Over KIJK!!!

Partij

Algemene informatie

De vereniging KIJK!!! is opgericht in 2010 en is in de gemeente Meerssen een samenwerkingsverband aangegaan met de bestaande partijen: Partij van de Arbeid, Groen Links en D66.
Kamer van Koophandel: 14129641
Fiscaal nummer: 8220.76.676
Bankrekening: NL93RABO0106445502
Contact: contact@kijkmeerssen.nl

Doelstelling

De vereniging is een politieke vereniging in Meerssen die

  • uitvoering wil geven aan haar verkiezingsprogramma, dat per raadsperiode kan wijzigen;
  • de betrokkenheid van de Meerssense burger bij het besturen van de gemeente wil bevorderen;
  • de gemeenschaps- en ondernemingszin wil ondersteunen;
  • een schone, natuurlijke en gezonde leefomgeving in Meerssen wil bevorderen.

KIJK!!! wil dat doel bereiken door het deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Meerssen, het vormen van een gemeenteraadsfractie en verder door al het andere dat aan het bereiken van dit doel dienstbaar kan zijn.

De statuten zijn voor belangstellenden ter inzage bij de secretaris van KIJK!!!

Bestuur

Voorzitter:
Hub Lemmens

Penningmeester:
Vanessa de Rond

Secretaris:
Pia van Heel

Algemene bestuursleden:
Ingmar Koch en een vacature.

De leden van het bestuur doen hun werk onbezoldigd. Het bestuur houdt zich bezig met verenigingszaken.

Financiën

De inkomsten van KIJK!!! komen uit donaties van o.a. de leden. De leden betalen jaarlijks € 35,00 aan contributie, jeugdleden tot 18 jaar betalen € 7,50. Raadsleden dragen per maand een bedrag af van hun raadsvergoeding, evenals een eventuele wethouder. De partijen Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66 hebben gedoneerd aan de verkiezingskas.

De gelden worden gebruikt voor ondersteuning van de fractie in de zin van cursussen, bijeenkomsten van fractie met leden (bijvoorbeeld de steunfractie), voor ledenvergaderingen, voor publicitaire acties.

Jaarstukken 2021
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2022 zijn de jaarstukken over 2021 goedgekeurd. Hier kunt u de Staat van baten en lasten en de balans raadplegen.

Uitgangspunten

Onder onze verkiezingsprogramma’s liggen drie basiswaarden die KIJK!!! voor het gemeentebestuur in Meerssen heel belangrijk vindt en die we actief uitdragen. Deze uitgangspunten, zijn ‘Alles begint met een visie’, ‘Besturen mét de burger’ en ‘Een gemeente voor iedereen’.

• Alles begint met een visie

Besturen kan niet zonder het maken van duidelijke keuzes. Die zijn niet altijd en voor iedereen even aangenaam. Wij menen dat een gemeentebestuur moet werken vanuit een heldere toekomstvisie. Die moet gebaseerd zijn op de gedachte dat wij onze omgeving lenen van de volgende generaties. Niets op deze aarde is ons eigendom. Besluiten van de gemeente moeten ook goed zijn voor onze leefomgeving. Zowel voor de materiële als voor de sociale kant daarvan. KIJK!!! wil de keuzes maken die daartoe leiden. Ook als dat lastige keuzes zijn.

• Besturen mét de burger

KIJK!!! meent dat de gemeente de inwoners moet betrekken bij besluitvorming én uitvoering daarvan. Het bestuur van de gemeente legt in alle openheid verantwoording af voor zijn handelen. We hebben ons altijd zwaar verzet tegen achterkamertjespolitiek of vriendjespolitiek. En daar gaan we mee door. Het is goed als burgers ervoor (kunnen) kiezen verantwoordelijkheid te nemen voor meer dan hun eigen gezin, familie, werk en hobby’s, dus ook voor hun buurt of dorp.

• Een gemeente voor iedereen

De gemeente is voor de burgers het meest zichtbaar als publieke dienstverlener. Denk aan vergunningen, subsidies, beheer van de openbare ruimte. Die dienstverlening moet gericht zijn op de vraag en behoefte van inwoners. Natuurlijk zijn er regels en beperkingen maar die zijn geen doel op zich. Regels en beperkingen zijn zinvol als ze het algemeen belang, de rechtsgelijkheid tussen burgers en de veiligheid van burgers dienen.

De uitwerking van onze waarden, uitgangspunten en accenten vindt u onder Verkiezingen 2022.

Samenwerking

PvdA, GroenLinks en D66 werken in Meerssen samen. De samenwerking is een logisch vervolg op de succesvolle gezamenlijke fractie van PvdA-GroenLinks-Meerssen, in de jaren 2002 tot 2010. De onderlinge afspraken tussen de partijen hebben we vastgelegd door de vereniging KIJK!!! op te richten. Alle leden van PvdA, GroenLinks en D66 in de gemeente Meerssen kunnen zonder meer lid worden van KIJK!!!. Ook wie geen lid is van een van deze landelijke partijen kan lid worden.

MELD U HIER AAN ALS LID
Secretariaat
Papenweg 48
6241 BV BUNDE
contact@kijkmeerssen.nl

Bestuur GroenLinks Afdeling Maastricht-Heuvelland
Maastricht-heuvelland@groenlinks.nl

Bestuur PvdA Afdeling Meerssen
paul.jansen@jansen-houbiers.eu

Bestuur D66 Afdeling Maastricht-Heuvelland
secretaris@d66maastricht.nl