Archive for Gea Meijers

Vragen met KIJK!!!: Wat is de meerwaarde van KIJK!!!?

In deze rubriek beantwoord KIJK!!! vragen over haar programma. Deze keer bespreken we wat KIJK!!! concreet gedaan heeft in de raad eind 2020 en in 2021.

Veel beloftes van de politieke partijen lijken op het elkaar. Is het allemaal hetzelfde? Wie een tijdje de raads(advies)vergaderingen volgt, ziet duidelijke verschillen. Helaas duren in Meerssen deze vergaderingen veel te lang waardoor ze nauwelijks te volgen zijn. Daarom een aantal concrete voorbeelden op een rij van het laatste jaar:

 1. Mensen verwachten het misschien niet van KIJK!!! maar de (steun)fractie heeft heel veel werk verzet in het sluitend maken van de begroting in 2020. Dat moet in een heel korte tijd gebeuren omdat het vorig college was opgestapt na onenigheid over het maken van een begroting. KIJK!!! heeft toen gepleit voor een revitalisatieproces binnen het gemeentelijk apparaat. De nieuwe coalitie (met KIJK!!!) heeft dat vervolgens in gang gezet. Dit heeft geleid tot een raadsbesluit om meer ambtenaren aan te stellen en een veranderproces in gang te zetten waardoor de organisatie toekomstbestendig wordt. Op voorstel van KIJK!!! is er afgesproken dat er toetsbare doelen en maatstaven worden geformuleerd zodat zichtbaar wordt welke gewenste verbeteringen gerealiseerd gaan worden.

 2. We hebben als KIJK!!! bijgedragen aan een actievere aanpak voor een ambitieus woonbeleid en het tegengaan van overlast, risico’s en schade door Maastricht Aachen Airport (zie: https://www.kijkmeerssen.nl/verkiezingen-2022/).

 3. Het versnellen van vergroening en duurzaamheid is een constant aandachtspunt door middel van moties, in debat en het stellen van vragen.
  • We hebben gewerkt aan meer biodiversiteit, onder andere door de gemeente te stimuleren aansluiting te zoeken met de stichting ‘Limburg bloeit op’.
  • We hebben aandacht gevraagd om burgerinitiatieven een plaats te gevenbij groenonderhoud.
  • We hebben het college aangespoord actiever aan de slag gaan met de door KIJK!!! voorgestelde en aangenomen motie “voor iedere inwoner een boom” in 2020. 
  • Er is een motie van KIJK!!! aangenomen om een informatiecentrum te realiseren over verduurzamen in het gemeentehuis of een soortgelijke geschikte locatie waar nog ruimte beschikbaar is. Hier zullen burgers kunnen binnenlopen met vragen.
  • In veel beleid vragen we aandacht voor maatregelen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, bijvoorbeeld bij de kadernota parkeerbeleid die aangenomen is in de laatste vergadering hebben we erop aangedrongen dat het college ook aandacht besteed aan voorzieningen voor fietsparkeerders.
  • Recent hebben we de natuurspeeltuin weer op de agenda gezet, waar een aantal jaren geleden een budget voor is vrijgemaakt dat onbenut is gebleven.
 4. We maken gebruik van de expertise en netwerken binnen onze landelijke partijen D66, PvdA en GroenLinks. Zo hebben KIJK!!! met het CDA kandidaten voor het huidige college gepolst. IJff en Hovens zijn beiden van de PvdA. Ook zijn er door KIJK!!! landelijke politici op bezoek gekomen na de wateroverlast in juli vorig jaar. Hiermee beoogde KIJK!!! te bereiken dat de tweede kamer beter geïnformeerd was over de situatie in Meerssen voor het landelijk beleid, zoals rond vergoedingen voor waterschade.

 5. We hebben (samen met andere partijen) gepleit voor meer burgerparticipatie waar de raad zojuist een nieuw beleid voor heeft aangenomen. Onzefocus daarbij is: meer doen om verschillende groepen burgers te betrekken bij de gemeente, zoals het aansluiten bij initiatieven van jongeren.

 6. We zijn ook actief met vragen en voorstellen om de zorg en bijstand waar de gemeente verantwoordelijk is te verbeteren. We hebben vragen gesteld over de wachttijden in de jeugdzorg en de impact van de stijgende energieprijzen. Recent hebben we bij de behandeling van de nota ‘schuldhulpverlening en armoedebeleid’ gevraagd of de gemeente in kaart kan brengen wat het verhogen van de norm voor bijzondere bijstand van 110 naar 120 % kan betekenen voor mensen die leven in verborgen armoede. We denken namelijk dat meer mensen met lage inkomens kunnen worden geholpen door de gemeente als we dit invoeren.

Vragen met KIJK!!!: wat vindt KIJK!!! van OZB verhogingen?

In deze rubriek beantwoord KIJK!!! vragen over haar programma. Deze keer beantwoorden we wat KIJK!!! wil met de OZB.

KIJK!!! heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat we de gemeentefinanciën gezond houden; dat betekent dat we geen grote stijgingen in OZB willen, maar een stabiele ontwikkeling die rekening houdt met de jaarlijkse inflatie. Stabiel betekent ook in de pas lopen met ontwikkelingen in vergelijkbare gemeenten en met het aanbod in voorzieningen. OZB helpt om de voorzieningen voor de gemeenschappen in Meerssen in stand te houden of te verbeteren; het is een klein percentage van de totale begroting. Meer dan 70 % van de gemeentelijke begroting komt direct van het rijk.

De OZB is momenteel niet de meest uitzonderlijke kostenpost die de woonlasten voor Meerssen opdrijven. We hebben een erg hoge rioolbelasting, de hoogste van heel Limburg. Die belasting moet volgens de wet kostendekkend zijn; waarom die zo hoog is in Meerssen hebben we nog niet precies kunnen achterhalen. We raden rapport van provincie over belastingen: https://www.limburg.nl/publish/pages/137/belastingoverzicht_2021.pdf en de site www.waarstaatjegemeente.nl voor precieze informatie over woonlasten en OZB.

Het OZB tarief heeft in onze gemeente een hele tijd gelijk gelopen aan die van het gemiddelde in Limburg. In 2016 en 2017 heeft Meerssen bij de invoering van het sociaal domein ervoor gekozen het tarief flink te verhogen. Daarna is het weer gaan dalen. In de periode 2017-2012 is de OZB per inwoner in Meerssen gestegen met € 28,- In Valkenburg is dit € 60 en in Beek € 53,-. De OZB voor ‘Niet-Woningen’ (bedrijfspanden) is in Meerssen een van de laagste van Limburg.


Onze conclusie is dat de OZB weer op een stabiele koers zit. De provincie heeft de meerjarenbegroting van de gemeente goedgekeurd waaruit blijkt dat grote verhogingen overbodig zijn. Als KIJK!!! vinden we het ook heel belangrijk de totale woonlasten mee te nemen in de begrotingsvoorstellen. KIJK!!! wil geen beloftes maken, bijvoorbeeld om de hondenbelasting af te schaffen, omdat we het loze beloften vinden als er dan ook niet een verkiezingsvoorstel is waarop bezuinigd moet worden.

We zien dat de inflatie sinds vorig jaar voor het eerst in 40 jaar nog nooit zo hoog geweest; een trend die nog niet stopt. De energieprijzen blijven stijgen en wie weet wat ons te wachten staat zonder uitzicht op vrede tussen Poetin en Oekraïne. Daarin wringt het volgens KIJK!!! ook in de politieke discussie over OZB en op landelijk niveau die over lastenverlichting.

Jarenlang pleitten rechtse partijen zoals de VVD voor lastenverlichting om de middenklasse in hun ogen het gemakkelijker te maken. En ze hebben zich verzet tegen ambitieuzere investeringen in verduurzaming, ondanks de vele voorstellen van progressief linkse partijen om de prioriteiten om te draaien. Nu zien het effect van dit rechts beleid. We zijn afhankelijk van energiebronnen die vervuilend zijn en schaarser worden. Energieprijzen blijven maar stijgen.

Op gemeentelijk niveau zien we nog steeds dat er partijen zijn die blijven hameren op het zo laag mogelijk houden van de OZB en investeringen in verduurzaming niet prioriteit geven. Dat is te vergelijken met de VVD op landelijk niveau: korte termijn politiek. We stellen daarbij de volgende vraag: “Wat heb je eraan als je OZB misschien 20 Euro op jaarbasis minder stijgt, als je energierekening tenminste 20 Euro per maand meer is, zo niet honderden Euro per maand meer kost?”. Verduurzaming is uiteindelijk ook heel belangrijk voor onze portemonnee, voor iedereen.