Verkiezingsprogramma 2018

Hieronder staat beknopt ons programma.
Het uitgebreide programma kunt u hier downloaden (pdf).

KIJK!!! vertegenwoordigt burgers die willen wonen in een gezonde gemeente waar zij zich  thuis voelen. Omdat ze willen dat die gemeente zich sterk maakt voor hun bestaanszekerheid, veiligheid, gelijke kansen en behandeling, ontwikkeling van talent,  ontmoeting en deelname, duurzaamheid, een goede leefomgeving en een levendige  economie.

KIJK!!! richt zich vooral op:

  • Sociaal beleid
  • Duurzaamheid
  • Leefbaarheid
  • Stabiel bestuur

Alleen een gezonde gemeente kan goed voor haar burgers zorgen. In de gezonde gemeente inspireert het bestuur zijn burgers initiatieven te nemen en helpt het ze daarmee vooruit.
In een gezonde gemeente kunnen alle burgers meedoen en staat niemand aan de kant. Een gezonde gemeente weegt voortdurend de belangen van mensen, leefomgeving en  economie. Een gezonde gemeente heeft een stabiel en stevig bestuur. Dat geeft burgers  de ruimte mee te besturen.

Sociaal beleid

Het is belangrijk dat burgers een baan hebben. De gemeente zorgt er voor dat er in de regio voldoende werk is. Samen met ondernemers en instellingen. Mensen die niet kúnnen werken kunnen rekenen op hulp van de gemeente. Zij moeten kunnen blijven meedoen in de samenleving. De gemeente experimenteert samen met de regiogemeenten met een basisinkomen. De gemeente bestrijdt armoede en laat iedereen delen in onze welvaart. Bestaanszekerheid bieden is het minste.

Onze gemeente bestaat vooral uit kleine, overzichtelijke gemeenschappen. Toch zijn er mensen die zich eenzaam voelen en buiten de gemeenschap staan. Ook kunnen burgers soms onvoldoende meedoen omdat ze een beperking hebben. Vooral kinderen en ouderen zijn kwetsbaar. Veel wordt almaar duurder en niet alle burgers zien de resultaten van de verbeterde economie terug in hun portemonnee. Culturele, sociale en sportieve activiteiten bieden de mogelijkheid tot ontmoeting en verdienen steun. Ook vluchtelingen verdienen een goede opvang en Nieuwe Nederlanders hulp bij een goede start in onze samenleving.

Duurzaamheid

Het is belangrijk dat we de omgeving waarin we leven vitaal houden, net als onszelf en onze gemeenschappen. Luchtverontreiniging, geluidsoverlast, vervuiling van het water zijn een aanslag op onze gezondheid. Voor onze kinderen en kleinkinderen moeten we die stoppen. De gemeente moet helpen regionale, landelijke en Europese milieu- en klimaatdoelen te realiseren. In onze eigen regio zijn Maastricht Aachen Airport, Tihange, de autowegen en wateroverlast uitdagende dossiers. De gemeente beschermt natuur en landschap. De gemeente daagt uit tot gebruik van de fiets.

Leefbaarheid

In de toekomst zijn mensen steeds meer op elkaar aangewezen. Een goede buur is dan beter dan een verre vriend. De gemeente maakt het mogelijk dat mensen beter in staat zijn elkaar te helpen en elkaar kunnen ontmoeten. Ze moet bewoners daarbij intensief betrekken. Mensen hebben graag invloed op hoe hun leefomgeving is georganiseerd en op hoe die eruitziet. En ze weten vaak sneller en beter wat er daarvoor moet gebeuren. Dorpen, buurten en verenigingen nemen meer zelf  verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de leefomgeving. Krimp vraagt om nieuwe sociale weefsels. Daarvoor ingerichte ontmoetingsplekken dragen bij aan sociale cohesie. Verenigingen die buiten de gebaande paden ontmoeting organiseren verdienen daarvoor een beloning.

Gezondheid en veiligheid zijn voor veel mensen het grootste goed én een bron van zorg. De gemeente doet voor beide via politie, brandweer en GGD al veel. Ze kan wel nog wat extra’s doen om haar burgers te stimuleren gezond te leven. En ook in het gevoel van veiligheid moet zij blijven investeren. Ook om mensen vaker en langer buiten het zorgcircuit te houden. De gemeente moet ook blijven werken aan de kwaliteit van jeugdzorg, ouderenzorg en de zorg voor mensen met een beperking.

De gemeente Meerssen heeft een naar verhouding kleine economie. Verreweg de meeste inwoners werken buiten de gemeentegrenzen. Willen we ons onderscheiden van omliggende gemeenten dan moeten we vooral inzetten op kwaliteit. Dat geldt voor alle bedrijvigheid. Met het versterken van de kwaliteit die er is, kunnen we in de regio een koopkrachtig publiek aan Meerssen binden. Door de beperkte bedrijfsruimte voor maken en diensten te verbeteren, wordt de gemeente aantrekkelijk voor de vestiging van kleine, innovatieve en schone ondernemers. We stoppen voorlopig met het verhogen van de ozb en maken daarvoor keuzes voor bezuiniging binnen de bestaande begroting. Daarmee nemen we ook een mogelijke drempel voor vestiging van jonge gezinnen weg.

Stabiel en betrouwbaar bestuur

Stabiel bestuur is een voorwaarde voor een goed contact tussen burgers en gemeentelijke overheid. Burgemeester en wethouders moeten kunnen rekenen op stevig draagvlak in de gemeenteraad. De ambtelijke organisatie moet gemakkelijk contact kunnen leggen met burgers. De weg van idee naar raadsbesluit moet helder zijn. In dat proces moet er ruimte zijn voor de inbreng van burgers. Zeker als het om grote thema’s in de domeinen zorg, openbare ruimte, economie en financiën gaat. Alleen dan kan de gemeente haar burgers optimaal van dienst zijn én het individuele belang goed afwegen tegen het algemeen belang. Vooral als het gaat om initiatieven die burgers zelf ontplooien in hun eigen woonomgeving.

De gemeente meet met regelmaat de kwaliteit van bestuur en organisatie in relatie tot het algemeen belang en het belang van (groepen) burgers. Ook wil de gemeente dan weten wat er aan ideeën en plannen leeft. Het bestuur moet duidelijk zijn over wat er niet kan en waarom dat niet kan. Burgers moeten tevreden kunnen zijn over het gemeentebestuur. En dan is meten weten. Herindeling, fusie, samenwerking e.d. zijn geen doel op zich, zijn ondergeschikt aan zaken als bestuurskracht, operationele slagvaardigheid en kwaliteit dienstverlening aan en participatie door de burgers.

In 2014 schreven wij in ons verkiezingsprogramma:

KIJK!!! is tegen herindeling maar wil Meerssen zelfstandig blijven dan moeten de kwaliteit van het bestuur en de samenwerking met gemeenten in de regio verder verbeteren. (…) We kunnen wat beleid betreft een eigen weg blijven volgen en uitvoerende werkzaamheden onderbrengen in regionale organisaties.

Daar denken we vooralsnog niet anders over.