Fractie en wethouder

Sinds 30 mei 2018 maakt KIJK!!! deel uit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen. De coalitie bestaat naast KIJK!!! uit BRUG-M, CDA en PGM Het Origineel. De volledige tekst van het bestuursakkoord vindt u hier.

Raadsleden 2018 – 2022

Op 21 maart 2018 hebben meer dan 1500 inwoners van Meerssen op KIJK!!! gestemd. Dat betekent dat we deze periode met zijn drieën in de gemeenteraad zitten: Andreas Pohle (fractievoorzitter), Helmie Smeets en Marcel Dassen.

Andreas Pohle

Andreas is voorzitter van de KIJK!!!-fractie. Daarnaast zal hij zich met de volgende onderwerpen bezig houden:
bedrijfsvoering, communicatie, verkeer en bereikbaarheid, parkeerbeleid, sport, ruimtelijke ordening en gebiedszaken, volksgezondheid, economie en werkgelegenheid, toerisme, samenwerking tussen burgers en overheid / leefbaarheid kernen, raadszaal, evenementen, Omgevingswet.

Hij is bereikbaar via andreas.pohle@meerssen.nl.

Helmie Smeets

Helmie zal zich met de volgende onderwerpen bezig houden:
wonen, inkoop en aanbestedingen, financiën, accommodaties en gebouwenbeheer, kunst en cultuur, jeugdbeleid, ouderenbeleid, peuterspeelzalen en kinderopvang, onderwijs

Zij is bereikbaar via helmie.smeets@meerssen.nl.

Marcel Dassen

Marcel zal zich met de volgende onderwerpen bezig houden:
personeel en organisatie, sociaal domein WMO / armoedebeleid, jeugdzorg, Participatiewet, waterbeheer en rioleringen, natuur en landschap, openbaar groen, milieu en duurzaamheid, Maastricht Aachen Airport.

Marcel is bereikbaar via marcel.dassen@meerssen.nl.

Wethouder Paul Sanders


Paul Sanders maakt namens KIJK!!! deel uit van het college van burgemeester en wethouders. Zijn portefeuille omvat onder andere:

personeel & Organisatie, wonen, waterbeheer en rioleringen, natuur en
landschap, openbare groenvoorzieningen, milieu en coördinatie duurzaamheid, Maastricht Aachen Airport, ruimtelijke ordening, grondgebiedszaken en gebieds- en planontwikkeling, Omgevingswet.

Paul is bereikbaar via paul.sanders@meerssen.nl

 

Burgerraadsleden

De raadsfractie van KIJK!!! wordt ondersteund door vijf burgerraadsleden.
Zij mogen tijdens de raadsadviesvergaderingen voorafgaand aan de raadsvergaderingen vragen stellen aan het college.

Jack Giesen

Paul Jansen

Ingmar Koch

Hub Lemmens

Bart Swanenvleugel