Tag Archive for Art.40 vragen

Weer pannen van het dak – MAA

KIJK!!! heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Afgelopen vrijdag heeft een laag vliegend vliegtuig tijdens de daling naar MAA weer pannen van Meerssense daken geblazen. Wij zijn vooral blij dat er geen lichamelijk letsel is veroorzaakt en dat MAA de schade voortvarend repareert. Maar we willen wel weten wat gemeente en MAA doen om de gezondheid van de omwonenden te beschermen.

KIJK!!! is al langer bezorgd over de ontwikkelingen, met name met grote vrachtvliegtuigen, op Maastricht Aachen Airport. Die zorgen nemen alleen maar toe, nu binnen vier maanden twee keer een dergelijke incident is voorgevallen. We vragen ons af of MAA de veiligheidsprocedures wel naleeft. Deze incidenten én het overtreden van geluidsnormen geven ons niet het vertrouwen dat MAA er alles aan doet om incidenten voor de inwoners van Meerssen te vermijden.

Omdat er in het verleden niet dit soort incidenten waren, vragen we ons af of ze het gevolg zijn van het beleid van de nieuwe exploitant, het gekozen verdienmodel (grote vrachtvliegtuigen) en/of het gebruik van de verlengde start- en landingsbaan. Om informatie over het incident in mei te verkrijgen hebben wij het college gevraagd om de verslagen van het onderzoek daarnaar openbaar te maken. We vinden het vreemd en het verontrust ons dat er – ondanks de stringente en uitzonderlijke veiligheidseisen die in de luchtvaart gelden (onder andere ook om herhaling van incidenten te voorkomen) – binnen vier maanden in Meerssen weer pannen van daken vliegen.

Vragen over taalonderwijs aan statushouders

Naar aanleiding van het artikel Gemeenten negeren wettelijke taaleis bijstand, taaltoets nauwelijks afgenomen in de Volkskrant heeft Paul Jansen 30 januari de volgende vragen aan het college van Burgemeester en wethouders gesteld:

 1. Hoe geeft de gemeente Meerssen invulling aan het beleid rond de wettelijke taaleis in relatie tot het korten op bijstand?
 2. Hoeveel personen hebben (tot nu toe) in de gemeente Meerssen de verplichting (gehad) de cursus inburgering c.q. Nederlandse les te volgen?
 3. In hoeveel gevallen is de prijs die betaald moet worden voor het volgen van de genoemde (verplichte) cursus c.q. Nederlandse les een belemmering die te volgen?
 4. In hoeveel gevallen is de gemeente tegemoet gekomen in die kosten c.q. heeft zij elders een oplossing voor betalingsproblemen gevonden?
 5. In de gemeente is een aantal initiatieven actief (voor zover bij ons bekend) waarvan wij ons afvragen of er van enige coördinatie of regie sprake is. Kun u ons daarover informeren? Het betreft
  1. Nederlandse les in de bibliotheek
  2. Een taalcafé in oprichting
  3. Persoonlijke coaches voor moeilijk te bemiddelen personen
  4. Verbetering taalgebruik voor al langer hier verblijvende nieuwe Nederlanders in de Ketel
 6. Is er intergemeentelijk overleg over cursussen en lessen als hierboven bedoeld? Gebleken is dat er soms door instanties en buurgemeentes een beroep wordt gedaan op capaciteit van instanties in onze gemeente voor kandidaten die weinig of geen ervaring hebben met de Nederlandse taal en in feite regulier onderwijs van gekwalificeerde onderwijskrachten zouden moeten krijgen.
 7. Hoe houdt de gemeente zicht op de kwaliteit van het onderwijs dat Nieuwe Nederlanders volgen. Er zijn gevallen bekend van mensen die geslaagd zijn voor hun inburgeringscursus maar de Nederlandse taal nog steeds onvoldoende beheersen.
 8. In hoeverre maakt de gemeente in dit dossier waar niemand door het ijs te laten zakken?

Wij stellen deze vragen omdat wij ons zorgen maken over regie op en coördinatie van activiteiten die erop gericht zijn Nieuwe Nederlanders de kans te geven snel en succesvol te integreren in de Nederlandse samenleving.