Het nieuwe jaar in

"Good things happen when you meet strangers." Yo-Yo Ma

We blijven ons ook in 2019 inzetten voor een gezonde gemeente. Wij – en met ons heel wat inwoners – vinden belangrijk dat:

  • de gemeentefinanciën op orde blijven;
  • de zorg voor mensen een gemeentelijke prioriteit blijft;
  • mensen in armoede en met schulden hulp krijgen bij het uit de problemen komen;
  • eindelijk het accommodatiebeleid vorm krijgt en goed aansluit bij het leven in de dorpen;
  • burgers in het proces naar een nieuw luchthavenbesluit MAA een duidelijke stem hebben;
  • de nieuwe omgevingswet leidt tot betere bescherming van het landschap;
  • de gemeente meer het voortouw neemt in het nemen van duurzame maatregelen;
  • in samenwerking met het Waterschap de impact van extreem weer beheersbaar wordt;
  • de verstandhouding tussen de partijen in de politiek goed blijft.

In 2019 zult u KIJK!!! vaker tegenkomen: op straat, in het café, in het gemeenschapshuis, onder de mensen. We willen graag van u horen wat er speelt in de dorpen en verenigingen. Niet dat we daar geen beeld bij hebben maar dat beeld kan altijd beter. En misschien kent u ons nog niet zo goed en wilt u ook een beter beeld hebben van wie wij zijn.

Laten we elkaar vaker opzoeken, kennismaken en er zo voor zorgen dat u nog directer en vaker invloed kunt hebben op de koers die de gemeente vaart.

Binnenkort op deze site meer informatie over waar en wanneer u ons kunt treffen. U kunt natuurlijk ook via deze site contact met ons opnemen.

Foto: Merel

Een gezond 2019 doen we samen

Een gezond 2019 doen we samen

Raadsvergadering 13 december 2018

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 13 december bleek dat de raad wil dat de gemeente ook onderzoek doet naar de kosten van verbetering van de eigen organisatie en/of het overhevelen van het meest kwetsbare deel van de organisatie naar Maastricht. Dit naast een onderzoek naar de kosten van overheveling van de uitvoerende diensten naar Maastricht met behoud van medewerkers die nauw contact onderhouden met de burgers om dat beleid vorm te geven en medewerkers die het bestuur ondersteunen (regiegemeente). In alle gevallen blijft de gemeente zelfstandig. Voor een breder onderzoek is mogelijk meer geld nodig dan de 80.000 euro die de gemeente nu gereserveerd heeft en waarvan de provincie de helft betaalt.

De raad wil via een stuurgroep, bestaande uit leden van de fracties, zelf bepalen hoe dat onderzoek vorm krijgt. Burgemeester en wethouders voeren het uit. Ook meende de raad dat de ondernemingsraad in dit proces een eigen verantwoordelijkheid heeft, maar ook een eigen plek. KIJK!!! pleitte voor een voorzitter die bekend is met dit soort processen en met hoe je met de conclusies van het onderzoek kunt omgaan. Andreas Pohle benadrukte dat met het onderzoek zoveel mogelijk objectieve informatie verzameld moet worden om te kunnen komen tot een goed afgewogen besluit. Maar, het onderzoek zou ook zo snel mogelijk moeten starten en worden afgerond, om de mensen in de organisatie duidelijkheid te kunnen geven. De zorgvuldigheid mag daar natuurlijk niet onder lijden.

Verder besloot de raad voorlopig te vergaderen in het bedrijfsrestaurant van de gemeente. Ook besloot hij budget beschikbaar te stellen voor het uitwerken van accommodatiebeleid. KIJK!!! pleit al jaren voor het definitief opstellen van beleid maar partijen als Focus en Lokaal DNA hebben dat steeds weten te traineren. Het heeft ertoe geleid dat de provincie nu een ultimatum heeft gesteld: er moet beleid zijn vóór 1 januari 2020. Wethouder Jan Gulikers gaf aan dat dat betekent dat de raad daar nog voor de zomer van 2019 een besluit over moet nemen om het te kunnen verwerken in de begroting van 2020 en volgende jaren. Het werd ook wel eens tijd!

Over de begrotingsvergadering van 8 november

Op donderdag 8 november heeft de raad de meerjarenbegroting 2019-2023 vastgesteld. Het was een lange zit die eindigde met stemmen over 4 amendementen, de begroting en 18 moties. KIJK!!! was kritisch omdat we in de tekst van de begroting onvoldoende terugzagen van de ambities in het bestuursakkoord. Het college had daarvoor een verklaring die we konden begrijpen. De vorige coalitie had zonder bericht enkele zaken achtergelaten die erg veel energie vroegen. KIJK!!! vindt dat het volgend jaar absoluut beter moet en wil dat het college zo snel mogelijk – samen met de burgers – aan de slag gaat om de ambities te vertalen in concrete plannen.

Twee zaken wilden we nu al in gang gezet zien. Op het moment verontrusten de ontwikkelingen rond MAA ons zeer. Het vliegverkeer veroorzaakt veel overlast. We willen dat er snel duidelijkheid komt over de effecten van geluid en fijnstof op de gezondheid van de burgers van de gemeente Meerssen. We willen dat de gemeente daar ook de GGD bij betrekt. We dienden daarvoor een motie in die de hele raad steunde. Onder andere in relatie tot de ontwikkelingen op en rond MAA en de nadruk op de economie vroegen we aandacht voor biodiversiteit. Die heeft zwaar te lijden van de toename van economische bedrijvigheid, infrastructuur en verkeer. En van het gebruik van pesticiden, ook om economische redenen. Ook die motie kreeg steun van alle raadsleden.

KIJK!!! is van mening dat we op moeten houden ontwikkelingen altijd maar goed te praten als de economie ermee gediend is. Wij kiezen voor brede welvaart, gezondheid, veiligheid, een gezonde woonomgeving en wat daaraan kan bijdragen. Een overheid is meer dan een machine die geld herverdeelt. Ze is geen financiële instelling. Een overheid moet staan voor waarden die verder gaan dan die van geld en goed alleen. Neemt niet weg dat we tevreden waren met de verlaging  van de ozb: naast het schrappen van de geplande verhoging van 2,25% nog eens 2% extra eraf, 4,25% in totaal. Daarmee is een – bescheiden – eerste stap gezet op weg naar het gemiddelde voor Limburg.

Daarnaast vonden we bij het college gehoor voor ons pleidooi het Agnesplein in Bunde samen met burgers – die daar al een initiatief voor genomen hebben – in te richten als een aantrekkelijke en veilige ontmoetingsplaats en verblijfsruimte. En hen daarbij met een stedenbouwkundige te ondersteunen. En ook vinden we dat de gemeente de komende jaren nog meer moet investeren in het groen en de kwaliteit daarvan. Tenslotte, we drongen er zeer op aan dat de gemeente zijn uiterste best doet om geld voor het sociaal domein ook in het sociaal domein uit te geven. Dat is een lastige operatie omdat de gemeente van het Rijk één pot geld krijgt waarin geen onderscheid tussen de verschillende bestemmingen wordt gemaakt. De gemeente moet dat volgens ons doen op basis van de gegevens die de afgelopen jaren verzameld zijn. De wethouder gaf aan dat dat ook de bedoeling is. De te verwachten kosten voor het sociaal domein in 2019 zijn realistisch begroot. Desondanks kan blijken dat de gemeente als gevolg van bezuinigingen door het Rijk tekort komt.

Hoewel we kritisch waren over de weinig opvallende aanwezigheid van ambities in de tekst van de  meerjarenbegroting, zijn we ook blij met de signalen die wijzen op maatschappelijke verandering en een andere manier van besturen, meer van onderop, vanuit de burger zelf. We hebben er vertrouwen in dat dit college écht serieus werk maakt van de versterking van burgerparticipatie, werk maakt van buurtnetwerken en dorpsontwikkelingsplannen. En werk van duurzaamheid; eindelijk, omdat het vorige college dat vooral als luxe zag, iets waar je wat aan deed als er nog wat geld over was. Ook daar is de gemeente aan zet, ook in relatie tot water- en droogteproblematiek. Een problematiek die door het vorige college overigens wel al voortvarend was opgepakt, samen met het waterschap. Ook zal het college de transitie van het gebruik van fossiele brandstoffen naar alternatieve bronnen van energie in de gemeente doorzetten.

Natuurlijk kwam ook aan de orde dat de gemeenteraad binnenkort een belangrijk besluit moet nemen. Hoe gaan we verder? Als zelfstandige gemeente met een volledig ambtelijk apparaat of met een beperkte bezetting en uitbesteding van een deel van het (vooral uitvoerende) werk aan Maastricht? KIJK!!! sprak uit dat zo snel mogelijk onderzocht moet worden hoe die relatie met Maastricht er uit kan zien en wat een en ander gaat kosten. Dat kan volgens ons al in gang gezet worden voordat een definitieve beslissing valt. We kregen voor die visie geen steun bij een meerderheid van de raad. We vrezen dat daarmee kostbare tijd verloren gaat.

Meten is weten

De gemeenteraad heeft tijdens zijn vergadering van 25 oktober jl. het college opgedragen de gemeente door een professioneel bedrijf metingen te laten doen naar het geluid van vliegtuigen die landen op en opstijgen vanaf Maastricht Aachen Airport. Met die metingen wil de raad zich onafhankelijk maken van metingen die worden voorbereid door een regionale werkgroep met daarin de gemeenten Beek en Meerssen, de provincie, de luchthaven en omwonenden.

Wethouder Paul Sanders van KIJK!!! is in het college belast met de portefeuille MAA en is lid van de Commissie Regionaal Overleg (CRO) luchthaven Maastricht. Hij pleitte ervoor eerst de resultaten van het overleg in de werkgroep af te wachten. Maar, er is inmiddels zo veel onrust over de manier waarop belanghebbenden als provincie en rijk procedures rond de groei van MAA afwikkelen dat de raad zelf het initiatief wil houden. De raad maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen voor de gezondheid van haar burgers als gevolg van vliegtuiglawaai. Dat is stevig toegenomen met het groeiende aantal starts en landingen van met name ook grote vrachtvliegtuigen. Gevreesd wordt dat die groei nog niet voorbij is en dat de klachten erger worden.

Nog maar eens: Maastricht Aachen Airport

MAA groeit: meer passagiers, meer vliegbewegingen, meer geschuif met dozen, meer (grote) vliegtuigen, meer verkeer, meer vliegende dakpannen, meer lawaai, meer klachten, meer fijnstof, meer aanslagen op het landschap enz.. En dat leidt allemaal tot steeds grotere weerstand tegen MAA. Vooral bij omwonenden maar ook bij steeds meer verstandige bestuurders.

KIJK!!! deelt de zorgen van de omwonenden die steeds vaker en steeds luider van zich laten horen. Wij vinden dat het vliegveld de verkeerde ambities heeft. Gevoed door het malle idee dat groei, groei en nog eens groei goed is voor de regio. Vooral de inzet op de toename van vrachtvervoer is ons een doorn in het oog. Het brengt grotere en smerigere toestellen naar de luchthaven en daarmee niet de werkgelegenheid die goed opgeleide mensen naar de regio trekt of hier houdt. Bovendien is de gezondheid van de omwonenden er niet mee gediend. Meer lawaai en fijnstof leiden tot meer gezondheidsklachten. En in onze regio is het met de gezondheid al minder gesteld dan elders in het land.

KIJK!!! meent dat de overheid zich op de eerste plaats moet laten leiden door de vraag of ontwikkelingen gezond zijn voor de mens en zijn leefomgeving. Al het andere moet daaraan dienstbaar zijn. Dat geldt ook voor de economie. De ontwikkeling daarvan mag geen doel op zich worden. Meer bedrijvigheid brengt weliswaar werkgelegenheid en dat is aantrekkelijk maar niet per definitie ook gezond voor de omgeving en de mensen die er wonen. En werk alleen houdt de mens niet gezond. Daar is wel wat meer voor nodig. Rust, stilte, landschap, veiligheid en aardige mensen om je heen, bijvoorbeeld. Precies ook de redenen waarom veel mensen hier willen wonen. En dat dreigt nu afgelopen te zijn?

Voorrang geven aan gezondheid is ook voorrang geven aan duurzaamheid. Het met lawaaierige en vervuilende vliegtuigen relatief laag over woonwijken vliegen, past niet in dat plaatje. En zitten we in deze regio echt te wachten op Alibaba? Wat ons betreft niet. Vooral niet in het kleinschalige Zuid-Limburgse landschap.

Definitieve datum openbare KIJK!!!-borrel: 22 november

Op donderdag 22 november 2018 organiseert KIJK!!! een voor iedereen toegankelijke borrel bij Ontmoet Anna. Op het programma staat een inleiding door KIJK!!!-voorzitter Marleen Cremers over haar recente ervaringen met fietsen voor ontwikkelingsorganisatie Plan in Malawi. Daarbij gaat het onder andere over de vraag of zo’n “benefiet-fietstocht” goed of niet zo goed is voor de lokale bevolking. En wat hebben wij in Meerssen daar dan mee te maken?

Uiteraard kunnen we die avond ook met de fractieleden van KIJK!!! praten over actuele onderwerpen. We doen dit in de vorm van een “vragen(half)uurtje”.

Na afloop is er nog een borrel om in een informelere setting nog wat meer met elkaar van gedachten te wisselen.

Vanaf 19.00 uur opent Ontmoet Anna de deuren en het programma begint om 19.30 uur.

Het is niet nodig om je voor de borrel aan te melden, maar het is voor ons wel fijn als je via contact@kijkmeerssen.nl laat weten of je komt.

Raadsvergadering 27 september 2018: buitengebied, Aviation Valley, MOP en jeugdzorg

Ook deze vergadering nam weer veel tijd. Opvallend was bovendien de afwezigheid van een viertal raadsleden. De raadsleden van KIJK!!! gaven allen acte de présence. Gaande de vergadering bleek dat er in de gemeente een aantal dossiers voortdurend de aandacht blijft vragen. Denk aan jeugdzorg, jeugdbeleid, Maastricht Aachen Airport en wat daarmee samenhangt: bedrijventerrein Aviation Valley. Met name onder invloed van dat laatste neemt langzaam ook – eindelijk – de bezorgdheid om het landschap en de omgeving toe. Het zijn allemaal dossiers waar KIJK!!! zich al jaen sterk voor maakt.

Interessant was het debat over de uitbreiding van een agrarisch bedrijf in Weert, en dan met name het overgangsgebied tussen de bebouwing van Bunde en het buitengebied. KIJK!!! stemde met zwaar gemengde gevoelens voor de uitbreiding. We vinden dat een dergelijke uitbreiding daar eigenlijk niet op zijn plek is maar de eigenaar heeft op alle punten aan geldende wet- en regelgeving voldaan. Dan kun je als raad geen nee meer zeggen. Dan ben je als overheid niet betrouwbaar. Voor ons was het wel aanleiding er bij wethouder Sanders op aan te dringen het bestemmingsplan Buitengebied nog eens goed tegen het licht te houden. En om in de door de gemeente te ontwikkelen omgevingsvisie het buitengebied nadrukkelijker te beschermen tegen economische activiteit die niet past bij de functie en de schaal van het landschap. Die toezegging kregen we.

Ook hebben we ons weer duidelijk uitgesproken over MAA en bedrijventerrein Aviation Valley. We blijven ons grote zorgen maken over de volksgezondheid en de vanzelfsprekendheid waarmee economische bedrijvigheid voorrang krijgt boven de last die omwonenden ervaren. We zien wel degelijk het economisch belang van de luchthaven – al zetten we onze kanttekeningen bij de kwaliteit van het logistieke werk dat die oplevert – maar delen met de omwonenden de opvatting dat hun gezondheid daaraan geofferd lijkt te worden. En dat ook de gevolgen voor het landschap van secundair belang zijn. Wat betreft het meebetalen aan het ‘in de markt zetten van Aviation Valley’: het is een kans in het hele proces rond de luchthaven een serieuze gesprekspartner te zijn. Dat is een positie waar we als gemeente voor moeten knokken, vindt ook KIJK!!!. Onze wethouder werkt daar hard aan.

Wat betreft de JongerenOntmoetingsPlek in Bunde. Wethouder Heusschen gaf aan dat daar de verhouding tussen (niet alle) omwonenden en (niet alle) jongeren behoorlijk verstoord is. Die ontmoetingsplek moet daar weg. Ze weigerde vriendelijk maar beslist in te gaan op het verzoek van de oppositie om een verdwijndatum te noemen. Ze wil dat laten afhangen van het resultaat van het overleg tussen de jongeren en het buurtnetwerk. Dat was net op gang gekomen en wethouder Heusschen wilde de uitkomst daarvan afwachten. Ze meent dat het waardevol is als uit de samenleving zelf, van onderop dus, een oplossing gevonden kan worden. Concreet: een alternatieve plek voor de JOP. Wij konden daar begrip voor opbrengen.

Ook jeugdhulp kwam nog aan bod. De achttien Zuid-Limburgse gemeenten gaan een poging doen de administratieve rompslomp die nu standaard is in de jeugdhulp te beperken. Dat moet de kwaliteit van de hulpverlening verbeteren. Waar bij de overgang van deze hulp van provincie naar de gemeenten  voor gevreesd werd, is uitgekomen. Het voeren van de regie door de gemeentelijke overheid is lastig gebleken en er is een groot tekort aan financiële middelen. Dat zorgt voor nogal wat klachten over de beschikbaarheid van de zorg. Terwijl daar wel veel vraag naar is. We volgen dit dossier intensief. Ons raadslid Marcel Dassen kent de jeugdzorg door en door.

Weer pannen van het dak – MAA

KIJK!!! heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Afgelopen vrijdag heeft een laag vliegend vliegtuig tijdens de daling naar MAA weer pannen van Meerssense daken geblazen. Wij zijn vooral blij dat er geen lichamelijk letsel is veroorzaakt en dat MAA de schade voortvarend repareert. Maar we willen wel weten wat gemeente en MAA doen om de gezondheid van de omwonenden te beschermen.

KIJK!!! is al langer bezorgd over de ontwikkelingen, met name met grote vrachtvliegtuigen, op Maastricht Aachen Airport. Die zorgen nemen alleen maar toe, nu binnen vier maanden twee keer een dergelijke incident is voorgevallen. We vragen ons af of MAA de veiligheidsprocedures wel naleeft. Deze incidenten én het overtreden van geluidsnormen geven ons niet het vertrouwen dat MAA er alles aan doet om incidenten voor de inwoners van Meerssen te vermijden.

Omdat er in het verleden niet dit soort incidenten waren, vragen we ons af of ze het gevolg zijn van het beleid van de nieuwe exploitant, het gekozen verdienmodel (grote vrachtvliegtuigen) en/of het gebruik van de verlengde start- en landingsbaan. Om informatie over het incident in mei te verkrijgen hebben wij het college gevraagd om de verslagen van het onderzoek daarnaar openbaar te maken. We vinden het vreemd en het verontrust ons dat er – ondanks de stringente en uitzonderlijke veiligheidseisen die in de luchtvaart gelden (onder andere ook om herhaling van incidenten te voorkomen) – binnen vier maanden in Meerssen weer pannen van daken vliegen.

Raadsvergadering 27 augustus 2018: De Boskant en de gymzaal

De ontwikkelingen rond camping de Boskant waren voor de oppositiepartijen Lokaal DNA en Focus aanleiding de gemeenteraad voor een extra vergadering bijeen te roepen. Die werd afgelopen maandag om 19.00 uur gehouden in de bedrijfskantine van het gemeentehuis.

De gemeente heeft de erfpachtovereenkomst met de eigenaren van de camping opgezegd, nadat het onmogelijk bleek tot overeenstemming over verlenging te komen. Bovendien eist de gemeente in kort geding van de eigenaren dat zij een website vol beschuldigingen aan het adres van de burgemeester, wethouders en ambtenaren sluiten.

KIJK!!! deelt de mening van het College dat de website uit de lucht moet. Bovendien mag voor de Boskant geen uitzondering worden gemaakt als het gaat om de uitvoering van wet- en regelgeving. Er is illegaal gebruik van ruimtes geconstateerd en de eigenaren hebben een achterstand in het betalen van toeristenbelasting. De kwestie sleept al zeker vijf jaar en het heeft er de schijn van dat het vorige college bewust geen haast heeft gemaakt met het oplossen ervan. Het zou in relatie tot de kiezersgunst te gevoelig hebben gelegen.
Het nieuwe college wil – volgens KIJK!!! terecht – af van dit soort slepende dossiers. Het heeft de Boskant na zijn aantreden laten weten de overeenkomst te willen verlengen, of de gronden te willen verkopen. De Boskant zou dan wel alsnog aan al zijn verplichtingen moeten voldoen. In de communicatie daarover is als gevolg van vakanties een en ander misgelopen. Vooral de te late verzending van een brief van de gemeente lijkt daar debet aan. Wethouder Volders gaf dat toe. Een en ander leidde tot de situatie waarin de Boskant en gemeente lijnrecht tegenover elkaar staan.

De fractie van KIJK!!!, Andreas Pohle, Helmie Smeets en Marcel Dassen, steunde een motie van BRUG-M met als belangrijkste advies dat het college zich in eerste instantie richt op het oplossen van de erfpachtkwestie. Het college moet gewoon een niet-onderhandelbaar voorstel doen. De rest komt daarna dan wel. Oh ja, en die website moet voor zaterdag 1 september uit de lucht of het kort geding gaat gewoon door. Het Origineel en het CDA sloten zich daar ook bij aan.
De oppositie beperkte zich tot het steeds weer herhalen dat de gemeente weer in gesprek zou moeten gaan met de eigenaren van de Boskant. Ze beschuldigden het college van onwil om tot een oplossing te komen en leken vooral bezig met het schoonwassen van de handen van de wethouders van Lokaal DNA en Focus in het vorige college.
Overigens had KIJK!!! ook kanttekeningen bij de motie. De fractie vindt dat de raad niet op de stoel van het college moet gaan zitten. Volgens ons bemoeit de raad zich met het aannemen van de motie te veel met het uitvoerende werk van het college en met het dossier van een individuele burger. Dat laatste is ook niet gebruikelijk. Toen bleek dat de wethouder de motie wilde overnemen, hebben we uiteindelijk onze steun gegeven.

Bespreking van deze kwestie nam ongeveer vier uur (!) in beslag. Vervolgens kwam nog een motie van raadslid Björn Hendriks van Focus aan de orde. Hij stelde voor in de naam van de nieuwe gymzaal in Ulestraten ook de naam van oud-wethouder Jo Dejong op te nemen. Daarvoor zou in de gemeenschap van Ulestraten veel steun zijn.
Er was in de raad geen brede steun voor de motie, maar de wethouder zegde wel toe dat bij een volgende gelegenheid de hele Ulestratense gemeenschap betrokken zal worden bij de naamgeving. Voor Hendriks was dat genoeg om de motie in te trekken.
Belangrijkste argument voor het niet instemmen met de motie was voor KIJK!!! dat de spelregels niet halverwege de wedstrijd mogen worden veranderd. Het was een voorstel van Hendriks zelf om de kinderen van de basisschool te vragen om een naam te bedenken. En die kozen niet voor Jo Dejong, zo bleek dinsdag 28 augustus bij de opening. Het werd ’t Uulke.

Uiteraard wenst KIJK!!! de gemeenschap van Ulestraten veel plezier in de nieuwe gymzaal. Ze heeft er lang genoeg op moeten wachten.