Archive for Ingmar Koch

Wisseling fractievoorzitterschap

In gezamenlijk overleg met het bestuur van KIJK!!! is besloten dat Gea Meijers per 1 maart 2024 het fractievoorzitterschap van Andreas Pohle zal overnemen.

Vandaag neemt Gea Meijers het fractievoorzitterschap van Andreas Pohle over. Wat is hier de reden van? In gezamenlijk overleg met het bestuur van KIJK!!! is dit besloten. We zitten nu bijna twee jaar in deze raadsperiode; volgend jaar zullen partijen en ook KIJK!!! zich gaan voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen. Gea Meijers is een aantal jaren actief bij de fractie en in 2022 gekozen in de raad. Ze is nu helemaal klaar en enthousiast om het stokje van Andreas Pohle over te nemen. Ze heeft ook al veel politieke ervaring opgedaan als lobbyist rond Europees handelsbeleid.

Vanuit onze eigen politieke insteek, vergelijkbaar met die van GroenLinks, PvdA en D66, blijven we bijdragen aan de gemeente Meerssen. Dat doen we als fractie samen met onze burgerraadsleden. En daar werken we elke raadsvergadering aan in zorgvuldigheid, iets waar de burgers van Meerssen op kunnen blijven rekenen.

Op weg naar een meer biodiverse en bij-vriendelijke gemeente

KIJK!!! ziet concrete en laagdrempelige mogelijkheden voor de gemeente om meer te doen voor het versterken van de biodiversiteit. Daarin spelen bijen en andere bestuivende insecten een belangrijke rol. Er zijn in onze gemeente bijzondere kansen om het herstel van bestuivende insecten te ondersteunen.
De fractie heeft daarom artikel-40 vragen aan het college gesteld om de gemeente aan te sporen voortvarend door te gaan met het herstel van bijen, bestuivende insecten en biodiversiteit in het algemeen.
Wat heeft KIJK!!! gevraagd?

  • We vragen versterking van biodiversiteit, klimaatadaptatie, het vasthouden en laten infiltreren van water en het toekomstbestendig maken van groen als criteria te hanteren bij het kiezen voor nieuwe groenprojecten. Als gevolg van KIJK!!! vragen in de raad heeft het college toegezegd criteria op te stellen voor de uitvoering van het aangenomen Groenbeleidsplan
  • We vragen om het toevoegen van concrete mijlpalen voor de uitvoering van het beleid, in andere woorden: kritische prestatie indicatoren, zodat we na (bijvoorbeeld) 5 jaar per project concreet kunnen toetsen wat er van projectdoelstellingen bereikt is.
  • We hebben gevraagd hoe de subsidie van 96.000, – voor groenblauwe dooradering die Meerssen van de Provincie heeft verworven, gaat bijdragen aan versterking van populaties van bedreigde soorten en in het bijzonder van bestuivende insecten.
  • We hebben de vraag gesteld of de gemeente al uitvoering heeft gegeven aan de toezegging in mei 2023 om te zorgen voor meer planten en bloemen in de velden rond de insectenhotels. Doel daarvan is de bestuivende insecten van voldoende voedsel te voorzien. Insecten hebben naast “bedden” ook “breakfast” nodig! Tevens hebben we gevraagd naar de controles die de gemeente zou gaan uitvoeren op de staat van de bijenhotels die op diverse plaatsen in de gemeente zijn geplaatst.
  • We willen weten of de gemeente Meerssen bereid is zich aan te melden als partner van de Nationale Bijenstrategie en van de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel.
  • En ook willen we weten of de gemeente contact heeft gehad met de stichting Butterfly House over de nieuwe initiatieven die de stichting wil ondernemen. En: of B&W bereid zijn de stichting te ondersteunen bij de nieuwe initiatieven van de stichting ter versterking van biodiversiteit in de gemeente.
  • Tot slot hebben we nog vragen gesteld over de aanpak van wateroverlast met natuur- en landschapsmaatregelen. Waaronder de keukentafelgesprekken met boeren waar KIJK!!! voor gepleit heeft en of de gemeente heeft samengewerkt of van plan is samen te werken met de natuurorganisaties die samenwerken in programma Natuurkracht en wat is er met de Natuurkracht-organisaties afgesproken?