KIJK!!! Visie op de gemeentebegroting 2022

Begin November werd in de gemeenteraad de begroting besproken voor 2022 en volgende jaren. De begroting laat zien dat de gemeente Meerssen in een rustig en productief vaarwater is gekomen. Langslepende dossiers konden in 2021 wel afgehandeld worden en tegelijkertijd heeft de gemeente zich heel actief ingezet met de crises waarmee het geconfronteerd werd: water en corona. Hieronder volgt een korte samenvatting. De volledige bijdrage zoals uitgesproken door fractievoorzitter Andreas Pohle kunt u hier lezen.

Het perspectief voor de gemeente in 2022 is gunstig: er is een grote kans op meer inkomsten van het rijk, er zijn geen grote bezuinigingen gepland, maar zelfs enkele grote investeringen zoals de organisatie van ambtenaren te versterken. KIJK!!! heeft zich het afgelopen jaar ingezet bij te dragen aan een veranderingsproces dat leidt tot concreet betere dienstverlening voor burgers.

KIJK!!! begrijpt de zorgen over de lastendruk voor de inwoners van Meerssen. Momenteel kiezen we er niet voor om lastendruk te verlagen omdat huidige investeringen noodzakelijk en wenselijk zijn. En KIJK!!! wil geen incidentenpolitiek met wisselende ‘jaarkoersen’ voor de OZB percentages. Het is nodig om nauwkeuriger te begrijpen waarom bepaalde kosten hoog zijn. Meerssen heeft de hoogste rioolbelasting van Limburg omdat blijkbaar onderhoud in deze gemeente meer vraagt. KIJK!!! heeft gepleit voor een veranderstrategie voor de gemeente Meerssen dat moet leiden tot betere dienstverlening meetbaar met duidelijke doelstellingen. OZB is geen sluitstuk, maar ook geen doel op zich.

Ons doel is een effectieve gemeente die niemand door het ijs laat zakken, ruimte geeft aan lokale democratie, en een ambitieuze agenda voert op milieu, duurzaamheid, sociaal domein en wonen. Daartoe hebben we tijdens de begrotingsvergadering verschillende moties voorgelegd waarvan er twee aangenomen zijn en andere meegenomen worden in de aankomende raadsvergaderingen. Ook hebben we aandacht gevraagd voor het sociaal domein. We volgen de ontwikkelingen in dit domein waaronder jeugdzorg nauwlettend.

De raad heeft ons voorstel unaniem overgenomen om in de visie op het woonbeleid van Meerssen te schuiven van de Meerssen voorbereiden op krimp op de markt, naar ambitieuzer in te zetten op meer passende woningen, juist voor 55+ers en starters, bijvoorbeeld door het delen van woningen mogelijk te maken (verkoop or verhuur).

Ook heeft de raad ingestemd met een motie om een informatiecentrum rond duurzaamheid (en energietransitie) in te richten waar burgers naar toe kunnen gaan voor advies.

Met de raad gaan we de komende weken in gesprek om de burgers meer te betrekken en bereiken voor de gemeenteraadsverkiezingen. We zetten in op het stimuleren van jonge mensen om te gaan stemmen. Uw stem telt, dat blijven we uitdragen. We hopen dat onze progressieve idealen velen aanspreken.

Politiek Café KIJK!!! Meerssen

Sprekers: Geert Gabriëls, gedeputeerde Groen Links Provincie Limburg, Gerard IJff, wethouder Meerssen en Remy Meijers, wethouder Progressieve Groene Partij Valkenburg. Voorzitter: Lianne Harmsen, secretaris Dwars Limburg.

In dit politiek café vragen we ons af hoe we de problemen waar Meerssen voor staat kunnen oplossen en wat we van andere gemeenten en de provincie kunnen leren.

Gemeenten in Limburg staan voor grote uitdagingen. Ook de gemeente Meerssen. Door klimaatverandering dreigt vaker extreem weer, waarvan Meersen net een waterramp te boven is. 

Er is een groeiend gebrek aan geschikte en betaalbare woningen. En er is een groeiend wantrouwen in het politieke vermogen om slagvaardig problemen van deze tijd aan te pakken. 

OPZET PROGRAMMA

18.30: Zaal open en registratie

19.00: Panel Politiek Café

20.30: borrel of koffie/thee


Gratis. Aanmelden helpt ons bij de voorbereiding: https://www.eventbrite.com/e/politiek-cafe-kijk-tickets-184064009407

Doe mee met KIJK!!!

KIJK!!! vertegenwoordigt burgers die vanuit progressieve, sociaaldemocratische en groene waarden de gemeente Meerssen willen verbeteren en vernieuwen. KIJK!!! is een lokale partij, geïnspireerd op een vernieuwende mix van idealen van PvdA, GroenLinks en D66. U ziet dat terug in dit programma, op onze site, maar vooral ook in ons optreden in de raad. We staan bekend als een baken van rust, altijd gericht op de inhoud en het algemeen belang.

KIJK!!! wil graag zich actief blijven inzetten in de gemeenteraad van Meerssen en het liefste haar ambities hoger leggen. Daarom doet KIJK!!! een beroep op inwoners van Meerssen die zich herkennen in ons gedachtegoed.

Oproep KIJK!!!: versterk onze kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022, voor verkiesbare en onverkiesbare plaatsen.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de KIJK!!! kandidatencommissie voor een kennismaking en interview via: contact@kijkmeerssen.nl, 06-46461075

Deadline: 10 november 2021

Boodschap van solidariteit

Afgelopen week zijn we opgeschrikt door de hoeveelheid water die niet alleen door de Geul en Maas heeft gestroomd, maar ook door andere delen van Meerssen. Er zijn nog steeds straten en kelders die kampen met het overstroomde water. Afgelopen vrijdag was de situatie erg kritiek waarbij nog meer delen van Bunde en Geulle dreigden onder te lopen, met grootschalige evacuaties tot gevolg.

Deze gebeurtenissen hebben veel los gemaakt bij ons in de gemeenschappen: angst, verdriet, frustratie en onzekerheid maar ook moed en solidariteit van burgers in Meerssen en van ver buiten onze gemeentegrenzen. Opluchting was er bij degene die het droog hebben gehouden, terwijl voor hele straten in onze gemeente de schade enorm is en er veel werk en onzekerheid te wachten staat.

Als KIJK!!! willen we ons medeleven uitspreken met al die mensen die schade hebben. We willen ook een hart onder de riem steken en waar mogelijk ondersteuning bieden waar het gaat om de hulp en informatie die de gemeente biedt. U kunt ons benaderen als u problemen heeft met informatie en hulpvoorziening. Zulke signalen kunnen we oppakken binnen de raad en ze extra belichten.

Ook zal er een grondige evaluatie plaatsvinden en daarbij is uw feedback over verbeteringen zeer waardevol. Dit kan ook feedback zijn over wat goed is gegaan. Wat KIJK!!! betreft zal deze evaluatie zich niet alleen richten op het verbeteren van de crisisaanpak, maar ook op de vraag hoe het waterbeheer en wonen zo ingericht kunnen worden dat er meer duurzame oplossingen komen voor extreme weersomstandigheden.

Het effect van het rapport Van Geel

Zowel in Provinciale Staten als in de gemeenteraden van de omliggende gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Meerssen nemen de zorgen over de negatieve effecten van Maastricht Aachen Airport op de leefbaarheid in Zuid-Limburg zienderogen toe. Het rapport Van Geel had balans tussen economische belangen en leefbaarheid dichterbij moeten brengen, maar veroorzaakt het tegendeel. Het wordt steeds duidelijker dat het hier om onverenigbare belangen gaat. Daar komt nog bij dat het vliegveld de provincie handen vol gemeenschapsgeld kost en dat steeds onduidelijker wordt of dat op termijn nog terugverdiend kan worden.

KIJK!!! is er al veel langer van overtuigd dat het huidige en door Gedeputeerde Staten in de toekomst gewenste en/of gedroomde gebruik van MAA een grote bedreiging voor de leefbaarheid en in het bijzonder de gezondheid vormt. En dat MAA een bodemloze put is. De regio zou veel meer gediend zijn met andere ontwikkelingen op het terrein van het vliegveld. Zowel voor de gezondheid en leefbaarheid, als voor de economie, in het bijzonder ook het toerisme. Dit zorgt in Zuid-Limburg voor welvaart als gevolg van de rust, de natuur en het groene, kleinschalige cultuurlandschap. KIJK!!! vindt dat goed onderzocht moet worden of alternatief gebruik van het vliegveld niet in alle opzichten te verkiezen is boven het huidige gebruik.

In elk geval heeft het rapport Van Geel ertoe geleid dat geplande investeringen in het vliegveld zijn uitgesteld. Denk aan de aanleg van een grote, nieuwe parkeergelegenheid tussen de A2 en het vliegveld en aan het opknappen van de baan. De laatste kostenpost kan volgens de laatste berichten oplopen tot zo’n veertig miljoen euro. In de loop van het najaar neemt Provinciale Staten een besluit over hoe MAA de toekomst in moet. KIJK!!! meent dat dat ook de goede volgorde is. Eerst een goed op feiten gebaseerd debat over nut en noodzaak van MAA voor de regio, daarna – indien nodig – pas besluiten nemen over de aanvraag van een nieuw luchthavenbesluit en investeringen in en rond het terrein.

KIJK!!! onderschrijft de weg die nu is ingeslagen. We veronderstellen dat onderzoek via bij voorkeur een gedegen instrument als de Maatschappelijke Kosten-Baten-Analyse (MKBA) tot betere uitkomsten leidt dan het powerplaybeleid – enkel gericht op het kost wat kost pushen van het bestaande gebruik – dat GS van Limburg tot nu toe op de bühne bracht. Daarmee wordt het debat over de toekomst van MAA hopelijk minder emotioneel en meer rationeel.

Er is de afgelopen jaren al veel geschreven en gezegd over Maastricht Aachen Airport. Wie meer wil weten over de geschiedenis van het verzet tegen groei van MAA of de liefde voor het vliegveld kan onder andere terecht op de website van de Alliantie Stop Uitbreiding of van de Omwonenden MAA of op We love MAA dan wel.

Ik kies KIJK!!!, U ook?

Door Gea Meijers

Gea Meijers tijdens internationale bijeenkomst rond feministische visie op de toekomst van de digitale economie, Singapore, november 2019.
Gea Meijers tijdens internationale bijeenkomst rond feministische visie op de toekomst van de digitale economie, Singapore, november 2019.

Verandering begint bij jezelf, het is zo cliché. Maar het is ook 100 % de reden waarom ik vorig jaar lid ben geworden van KIJK!!! en voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen op deze partij stem.

Ik ben in het dagelijks leven actief bij een internationaal feministisch netwerk (www.wideplus.org) dat zich inzet voor vrouwenrechten wereldwijd. Door dit werk realiseer ik me hoe goed we het hier in Nederland hebben, maar ook hoe broos elke democratie is. Ik ben een paar jaar geleden in de mooie gemeente Meerssen komen wonen. Wat ik zo waardeer aan Meerssen is de vele mooie natuur, vriendelijke mensen en gemakkelijk toegankelijke basisvoorzieningen. Ik wil graag meehelpen die mooie kenmerken van deze gemeente te versterken.

De gemeentepolitiek in Meerssen heeft een negatief imago bij een deel van de inwoners. Het past waarschijnlijk in de landelijke trend waarin een groep mensen steeds minder vertrouwen heeft in de politiek, en discussies op tv en op Twitter of Facebook verharden. Het lijkt wel dat er steeds vaker welles-nietes discussies gevoerd worden waar de emoties alleen maar hoog oplopen. Ik zie soms moedeloze berichten voorbij komen: ‘kunnen we nog wel compromissen sluiten met elkaar?’, of: ‘die politici doen niets voor ons’.

Het antwoord op dit soort vragen is heel simpel: verandering begint bij jezelf. Wil je dat nu eindelijk bepaalde wegen worden verbeterd in je wijk? Wil je een stem in de toekomst van Meerssen? Ga niet alleen stemmen, maar wordt lid van een politieke partij en laat je meningen horen. In een van de internationale verenigingen waar ik actief ben bij geweest, hadden we een lid dat altijd heel kritisch was op ons werk en onze werkwijze. En terecht, want ons werk was natuurlijk nooit ‘perfect’; we zijn tenslotte allemaal maar mensen. Haar houding resulteerde in een stelregel die heel bruikbaar is, juist ook voor de politiek in Meerssen: “als je ergens kritiek op hebt, maak jezelf onderdeel van de oplossing en niet het probleem”. Politiek bedrijven vanuit die stelregel levert een positieve en probleem-oplossende politiek op. Politiek betekent voor mij niet gelijk halen, maar problemen oplossen.

Waarom KIJK!!!?

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan die de democratie in ere houdt door haar controlerende functie. Hoe doe je dat? Wat ik zo waardeer aan KIJK!!! is dat alle actieve leden, inclusief de fractie, werken vanuit een open, onderzoekende houding waarin er ruimte is voor verschillende meningen, maar waarin ieder naar de gezamenlijk gevonden oplossing zoekt. Er is in KIJK!!! een gezonde dosis zelfkritiek, wat de basis is van een kritische houding. Het is pragmatisch en positief.

Ik heb gekozen voor KIJK!!! omdat ik graag woon in een progressieve gemeente en die politieke kleur bij mij past, met inspiratie uit de idealen van de Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66. Die kleur staat voor: een democratie waarbij de politiek dichtbij burgers blijft, solidariteit, gelijkwaardigheid en respect voor dier en natuur.

Wat ik geleerd heb in mijn werk is dat verandering begint bij ons ieder, maar dat we het alléén gezamenlijk kunnen realiseren. KIJK!!! doet hun uiterste best politiek te bedrijven op basis van een breed draagvlak in raad en gemeenschap. Is de gemeente er ook om jouw doelen te ondersteunen? Sluit je dan aan bij KIJK!!! Net als jouw blik is de onze gericht op nu én de toekomst.

Wachtgeld, de feiten

Er is de laatste weken ophef ontstaan over de wachtgeldregeling van wethouder Rein Dupont die na dik twee maanden besloot de functie als wethouder van de gemeente Meerssen neer te leggen. CDA, Lokaal DNA, KIJK!!! en Focus betreuren dat zeer. Onze burgers zijn niet geholpen met ophef.

Ook wij zijn benieuwd naar de reden(en) van het aftreden van Rein Dupont maar respecteren zijn argumentatie: persoonlijke redenen. BRUG-M en ‘t Origineel namen en nemen daarmee geen genoegen. Inmiddels is gebleken dat Meer Vandaag beschikt over een mailwisseling tussen gemeente en Waterschap over de betaling van het wachtgeld waar Rein Dupont recht op heeft. Het gaat om een mailwisseling die beschikbaar was gesteld aan de fractievoorzitters in de Raad. De ophef die ontstaan is vraagt om nadere uitleg aan onze burgers.

Rein Dupont heeft na dik tien jaar als bestuurder van het Waterschap en na ruim twee maanden in dienst van de gemeente Meerssen recht op een wachtgeld van 283.000 euro en een begeleidingstraject ter waarde van ongeveer 14.000 euro. Dat die kosten (verdeeld over) de komende vijf jaar door de gemeente Meerssen moeten worden opgebracht is wrang maar ook het gevolg van landelijke wettelijke regelgeving. Dat die zo uitpakt is het gevolg van het snelle terugtreden van Rein Dupont. Dat kon niemand voorzien. Het snelle vertrek van Rein Dupont heeft duidelijk gemaakt dat het regelgeving is die incidenteel heel vreemd – en dit geval nadelig voor de gemeente Meerssen – uitpakt. Dat zien wij als een systeemfout die gerepareerd moet worden.

Wij betreuren het zeer dat de kwestie van het wachtgeld van Rein Dupont zoveel ongemak in het politieke leven van de gemeente Meerssen teweegbrengt. En tot zoveel onrust onder de burgers leidt. Het zo nadrukkelijk ophef creëren op basis van een bestuurlijk incident dat het gevolg is van het toevallig samenkomen van een merkwaardige wettelijke regeling en de persoonlijke keuze van een wethouder is niet onze stijl van besturen.

We gaan het College vragen opnieuw contact op te nemen met het Waterschap. Het kan niet zo zijn dat met een simpele mailwisseling een streep wordt gezet onder deze wachtgeldkwestie. Daarnaast rekenen we erop dat het begeleidingstraject naar andere werk voor de oud-wethouder snel tot resultaat leidt, waardoor de kosten voor de gemeente Meerssen beperkt zullen blijven. Ook gaan we de minister van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over dit ongelukkige incident informeren en consulteren met de bedoeling dat de regelgeving nog eens goed tegen het licht wordt gehouden. Als deze regelgeving blijft zoals die is, is die voor gemeenten een enorme blokkade bij het in dienst nemen van (zeer) ervaren wethouders.

Raad besluit zelfstandig te blijven

De gemeenteraad heeft maandag besloten dat de gemeente Meerssen zelfstandig blijft. Ze besloot dat op basis van een motie, ingediend door de fracties van Lokaal DNA, CDA, Focus en KIJK!!!. De raad gaf ook te kennen dat ze niet ingaat op het aanbod onder voorwaarden van de provincie Limburg om gezamenlijk onderzoek te doen naar de toekomst van de gemeente. Ze droeg het college van Burgemeester en Wethouders op om met de provincie te overleggen hoe het aanbod aan de gemeente vertaald kan worden naar een provinciaal initiatief om een bestuurlijke visie voor (Zuid-)Limburg te ontwikkelen. Samen met alle andere gemeenten. De raad wil nu prioriteit geven aan het versterken van de eigen organisatie en wil dat alle energie daarin wordt gestoken. Dat komt ook tegemoet aan de vraag van de Ondernemingsraad van de gemeente om duidelijkheid te geven over de (nabije) toekomst.

De fractie van KIJK!!! realiseert zich dat er ondanks de duidelijkheid die er nu is, ook onzekerheden blijven. Het zal de komende jaren lastig blijven steeds sluitende begrotingen aan de provincie voor te leggen. Maar, in die situatie zitten alle gemeenten in (Zuid-)Limburg. Er zijn de laatste jaren door het Rijk teveel taken naar de gemeenten geschoven, zonder dat er voldoende tijd en geld was om die naar behoren vorm te geven, te implementeren en uit te voeren. En dat geldt niet enkel voor de kleine gemeenten. Ook een stad als Maastricht kampt met grote tekorten in het sociaal domein. Vooralsnog blijven onze burgers gevrijwaard van alle bezuinigingen die daar het gevolg van zijn. Anderzijds zijn er beleidsvelden waarvoor we de komende jaren zeker aansluiting moeten zoeken bij gemeenten in de regio die daarmee al verder zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Omgevingswet en de energietransitie. Verder liggen er regionale opgaven als woningbouw, de ontwikkeling Middengebied Zuid-Limburg, de economisch-toeristische ontwikkeling Heuvelland; de gemeente Meerssen zal daarin ook moeten participeren.

KIJK!!! blijft ervoor pleiten dat samenwerking met andere gemeenten tot stand moet komen op basis van agenda’s en niet op basis van financiën alleen. Waarmee doen de inwoners van de gemeente op termijn het meest hun voordeel?  Als deel van de stad of als deel van het Heuvelland? Of opgesplitst over beide. We zijn ook van mening dat die vraag niet overhaast beantwoord moet worden: eerst alle energie steken in het revitaliseren van de organisatie en het opnieuw leggen van verbinding tussen partijen. Lokaal DNA, CDA, Focus en KIJK!!! zijn van mening dat lokaal bestuur alleen kan floreren als partijen ook bereid zijn te geven. Het is niet zo dat er één partij is die altijd gelijk heeft, het zijn niet altijd de andere partijen die het fout doen. KIJK!!! vindt het prima dat we even een pas op de plaats maken. De financiële basis is goed – qua reserves zelfs beter dan die van menig andere gemeente – en in elk geval niet slechter dan die van andere gemeenten in (Zuid-)Limburg. We hopen dat ons optimisme aanstekelijk werkt. We blijven werken aan een gezonde gemeente.

Motie van afkeuring

Het plotselinge vertrek van wethouder Rein Dupont en zijn ontslagbrief waarin hij aangaf om persoonlijke redenen ontslag te nemen, waren tijdens de raadsvergadering van donderdag 4 februari jl. voor BRUG-M aanleiding om te speculeren over de mogelijke redenen van zijn vertrek. CDA, Lokaal DNA, KIJK!!! en Focus waren en zijn van mening dat als een wethouder opstapt om persoonlijke redenen gerespecteerd moet worden dat dat de boodschap is. Daar moet je het dan mee doen, hoe graag je de redenen ook zou weten. De vier partijen wilden het daarbij laten: persoonlijk is persoonlijk.

In het betoog van BRUG-M werd gespeculeerd over het bestaan van een doofpot, het moedwillig achterhouden van informatie, ook door de vier partijen, iets in de organisatie dat de aanleiding zou zijn geweest en laksheid van de vier partijen omdat ze geen nader onderzoek wilden doen. De inbreng van BRUG-M in het debat wekte bij de meerderheid van de leden van de raad, juist als gevolg van de verdachtmakingen, veel verontwaardiging. Het debat eindigde daarom met een aangenomen motie van afkeuring aan het adres van BRUG-M, waarin onder andere staat dat het gedrag van BRUG-M op geen enkele manier een bijdrage levert aan een positief en verbindend klimaat in de gemeente Meerssen.

‘Wat we in de gemeente nodig hebben? Dat we eens wat positiever naar de toekomst kijken!’

‘Zeker voelen we ons behoorlijk overvallen,’ zegt Andreas Pohle naar aanleiding van de ontslagbrief van Rein Dupont. ‘Dat Rein al na een maand of twee, drie stopt als wethouder van de gemeente komt echt uit de lucht vallen. We hadden het idee dat hij goed functioneerde. Maar, we gaan gewoon verder. We hebben inmiddels intern overleg gehad, in de fractie en met het bestuur, en we denken dat we er snel uit kunnen komen. Het is geen reden om bij de pakken neer te zitten.’

Andreas Pohle

Geen reden om bij de pakken neer te zitten? Echt niet?

‘Nee, toen we in de loop van 2020 geconfronteerd werden met een college dat alleen een begroting wilde opstellen als de raad voor herindeling met Maastricht zou kiezen omdat de gemeente er financieel beroerd voor zou staan, hebben we ook voor de positieve aanpak gekozen. Wat ons betreft: het ging helemaal niet zo slecht en er waren ook mensen die wel voor een sluitende begroting durfden te gaan. Resultaat: Binnen een paar maanden een nieuw college en een sluitende begroting. Dit probleem krijgen we ook getackeld. We kennen mensen die goed in staat zijn de vacante functie te vullen en die daar ook toe bereid zijn. We gaan daarover in gesprek.’

Wie bedoel je met we? Je zou denken dat als er zoiets onverwachts gebeurt, iedereen zich voor het oplossen ervan verantwoordelijk zou voelen. Het gaat hier om wethouders van buiten, niet gebonden aan fracties in de raad. Die zich er ook duidelijk voor uitgesproken hadden alle fracties goed te willen bedienen.

Ja, dat zou je denken, maar zo werkt het klaarblijkelijk niet. De partijen die zichzelf tot oppositie hebben benoemd stellen zich niet of nauwelijks constructief op. Toen we na het zomerreces in 2020 begonnen zijn de patstelling te doorbreken, hebben we ervoor gekozen BRUG-M even niet uit te nodigen, omdat die partij meteen weer begon voorwaarden te stellen aan een brede samenwerking in de raad. Het moest en het zou herindeling met Maastricht worden. Wij wilden open en positief de toekomst in na wat er allemaal gebeurd was. We hadden geen zin in het gesomber en de zwartkijkerij. Tot nu toe hebben we die koers volgehouden. Weliswaar probeert de provincie de druk op de gemeente op te voeren – en ook de Ondernemingsraad doet daar pogingen toe – maar het is duidelijk dat een keuze voor de toekomst van de gemeente Meerssen enkel en alleen een keuze van de gemeenteraad van de gemeente Meerssen is. Zo is dat wettelijk geregeld.’

En hoe gaat dat nu verder?

‘Een meerderheid van die raad heeft gekozen voor een breed onderzoek, het betrekken van de inwoners bij het uitzetten van een koers en voor afronden van dat onderzoek ruim vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Daar willen we graag aan vasthouden. En, wij zouden nog altijd graag zien dat BRUG-M en het Origineel zich daar bij aansluiten. Ze plaatsen zich tot nu toe buiten dit proces en houden star vast aan een eigen agenda: herindeling. Plus dat we de indruk hebben dat BRUG-M tegenwerkt. Zaken die met een telefoontje te regelen zijn, worden breed uitgemeten in brieven van vier, vijf kantjes, waar dan weer een hoop energie van de ambtelijke organisatie in gaat zitten. Dat gaat veel verder dan voor kritisch volgen en het leveren van gezonde tegenspraak noodzakelijk is. Alles ligt onder het vergrootglas, ook als het gaat om zaken die in de gemeente goed geregeld zijn. Het zou allemaal zo veel gemakkelijker, efficiënter en positiever kunnen gaan. Het gaat namelijk niet slecht met de gemeente Meerssen. Onze organisatie komt de komende tijd weer op sterkte, het sociale vangnet functioneert prima, er zijn geen signalen dat er mensen door het ijs zakken, de gemeente is daar heel alert op, de afgelopen jaren en nog steeds, er is geen reden eraan te twijfelen dat het niet in orde komt. Op enig moment in 2021 hebben we duidelijk welke kanten we op kunnen gaan. En, die wethouderspost wordt snel weer ingenomen.’