Archive for Nieuws

Motie verdere uitwerking onderzoek Geulmonding aangenomen

Op initiatief van KIJK!!! hebben alle partijen in Meerssense gemeenteraad, Lokaal DNA, Brug M, KIJK!!!, CDA en het PGM Origineel, een gezamenlijk signaal afgegeven dat partners in het programma Waterveiligheid en Ruimte in Limburg (WRL) urgent meer moeten doen om hoogwaterbescherming te verbeteren voor inwoners van Meerssen.

Het is onaanvaardbaar voor de veiligheid van onze inwoners om verdere uitwerking van maatregelen die de doorstroom bij de Geulmonding in Bunde beogen te verbeteren, op de lange baan te schuiven.

40 ideeën zijn in opdracht van WRL onderzocht om die doorstroom te vergroten. WRL is een samenwerking van Waterschap Limburg, de gemeenten Meerssen en Maastricht en Rijkswaterstaat. Begin deze maand, op dinsdag 4 juni, is onder grote belangstelling van onze inwoners, het onderzoek gepresenteerd.
Wat is er uitgekomen? Veel inzicht, want veel maatregelen zijn mogelijk, maar technisch moeilijk uit te voeren. Kortom, ingrijpende maatregelen zijn duur. En het rapport leidt tot teleurstelling: WRL heeft besloten om maar met twee maatregelen aan de slag te gaan. En het zijn niet de meest ingrijpende maatregelen. Volgens de berekeningen verbeteren deze maatregelen de doorstroming met zo’n 7 %.
Het WRL wil vooral wachten op andere maatregelen in Zuid Limburg. Wij denken dat we niet de tijd hebben om nog langer te wachten. Steeds vaker ervaren we extreme weersomstandigheden, we moeten meer kansen grijpen om ons daarop voor te bereiden, wetende dat het WRL 300 miljoen euro heeft om maatregelen te nemen.
Daarom heeft de raad deze KIJK!!!-motie aangenomen:

“De raad draagt het college op er bij WRL op aan te dringen dat:

  • Nu verder onderzoek komt naar de No Regret maatregelen die benoemd zijn in het genoemde rapport over de geulmonding gericht op hoe uit te voeren.
  • Waar mogelijk al genoemde maatregelen uit te voeren, parallel aan de opstelling van het stroomgebiedsplan van de Geul.
  • Nu ook verder te onderzoeken welke noodmaatregelen er tussentijds aan de Geulmonding moeten worden getroffen om de doelstelling van hoogwaterbescherming te bereiken.”

KIJK!!! Motie aangenomen ‘Onderzoeken van vuurwerkvrije zones in Meerssen’

De raad heeft afgelopen dinsdag een KIJK!!! motie ingediend die bijna unaniem is aangenomen, met uitzondering van Jack Aarts van het CDA. De motie vraagt van het college:

  • Te onderzoeken wat de belemmeringen en voorwaarden zijn om vuurwerkvrije zones in te stellen rond verzorgingstehuizen, opvang voor vluchtelingen en specifieke natuurgebieden;
  • Te onderzoeken wat de gemeente nog verder kan doen om overlast te beperken;
  • Daarover in de loop van 2024 te rapporteren.

Op suggestie van Brug-M zal de burgemeester uitzoeken wat de ervaringen zijn bij andere gemeenten rond het faciliteren van een gezamenlijk vuurwerk.
De KIJK-fractie wil hiermee een signaal afgeven, dat het grootschalig afsteken van vuurwerk zoals in aanloop naar en op oudejaarsnacht veel angst veroorzaakt bij een deel van de inwoners en (huis)dieren. En door middel van hoge uitstoot fijnstof bijdraagt aan milieuvervuiling. Vaak is er ook sprake van vernielingen en de ziekenhuizen beleven een piek aan patiënten op oudejaarsnacht. Uit verschillende peilingen blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders voorstander is van een (landelijk) vuurwerkverbod of aanscherping van huidige regelgeving.
We geloven dat we hieraan iets kunnen doen op lokaal niveau. Het gedrag van mensen is beïnvloedbaar en dus is het zinvol om te onderzoeken en leren van andere gemeenten in wat er nog gedaan kan worden rond het samenspel: maatregelen, handhaving en bewustwording.
Steeds meer gemeenten nemen lokale maatregelen om het afsteken van vuurwerk in te dammen, zoals het aanwijzen van vuurwerkvrije zones. In Zuid-Limburg heeft de gemeente Valkenburg aan de Geul in 2023 vuurwerkvrije zones ingesteld rond verzorgingshuizen, opvang voor vluchtelingen en specifieke natuurgebieden. Eijsden-Margraten en Brunssum hebben ook diverse vuurwerkvrije zones aangewezen.
De VNG en diverse gemeenten bieden ook extra informatie aan of experimenteren met maatregelen om vuurwerkoverlast te beperken, bijvoorbeeld door meer bewustwording of inleveracties rond vuurwerk.