Archive for Ingmar Koch

Raadsvergadering 28 maart 2019

We zijn er een beetje laat mee, maar toch nog even de raadsvergadering van 28 maart in het kort.

 • Het tekort in het sociaal domein is een serieus probleem. De komende jaren zullen alle zeilen moeten worden bijgezet om vol te houden dat de gemeente ‘niemand door het ijs laat zakken’. Het College van B&W ziet vooral mogelijkheden in nieuwe manieren van werken. Het is een opgave waar verreweg de meeste gemeente in Nederland mee kampen: hetzelfde – en liefst ook meer – beter doen met minder geld. Hoe je dat moet doen is niet altijd meteen duidelijk. Gemeenten kijken daarom veel naar elkaar om van elkaar te leren. Ook in de regio Maastricht/Heuvelland. In de gemeente Meerssen zijn mensen die van sociale ondersteuning afhankelijk zijn, over het algemeen gelukkig wel (nog) tevreden. KIJK!!! blijft de ontwikkeling op de voet en kritisch volgen. Zonder anderen tekort te doen: vooral de jeugdzorg heeft onze aandacht. Ook willen we dat extra aandacht gaat naar kinderen in zwakkere economische en sociale omstandigheden. En dat de gemeente zich daar actief op richt.
 • KIJK!!! ging akkoord met het voorstel van het college Speeltuin St. Joseph een financiële injectie van 16.000 euro te geven. De speeltuin is een belangrijke, verbindende schakel in het sociale leven. Het bestuur moet roeien met de riemen die het heeft en soms zijn die even te kort. Het doet bovendien moeite zelf voldoende fondsen voor onderhoud en vervanging binnen te halen. KIJK!!! is van mening dat bij het evalueren van het bestaande en het formuleren van nieuw subsidiebeleid gekeken moet worden naar de mogelijkheid van een meer structurele oplossing voor het gezond houden van een voorziening als Speeltuin St. Joseph.
 • Tijdens de vergadering kwamen ook verantwoording en plannen van de Stichting Duurzaam Meerssen aan de orde. SDM adviseert de gemeente en burgers over duurzaamheid en maatregelen in het kader van de aanpassing aan het veranderende klimaat. En organiseert en begeleidt acties in dat kader. De raad is van mening dat SDM meer focus kan aanbrengen in zijn activiteiten en dat de gemeente de band met SDM nog meer zou moeten aanhalen. Het gaat hier namelijk niet om een luxe activiteit maar om serieuze zaken. De gemeente heeft, vindt een meerderheid van de raad, ook zelf een grote verantwoordelijkheid die ook meer verankerd zou moeten zijn in de meerjarenbegroting. Wethouder Paul Sanders deelt die mening en zegde toe daar beslist werk van te maken. Ook was er een stuk te bespreken in het kader van de wateroverlast. Burgers hebben de mogelijkheid met een tegemoetkoming in de kosten daarvan – hun regenwaterafvoeren los te koppelen van de riolering en het regenwater te lozen op eigen grond.
 • Tenslotte moest de raad de eindafrekening kunstgrasvelden Rothem, Bunde en Meerssen goedkeuren. Dat had nog wat voeten in de aarde, vooral omdat het er alle schijn van had dat het vorige college van Lokaal DNA, Focus en VVD de gelden die voor de aanleg van die velden nodig waren buiten de raad om beschikbaar had gesteld. Dit onder het mom dat het om groot onderhoud ging. We hebben daar bij een eerdere gelegenheid al scherpe kritiek op uitgeoefend en zagen er geen heil in de discussie met het zittende college opnieuw te voeren.
 • De raad nam ook een motie aan waarmee ze het college opdracht gaf het College van B&W van Beek aan te spreken op de gang van zaken rond de aanleg van de tijdelijke parkeerplaats op Aviation Valley.

Hub Lemmens nieuwe voorzitter KIJK!!!

Tijdens de ALV van afgelopen dinsdag heeft Hub Lemmens de voorzittershamer van KIJK!!! overgenomen van Marleen Cremers. Marleen was het afgelopen jaar met veel plezier en elan voorzitter van KIJK!!!, maar zal in de loop van dit jaar buiten de gemeente Meerssen gaan wonen. We bedanken Marleen voor haar inzet en enthousiasme.

Hub maakte het afgelopen jaar al deel uit van het bestuur van KIJK!!!, samen met Jack Giesen en Ingmar Koch.

Na de de ALV hield Marcel Dassen een praatje over de Jeugd GGZ en welke rol Mondriaan Kind en Jeugd daar bij speelt in de gemeente Meerssen.

Antwoorden op vragen over het parkeren bij MAA


Twee weken geleden stelde de KIJK!!!-fractie vragen aan het college over de nieuwe parkeerplaats ten bij MAA behoeve van Corendon-passagiers.

Eergisteren heeft het college de vragen beantwoord.

Het college van de gemeente Meerssen geeft aan dat de gemeente Beek op 6 maart de vergunning heeft verleend en dat het college van Meerssen van tevoren niet op de hoogte was. Verder maakt het college duidelijk dat het geen belanghebbende is en daarom geen bezwaar tegen de verleende vergunning kan (en zal) indienen. De gemeente zal wel op 16 april, tijdens een bestuurlijk overleg met de gemeente Beek, duidelijk maken dat de gemeente Beek rekening moet houden met de belangen van de inwoners van Meerssen.

Verder geeft het college aan dat de gemeente Beek heeft uitgezocht dat het overgrote deel van de auto’s via de A2 en de Europalaan naar de parkeerplaats zullen rijden. Daar zullen de inwoners van Ulestraten dus geen overlast van ervaren.

Foto: Dog and Car Park, van Michael Sissons

KIJK!!! erg ongerust over parkeren MAA

Maastricht Aachen Airport breidt uit met een groot parkeerterrein voor 3.500 auto’s op bedrijventerrein Aviation Valley. Het terrein is bedoeld om er de passagiers van Corendon gratis te laten parkeren. KIJK!!! maakt zich ernstig zorgen over deze ontwikkeling. In combinatie met de toename van vluchten – en passagiers – krijgt de omgeving daardoor jaarlijks zo’n 100.000 auto’s en 6.000 pendelbussen te verteren. Met name in de heel vroege ochtend, de late avond en het begin van de nacht. We vrezen vooral voor Ulestraten het ergste. Dat krijgt via de woonstraten toch al te veel verkeer naar en van Aviation Valley en Bamford te verwerken.

De gemeente Beek noch de provincie Limburg pleegden overleg met de gemeente Meerssen over deze nieuwe aanslag op onze leefomgeving en de leefbaarheid. Dit is heel ongebruikelijk in bestuurlijke kringen. KIJK!!! stelde over deze gang van zaken en de schadelijke effecten ervan vragen (bijlage) aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meerssen. Omwonenden MAA – met daarin ook inwoners van de kernen in onze gemeente – diende een bezwaarschrift in bij de gemeente Beek.

KIJK!!! organiseert openbare themabijeenkomst over de Jeugdzorg

Marcel Dassen

Op dinsdag 26 maart 2019 organiseert KIJK!!! een openbare themabijeenkomst bij Ontmoet Anna. Op het programma staat een inleiding door KIJK!!!-gemeenteraadslid Marcel Dassen over de Jeugd GGZ. Marcel werkt bij Mondriaan als manager in de sector Kinderen en Jeugdigen. Hij zal het vooral hebben over de rollen die de gemeente Meerssen als “zorginkoper” en Mondriaan als “zorgaanbieder” bij de Jeugd GGZ spelen.


De themabijeenkomst begint om 20.15 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur.

Na afloop is er nog een borrel om in een informelere setting nog wat meer met elkaar van gedachten te wisselen.

Voorafgaand aan de inleiding door Marcel zullen we tussen 19.00 uur en 20.00 uur de Algemene Ledenvergadering houden.

Ontmoet Anna opent daarvoor de deuren om 18:45. We vinden het fijn als je even aanmeld voor de ALV en/of de themabijeenkomst via contact@kijkmeerssen.nl.

Andreas Pohle voorzitter Stuurgroep onderzoek regiegemeente

Eind vorig jaar heeft de raad besloten nader onderzoek te willen doen naar de haalbaarheid van Regiegemeente Meerssen. De stuurgroep die richting geeft aan het proces van onderzoek staat onder voorzitterschap van Andreas Pohle, voorzitter van de fractie van KIJK!!! in de gemeenteraad. Onderzoek heeft uitgewezen dat de gemeente stevig in moet grijpen om te voorkomen dat de zelfstandigheid op korte termijn in gevaar komt.

Een bestaan als regiegemeente houdt in dat de gemeente zelfstandig blijft maar zich in principe beperkt tot het uitzetten van beleid en het onderhouden van contact met haar burgers over dat beleid en de uitvoering daarvan. De uitvoering zelf en de medewerkers die daarbij betrokken zijn zouden dan op basis van een door de raad goed te keuren servicecontract ondergebracht worden bij Maastricht. Dit onderzoek zou moeten uitwijzen of dat een betere optie is dan als gemeente zelf een volledige en zowel voor beleid als voor uitvoering goed toegeruste organisatie in stand te houden. En of de gemeente Maastricht mogelijkheden ziet de gevraagde service te verlenen.

Inmiddels heeft een stuurgroep, bestaande uit raadsleden uit alle fracties, het college opdracht gegeven op basis van rapportages van Bureau Berenschot het onderzoek te starten. De bedoeling is dat de raad in juni 2019 een goed onderbouwd besluit kan nemen: gaat de gemeente per 1 januari 2021 verder als zelfstandige gemeente met een afgeslankte organisatie (regiegemeente) en dienstverlening vanuit de gemeente Maastricht of doet zij nog een poging de bestaande organisatie met een beperkt budget in de lucht te houden met behoud van een goed dienstverleningsniveau voor de burgers. En als  dat laatste niet mogelijk is: kan zij dan zelfstandig blijven?

De stuurgroep gaat de komende maanden nog op bezoek bij gemeenten in Nederland die al voor het model regiegemeente gekozen hebben en daar ervaring mee hebben. De stuurgroep houdt zich niet bezig met de dagelijkse gang van zaken van het onderzoek. Daar staat het College van B&W voor aan de lat. Bureau Berenschot heeft daarvoor de grote lijnen uitgezet en begeleidt het college. Wel laat de stuurgroep zich op de hoogte houden van de vorderingen die tijdens het onderzoek en de daarmee samenhangende gesprekken met onder andere de gemeente Maastricht gemaakt worden.

Heeft u vragen of opmerkingen over het concept regiegemeente laat het ons dan weten – wij gaan er graag met u over in gesprek.

Snel voorbij

De raadsvergadering van afgelopen donderdag 14 februari was een hele snelle. Enkele moties – over snel internet in het buitengebied en de schenking van een kunstwerk – kregen raadsbreed steun. Ook zette de raad een streep onder het proces van legalisering van in het verleden illegaal opgetrokken bouwwerken en bouwsels, met name ook de coulanceregeling. KIJK!!! had daar wel kanttekeningen bij. We vinden dat zaken aan de voorkant goed geregeld moeten worden en dat de gemeente Meerssen daar niet altijd een goede beurt mee maakt. Wat dan ontbreekt in voorstellen om de zaken weer recht te trekken is een gedegen analyse waarmee de oorzaak wordt aangewezen en een plan van aanpak om soortgelijke missers in de toekomst te voorkomen. We drongen erop aan dat daar vanaf nu een begin mee zou worden gemaakt. Ook vroegen we aandacht voor strikte handhaving van bouwregels opdat voorkomen wordt dat we over een aantal jaren weer achterstallig onderhoud moeten doen (legaliseren) en daarvoor weer een plan moeten opzetten en geld voor moeten uittrekken. Al met al was de vergadering na een uur voorbij.

Armoede in beeld

Leerlingen van Stella Maris hebben de gemeente geadviseerd over hoe ze armoede onder de aandacht van jonge mensen kan brengen. Vooral om jonge mensen ervan bewust te maken dat armoede nooit ver weg is, ook niet bij medeleerlingen. En om ze de weg te wijzen naar hulp als ze het thuis niet te breed hebben. De leerlingen pleitten ervoor kinderen al op de basisschool tijdens speciale lessen bewust te maken van armoede. Ook droegen zij het idee aan om via een bordspel en via een app armoede in beeld te brengen.

Ze lichtten hun adviezen op woensdag 30 januari jl. toe tijdens een ideeënmarkt in het gemeentehuis. Daarbij was ook de wethouder van Sociale Zaken Marly Heusschen aanwezig. Voor KIJK!!! waren Marcel Dassen en Paul Jansen er. Het was een geanimeerde bijeenkomst. Goed om te zien hoe betrokken jonge mensen bij armoede zijn.

KIJK!!! heeft in de gemeenteraad vanaf 2010 bij herhaling gepleit voor armoedebeleid in de gemeente Meerssen. Tot die tijd spookte in de lokale politiek rond dat de gemeente Meerssen geen armoede kent. Wij wisten wel beter. De gemeente Meerssen mocht dan armoede niet kennen, hij was er wel. Symptoom daarvan was de Ruggesteun. We hebben ons sterk gemaakt voor financiële steun aan de Ruggesteun en die is er ook gekomen. Het is inmiddels een stichting die meer doet dan alleen helpen met het voorzien in de dagelijkse levensbehoeften. Helaas kan de gemeente Meerssen niet meer zonder. Er komt zelfs steeds meer armoede. Het gat tussen mensen die het heel goed hebben en mensen met wie het een stuk minder gaat, wordt alleen maar groter.

De groeiende aandacht voor armoede heeft ook geleid tot grotere belangstelling voor mensen met schulden. Schuldhulpverlening is volop in ontwikkeling en de gemeente Meerssen pakt dat ook op in het verband van de Sociale Dienst Maastricht/Heuvelland. KIJK!!! blijft dat proces goed volgen. Leven in schulden gaat vaak over van ouders op kinderen. Wil de samenleving gezonder worden dan zal ze ook moeten investeren in het onderbreken van die keten. Het is te gemakkelijk om te denken dat mensen zo’n knop gemakkelijk omzetten en opeens schuldenvrij gaan leven. Daar hebben ze in de meeste gevallen hulp bij nodig.

Informatiebijeenkomst over MAA

Op donderdag 7 februari organiseert Omwonenden MAA een informatiebijeenkomst in de Auw Kerk in Bunde. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Deskundigen laten dan hun licht schijnen over de mogelijke schadelijke gevolgen van de ambities en ontwikkeling van MAA voor de gezondheid van de omwonenden en de regionale economie. Nergens in Nederland ligt een luchthaven zo tussen de bebouwing als hier, in Zuid-Limburg. Daarbij liggen er belangrijke natuurgebieden en het nationaal landschap tegenaan.

KIJK!!! heeft ook altijd kritische kanttekeningen gezet bij de ambities van de luchthaven en de ontwikkeling van de bedrijventerreinen daaromheen. Onder andere de acties van Omwonenden MAA en het besluit van de gemeenteraad van Meerssen de geluidsoverlast van MAA te gaan meten hebben zeker bijgedragen aan het besluit van de provincie Limburg – eigenaar van het vliegveld – de ambities en ontwikkeling van de luchthaven te heroverwegen. De verwachting is dat Omwonenden MAA daar nauw bij betrokken zullen worden. KIJK!!! is daar blij mee. De informatieavond in Beek, afgelopen donderdagavond en ook georganiseerd door Omwonenden MAA, werd door ongeveer 400 burgers uit Beek en omgeving bijgewoond. Aan het einde van de avond nam Frank Wormer – een van de organisatoren, omwonende en inwoner van Meerssen – alvast een voorschot op de herbezinning. Hij schetste namens Omwonenden MAA een beeld van toekomstig gebruik van het terrein van de luchthaven dat een enthousiast onthaal kreeg. In dat beeld blijft nog wel ruimte voor een luchthaven. Met name gericht op bereikbaarheid en economie van de regio en niet op het opvangen van vluchten waar Schiphol geen raad mee weet of waar goedkope maatschappijen als Corendon op af komen omdat ze er financieel in de watten worden gelegd.

Het nieuwe jaar in

"Good things happen when you meet strangers." Yo-Yo Ma

We blijven ons ook in 2019 inzetten voor een gezonde gemeente. Wij – en met ons heel wat inwoners – vinden belangrijk dat:

 • de gemeentefinanciën op orde blijven;
 • de zorg voor mensen een gemeentelijke prioriteit blijft;
 • mensen in armoede en met schulden hulp krijgen bij het uit de problemen komen;
 • eindelijk het accommodatiebeleid vorm krijgt en goed aansluit bij het leven in de dorpen;
 • burgers in het proces naar een nieuw luchthavenbesluit MAA een duidelijke stem hebben;
 • de nieuwe omgevingswet leidt tot betere bescherming van het landschap;
 • de gemeente meer het voortouw neemt in het nemen van duurzame maatregelen;
 • in samenwerking met het Waterschap de impact van extreem weer beheersbaar wordt;
 • de verstandhouding tussen de partijen in de politiek goed blijft.

In 2019 zult u KIJK!!! vaker tegenkomen: op straat, in het café, in het gemeenschapshuis, onder de mensen. We willen graag van u horen wat er speelt in de dorpen en verenigingen. Niet dat we daar geen beeld bij hebben maar dat beeld kan altijd beter. En misschien kent u ons nog niet zo goed en wilt u ook een beter beeld hebben van wie wij zijn.

Laten we elkaar vaker opzoeken, kennismaken en er zo voor zorgen dat u nog directer en vaker invloed kunt hebben op de koers die de gemeente vaart.

Binnenkort op deze site meer informatie over waar en wanneer u ons kunt treffen. U kunt natuurlijk ook via deze site contact met ons opnemen.

Foto: Merel