Fractie en wethouder

Sinds 30 mei 2018 maakt KIJK!!! deel uit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen. De coalitie bestaat naast KIJK!!! uit BRUG-M, CDA en PGM Het Origineel. De volledige tekst van het bestuursakkoord vindt u hier.

Raadsleden 2018 – 2022

Op 21 maart 2018 hebben meer dan 1500 inwoners van Meerssen op KIJK!!! gestemd. Dat betekent dat we deze periode met zijn drieën in de gemeenteraad zitten: Andreas Pohle (fractievoorzitter), Helmie Smeets en Marcel Dassen.

Andreas Pohle

Andreas is voorzitter van de KIJK!!!-fractie. Daarnaast zal hij zich met de volgende onderwerpen bezig houden:
bedrijfsvoering, communicatie, verkeer en bereikbaarheid, parkeerbeleid, sport, ruimtelijke ordening en gebiedszaken, volksgezondheid, economie en werkgelegenheid, toerisme, samenwerking tussen burgers en overheid / leefbaarheid kernen, raadszaal, evenementen, Omgevingswet.

Hij is bereikbaar via andreas.pohle@meerssen.nl.

Helmie Smeets

Helmie zal zich met de volgende onderwerpen bezig houden:
wonen, inkoop en aanbestedingen, financiën, accommodaties en gebouwenbeheer, kunst en cultuur, jeugdbeleid, ouderenbeleid, peuterspeelzalen en kinderopvang, onderwijs

Zij is bereikbaar via helmie.smeets@meerssen.nl.

Marcel Dassen

Marcel zal zich met de volgende onderwerpen bezig houden:
personeel en organisatie, sociaal domein WMO / armoedebeleid, jeugdzorg, Participatiewet, waterbeheer en rioleringen, natuur en landschap, openbaar groen, milieu en duurzaamheid, Maastricht Aachen Airport.

Marcel is bereikbaar via marcel.dassen@meerssen.nl.

Wethouder Paul Sanders


Paul Sanders maakt namens KIJK!!! deel uit van het college van burgemeester en wethouders. Zijn portefeuille omvat onder andere:

personeel & Organisatie, wonen, waterbeheer en rioleringen, natuur en
landschap, openbare groenvoorzieningen, milieu en coördinatie duurzaamheid, Maastricht Aachen Airport, ruimtelijke ordening, grondgebiedszaken en gebieds- en planontwikkeling, Omgevingswet.

Paul is bereikbaar via paul.sanders@meerssen.nl


Burgerraadsleden

De raadsfractie van KIJK!!! wordt ondersteund door drie burgerraadsleden.
Zij mogen tijdens de raadsadviesvergaderingen voorafgaand aan de raadsvergaderingen vragen stellen aan het college.

Jack Giesen

Paul Jansen

Hub Lemmens