Op weg naar een meer biodiverse en bij-vriendelijke gemeente

KIJK!!! ziet concrete en laagdrempelige mogelijkheden voor de gemeente om meer te doen voor het versterken van de biodiversiteit. Daarin spelen bijen en andere bestuivende insecten een belangrijke rol. Er zijn in onze gemeente bijzondere kansen om het herstel van bestuivende insecten te ondersteunen.
De fractie heeft daarom artikel-40 vragen aan het college gesteld om de gemeente aan te sporen voortvarend door te gaan met het herstel van bijen, bestuivende insecten en biodiversiteit in het algemeen.
Wat heeft KIJK!!! gevraagd?

  • We vragen versterking van biodiversiteit, klimaatadaptatie, het vasthouden en laten infiltreren van water en het toekomstbestendig maken van groen als criteria te hanteren bij het kiezen voor nieuwe groenprojecten. Als gevolg van KIJK!!! vragen in de raad heeft het college toegezegd criteria op te stellen voor de uitvoering van het aangenomen Groenbeleidsplan
  • We vragen om het toevoegen van concrete mijlpalen voor de uitvoering van het beleid, in andere woorden: kritische prestatie indicatoren, zodat we na (bijvoorbeeld) 5 jaar per project concreet kunnen toetsen wat er van projectdoelstellingen bereikt is.
  • We hebben gevraagd hoe de subsidie van 96.000, – voor groenblauwe dooradering die Meerssen van de Provincie heeft verworven, gaat bijdragen aan versterking van populaties van bedreigde soorten en in het bijzonder van bestuivende insecten.
  • We hebben de vraag gesteld of de gemeente al uitvoering heeft gegeven aan de toezegging in mei 2023 om te zorgen voor meer planten en bloemen in de velden rond de insectenhotels. Doel daarvan is de bestuivende insecten van voldoende voedsel te voorzien. Insecten hebben naast “bedden” ook “breakfast” nodig! Tevens hebben we gevraagd naar de controles die de gemeente zou gaan uitvoeren op de staat van de bijenhotels die op diverse plaatsen in de gemeente zijn geplaatst.
  • We willen weten of de gemeente Meerssen bereid is zich aan te melden als partner van de Nationale Bijenstrategie en van de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel.
  • En ook willen we weten of de gemeente contact heeft gehad met de stichting Butterfly House over de nieuwe initiatieven die de stichting wil ondernemen. En: of B&W bereid zijn de stichting te ondersteunen bij de nieuwe initiatieven van de stichting ter versterking van biodiversiteit in de gemeente.
  • Tot slot hebben we nog vragen gesteld over de aanpak van wateroverlast met natuur- en landschapsmaatregelen. Waaronder de keukentafelgesprekken met boeren waar KIJK!!! voor gepleit heeft en of de gemeente heeft samengewerkt of van plan is samen te werken met de natuurorganisaties die samenwerken in programma Natuurkracht en wat is er met de Natuurkracht-organisaties afgesproken?

Intensivering van aanpak verbetering waterbeheer: motie KIJK!!! door gehele raad gesteund

Bij de begrotingsbehandeling op donderdag 9 november heeft KIJK!!! aandacht gevraagd en gekregen voor intensivering van de aanpak van beter waterbeheer in onze gemeente.

Naar aanleiding van een nieuw rapport van de in “Natuurkracht” samenwerkende natuurorganisaties hebben we aan B&W gevraagd om te bezien hoe de aanpak van wateroverlast met natuur- en landschapsmaatregelen ook door de gemeente kan worden gestimuleerd en ingezet. Denk hierbij vooral aan het herstel van graften en houtwallen en de aanleg van meer bos en grasland op de hellingen. B&W hebben toegezegd dat te gaan uitzoeken.

In dit kader hebben we B&W ook via een motie opgeroepen om nog meer werk te maken van het afkoppelen van regenwater van het rioolstelsel. De afgelopen twee jaar zijn daarvoor subsidies aan burgers en bedrijven verleend. Maar daarmee is nog maar 0,15% van het bebouwde oppervlak van de gemeente afgekoppeld. In dit tempo gaat het nog 700 jaar duren voordat alle regenwater in bebouwd gebied in Meerssen gewoon weer naar het grondwater stroomt en niet via het riool naar rivieren en beken.

Riooloverstort, via Freepik

Het afstromen naar het riool draagt – bij hevige neerslag – bij aan overstromingen. Bij iets minder hevige neerslag leidt het niet tot overstromingen maar wel tot lozingen uit het riool op onze beken en op de vele bronnen in de hellingbossen in Meerssen. Deze zogeheten riooloverstorten zijn een belangrijke oorzaak van het niet halen van de in EU-verband vastgestelde waterkwaliteitsnormen. Nederland heeft al tweemaal uitstel gekregen voor het bereiken van die normen. Indien dat in 2027 nog niet is gelukt is geen uitstel meer mogelijk en gaat ons land tegen forse boetes aanlopen.

Er zijn dus drie reden om zoveel mogelijk regenwater af te koppelen: aanvulling grondwater, minder overstromingen en het voldoen aan waterkwaliteitseisen.

B&W gaan nu bezien hoe we de afkoppeling kunnen versnellen en komt binnen enkele maanden met conclusies en voorstellen.