Definitieve datum openbare KIJK!!!-borrel: 22 november

Op donderdag 22 november 2018 organiseert KIJK!!! een voor iedereen toegankelijke borrel bij Ontmoet Anna. Op het programma staat een inleiding door KIJK!!!-voorzitter Marleen Cremers over haar recente ervaringen met fietsen voor ontwikkelingsorganisatie Plan in Malawi. Daarbij gaat het onder andere over de vraag of zo’n “benefiet-fietstocht” goed of niet zo goed is voor de lokale bevolking. En wat hebben wij in Meerssen daar dan mee te maken?

Uiteraard kunnen we die avond ook met de fractieleden van KIJK!!! praten over actuele onderwerpen. We doen dit in de vorm van een “vragen(half)uurtje”.

Na afloop is er nog een borrel om in een informelere setting nog wat meer met elkaar van gedachten te wisselen.

Vanaf 19.00 uur opent Ontmoet Anna de deuren en het programma begint om 19.30 uur.

Het is niet nodig om je voor de borrel aan te melden, maar het is voor ons wel fijn als je via contact@kijkmeerssen.nl laat weten of je komt.

Raadsvergadering 27 september 2018: buitengebied, Aviation Valley, MOP en jeugdzorg

Ook deze vergadering nam weer veel tijd. Opvallend was bovendien de afwezigheid van een viertal raadsleden. De raadsleden van KIJK!!! gaven allen acte de présence. Gaande de vergadering bleek dat er in de gemeente een aantal dossiers voortdurend de aandacht blijft vragen. Denk aan jeugdzorg, jeugdbeleid, Maastricht Aachen Airport en wat daarmee samenhangt: bedrijventerrein Aviation Valley. Met name onder invloed van dat laatste neemt langzaam ook – eindelijk – de bezorgdheid om het landschap en de omgeving toe. Het zijn allemaal dossiers waar KIJK!!! zich al jaen sterk voor maakt.

Interessant was het debat over de uitbreiding van een agrarisch bedrijf in Weert, en dan met name het overgangsgebied tussen de bebouwing van Bunde en het buitengebied. KIJK!!! stemde met zwaar gemengde gevoelens voor de uitbreiding. We vinden dat een dergelijke uitbreiding daar eigenlijk niet op zijn plek is maar de eigenaar heeft op alle punten aan geldende wet- en regelgeving voldaan. Dan kun je als raad geen nee meer zeggen. Dan ben je als overheid niet betrouwbaar. Voor ons was het wel aanleiding er bij wethouder Sanders op aan te dringen het bestemmingsplan Buitengebied nog eens goed tegen het licht te houden. En om in de door de gemeente te ontwikkelen omgevingsvisie het buitengebied nadrukkelijker te beschermen tegen economische activiteit die niet past bij de functie en de schaal van het landschap. Die toezegging kregen we.

Ook hebben we ons weer duidelijk uitgesproken over MAA en bedrijventerrein Aviation Valley. We blijven ons grote zorgen maken over de volksgezondheid en de vanzelfsprekendheid waarmee economische bedrijvigheid voorrang krijgt boven de last die omwonenden ervaren. We zien wel degelijk het economisch belang van de luchthaven – al zetten we onze kanttekeningen bij de kwaliteit van het logistieke werk dat die oplevert – maar delen met de omwonenden de opvatting dat hun gezondheid daaraan geofferd lijkt te worden. En dat ook de gevolgen voor het landschap van secundair belang zijn. Wat betreft het meebetalen aan het ‘in de markt zetten van Aviation Valley’: het is een kans in het hele proces rond de luchthaven een serieuze gesprekspartner te zijn. Dat is een positie waar we als gemeente voor moeten knokken, vindt ook KIJK!!!. Onze wethouder werkt daar hard aan.

Wat betreft de JongerenOntmoetingsPlek in Bunde. Wethouder Heusschen gaf aan dat daar de verhouding tussen (niet alle) omwonenden en (niet alle) jongeren behoorlijk verstoord is. Die ontmoetingsplek moet daar weg. Ze weigerde vriendelijk maar beslist in te gaan op het verzoek van de oppositie om een verdwijndatum te noemen. Ze wil dat laten afhangen van het resultaat van het overleg tussen de jongeren en het buurtnetwerk. Dat was net op gang gekomen en wethouder Heusschen wilde de uitkomst daarvan afwachten. Ze meent dat het waardevol is als uit de samenleving zelf, van onderop dus, een oplossing gevonden kan worden. Concreet: een alternatieve plek voor de JOP. Wij konden daar begrip voor opbrengen.

Ook jeugdhulp kwam nog aan bod. De achttien Zuid-Limburgse gemeenten gaan een poging doen de administratieve rompslomp die nu standaard is in de jeugdhulp te beperken. Dat moet de kwaliteit van de hulpverlening verbeteren. Waar bij de overgang van deze hulp van provincie naar de gemeenten  voor gevreesd werd, is uitgekomen. Het voeren van de regie door de gemeentelijke overheid is lastig gebleken en er is een groot tekort aan financiële middelen. Dat zorgt voor nogal wat klachten over de beschikbaarheid van de zorg. Terwijl daar wel veel vraag naar is. We volgen dit dossier intensief. Ons raadslid Marcel Dassen kent de jeugdzorg door en door.

Weer pannen van het dak – MAA

KIJK!!! heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Afgelopen vrijdag heeft een laag vliegend vliegtuig tijdens de daling naar MAA weer pannen van Meerssense daken geblazen. Wij zijn vooral blij dat er geen lichamelijk letsel is veroorzaakt en dat MAA de schade voortvarend repareert. Maar we willen wel weten wat gemeente en MAA doen om de gezondheid van de omwonenden te beschermen.

KIJK!!! is al langer bezorgd over de ontwikkelingen, met name met grote vrachtvliegtuigen, op Maastricht Aachen Airport. Die zorgen nemen alleen maar toe, nu binnen vier maanden twee keer een dergelijke incident is voorgevallen. We vragen ons af of MAA de veiligheidsprocedures wel naleeft. Deze incidenten én het overtreden van geluidsnormen geven ons niet het vertrouwen dat MAA er alles aan doet om incidenten voor de inwoners van Meerssen te vermijden.

Omdat er in het verleden niet dit soort incidenten waren, vragen we ons af of ze het gevolg zijn van het beleid van de nieuwe exploitant, het gekozen verdienmodel (grote vrachtvliegtuigen) en/of het gebruik van de verlengde start- en landingsbaan. Om informatie over het incident in mei te verkrijgen hebben wij het college gevraagd om de verslagen van het onderzoek daarnaar openbaar te maken. We vinden het vreemd en het verontrust ons dat er – ondanks de stringente en uitzonderlijke veiligheidseisen die in de luchtvaart gelden (onder andere ook om herhaling van incidenten te voorkomen) – binnen vier maanden in Meerssen weer pannen van daken vliegen.

Raadsvergadering 27 augustus 2018: De Boskant en de gymzaal

De ontwikkelingen rond camping de Boskant waren voor de oppositiepartijen Lokaal DNA en Focus aanleiding de gemeenteraad voor een extra vergadering bijeen te roepen. Die werd afgelopen maandag om 19.00 uur gehouden in de bedrijfskantine van het gemeentehuis.

De gemeente heeft de erfpachtovereenkomst met de eigenaren van de camping opgezegd, nadat het onmogelijk bleek tot overeenstemming over verlenging te komen. Bovendien eist de gemeente in kort geding van de eigenaren dat zij een website vol beschuldigingen aan het adres van de burgemeester, wethouders en ambtenaren sluiten.

KIJK!!! deelt de mening van het College dat de website uit de lucht moet. Bovendien mag voor de Boskant geen uitzondering worden gemaakt als het gaat om de uitvoering van wet- en regelgeving. Er is illegaal gebruik van ruimtes geconstateerd en de eigenaren hebben een achterstand in het betalen van toeristenbelasting. De kwestie sleept al zeker vijf jaar en het heeft er de schijn van dat het vorige college bewust geen haast heeft gemaakt met het oplossen ervan. Het zou in relatie tot de kiezersgunst te gevoelig hebben gelegen.
Het nieuwe college wil – volgens KIJK!!! terecht – af van dit soort slepende dossiers. Het heeft de Boskant na zijn aantreden laten weten de overeenkomst te willen verlengen, of de gronden te willen verkopen. De Boskant zou dan wel alsnog aan al zijn verplichtingen moeten voldoen. In de communicatie daarover is als gevolg van vakanties een en ander misgelopen. Vooral de te late verzending van een brief van de gemeente lijkt daar debet aan. Wethouder Volders gaf dat toe. Een en ander leidde tot de situatie waarin de Boskant en gemeente lijnrecht tegenover elkaar staan.

De fractie van KIJK!!!, Andreas Pohle, Helmie Smeets en Marcel Dassen, steunde een motie van BRUG-M met als belangrijkste advies dat het college zich in eerste instantie richt op het oplossen van de erfpachtkwestie. Het college moet gewoon een niet-onderhandelbaar voorstel doen. De rest komt daarna dan wel. Oh ja, en die website moet voor zaterdag 1 september uit de lucht of het kort geding gaat gewoon door. Het Origineel en het CDA sloten zich daar ook bij aan.
De oppositie beperkte zich tot het steeds weer herhalen dat de gemeente weer in gesprek zou moeten gaan met de eigenaren van de Boskant. Ze beschuldigden het college van onwil om tot een oplossing te komen en leken vooral bezig met het schoonwassen van de handen van de wethouders van Lokaal DNA en Focus in het vorige college.
Overigens had KIJK!!! ook kanttekeningen bij de motie. De fractie vindt dat de raad niet op de stoel van het college moet gaan zitten. Volgens ons bemoeit de raad zich met het aannemen van de motie te veel met het uitvoerende werk van het college en met het dossier van een individuele burger. Dat laatste is ook niet gebruikelijk. Toen bleek dat de wethouder de motie wilde overnemen, hebben we uiteindelijk onze steun gegeven.

Bespreking van deze kwestie nam ongeveer vier uur (!) in beslag. Vervolgens kwam nog een motie van raadslid Björn Hendriks van Focus aan de orde. Hij stelde voor in de naam van de nieuwe gymzaal in Ulestraten ook de naam van oud-wethouder Jo Dejong op te nemen. Daarvoor zou in de gemeenschap van Ulestraten veel steun zijn.
Er was in de raad geen brede steun voor de motie, maar de wethouder zegde wel toe dat bij een volgende gelegenheid de hele Ulestratense gemeenschap betrokken zal worden bij de naamgeving. Voor Hendriks was dat genoeg om de motie in te trekken.
Belangrijkste argument voor het niet instemmen met de motie was voor KIJK!!! dat de spelregels niet halverwege de wedstrijd mogen worden veranderd. Het was een voorstel van Hendriks zelf om de kinderen van de basisschool te vragen om een naam te bedenken. En die kozen niet voor Jo Dejong, zo bleek dinsdag 28 augustus bij de opening. Het werd ’t Uulke.

Uiteraard wenst KIJK!!! de gemeenschap van Ulestraten veel plezier in de nieuwe gymzaal. Ze heeft er lang genoeg op moeten wachten.

Raadsvergadering 28 juni 2018

Paul Jansen, Bart Swanenvleugel en Remco Janssen worden door de burgemeester beëdigd als burgerraadslid

Ondanks de beperkte agenda nam de raad drie uur de tijd voor enkele debatten. Na de installatie van drie nieuwe burgerleden van de Raadsadviescommissies – namens KIJK!!! Bart Swanenvleugel en Paul Jansen en namens FOCUS Remco Janssen – kregen het Voorstel inzake ontwerp Verklaring van geen bedenkingen Kuilenstraat 60 Rothem i.h.k.v. gevraagde omgevingsvergunning en een voorstel voor een onderzoeksopdracht aan de Rekenkamercommissie alle aandacht van de raad.

Lokaal DNA greep de kans naar aanleiding van het voorstel over Kuilenstraat 60 een aantal zaken aan de orde te stellen. Zoals burgerparticipatie, duurzaamheid en speelplek ’t Romeintje. Verantwoordelijk wethouder Paul Sanders (KIJK!!!) zegde toe dat deze aspecten aandacht zouden krijgen, voor ze die niet al kregen. Om die reden werd de motie van Lokaal DNA (pdf) over genoemde zaken ook niet aangenomen.

Vervolgens ontwikkelde zich een debat over de mate van detaillering van een onderzoeksopdracht aan de Rekenkamercommissie. Dit betreft de gang van zaken rond de verkoop en verbouwing van de Proosdijschuur. De meerderheid van de raad vond de opdracht te gedetailleerd, zeker als in beschouwing werd genomen dat de Rekenkamercommissie onafhankelijk is en – gegeven het onderwerp – zelf een voorstel voor een opdracht kan doen. Uiteindelijk werd de tekst op voorstel van FOCUS zo gewijzigd dat de grote hoeveelheid vragen de status suggesties voor de commissie kregen. Uit de opdracht verdween daarmee dat alle vragen letterlijk beantwoord zouden moeten worden. Het voorstel gaf bovendien vrijheid aan de commissie zelf met aanvullingen voor onderzoek te komen.

Al met al was de sfeer tijdens de vergadering goed. Er was in het algemeen de bereidheid naar elkaars argumenten te luisteren en deze serieus te wegen.

Voorzitter KIJK!!! gaat fietsen voor Plan in Malawi

KIJK!!!-voorzitter Marleen Cremers vertrekt begin juni naar Malawi. Ze neemt daar deel aan Cycle for Plan Malawi, een uitdagende fietstocht door de heuvels van dit arme Afrikaanse land, langs ontwikkelingsprojecten van Plan. Vooraf heeft ze sponsorgeld ingezameld voor de projecten. Plan werkt in de dorpen van Malawi aan het versterken van de eigen kracht van kinderen, met extra aandacht voor meisjes. Die worden te vaak, en te jong uitgehuwelijkt. De projecten zijn gericht op onderwijs, voorlichting, gezondheidszorg, water, riolering, werkgelegenheid. Daarbij worden alle dorpsgenoten betrokken: de meisjes en jongens, familieleden, onderwijzers, gezondheidswerkers, dorpshoofden. De aanpak van Plan werkt. Sinds kort zijn kindhuwelijken wettelijk verboden in Malawi. Een volgende stap is het vergroten van kennis daarover en naleving in de dorpen.

Marleen Cremers kon als enige deelnemer uit Limburg profiteren van de Limburgse heuvels tijdens haar oefentochtjes: “Ik wil alle sponsors nogmaals heel hartelijk bedanken. Ongelooflijk hoeveel mensen iets hebben bijgedragen. Van statiegeldbonnetjes tot sponsoring door ondernemers uit Bunde, Meerssen, en verder. Ik heb zoveel mogelijk mensen persoonlijk benaderd maar wil ook degenen die ik niet kon bereiken heel hartelijk bedanken hiervoor. Ik ben benieuwd wat ik ga aantreffen in Malawi. Problemen genoeg, maar met dergelijke steun is er ook daar veel mogelijk”.

Op de crowdfunding website staan alle sponsors genoemd: http://pif.one/PlanMarleenMalawi.

De 22 fietsers zijn vanaf vandaag te volgen via hun weblog en op Youtube.

KIJK!!! neemt deel aan nieuwe coalitie

Van links naar rechts: burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz, Pim Cleber (MeerVandaag), griffier Yarka Dreessen, wethouders Luc Volders (Het Origineel), Paul Sanders (KIJK!!!), Marly Heusschen (CDA), Jan Gulikers (BRUG-M) en gemeentesecretaris Jacques Eurlings.

De komende periode neemt KIJK!!!, samen met BRUG-M, het CDA en het Origineel, deel aan de coalitie van Meerssen. Gisteren werd in de gemeenteraad het bestuursakkoord Stabiel in verbinding aangenomen. De onderhandelaars hebben gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen. Daardoor blijft er ruimte voor nadere invulling door de raad, inclusief oppositie, en inwoners. De coalitie zet in op intensieve deelname van de burgers aan het bestuur van de gemeente en de uitvoering daarvan. Vooral voor de kernen is een grote rol weggelegd.

Veel van wat KIJK!!! in zijn verkiezingsprogramma zei te willen realiseren is geland in het akkoord. Denk aan de grote ambitie op duurzaamheid, aandacht voor stabiel en goed bestuur, acties rond de leefbaarheid van de kernen en sociaal beleid, onder andere gericht op armoede, laaggeletterdheid, ontmoeting en jeugd. Ook een herijking van de ozb en hondenbelasting kregen een plek.

Namens KIJK!!! wordt Paul Sanders wethouder met als portefeuilles onder andere duurzaamheid, natuur, landschap, ruimtelijke ordening, wonen, personeel en organisatie.

Marcel Dassen (eerste van rechts) wordt geïnstalleerd.

De zetel in de raadsfractie die Paul Sanders vrij maakt, wordt ingenomen door Marcel Dassen. Gisteren waren er bloemen en felicitaties voor Paul en Marcel, en ook voor de (op)nieuw beëdigde burgerraadsleden van KIJK!!!: Jack Giesen, Ingmar Koch en Hub Lemmens. Twee burgerraadsleden zullen volgende keer worden beëdigd: Paul Janssen en Bart Swanenvleugel.

Daarmee staat een vernieuwd KIJK!!!-team klaar dat voortbouwt op de fundamenten die de afgelopen periode gelegd zijn.

Kijk!!! zet zich als partij extra in voor uw mening. Dus als u een vraag of opmerking voor ons heeft, laat het ons weten! Laat uw e-mailadres of telefoonnummer achter wanneer we u kunnen helpen.

Ledenvergadering KIJK!!! stemt in met Bestuursakkoord

De leden van KIJK!!! hebben dinsdagavond 22 mei in de algemene ledenvergadering ingestemd met het Bestuursakkoord 2018-2022 Gemeente Meerssen “Stabiel in verbinding”. Na toelichting en discussie stemden 17 leden voor en 2 tegen.

Namens de onderhandelaars gaf fractievoorzitter Andreas Pohle een toelichting op het onderhandelingsproces, de motivatie voor deelname aan de coalitie en de inhoud van het bestuursakkoord.

Belangrijke overweging voor de KIJK!!!-onderhandelaars was de keuze om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. Op die manier kunnen we het programma van KIJK!!! maximaal inbrengen. Daarnaast beogen we de verbindende rol, waar KIJK!!! om bekend staat, ook in het komende college te kunnen spelen. Een akkoord op hoofdlijnen maakt een financiële onderbouwing (helaas) niet mogelijk. Maar biedt als belangrijk voordeel meer inbreng van inwoners bij de invulling.

De toelichting en discussie in de ledenvergadering boden gelegenheid om geïnformeerd te worden en uitgebreid van gedachten te wisselen. Dit leidde tot een unaniem ja van alle 13 in de vergadering aanwezige leden. Met 4 keer ja en 2 keer nee van de leden die vooraf hun stem hadden gegeven, resulteerde dit in 17 ja en 2 nee. Daarmee stemmen de leden van KIJK!!! in met het voorliggende bestuursakkoord.

Veel punten uit het verkiezingsprogramma zijn opgenomen in het bestuursakkoord. Een volgende stap wordt de speerpunten van KIJK!!! ook in de komende bestuursperiode tot uitvoering te brengen. Daar ligt een belangrijke taak voor alle betrokkenen: wethouder, raadsleden, burgerraadsleden en andere leden. De portefeuille van Paul Sanders, wethouder namens KIJK!!!, en verdeling van portefeuilles over de KIJK!!! raadsleden en burgerraadsleden zijn hier te vinden.

Wij wensen de vertegenwoordigers van KIJK!!! de komende 4 jaar veel succes met hun werk. En anderen nodigen we uit om politiek en bestuur in Meerssen te blijven volgen en van input te voorzien: van dichtbij of verder weg, met meer of minder betrokkenheid, suggesties, en ideeën; net wat past.

Stabiel in verbinding; concept bestuursakkoord gereed

KIJK!!! heeft samen met de beoogde coalitiepartners BRUG-M, CDA en Het Origineel de afgelopen acht weken uitvoerig en intensief overlegd over een te vormen coalitie en bestuursakkoord. Dit heeft op vrijdag 18 mei geresulteerd in een concept-bestuursakkoord, met als titel Stabiel in verbinding. De onderhandelaars hebben gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen. Daardoor blijft er ruimte voor nadere invulling door de raad, inclusief oppositie, en inwoners. De coalitie zet in op intensieve deelname van de burgers aan het bestuur van de gemeente en de uitvoering daarvan. Vooral voor de kernen is een grote rol weggelegd.

Veel van wat KIJK!!! in zijn verkiezingsprogramma zei te willen realiseren is geland in het akkoord. Denk aan de grote ambitie op duurzaamheid, aandacht voor stabiel en goed bestuur, acties rond de leefbaarheid van de kernen en sociaal beleid, onder andere gericht op armoede, laaggeletterdheid, ontmoeting en jeugd. Ook een herijking van de ozb en hondenbelasting kregen een plek.

Tijdens de besprekingen is veel aandacht besteed aan de onderlinge verstandhouding tussen de beoogde wethouders en de opbouw van een goede werkrelatie. KIJK!!! heeft er zich steeds sterk voor  gemaakt dat er een einde moet komen aan het denken in wij-zij en de sfeer van ruzie die dat met zich brengt. KIJK!!! heeft daar tijdens de onderhandelingen veel aandacht voor gevraagd. Dit om de kansen voor een stabiel bestuur voor de komende vier jaar zo groot mogelijk te maken. De beoogde wethouders zijn namens KIJK!!! Paul Sanders, Jan Gulikers namens BRUG-M, Marly Heusschen namens CDA, en Luc Volders namens het Origineel. Zij hebben werkafspraken gemaakt die moeten leiden tot goede onderlinge samenwerking en goede afstemming van werkzaamheden in elkaars portefeuilles. De portefeuilleverdeling van het beoogde college is als bijlage opgenomen in het akkoord.

Op dinsdag 22 mei buigt de algemene ledenvergadering van KIJK!!! zich over het concept-bestuursakkoord. De leden besluiten dan of ze er mee kunnen instemmen. Deze ALV is bij Ontmoet Anna en begint om 20 uur. Alle leden van KIJK!!! hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

VOORTGANG COALITIEVORMING

Zoals eerder is bekend gemaakt zijn de partijen BRUG-M, CDA, KIJK!!! en Het Origineel met elkaar in gesprek om te komen tot een stabiele coalitie en een breed gedragen bestuursakkoord.

De planning was dat er begin mei een concept-bestuursakkoord zou liggen, maar die planning is niet gehaald. Hoewel de gesprekken constructief en voortvarend verlopen, vraagt het proces om tot een evenwichtig en door alle beoogde coalitiepartners gedragen bestuursakkoord te komen meer tijd dan eerder werd ingeschat.

De planning is nu dat het concept-bestuursakkoord in de loop van volgende week (week van 7 mei) klaar zal zijn. De partijen die niet aan de coalitietafel zitten (Lokaal DNA en FOCUS) krijgen als eerste de gelegenheid om te reageren op dat concept-akkoord.

Na eventuele bijstelling wordt het bestuursakkoord afgerond en zal dit aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden toegezonden. In de bijgestelde planning is nu opgenomen dat deze besluitvorming in de raadsvergadering van woensdag 30 mei zal plaatsvinden.