​De raad stelt vragen? Dan ook beantwoorden!

Als raadsleden of fracties op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de raad het college vragen stellen dan moet het college die beantwoorden. Het stellen van vragen en daarop een antwoord krijgen is volgens KIJK!!! een fundamenteel recht van de gemeenteraad. Terecht dat BRUG-M teleurgesteld is in de houding van het college dat weigert de vragen over de meer dan 10 procent overschrijding van het budget voor de verbouwing van Sporthal Marsana te beantwoorden. Belangrijkste argumenten van het college daarvoor zijn dat de raad de eindafrekening in een debat al heeft goedgekeurd en dat er eigenlijk naar de bekende weg wordt gevraagd. Voor KIJK!!! zijn dat onvoldoende argumenten in relatie tot het recht op het stellen van vragen en de beantwoording daarvan. BRUG-M speelt de zaak scherp door nu naar de Nationale Ombudsman te stappen en die om een oordeel over het gedrag van het college te vragen.
Wat KIJK!!! betreft staat er een streep onder de genoemde budgetoverschrijding. Niet omdat we het ermee eens zijn, wel om andere redenen. De suggestie van BRUG-M dat het college wat te verbergen heeft willen wij niet volgen. Ook niet omdat de verbouwing plaatsvond onder verantwoordelijkheid van een college waarvoor BRUG-M zelf een wethouder leverde. We hebben in diverse debatten in de raad – met name die naar aanleiding van de knullige manier van het plaatsen van noodlokalen bij Stella Maris én naar aanleiding van de genoemde overschrijding – gesteld niet gediend te zijn van slecht voorbereide bouwprojecten. Zeker niet met de bouw van een Integraal KindCentrum, een uitbreiding van Stella Maris, de realisering van centrumplan Ulestraten en mogelijk ook Bunde in het vooruitzicht. Het college heeft bezworen dat het daarmee in orde komt. Onze conclusie was dat de organisatie niet op dit soort taken berekend is en dat daar wat aan moet gebeuren. Tijdens de raadsvergadering van 7 juli jl. kregen we raadsbreed steun voor onze motie dat het college komt met een Plan van Aanpak voor een analyse van de geschiktheid van medewerkers voor taken waar een gemeente anno 2016 voor staat.

Zeer geïrriteerd is KIJK!!! op zijn beurt over het spelletje dat het college speelde met het kunstgrasveld van RVU. Onder het mom van groot onderhoud aan een natuurgrasveld, een bevoegdheid van het college, trok het college voor deze investering van een nieuw kunstgrasveld tijdens zijn vergadering van 12 juli ruim 400.000 euro uit zonder dat de raad daar een debat over had kunnen voeren. Het bedrag was niet opgenomen in de begroting van 2016, evenmin in het Meerjaren InvesteringsProgramma. Daar toonde het college zich op zijn slechtst, want het laadde zwaar de schijn op zich de raad bewust – via het truukje: dit is onderhoud – niet (tijdig en volledig) te hebben geïnformeerd. Zelfs de coalitiefracties toonden enige verontwaardiging. Als er ergens iets te verbergen was, dan daar. 

Het was dat er 3 augustus nog een extra raadsvergadering was. Daar hebben we op ons initiatief via een motie, die we samen met BRUG-M indienden, alsnog een debat kunnen voeren over het verschil tussen onderhoud en investeren. Helaas was het werk aan het veld al begonnen en niet meer zonder hoge kosten stop te zetten. Kwalijk was dat verantwoordelijk wethouder Cortenraede (VVD) niet écht een doortimmerd verhaal aan de raad kon voorleggen. Dat lag volgens haar overigens wel klaar in de vorm van een brief aan de raad. Die zou de volgende dag, 4 augustus verstuurd worden. Overigens zijn daar forse kanttekeningen bij te plaatsen. En BRUG-M heeft daar inmiddels ook artikel-40vragen over gesteld. Benieuwd of die wél beantwoord worden.

Het stellen van vragen is een recht van raadsleden, die maken de dienst uit in een gemeente. Kort door de bocht: de raad is de baas en het college voert uit, met respect voor elkaar en oog voor collegialiteit. Samenwerken aan breed draagvlak indien mogelijk, confrontatie indien noodzakelijk. En coalitiepartijen geven elkaar geen cadeautjes zonder dat daarover in de raad het debat is gevoerd. Zo simpel is dat en daar zijn wij altijd heel duidelijk over geweest. Daarom ook wilde deze coalitie KIJK!!! er niet bij hebben: wij pikken zo’n houding niet; het algemeen belang staat voorop. Anderzijds zijn wij van mening dat met het hoog opspelen van verschillen van mening het algemeen belang en de burgers ook niet gediend zijn. 

Reacties zijn gesloten.