Archive for Nieuws

Paul Sanders aangewezen als lijsttrekker KIJK!!!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van woensdag 6 december heeft KIJK!!! (PvdA, GroenLinks, D66) Paul Sanders gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 in de gemeente Meerssen. Sanders is werkzaam als advocaat en buschauffeur. Hij was van 2010 tot
2013 voor KIJK!!! wethouder Sociaal Domein. In de top van de lijst staan Andreas Pohle (raadslid, Bunde), Helmie Smeets (lid steunfractie, Ulestraten), Marcel Dassen (lid steunfractie, Ulestraten) en Laura Scheepers (oud-raadslid, Meerssen).

Ook gaf de Algemene Ledenvergadering zijn zegen aan de
opzet van het verkiezingsprogramma en het thema van de verkiezingscampagne: Een Gezonde Gemeente.

KIJK!!! trapt half januari 2018 de campagne af met een openbare bijeenkomst. Daar zullen ook kandidaten van de lijst voor een kennismaking aanwezig zijn.

Paul Sanders is beoogd lijsttrekker van KIJK!!!

Op woensdag 6 december as. houdt KIJK!!! een Algemene LedenVergadering in Ontmoet Anna, Meerssen. Deze staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Bestuur en (steun)fractie dragen dan Paul Sanders voor als lijsttrekker. Paul Sanders is mede-oprichter van KIJK!!! en was van 2010 tot 2013 wethouder van de gemeente Meerssen. De lijstadviescommissie zal tijdens de ALV voorstellen wie op de volgende plaatsen van de kieslijst staan. Ook zal de ALV zich buigen over voorstellen voor het verkiezingsprogramma.

 

KIJK!!! gaat de campagne in met de slogan DE GEZONDE GEMEENTE.

Alweer accomodatiebeleid

Tijdens de raadsvergadering van 25 oktober hebben Focus, PGM en de VVD en hun wethouders verhinderd dat de raadsleden kennis kunnen nemen van de plannen van wethouder Cortenraede voor het accommodatiebeleid en groot onderhoud aan de tennisbanen in Bunde en Geulle. De plannen stonden op 5 september op de agenda van het college. Een kwartier na aanvang van die vergadering meldde wethouder Cortenraede zich ziek. Vorige week liet wethouder van Rijswijk tijdens de raadsvergadering weten dat haar plannen niet rijp zijn voor behandeling.

Volgens KIJK!!! bepaalt de raad zelf wel of plannen voldoende rijp zijn voor bespreking en is dat niet aan het college. BRUG-M en CDA deelden die mening. Het heeft er alle schijn van dat Focus, PGM en VVD de plannen niet willen bespreken omdat de plannen hen kiezers gaan kosten. Volgens KIJK!!! kan alleen publicatie van de plannen duidelijk maken of die angst terecht is.

KIJK!!! dringt al jaren aan op herijking van het accommodatiebeleid. Het gaat dan namelijk om forse geldstromen vanuit de gemeente naar groepen burgers, zeg: verenigingen en gemeenschapshuizen. Niet duidelijk is hoe die precies lopen en welke clubs en gemeenschapshuizen er het meeste en welke het minste voordeel bij hebben. KIJK!!! wil dat daarover duidelijkheid komt en dat de gemeente op den duur de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van de accommodaties overdraagt aan de verenigingen en gemeenschapshuizen.

Tijdens de huidige raadsperiode zijn vier wethouders het dossier met gemeentelijke accommodaties om de een of andere reden ergens onderweg kwijt geraakt: Jan Gulikers (BRUG-M), Maureen Gubbels (Focus), Eugène Glimmerveen (VVD) en Désirée Cortenraede (VVD). Nu is Berry van Rijswijk (Focus) aan de beurt. Hij liet zich tijdens de raadsvergadering ontvallen dat hij de nieuwe raad (na maart 2018) niet wil opzadelen met een halfbakken compromis.

Een kant en klaar en prima uitvoerbaar plan zal het mogelijk ook niet worden. We hebben namelijk het sterke vermoeden dat Focus, PGM en VVD besluiten over het accommodatiebeleid over de verkiezingen heen willen tillen omdat ze niet de kans willen lopen hun achterbannen in de verenigingen en gemeenschapshuizen op de tenen te trappen. Van keuzes maken die dat soort risico’s in zich bergen, daar houden ze namelijk niet zo van. Kijk naar de enorme verhoging van de ozb, eind 2015: liever álle burgers in hun portemonnee treffen dan bestaande geldstromen (naar verenigingen en gemeenschapshuizen) herijken en langs die weg bezuinigingen realiseren.

In een notendop (3)

Destilleerderij

De eerste raadsvergadering na de zomervakantie was op 28 september jl.. We gingen akkoord met het plan voor een destilleerderij in carréhoeve de Moorveldshof aan de Schone Steynweg. Voorwaarde vinden we een positief advies van de brandweer. Hoewel het hier om een mooi initiatief gaat, moet het risico op brand worden voorkomen. Wethouder Houben nam onze voorwaarde over.

Winkelen

Ook op de agenda stond op 28 september de inzet van Streetwise, een bureau met verstand van het profileren van winkelcentra en het verleiden van ondernemers zich er te vestigen. Het leverde een pittig debat op. KIJK!!! is van mening dat het goed is als een bureau van buiten eens werkt aan de situatie rond leegstaande panden en het ontbreken van voorzieningen in de dorpen. Wel denken we dat dat een lastige opgave is in een gemeente die geen idee heeft waar het met de verschillende dorpen naartoe moet. Ja, ze moeten blijven bestaan maar de vraag is nog wel: Hoe dan? Ondanks al ons aandringen zijn er nog steeds geen dorpsontwikkelingplannen waarin de wensen en behoeften van de inwoners voor de komende vijf tot tien jaar zijn vastgelegd. We kregen de toezegging dat het college Streetwise ook contact laat zoeken met de inwoners van de dorpen.

Accommodatiebeleid

Triest is dat de plannen voor accommodatiebeleid die wethouder Cortenraede in de raad wilde brengen uiteindelijk bij het college zijn blijven steken. KIJK!!! had graag gezien dat we tijdens de vergadering van 28 september een motie hadden kunnen bespreken waarin wij samen met BRUG-M en CDA aandrongen op bekendmaking van de reden waarom. En alsnog inzage te krijgen in die plannen om er als raad (op 25 oktober!) over te kunnen debatteren. De coalitie voelde daar echter niets voor. Focus, PGM en VVD vonden dat ze onvoldoende tijd hadden gehad om zich op het debat over de motie voor te bereiden. Tennisclub Bunde voelt zich voor de zoveelste keer door de gemeente in de kou gezet. Doordat het college geen openheid van zaken geeft, is het voor de raad niet mogelijk zich een oordeel te vormen over hoe terecht dat is. KIJK!!! stelt maar weer eens vast dat het dossier Accommodatiebeleid niet in goede handen is zo gauw Focus en PGM in de buurt zijn.

Stolpersteine

Wethouder Van Rijswijk heeft een motie van KIJK!!! en BRUG-M om in te haken op het voorstel van de provincie Limburg om te gaan praten met gemeenten waar nog geen Stolpersteine liggen overgenomen. Het kostte de nodige moeite om de coalitiepartijen zo ver te krijgen dat ze ook hun stem aan Van Rijswijk gaven. Stolpersteine zijn kleine stenen die de Duitse kunstenaar Hans Demnig in de stoep voor huizen waaruit in WOII Joodse mensen zijn weggevoerd, inmetselt. Op die stenen staan hun namen. De kosten zijn voor rekening van de provincie, de gemeente en enkele particulieren. De stenen liggen al in talloze dorpen en steden in o.a. Nederland en Duitsland.

Andreas Pohle fractievoorzitter

De raad is terug van vakantie en op 28 september is de eerstvolgende vergadering. Dan treedt Andreas Pohle aan als voorzitter van de fractie van KIJK!!! in de raad van de gemeente Meerssen.
Paul Jansen komt na de verkiezingen van volgend jaar maart niet meer terug in de raad. Hij vindt dat na acht jaar raadslidmaatschap de tijd gekomen is het stokje over te dragen. En dan is nu het goede moment Andreas Pohle kennis te laten maken met de taken en verantwoordelijkheden van de fractievoorzitter.

Er is overigens binnen KIJK!!! nog geen besluit genomen over het lijsttrekkerschap voor de verkiezingen van maart 2018.

Zwembad Meerssen

KIJK!!! nam tijdens de raadsadviesvergadering van donderdag 6 april jl. het initiatief voor een motie waarmee zwembad de Parel in beheer kan komen van de vereniging Zwembad Meerssen. De motie, ingediend door KIJK!!!, Focus, PGM en CDA, kwam in de raadsvergadering van donderdag 20 april in stemming en werd daar ook door de VVD gesteund. Zowel VVD als BRUG-M waren kritisch over de financiële haalbaarheid. KIJK!!! deelt die zorgen maar vindt dat de gemeente in actie moet komen als burgers een taak als deze naar zich toe willen trekken en daarbij een meer dan goede en serieuze indruk maken. Ondanks dat er risico’s zijn. Ook als de overheid actie onderneemt is succes niet altijd verzekerd. Vooral in deze tijd waarin de overheid zich meer en meer terugtrekt op haar kerntaken is een positieve houding tegenover burgerinitiatieven op zijn plek.
Het liefst hadden we gezien dat het besluit het zwembad af te stoten al in 2012 genomen was, direct na het kerntakendebat. De ervaring leert namelijk dat een dergelijk besluit burgers mobiliseert en in actie doet komen. Hetgeen nu ook bewezen wordt. Belangrijk is dat de provincie in het kader van toerisme mogelijkheden ziet en o.a. ook de Rabobank de vereniging steun heeft toegezegd. Sluiting is daarmee in elk geval vooralsnog uitgesteld. Het geld voor de sloop blijft nog even niet nodig en kan mogelijk dienen als investering als de vereniging een succesvolle start maakt.
We wensen het voorlopige bestuur veel succes met het beheer van zwembad Meerssen. Maar, ook KIJK!!! zal in november kritisch kijken naar de resultaten die de vereniging in 2017 boekt.

Koninklijke onderscheiding

Op 26 april kreeg Paul Jansen, fractievoorzitter van KIJK!!! in de gemeenteraad, een koninklijke onderscheiding voor zijn maatschappelijke activiteiten in zowel de gemeente Meerssen (vooral politiek, mede-oprichter van KIJK!!!) als in zijn voormalige woonplaats Venray (o.a. bestuur Atletiek- en Triatlonvereniging Venray, bestuur Schouwburg Venray, bestuur Theehuis en beeldenpark Odapark, bestuur OJC de Brak, ouderraad basisschool de Hommel en jurylid van schrijfwedstrijd Raadselige Roos van Literair Café Venray).

(Foto via Meer/Vandaag)

​Hoe verder na 15 maart?

Op woensdag 22 maart jl. hield KIJK!!! een Algemene Ledenvergadering. Na het technische deel van de vergadering hadden we drie gasten die hun visie op de verkiezingsuitslag gaven en een poging deden een blik in de toekomst te werpen.

Voorzitter Paul Sanders kon aankondigen: Jan Mans (PvdA en o.a. oud-burgemeester van Meerssen, Enschedé en Maastricht), Gert-Jan Krabbendam (fractievoorzitter van GroenLinks in de raad Maastricht) en Rens Raemakers (D66 en vanaf 23 maart jongste kamerlid van Nederland). Ze deelden onder andere de mening dat er in Nederland een grote groep ‘vergeten’ kiezers is en dat het tijd wordt dat hun thema’s duidelijk onder woorden worden gebracht. Denk bijvoorbeeld aan de verdringing op de arbeidsmarkt, woonruimte en het gebrek daaraan en in het algemeen het gevoel achterop te raken. En dat heel concrete maatregelen nodig zijn om daar echt iets aan te doen. En het is goed de verschillen in het denken over die thema’s te benoemen en te accepteren dat mensen soms niet te overtuigen zijn. In politiek spelen naast harde feiten en cijfers ook meningen en emotie nou eenmaal een grote rol.

Er ontwikkelde zich ook nog een aardige discussie over wat de komende jaren beter zou zijn en voor wie: regeren over rechts of regeren over links. Dat was opvallend omdat juist van het gebruik van termen als links en rechts werd gezegd dat ze het gesprek over prangende thema’s bij het goed benoemen en behandelen ervan weghouden.

Lilianne Ploumen en Linda Kromjong in Bunde

In een notendop (2)

Zwembad Meerssen
KIJK!!! is blij met het burgerinitiatief een poging te ondernemen zwembad Meerssen open te houden. Al in 2012 suggereerde KIJK!!! tijdens het kerntakendebat dat de gemeente open zou moeten staan voor exploitatie door de gebruikers. Maar dan wel zonder dat er op kosten van de gemeente ingrijpende renovaties zouden plaatsvinden. Model was voor ons Vereniging zwembad Geulle. De gemeente zou wat ons betreft kunnen overwegen jaarlijks financieel bij te dragen op basis van het aantal leden, door vrijwilligers gemaakte uren en/of verkochte abonnementen. Denkend in het verlengde van het subsidiebeleid. Hetzelfde geldt overigens voor zwembad Geulle.

Statushouders
KIJK!!! is blij met de vasthoudendheid van BRUG-M als het gaat om de huisvesting van statushouders, vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning. Na een gezamenlijke brief van BRUG-M en KIJK!!! in het najaar, schreef BRUG-M het college nog eens aan over deze kwestie. Ook wij vinden dat de gemeente zelf voor huisvesting zou moeten zorgen, ondanks een gebrek aan sociale huurwoningen. Dat kan bijvoorbeeld door prefab-woningen te plaatsen. Natuurlijk vinden we de oplossing in regionaal verband waarvoor nu in samenwerking met de provincie de weg vrij is gemaakt ook goed. Maar het zou van goede wil, gastvrijheid en een groot hart getuigen als we zelf als gemeente net dat extra stapje zouden zetten.

Accommodatiebeleid
Tijdens enkele sessies hebben raadsleden een poging ondernomen om kaders en uitgangspunten voor nieuw accommodatiebeleid te formuleren. Daarmee gaat het college naar de burgers, met name de gebruikers van sportaccommodaties en buurthuizen. Al in 2012 besloot de raad dat er minder geld in gemeentelijke accommodaties zou moeten gaan zitten. Ook zou voorkomen moeten worden dat er grote verschillen zijn in de omvang van geldstromen die in die richting gaan. En als er al verschillen zijn, moet duidelijk zijn waar die vandaan komen. Zoals daarmee tegenwoordig in het subsidiebeleid eerste stappen gezet worden. KIJK!!! ziet het geld dat naar accommodaties gaat ook als een vorm van subsidie en pleit ervoor er dan ook zo mee om te gaan.

Dubbelrollen
KIJK!!! heeft grote moeite met de dubbelrollen die raadsleden soms spelen. Raadsleden zouden wat ons betreft geen lid moeten zijn van besturen van verenigingen, geen zitting moeten hebben in buurtnetwerken of werkgroepen van burgers. Alleen dan kun je schijn van belangenverstrengeling voorkomen. Een raadslid behoort het algemeen belang te dienen en niet een deelbelang. Overigens zijn steeds meer raadsleden en leden van raadsadviesvergaderingen (RAV-en) zich hiervan bewust. Ze doen als het over hun vereniging gaat niet mee aan de beraadslagingen in de raad, bijvoorbeeld. Maar dat is dan weer jammer omdat het de getalsverhoudingen beïnvloedt en dat leidt mogelijk weer tot andere problemen. Wij vinden de beste oplossing: beperk je tot je raadslidmaatschap of lid van de RAV!