KIJK!!! erg ongerust over parkeren MAA

Maastricht Aachen Airport breidt uit met een groot parkeerterrein voor 3.500 auto’s op bedrijventerrein Aviation Valley. Het terrein is bedoeld om er de passagiers van Corendon gratis te laten parkeren. KIJK!!! maakt zich ernstig zorgen over deze ontwikkeling. In combinatie met de toename van vluchten – en passagiers – krijgt de omgeving daardoor jaarlijks zo’n 100.000 auto’s en 6.000 pendelbussen te verteren. Met name in de heel vroege ochtend, de late avond en het begin van de nacht. We vrezen vooral voor Ulestraten het ergste. Dat krijgt via de woonstraten toch al te veel verkeer naar en van Aviation Valley en Bamford te verwerken.

De gemeente Beek noch de provincie Limburg pleegden overleg met de gemeente Meerssen over deze nieuwe aanslag op onze leefomgeving en de leefbaarheid. Dit is heel ongebruikelijk in bestuurlijke kringen. KIJK!!! stelde over deze gang van zaken en de schadelijke effecten ervan vragen (bijlage) aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meerssen. Omwonenden MAA – met daarin ook inwoners van de kernen in onze gemeente – diende een bezwaarschrift in bij de gemeente Beek.

KIJK!!! organiseert openbare themabijeenkomst over de Jeugdzorg

Marcel Dassen

Op dinsdag 26 maart 2019 organiseert KIJK!!! een openbare themabijeenkomst bij Ontmoet Anna. Op het programma staat een inleiding door KIJK!!!-gemeenteraadslid Marcel Dassen over de Jeugd GGZ. Marcel werkt bij Mondriaan als manager in de sector Kinderen en Jeugdigen. Hij zal het vooral hebben over de rollen die de gemeente Meerssen als “zorginkoper” en Mondriaan als “zorgaanbieder” bij de Jeugd GGZ spelen.


De themabijeenkomst begint om 20.15 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur.

Na afloop is er nog een borrel om in een informelere setting nog wat meer met elkaar van gedachten te wisselen.

Voorafgaand aan de inleiding door Marcel zullen we tussen 19.00 uur en 20.00 uur de Algemene Ledenvergadering houden.

Ontmoet Anna opent daarvoor de deuren om 18:45. We vinden het fijn als je even aanmeld voor de ALV en/of de themabijeenkomst via contact@kijkmeerssen.nl.

Andreas Pohle voorzitter Stuurgroep onderzoek regiegemeente

Eind vorig jaar heeft de raad besloten nader onderzoek te willen doen naar de haalbaarheid van Regiegemeente Meerssen. De stuurgroep die richting geeft aan het proces van onderzoek staat onder voorzitterschap van Andreas Pohle, voorzitter van de fractie van KIJK!!! in de gemeenteraad. Onderzoek heeft uitgewezen dat de gemeente stevig in moet grijpen om te voorkomen dat de zelfstandigheid op korte termijn in gevaar komt.

Een bestaan als regiegemeente houdt in dat de gemeente zelfstandig blijft maar zich in principe beperkt tot het uitzetten van beleid en het onderhouden van contact met haar burgers over dat beleid en de uitvoering daarvan. De uitvoering zelf en de medewerkers die daarbij betrokken zijn zouden dan op basis van een door de raad goed te keuren servicecontract ondergebracht worden bij Maastricht. Dit onderzoek zou moeten uitwijzen of dat een betere optie is dan als gemeente zelf een volledige en zowel voor beleid als voor uitvoering goed toegeruste organisatie in stand te houden. En of de gemeente Maastricht mogelijkheden ziet de gevraagde service te verlenen.

Inmiddels heeft een stuurgroep, bestaande uit raadsleden uit alle fracties, het college opdracht gegeven op basis van rapportages van Bureau Berenschot het onderzoek te starten. De bedoeling is dat de raad in juni 2019 een goed onderbouwd besluit kan nemen: gaat de gemeente per 1 januari 2021 verder als zelfstandige gemeente met een afgeslankte organisatie (regiegemeente) en dienstverlening vanuit de gemeente Maastricht of doet zij nog een poging de bestaande organisatie met een beperkt budget in de lucht te houden met behoud van een goed dienstverleningsniveau voor de burgers. En als  dat laatste niet mogelijk is: kan zij dan zelfstandig blijven?

De stuurgroep gaat de komende maanden nog op bezoek bij gemeenten in Nederland die al voor het model regiegemeente gekozen hebben en daar ervaring mee hebben. De stuurgroep houdt zich niet bezig met de dagelijkse gang van zaken van het onderzoek. Daar staat het College van B&W voor aan de lat. Bureau Berenschot heeft daarvoor de grote lijnen uitgezet en begeleidt het college. Wel laat de stuurgroep zich op de hoogte houden van de vorderingen die tijdens het onderzoek en de daarmee samenhangende gesprekken met onder andere de gemeente Maastricht gemaakt worden.

Heeft u vragen of opmerkingen over het concept regiegemeente laat het ons dan weten – wij gaan er graag met u over in gesprek.

Snel voorbij

De raadsvergadering van afgelopen donderdag 14 februari was een hele snelle. Enkele moties – over snel internet in het buitengebied en de schenking van een kunstwerk – kregen raadsbreed steun. Ook zette de raad een streep onder het proces van legalisering van in het verleden illegaal opgetrokken bouwwerken en bouwsels, met name ook de coulanceregeling. KIJK!!! had daar wel kanttekeningen bij. We vinden dat zaken aan de voorkant goed geregeld moeten worden en dat de gemeente Meerssen daar niet altijd een goede beurt mee maakt. Wat dan ontbreekt in voorstellen om de zaken weer recht te trekken is een gedegen analyse waarmee de oorzaak wordt aangewezen en een plan van aanpak om soortgelijke missers in de toekomst te voorkomen. We drongen erop aan dat daar vanaf nu een begin mee zou worden gemaakt. Ook vroegen we aandacht voor strikte handhaving van bouwregels opdat voorkomen wordt dat we over een aantal jaren weer achterstallig onderhoud moeten doen (legaliseren) en daarvoor weer een plan moeten opzetten en geld voor moeten uittrekken. Al met al was de vergadering na een uur voorbij.

Armoede in beeld

Leerlingen van Stella Maris hebben de gemeente geadviseerd over hoe ze armoede onder de aandacht van jonge mensen kan brengen. Vooral om jonge mensen ervan bewust te maken dat armoede nooit ver weg is, ook niet bij medeleerlingen. En om ze de weg te wijzen naar hulp als ze het thuis niet te breed hebben. De leerlingen pleitten ervoor kinderen al op de basisschool tijdens speciale lessen bewust te maken van armoede. Ook droegen zij het idee aan om via een bordspel en via een app armoede in beeld te brengen.

Ze lichtten hun adviezen op woensdag 30 januari jl. toe tijdens een ideeënmarkt in het gemeentehuis. Daarbij was ook de wethouder van Sociale Zaken Marly Heusschen aanwezig. Voor KIJK!!! waren Marcel Dassen en Paul Jansen er. Het was een geanimeerde bijeenkomst. Goed om te zien hoe betrokken jonge mensen bij armoede zijn.

KIJK!!! heeft in de gemeenteraad vanaf 2010 bij herhaling gepleit voor armoedebeleid in de gemeente Meerssen. Tot die tijd spookte in de lokale politiek rond dat de gemeente Meerssen geen armoede kent. Wij wisten wel beter. De gemeente Meerssen mocht dan armoede niet kennen, hij was er wel. Symptoom daarvan was de Ruggesteun. We hebben ons sterk gemaakt voor financiële steun aan de Ruggesteun en die is er ook gekomen. Het is inmiddels een stichting die meer doet dan alleen helpen met het voorzien in de dagelijkse levensbehoeften. Helaas kan de gemeente Meerssen niet meer zonder. Er komt zelfs steeds meer armoede. Het gat tussen mensen die het heel goed hebben en mensen met wie het een stuk minder gaat, wordt alleen maar groter.

De groeiende aandacht voor armoede heeft ook geleid tot grotere belangstelling voor mensen met schulden. Schuldhulpverlening is volop in ontwikkeling en de gemeente Meerssen pakt dat ook op in het verband van de Sociale Dienst Maastricht/Heuvelland. KIJK!!! blijft dat proces goed volgen. Leven in schulden gaat vaak over van ouders op kinderen. Wil de samenleving gezonder worden dan zal ze ook moeten investeren in het onderbreken van die keten. Het is te gemakkelijk om te denken dat mensen zo’n knop gemakkelijk omzetten en opeens schuldenvrij gaan leven. Daar hebben ze in de meeste gevallen hulp bij nodig.

Informatiebijeenkomst over MAA

Op donderdag 7 februari organiseert Omwonenden MAA een informatiebijeenkomst in de Auw Kerk in Bunde. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Deskundigen laten dan hun licht schijnen over de mogelijke schadelijke gevolgen van de ambities en ontwikkeling van MAA voor de gezondheid van de omwonenden en de regionale economie. Nergens in Nederland ligt een luchthaven zo tussen de bebouwing als hier, in Zuid-Limburg. Daarbij liggen er belangrijke natuurgebieden en het nationaal landschap tegenaan.

KIJK!!! heeft ook altijd kritische kanttekeningen gezet bij de ambities van de luchthaven en de ontwikkeling van de bedrijventerreinen daaromheen. Onder andere de acties van Omwonenden MAA en het besluit van de gemeenteraad van Meerssen de geluidsoverlast van MAA te gaan meten hebben zeker bijgedragen aan het besluit van de provincie Limburg – eigenaar van het vliegveld – de ambities en ontwikkeling van de luchthaven te heroverwegen. De verwachting is dat Omwonenden MAA daar nauw bij betrokken zullen worden. KIJK!!! is daar blij mee. De informatieavond in Beek, afgelopen donderdagavond en ook georganiseerd door Omwonenden MAA, werd door ongeveer 400 burgers uit Beek en omgeving bijgewoond. Aan het einde van de avond nam Frank Wormer – een van de organisatoren, omwonende en inwoner van Meerssen – alvast een voorschot op de herbezinning. Hij schetste namens Omwonenden MAA een beeld van toekomstig gebruik van het terrein van de luchthaven dat een enthousiast onthaal kreeg. In dat beeld blijft nog wel ruimte voor een luchthaven. Met name gericht op bereikbaarheid en economie van de regio en niet op het opvangen van vluchten waar Schiphol geen raad mee weet of waar goedkope maatschappijen als Corendon op af komen omdat ze er financieel in de watten worden gelegd.

Het nieuwe jaar in

"Good things happen when you meet strangers." Yo-Yo Ma

We blijven ons ook in 2019 inzetten voor een gezonde gemeente. Wij – en met ons heel wat inwoners – vinden belangrijk dat:

  • de gemeentefinanciën op orde blijven;
  • de zorg voor mensen een gemeentelijke prioriteit blijft;
  • mensen in armoede en met schulden hulp krijgen bij het uit de problemen komen;
  • eindelijk het accommodatiebeleid vorm krijgt en goed aansluit bij het leven in de dorpen;
  • burgers in het proces naar een nieuw luchthavenbesluit MAA een duidelijke stem hebben;
  • de nieuwe omgevingswet leidt tot betere bescherming van het landschap;
  • de gemeente meer het voortouw neemt in het nemen van duurzame maatregelen;
  • in samenwerking met het Waterschap de impact van extreem weer beheersbaar wordt;
  • de verstandhouding tussen de partijen in de politiek goed blijft.

In 2019 zult u KIJK!!! vaker tegenkomen: op straat, in het café, in het gemeenschapshuis, onder de mensen. We willen graag van u horen wat er speelt in de dorpen en verenigingen. Niet dat we daar geen beeld bij hebben maar dat beeld kan altijd beter. En misschien kent u ons nog niet zo goed en wilt u ook een beter beeld hebben van wie wij zijn.

Laten we elkaar vaker opzoeken, kennismaken en er zo voor zorgen dat u nog directer en vaker invloed kunt hebben op de koers die de gemeente vaart.

Binnenkort op deze site meer informatie over waar en wanneer u ons kunt treffen. U kunt natuurlijk ook via deze site contact met ons opnemen.

Foto: Merel

Een gezond 2019 doen we samen

Een gezond 2019 doen we samen

Raadsvergadering 13 december 2018

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 13 december bleek dat de raad wil dat de gemeente ook onderzoek doet naar de kosten van verbetering van de eigen organisatie en/of het overhevelen van het meest kwetsbare deel van de organisatie naar Maastricht. Dit naast een onderzoek naar de kosten van overheveling van de uitvoerende diensten naar Maastricht met behoud van medewerkers die nauw contact onderhouden met de burgers om dat beleid vorm te geven en medewerkers die het bestuur ondersteunen (regiegemeente). In alle gevallen blijft de gemeente zelfstandig. Voor een breder onderzoek is mogelijk meer geld nodig dan de 80.000 euro die de gemeente nu gereserveerd heeft en waarvan de provincie de helft betaalt.

De raad wil via een stuurgroep, bestaande uit leden van de fracties, zelf bepalen hoe dat onderzoek vorm krijgt. Burgemeester en wethouders voeren het uit. Ook meende de raad dat de ondernemingsraad in dit proces een eigen verantwoordelijkheid heeft, maar ook een eigen plek. KIJK!!! pleitte voor een voorzitter die bekend is met dit soort processen en met hoe je met de conclusies van het onderzoek kunt omgaan. Andreas Pohle benadrukte dat met het onderzoek zoveel mogelijk objectieve informatie verzameld moet worden om te kunnen komen tot een goed afgewogen besluit. Maar, het onderzoek zou ook zo snel mogelijk moeten starten en worden afgerond, om de mensen in de organisatie duidelijkheid te kunnen geven. De zorgvuldigheid mag daar natuurlijk niet onder lijden.

Verder besloot de raad voorlopig te vergaderen in het bedrijfsrestaurant van de gemeente. Ook besloot hij budget beschikbaar te stellen voor het uitwerken van accommodatiebeleid. KIJK!!! pleit al jaren voor het definitief opstellen van beleid maar partijen als Focus en Lokaal DNA hebben dat steeds weten te traineren. Het heeft ertoe geleid dat de provincie nu een ultimatum heeft gesteld: er moet beleid zijn vóór 1 januari 2020. Wethouder Jan Gulikers gaf aan dat dat betekent dat de raad daar nog voor de zomer van 2019 een besluit over moet nemen om het te kunnen verwerken in de begroting van 2020 en volgende jaren. Het werd ook wel eens tijd!

Over de begrotingsvergadering van 8 november

Op donderdag 8 november heeft de raad de meerjarenbegroting 2019-2023 vastgesteld. Het was een lange zit die eindigde met stemmen over 4 amendementen, de begroting en 18 moties. KIJK!!! was kritisch omdat we in de tekst van de begroting onvoldoende terugzagen van de ambities in het bestuursakkoord. Het college had daarvoor een verklaring die we konden begrijpen. De vorige coalitie had zonder bericht enkele zaken achtergelaten die erg veel energie vroegen. KIJK!!! vindt dat het volgend jaar absoluut beter moet en wil dat het college zo snel mogelijk – samen met de burgers – aan de slag gaat om de ambities te vertalen in concrete plannen.

Twee zaken wilden we nu al in gang gezet zien. Op het moment verontrusten de ontwikkelingen rond MAA ons zeer. Het vliegverkeer veroorzaakt veel overlast. We willen dat er snel duidelijkheid komt over de effecten van geluid en fijnstof op de gezondheid van de burgers van de gemeente Meerssen. We willen dat de gemeente daar ook de GGD bij betrekt. We dienden daarvoor een motie in die de hele raad steunde. Onder andere in relatie tot de ontwikkelingen op en rond MAA en de nadruk op de economie vroegen we aandacht voor biodiversiteit. Die heeft zwaar te lijden van de toename van economische bedrijvigheid, infrastructuur en verkeer. En van het gebruik van pesticiden, ook om economische redenen. Ook die motie kreeg steun van alle raadsleden.

KIJK!!! is van mening dat we op moeten houden ontwikkelingen altijd maar goed te praten als de economie ermee gediend is. Wij kiezen voor brede welvaart, gezondheid, veiligheid, een gezonde woonomgeving en wat daaraan kan bijdragen. Een overheid is meer dan een machine die geld herverdeelt. Ze is geen financiële instelling. Een overheid moet staan voor waarden die verder gaan dan die van geld en goed alleen. Neemt niet weg dat we tevreden waren met de verlaging  van de ozb: naast het schrappen van de geplande verhoging van 2,25% nog eens 2% extra eraf, 4,25% in totaal. Daarmee is een – bescheiden – eerste stap gezet op weg naar het gemiddelde voor Limburg.

Daarnaast vonden we bij het college gehoor voor ons pleidooi het Agnesplein in Bunde samen met burgers – die daar al een initiatief voor genomen hebben – in te richten als een aantrekkelijke en veilige ontmoetingsplaats en verblijfsruimte. En hen daarbij met een stedenbouwkundige te ondersteunen. En ook vinden we dat de gemeente de komende jaren nog meer moet investeren in het groen en de kwaliteit daarvan. Tenslotte, we drongen er zeer op aan dat de gemeente zijn uiterste best doet om geld voor het sociaal domein ook in het sociaal domein uit te geven. Dat is een lastige operatie omdat de gemeente van het Rijk één pot geld krijgt waarin geen onderscheid tussen de verschillende bestemmingen wordt gemaakt. De gemeente moet dat volgens ons doen op basis van de gegevens die de afgelopen jaren verzameld zijn. De wethouder gaf aan dat dat ook de bedoeling is. De te verwachten kosten voor het sociaal domein in 2019 zijn realistisch begroot. Desondanks kan blijken dat de gemeente als gevolg van bezuinigingen door het Rijk tekort komt.

Hoewel we kritisch waren over de weinig opvallende aanwezigheid van ambities in de tekst van de  meerjarenbegroting, zijn we ook blij met de signalen die wijzen op maatschappelijke verandering en een andere manier van besturen, meer van onderop, vanuit de burger zelf. We hebben er vertrouwen in dat dit college écht serieus werk maakt van de versterking van burgerparticipatie, werk maakt van buurtnetwerken en dorpsontwikkelingsplannen. En werk van duurzaamheid; eindelijk, omdat het vorige college dat vooral als luxe zag, iets waar je wat aan deed als er nog wat geld over was. Ook daar is de gemeente aan zet, ook in relatie tot water- en droogteproblematiek. Een problematiek die door het vorige college overigens wel al voortvarend was opgepakt, samen met het waterschap. Ook zal het college de transitie van het gebruik van fossiele brandstoffen naar alternatieve bronnen van energie in de gemeente doorzetten.

Natuurlijk kwam ook aan de orde dat de gemeenteraad binnenkort een belangrijk besluit moet nemen. Hoe gaan we verder? Als zelfstandige gemeente met een volledig ambtelijk apparaat of met een beperkte bezetting en uitbesteding van een deel van het (vooral uitvoerende) werk aan Maastricht? KIJK!!! sprak uit dat zo snel mogelijk onderzocht moet worden hoe die relatie met Maastricht er uit kan zien en wat een en ander gaat kosten. Dat kan volgens ons al in gang gezet worden voordat een definitieve beslissing valt. We kregen voor die visie geen steun bij een meerderheid van de raad. We vrezen dat daarmee kostbare tijd verloren gaat.