Resultaten 2014 – 2018

In de afgelopen bestuursperiode heeft KIJK!!! niet in de coalitie gezeten en dus ook niet in het College van Burgemeester en Wethouders. Daardoor hadden we beperkte invloed op het beleid en de uitvoering daarvan. Toch hebben we in onze ogen het nodige bereikt. We realiseren ons heel goed dat iedereen – ook KIJK!!! – graag vader van een succes is. Maar, in veel gevallen realiseer je dat natuurlijk wel samen met anderen.

We zijn vaak kritisch geweest en fel in het debat. Maar, dat was altijd op de inhoud en het proces en nooit op de persoon. Wat we in elk geval hebben bereikt is dat we geen deelnemer in de vele ruzies in de raad zijn geweest. We mogen die met een gerust hart op het conto van andere partijen schrijven.

In het algemeen

Onze invloed in de gemeente is groot in verhouding tot het bescheiden aantal van twee zetels dat we nu hebben. We kunnen ons voorlopers noemen als het gaat om het kennen en herkennen van nieuwe ontwikkelingen in de samenleving. We zien dat andere partijen steeds meer elementen uit onze agenda in hun programma’s hebben opgenomen. Zoals burgerparticipatie, de grote aandacht voor leefbaarheid, ontmoeting(splekken), dorpsontwikkelingsplannen, zelfsturing in de  dorpen, accommodaties in eigen beheer, de zorgen om toenemende armoede, begeleiding van jongeren, veiligheid voor fietsers en voetgangers, woningen voor starters, levensloopbestendig bouwen, duurzaamheid en dergelijke. Zelfs de uitkomst van het onderzoek door Bureau Berenschot hebben we voorspeld. We zijn immers steeds kritisch geweest als het gaat om de kwaliteit (stabiliteit, deskundigheid, gericht op de inhoud) van het bestuur en organisatie (o.a. niet naar buiten gericht). Ook hebben we vaak geopperd dat de gemeente voor beleid en regie zelf aan zet kan blijven maar wat betreft de uitvoering meer samenwerking met andere gemeenten en organisaties moet zoeken.

In het bijzonder

We zullen niet alle zaken noemen waarin of waarop onze inbreng groot was, waarin we het initiatief namen of waarvoor we een vurig pleidooi hielden.

 • We hebben als eerste fractie in de raad aandacht gevraagd voor de ontwikkelingen rond Maastricht Aachen Airport. Daarmee kwamen voor het eerst – in de raad – de risico’s voor de volksgezondheid in het vizier. De raad heeft vervolgens in een brief aan de minister zijn zorgen daarover uitgesproken.
 • We hebben vanaf de eerste verontrustende berichten daarover aandacht gevraagd voor Tihange en de risico’s van de reactor(en) die steeds maar weer uit bedrijf werd(en) genomen. De raad heeft zich vervolgens steeds duidelijker uitgesproken voor sluiting van Tihange.
 • We liepen voorop toen bleek dat de St. Catharinastraat en de Burgemeester Visschersstraat in Ulestraten onevenredig last kregen van sluipverkeer en verkeer dat te hard rijdt. De Catharinastraat is bovendien aan de smalle kant en niet goed aangelegd. Die problemen zijn nog steeds niet helemaal opgelost. Maar, ons aandringen heeft er wel toe geleid dat de raad besloten heeft tot de aanleg van een nieuwe verbindingsweg naar Aviation Valley ten noorden van Ulestraten, buiten het dorp om.
 • Al in 2011 nam wethouder Paul Sanders het initiatief voor nieuwe ontwikkelingen bij In ’t Riet in Geulle. Een en ander op basis van ideeën die er bij KIJK!!! leefden met betrekking tot leefbaarheid in de dorpen en nieuwe vormen van samenleven, ontmoeten en zorg. Nu zijn die plannen in het stadium van concrete voorbereiding. Eindelijk.
 • Voedselbank de Ruggesteun kreeg structureel subsidie nadat wij daar met een motie in de raad initiatief voor hadden genomen. Armoede als serieus punt van gemeentelijke zorg – vooral ook als het om kinderen gaat – kwam daarmee nog nadrukkelijker in beeld. De gemeente Meerssen heeft lang ontkend dat er armoede is.
 • We hebben herhaaldelijk aangedrongen op een hogere plek voor duurzaamheid op de gemeentelijke prioriteitenlijst. Nu is er een Stichting Duurzaamheid Meerssen (SDM) – een idee van KIJK!!! – die een steeds steviger positie krijgt en nadrukkelijker een rol speelt in de gemeentelijke taak om te werken aan duurzaamheid. Ook hebben we een reserve die bedoeld is voor duurzame projecten kunnen redden van de ondergang. Eindelijk heeft duurzaamheid ook in de gemeente Meerssen urgentie.
 • Al jaren maken we ons sterk voor jeugdbeleid dat gericht is op preventie. Dat is inmiddels overgenomen. Het wordt wel tijd dat we weer eens goed in beeld brengen wat daarvan de effecten zijn. (Hoeveel en welke ellende voorkom je ermee en welke niet? Welke successen hebben we geboekt?) en hoe dat eventueel (nog) effectiever kan zijn.
 • We hebben herhaaldelijk het idee geopperd als gemeente te zorgen voor een aantal camperplaatsen in de nabijheid van het centrum. Het idee is nog niet uitgevoerd maar we treffen het nu wel aan in het programma van een andere partij.
 • Toen de raad besloot zwembad de Parel te sluiten, hebben wij onmiddellijk een brief naar het college gestuurd waarin we erop aandrongen met de gereserveerde sloopkosten iets beters te doen. Misschien waren er nog kansen voor het zwembad in andere handen. Die gelden zijn al die jaren op de plank blijven liggen en hebben goed dienst gedaan toen in 2017 het burgerinitiatief Red de Parel van de grond kwam. Dat had wat ons betreft ook eerder gemogen.
 • Op ons voorstel worden (sinds 2015) de gelden die – tot nu toe – jaarlijks overblijven in het Sociaal Domein apart gezet om ook later nog beschikbaar te hebben voor zorg, ondersteuning en begeleiding voor mensen die dat nodig hebben. Er komen nog stevige bezuinigingen aan en de gemeente is er nu beter op voorbereid daar een antwoord op te hebben. Dat geld was anders mogelijk besteed aan het asfalteren van wegen – bijvoorbeeld.
 • In de eerste fase van het accommodatiebeleid is als belangrijk uitgangspunt opgenomen dat de gemeente vooral moet investeren in mensen en activiteiten en niet in stenen. Wij hebben daar zwaar op aangedrongen. Ook hebben steeds meer partijen overgenomen dat het beheer van accommodaties zoveel mogelijk in handen van de gebruikers moet komen.
 • Bij allerlei gelegenheden hebben we er ons sterk voor gemaakt dat de gemeente maatregelen treft om wateroverlast te voorkomen. Het klimaat verandert – tijdelijk of voor eeuwig, wie zal het zeggen – maar situaties zoals die de afgelopen jaren zijn voorgekomen, moeten sowieso voorkomen worden.
 • We hebben erop aangedrongen dat fietsers en voetgangers voorrang krijgen op rotondes. Langzaam maar zeker wordt die regel ook in de gemeente Meerssen uitgevoerd. Toen de plannen voor de snelfietsroute Maastricht-Beek op tafel kwamen, hebben wij ons vanaf het eerste moment sterk gemaakt voor het treffen van veiligheidsmaatregelen – o.a. verlichting – voor fietsers op de Vliegveldweg.
 • We vroegen aandacht voor de woningbouw die in de gemeente behoorlijk op slot zit door te wijzen op de mogelijkheid van Tiny Houses (kleine huizen). Het is een woningtype dat hier nog nauwelijks wordt toegepast maar waar veel jonge mensen wel ‘zin in hebben’. Deze zouden buiten de bestaande regelingen om gebouwd moeten kunnen worden. Wethouder Houben zegde toe dat in regionaal overleg naar voren te brengen.
 • We dienden een motie in om bouwplannen die geheel energieneutraal zijn te belonen met een lager tarief voor de bouwleges. Dat idee werd door het college overgenomen.
 • Na veel vijven en zessen zijn nu ook de andere partijen ervan overtuigd dat een begin moet worden gemaakt met het schrijven van dorpsontwikkelingsplannen. We treffen dat nu namelijk ook in de verkiezingsprogramma’s van die andere partijen aan. Een en ander in het kader van de leefbaarheid. Een eerste stapje werd gezet doordat de raad dorpsbudgetten beschikbaar stelde.
 • Wij hebben altijd gezegd dat de gemeente minder hapsnap en meer vanuit een visie zou moeten werken. Het is een overtuiging die nu langzaam ook veld wint bij andere partijen.
 • Veel minder zichtbaar voor de kiezers: we hebben ons ingezet voor een betere controle van de raad op de jaarrekening en het uitgeven van geld in de loop van een begrotingsjaar. We hebben kanttekeningen bij de inzichtelijkheid daarvan geplaatst en er is een aantal verbeteringen doorgevoerd. Iedereen is er nu van overtuigd dat dat nóg veel beter kan.
 • Ook heeft inmiddels de opvatting postgevat dat het besluitvormingsproces beter moet. Aan de voorkant moeten daar meer mensen, ook gewone burgers, bij betrokken zijn. Daardoor voorkom je dat er aan de achterkant van het proces te veel losse eindjes blijken te zijn.