Uw privacy

KIJK!!! neemt de privacy van haar website-bezoekers en leden serieus en zal infomatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document beschrijven we het privacybeleid voor de website van KIJK!!! en de ledenadministratie.

1. Wie is KIJK!!!

KIJK!!! is een Nederlandse lokale politieke partij in de gemeente Meerssen. Met het bestuur van KIJK!!! kan contact opgenomen worden via:

Postadres
Bestuur KIJK!!!
Court Pendustraat 43
6241 JP BUNDE,

E-mail
contact@kijkmeerssen.nl

2. Welke informatie wordt door KIJK!!! verzameld en verwerkt?

2.1 Website

Reacties
Als u een reactie achterlaat op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Cookies
Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of we uw naam, e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.
Indien u een account hebt en u logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra u uw browser sluit.
Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als u “Herinner mij” selecteert, wordt uw login 2 weken bewaart. Zodra u uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd.
Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel dat u hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Lidmaatschapsformulier
Wanneer u via de websites lid wilt worden van KIJK!!!, wordt aan u gevraagd bepaalde informatie over uzelf te verstrekken, namelijk uw voornaam, voorletters, evt. tussenvoegsels, achternaam, geboortedatum en adresgegevens (straat, huisnummer, evt. toevoeging, postcode, woonplaats). Ook worden een aantal overige contactgegevens gevraagd, namelijk uw telefoonnummer en e-mailadres.

Analytics
Om bezoekersaantallen te kunnen bijhouden, maken we gebruik van Google Analytics. We hebben daartoe een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten, hebben het “gegevens delen” met Google uitgeschakeld en gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.

2.2 Ledenadministratie

Ten behoeve van de ledenadministratie worden de volgende door de leden aangeleverde gegevens geregistreerd:

 • Naam en voornaam of -letters
 • Diverse relevante adressen en postcodes
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Geboortedatum
 • Geslacht

Daarnaast registreren we ook de betaling van de contributie over de wettelijke periode van 7 jaar.

3. Voor welke doeleinden zullen we de verzamelde informatie gebruiken?

KIJK!!! zal de over u verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om de website zo goed mogelijk aan u te kunnen tonen;
 • om uw gebruik van de website te vergemakkelijken en te optimaliseren;
 • om uw klachten, suggesties en vragen te behandelen;
 • om u op uw verzoek lid te maken van KIJK!!!;
 • om op basis van automatisch gegenereerde informatie geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen om de website te beveiligen;
 • om u op de hoogte te houden van politiek nieuws en de ontwikkelingen binnen KIJK!!!
 • om uw contributie te innen.

Enkel de bestuursleden van KIJK!!! hebben toegang tot deze informatie.

4. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doelen waarvoor zij verzameld en verwerkt zijn.

5. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KIJK!!! neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@kijkmeerssen.nl

6. Kennisneming en verbetering van uw gegevens

Indien u wilt weten welke gegevens KIJK!!! over u heeft vastgelegd, kunt u contact opnemen met contact@kijkmeerssen.nl. Wij zullen binnen vier weken aan u mededelen of KIJK!!! persoonsgegevens over u verwerkt. Indien dit het geval is, zenden we u een volledig overzicht van de persoonsgegevens die we over u verwerken.

U kunt KIJK!!! aan de hand van het verstrekte overzicht, met redelijke tussenpozen verzoeken om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of doeleinden van verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. We zullen binnen vier weken laten weten of, dan wel in hoeverre, we aan het verzoek zullen voldoen.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons