Archive for Ingmar Koch

Boodschap van solidariteit

Afgelopen week zijn we opgeschrikt door de hoeveelheid water die niet alleen door de Geul en Maas heeft gestroomd, maar ook door andere delen van Meerssen. Er zijn nog steeds straten en kelders die kampen met het overstroomde water. Afgelopen vrijdag was de situatie erg kritiek waarbij nog meer delen van Bunde en Geulle dreigden onder te lopen, met grootschalige evacuaties tot gevolg.

Deze gebeurtenissen hebben veel los gemaakt bij ons in de gemeenschappen: angst, verdriet, frustratie en onzekerheid maar ook moed en solidariteit van burgers in Meerssen en van ver buiten onze gemeentegrenzen. Opluchting was er bij degene die het droog hebben gehouden, terwijl voor hele straten in onze gemeente de schade enorm is en er veel werk en onzekerheid te wachten staat.

Als KIJK!!! willen we ons medeleven uitspreken met al die mensen die schade hebben. We willen ook een hart onder de riem steken en waar mogelijk ondersteuning bieden waar het gaat om de hulp en informatie die de gemeente biedt. U kunt ons benaderen als u problemen heeft met informatie en hulpvoorziening. Zulke signalen kunnen we oppakken binnen de raad en ze extra belichten.

Ook zal er een grondige evaluatie plaatsvinden en daarbij is uw feedback over verbeteringen zeer waardevol. Dit kan ook feedback zijn over wat goed is gegaan. Wat KIJK!!! betreft zal deze evaluatie zich niet alleen richten op het verbeteren van de crisisaanpak, maar ook op de vraag hoe het waterbeheer en wonen zo ingericht kunnen worden dat er meer duurzame oplossingen komen voor extreme weersomstandigheden.

Het effect van het rapport Van Geel

Zowel in Provinciale Staten als in de gemeenteraden van de omliggende gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Meerssen nemen de zorgen over de negatieve effecten van Maastricht Aachen Airport op de leefbaarheid in Zuid-Limburg zienderogen toe. Het rapport Van Geel had balans tussen economische belangen en leefbaarheid dichterbij moeten brengen, maar veroorzaakt het tegendeel. Het wordt steeds duidelijker dat het hier om onverenigbare belangen gaat. Daar komt nog bij dat het vliegveld de provincie handen vol gemeenschapsgeld kost en dat steeds onduidelijker wordt of dat op termijn nog terugverdiend kan worden.

KIJK!!! is er al veel langer van overtuigd dat het huidige en door Gedeputeerde Staten in de toekomst gewenste en/of gedroomde gebruik van MAA een grote bedreiging voor de leefbaarheid en in het bijzonder de gezondheid vormt. En dat MAA een bodemloze put is. De regio zou veel meer gediend zijn met andere ontwikkelingen op het terrein van het vliegveld. Zowel voor de gezondheid en leefbaarheid, als voor de economie, in het bijzonder ook het toerisme. Dit zorgt in Zuid-Limburg voor welvaart als gevolg van de rust, de natuur en het groene, kleinschalige cultuurlandschap. KIJK!!! vindt dat goed onderzocht moet worden of alternatief gebruik van het vliegveld niet in alle opzichten te verkiezen is boven het huidige gebruik.

In elk geval heeft het rapport Van Geel ertoe geleid dat geplande investeringen in het vliegveld zijn uitgesteld. Denk aan de aanleg van een grote, nieuwe parkeergelegenheid tussen de A2 en het vliegveld en aan het opknappen van de baan. De laatste kostenpost kan volgens de laatste berichten oplopen tot zo’n veertig miljoen euro. In de loop van het najaar neemt Provinciale Staten een besluit over hoe MAA de toekomst in moet. KIJK!!! meent dat dat ook de goede volgorde is. Eerst een goed op feiten gebaseerd debat over nut en noodzaak van MAA voor de regio, daarna – indien nodig – pas besluiten nemen over de aanvraag van een nieuw luchthavenbesluit en investeringen in en rond het terrein.

KIJK!!! onderschrijft de weg die nu is ingeslagen. We veronderstellen dat onderzoek via bij voorkeur een gedegen instrument als de Maatschappelijke Kosten-Baten-Analyse (MKBA) tot betere uitkomsten leidt dan het powerplaybeleid – enkel gericht op het kost wat kost pushen van het bestaande gebruik – dat GS van Limburg tot nu toe op de bühne bracht. Daarmee wordt het debat over de toekomst van MAA hopelijk minder emotioneel en meer rationeel.

Er is de afgelopen jaren al veel geschreven en gezegd over Maastricht Aachen Airport. Wie meer wil weten over de geschiedenis van het verzet tegen groei van MAA of de liefde voor het vliegveld kan onder andere terecht op de website van de Alliantie Stop Uitbreiding of van de Omwonenden MAA of op We love MAA dan wel.