van een financieel gezonde gemeente Meerssen en een begroting die stevig onderbouwd is. Des te wonderlijker is het dat de VVD in de huidige coalitie gestapt is. Die opereert namelijk op basis van een akkoord waarin de paginanummers de enige cijfers zijn. Maar het was wel een coalitie die voor het overgrote deel bestond uit partijen (Focus en PGM) die in 2014 samen met BRUG-M het college een “Beleidsplan accommodaties” naar de raad lieten sturen waarmee binnen afzienbare tijd een bezuiniging van 480.000 euro op jaarbasis (zie brief) mogelijk zou zijn. Dat beleidsplan ligt nu in een onderste lade.
PGM en Focus zijn namelijk niet zo van het bezuinigen en snijden in bestaande geldstromen. Focus hield zich in dit debat overigens opvallend stil.

(wordt vervolgd)

Laura Scheepers treedt af als raadslid

Met ingang van 23 maart treedt Laura Scheepers af als raadslid voor KIJK!!!. Andreas Pohle uit Bunde volgt Laura Scheepers op.

 Laura heeft haar ontslag op donderdag 26 januari per brief aangeboden aan burgemeester Mirjam Clermonts, voorzitter van de raad van de gemeente Meerssen.

Geachte voorzitter van de raad, beste burgemeester,

 

Langs deze weg wil ik u laten weten mijn raadslidmaatschap van de gemeente Meerssen te willen beëindigen. De fractie heeft voorbereidingen getroffen in mijn opvolging te voorzien.

 

Ik heb de afgelopen drie jaar met veel plezier en toewijding mijn raadslidmaatschap vervuld. Ik hoop dat ik in die periode de kiezers die in maart 2014 hun vertrouwen in mij hebben uitgesproken tevreden heb kunnen stellen. Ik van mijn kant heb er het volste vertrouwen in dat mijn opvolger zijn uiterste best zal doen hetzelfde te bereiken.

 

Ik ben nu op een punt beland waarop ik moet kiezen voor doorgroeien – zowel in uren als in functie – in de organisatie waar ik werkzaam ben. Ik heb de kans die ik daar krijg met beide handen aangegrepen. Helaas zie ik geen kans de energie die een fulltime functie met meer taken en verantwoordelijkheden vraagt, te combineren met het raadswerk. Het ligt niet in mijn aard zaken voor minder dan de volle honderd procent te doen. Met pijn in het hart heb ik daarom de beslissing genomen plek te maken voor een opvolger die met net zo veel inzet én nieuwe energie voor de fractie van KIJK!!! en onze kiezers het laatste jaar van deze raadsperiode in wil gaan.

 

Ik dank de burgers, mijn collega’s, het college, de griffiers en de gemeentelijke organisatie voor de prettige samenwerking en wens hen, luisterend naar onze burgers, nog een mooie tijd als bestuurders van de gemeente Meerssen toe.

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

 

Met vriendelijke groet,

 

Laura Scheepers

Raadslid fractie KIJK!!!

Zienswijze MAA ingediend

Op donderdag 12 januari jl. vergaderde de raad onder andere over de geplande uitbreiding van Maastricht Aachen Airport. KIJK!!! steunt de zienswijze van Milieudefensie dat de komst van grotere en zwaarder beladen vliegtuigen naar de luchthaven een bedreiging kan zijn van de gezondheid van  de omwonenden. Die leidt tot de uitstoot van meer (ultra)fijnstof en meer lawaai. Ook de natuurgebieden in de omgeving hebben ervan te leiden.
De raad van de gemeente Meerssen meent dat de minister eerst een MilieuEffectRapportage moet laten opstellen voordat het nieuwe luchthavenbesluit eventueel definitief wordt. Dat kan alleen als de gezondheidseffecten binnen aanvaardbare grenzen blijven. De raad is bovendien van mening dat de uitstoot van (ultra)fijnstof en het lawaai voortdurend gemeten moeten worden en dat de meetgegevens via internet door de burgers direct af te lezen moeten zijn.

KIJK!!! vraagt zich trouwens ook af of MAA eigenlijk wel ooit rendabel te maken is. Er liggen zoveel vliegvelden (Luik, Charleroi, Brussel, Eindhoven, Weeze, Düsseldorf en Keulen) in de buurt die al veel verder zijn in hun ontwikkeling en op de steun van overheden mogen rekenen. Die haalt MAA nooit meer in.
Wij denken dat we tevreden moeten zijn met MAA zoals het is, eventueel met wat beperkte groei. De provincie zal op termijn waarschijnlijk moeten accepteren dat het is zoals het is en misschien moet dan de stekker er wel uit. Tot nu toe komt er ook geen steun uit Den Haag voor het openhouden van het vliegveld.
Anderzijds is het plezierig een vliegveld als MAA in de buurt te hebben. Het is goed voor de bereikbaarheid en het imago van de regio en er zijn interessante opleidingen en werkgelegenheid mogelijk. We verwachten dat MAA nog wel een tijdje een stevig hoofdpijndossier zal blijven.

 

Fijne jaarwisseling en een zalig nieuwjaar

Fijne kerstdagen

Recente ontwikkelingen in een notendop

Op 15 december behandelt de raad een voorstel voor het doorlichten van de gemeentelijke organisatie op kwaliteit. KIJK!!! heeft daar steeds stevig op aangedrongen. Alleen meer mensen in dienst nemen is niet de weg naar betere service. We vinden dat de organisatie onvoldoende aansluit op waar de samenleving om vraagt. Die vraagt om medewerkers die naar buiten gericht zijn. Meer klantgericht en minder regelgericht. Meer op wat wel kan dan op wat niet mag. Dat is een kwestie van kwaliteit.

We blijven ons verzetten tegen de manier waarop de coalitie omgaat met de jaarlijkse verhogingen van de ozb. Ondertussen staat de gemeente Meerssen op nummer 1 in Limburg als het om woonlasten gaat. Landelijk gaat de ozb in 2017 gemiddeld met 1,3% omhoog. De gemeente Meerssen doet er na de 36% van 2016 in 2017 4,5% bovenop. En in 2018 nog eens 4,5%.

De rijdende JongerenOntmoetingsPlek is een succes. KIJK!!! deed al eind 2013 het voorstel gebruik te maken van deze mogelijkheid van Trajekt om overlast door jongeren te voorkomen. Inmiddels heeft wethouder Van Rijswijk (van nature GroenLInks) het idee in praktijk gebracht. KIJK!!! heeft altijd gepleit voor het inrichten van plekken waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en de eventuele overlast voor de burgers beperkt is.

KIJK!!! blijft de verkeerssituatie in Ulestraten kritisch volgen. Hard schiet het er niet mee op. Inmiddels zijn de bewoners van de Burgemeester Visschersstraat een jaar met de gemeente in gesprek om er het sluipverkeer naar Aviation Valley te weren. Concrete maatregelen zijn nog altijd niet genomen. Positief is dat er – ook op aandringen van KIJK!!! – heel serieus gekeken wordt naar een mogelijkheid om noordelijk van Ulestraten een directe verbinding te maken met Aviation Valley.

KIJK!!! ergert zich aan de tergende traagheid en besluiteloosheid waarmee de gemeente een nieuw accommodatiebeleid aanvliegt. Het is veel praten en daar komt weinig uit. De angst om aan bestaande privileges van gebruikers te komen lijkt het proces te beheersen. We hebben er begrip voor dat gebruikers bang zijn dat ze een veer moeten laten. Maar, het kan ook niet zo zijn dat we voor alle burgers de ozb enorm verhogen en dat we de gebruikers van allerlei ook daarmee betaalde voorzieningen ontzien. In het algemeen zijn wij voorstander van het overdragen van de verantwoordelijkheid voor voorzieningen aan verenigingen en stichtingen.

KIJK!!! heeft tijdens de begrotingsvergadering afgedwongen dat de veiligheid van de snelfietsroute door Meerssen hoge prioriteit krijgt. Er is toegezegd dat de raad een plan krijgt voorgelegd met voorzieningen die de veiligheid van fietsers op het tracé in Meerssen moet verhogen.

Verkenning gemeentelijke samenwerking

Woensdag 23 november bezochten ongeveer veertig gemeentenaren een bijeenkomst van KIJK!!!. Daar spraken René Peusens, Programmamanager Veerkrachtig bestuur bij de provincie Noord-Brabant, op persoonlijke titel, Odile Wolfs, burgemeester van de gemeente Onderbanken en Jo Bisscheroux, wethouder van de gemeente Eijsden-Margraten, over wat er op je weg komt als je als gemeente intensieve samenwerking met andere gemeenten zoekt. Ingmar Koch leidde het gesprek waarin de aanwezigen ruim de gelegenheid kregen vragen te stellen en hun mening naar voren te brengen.

Belangrijke boodschap: Vraag je af wat je over een jaar of tien, vijftien voor gemeente wilt zijn en betrek daar je burgers bij. Wees je bewust van wat je te bieden hebt en wat je van je mogelijke partners vraagt.

En: In zo’n proces spelen ook zaken mee die je niet vanaf het begin in het vizier hebt. Onderstromen werden dat genoemd. Variërend van plannen van het Rijk tot emoties onder de bevolking die ver terug kunnen gaan in de tijd. Die kunnen heel bepalend zijn. Ook kwam naar voren dat de gemeenteraad aan de bal moet blijven. Bijvoorbeeld door aan het college te vragen de raad een Plan van Aanpak voor te leggen, liefst SMART geformuleerd.

Duidelijke conclusie was ook dat de gemeente Meerssen op dit moment te weinig met haar burgers over de stand van zaken communiceert. Ook als er weinig of niets gebeurt, moet dat wel het geval zijn. Inmiddels heeft de provincie – die voor zichzelf een duidelijke regierol ziet in alle verkenningen die in Zuid-Limburg op gang komen – besloten dat er voor de gemeenten Meerssen, Maastricht en Valkenburg elk apart een analyse van sterktes/zwakten en kansen/bedreigingen wordt uitgevoerd. KIJK!!! zal zich vooral ook inspannen om ervoor te zorgen dat in een mogelijk nieuw en groter gemeentelijk verband de dorpen en buurten een stevige plek krijgen. Het beleid van de mogelijk grotere gemeente moet daarop gericht zijn. Of het nou om zorg, ontmoeting, bereikbaarheid of veiligheid gaat. Dorps- en buurtraden kunnen daarin een belangrijke rol spelen en de gemeentelijke organisatie moet voor hen goed toegankelijk zijn. De meeste aanwezigen waren van mening dat de gemeente Meerssen met de huidige organisatie niet stevig genoeg is om op eigen benen te blijven staan.

Onrust over vliegveld MAA

maaKIJK!!! wil dat het college en de raad van Meerssen een standpunt innemen over de nieuwe plannen met vliegveld Maastricht Aachen Airport. De baan die er ligt is 2750 meter lang, waarvan nu 2500 gebruikt mag worden. De provincie wil dat de volle lengte benut wordt. Dan kunnen voortaan grotere, zwaarder beladen en voller getankte vliegtuigen vertrekken en aankomen. Dat maakt het vliegveld meer rendabel, iets wat de nieuwe exploitant ook wil.

Een mogelijk besluit tot volledig gebruik leidt ertoe dat vliegtuigen trager opstijgen, lager vliegen, meer fijnstof uitstoten en meer herrie maken. Veiligheid en gezondheid van onze inwoners en de rust die toeristen hier zoeken zijn in het geding. Opstijgen naar het zuiden betekent ook vliegen over het nieuwe Integraal KindCentrum in Meerssen-West. KIJK!!! maakt zich samen met BRUG-M ernstig zorgen over de nieuwe plannen en vooral de gevolgen ervan. De fracties willen een debat in de raadsvergadering van 15 december aanstaande.

Ze hebben hun verzoek gedaan in een brief waar ze een brief van Milieudefensie bijgevoegd hebben. In die brief veel details over de nadelige gevolgen van de mogelijke beslissing door het Rijk. Ook betwijfelt Milieudefensie of uitbreiding van het vliegveld noodzakelijk is in verband met uitbreiding van de werkgelegenheid.

Zelf vluchtelingen huisvesten

Ieder half jaar stelt de rijksoverheid in een wettelijke taakstelling voor iedere gemeente vast hoeveel vergunninghouders (dat zijn vluchtelingen met een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning) zij moeten huisvesten. Dat aantal per gemeente is afhankelijk van de gemeenteomvang: grote gemeenten moeten meer mensen huisvesten dan kleine gemeenten.

Het lukt Meerssen al een tijdje niet om voldoende huizen beschikbaar te stellen en dit jaar (voor 31 december) zou de gemeente nog 55 mensen aan een huis moeten helpen. Dat gaat dus niet lukken.

Naar aanleiding hiervan hebben de fracties van KIJK!!! en BRUG-M gezamenlijk een open brief (inclusief bijlage) naar het college gestuurd. Hierin roepen zij de gemeente niet alleen op om zich aan de wettelijke taken te houden, maar ook om zich van haar meest open en gastvrije kant te laten zien. De gemeente moet zelf voorzien in huisvesting voor deze nieuwe medeburgers en haar verplichtingen niet afkopen bij andere gemeenten.

De toekomst van Meerssen

Op woensdag 23 november organiseert KIJK!!! een thema-avond over de mogelijke samenwerking van de gemeente Meerssen met Maastricht en Valkenburg aan de Geul. De bijeenkomst begint om 20.15 en is in Ontmoet Anna aan het Stationsplein in Meerssen. Niet-leden van KIJK!!! zijn ook van harte welkom.

Inleider is René Peusens, Programmamanager Veerkrachtig bestuur bij de provincie Noord-Brabant. Hij spreekt op persoonlijke titel. Na zijn inleiding kunnen aanwezigen in gesprek gaan met een panel. Daarin Odile Wolfs, burgemeester van de gemeente Onderbanken, Jo Bisscheroux, wethouder van de gemeente Eijsden-Margraten, Paul Jansen, voorzitter van de fractie van KIJK!!! in de raad van de gemeente Meerssen en René Peusens. Het panelgesprek staat onder leiding van Ingmar Koch, lid van de steunfractie van KIJK!!!.

Onderbanken heeft besloten te fuseren met de gemeenten Schinnen en Nuth. Eijsden-Margraten heeft een fusieproces achter de rug.

Centrale vraag zal zijn hoe de burgers te betrekken bij het proces dat mogelijk leidt tot samenwerking of fusie. Daarnaast: Kunnen we eigenlijk nog wel zelfstandig blijven? Ook staan we stil bij de vraag van wat voor grotere gemeente we eventueel deel uit willen maken. Waarmee moet die gemeente zich onderscheiden? Welke speerpunten van beleid heeft ze? Hoe krijgen die vorm? Hoe houden we de dorpen en buurten leefbaar in een gemeente die veel groter is dan we gewend zijn? Hoe houden we de mensen gelukkig in hun eigen omgeving? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in de relatie met Maastricht als veel grotere gemeente niet ondergesneeuwd raken? KIJK!!! adviseerde tijdens een raadsbijeenkomst op 14 september jl. dat voor elk van de drie gemeenten een analyse van sterkten/zwakten en kansen/bedreigingen wordt gedaan. Waar vullen we elkaar aan en waar zijn er overlappingen? Daarnaast deden we met een brief nog wat aanbevelingen aan het college. Deze kunt u hier lezen.

Voorafgaand aan de bijeenkomst houdt KIJK!!! een algemene ledenvergadering. Deze begint om 19.00 uur precies en eindigt om 20.00 uur.