Archive for Nieuws

Wijziging regeling gemeentelijk afvalbeleid

De gemeenteraad heeft een wijzigingsvoorstel van KIJK!!! aangenomen voor een kortere termijn voor uittreding van gemeenschappelijk afvalbeleid met Valkenburg en Maastricht

Op 12 oktober heeft de raad een amendement van KIJK!!! aangenomen waarmee de verplichting bij uittreding verlaagd zou worden in voorgestelde wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling. Het Meerssens afvalbeleid wordt samen ontwikkeld en uitgevoerd met Maastricht en Valkenburg (GR Geul en Maas). Het voorstel luidt:

“Een wijziging voor te stellen in de eerste lid van artikel 26.a, waarbij de termijn in artikel 1 verlaagd wordt van 5 naar 2 jaar voor het opstellen van het uittredingsplan waar de uittreder (financieel) verantwoordelijk voor (aangaande de financiële, juridische, personele en organisatorische consequenties die het directe gevolg zijn van de uittreding)”.

Dit is een voorstel dat wordt opgenomen in de zienswijze die de gemeente gaat insturen als input voor de uiteindelijke behandeling van alle wijzigingsvoorstellen voor deze gemeenschappelijke regeling. De wijzigingen zijn onderdeel van een proces waarbij alle gemeenschappelijke regelingen in Nederland moeten proberen om democratischer te gaan werken, met een sterkere rol voor gemeenteraden. 

Het voorstel is gedaan omdat we de huidige voorgestelde uittredingsregels veel te stevig vinden, mocht een gemeente een nieuwe vorm van samenwerking zoeken, of besluiten niet op hetzelfde niveau dan Maastricht te willen ‘samensmelten’. De wet beoogt gemeenteraden en burgers meer participatie te bieden in de beleidskeuzen van de gemeenschappelijke organisaties en dus van het beleidsterrein. Daar horen geen financieel zware uittredingsregels bij, juist niet bij een kleine GR die pas net begonnen is op een terrein waar veel in verandert.

We vragen van onze burgers veel als het aankomst of afval: afvalscheiding, betaling voor diensten, etc. Burgers mogen van hun gemeente verwachten dat zij zich inspannen een optimale balans aan te bieden tussen niveau dienstverlening, kosten, en lange termijn doelen rond afvalvermindering.

Kleurkeur in Geulle

Op 5 juli heeft de voltallige KIJK!!!-fractie deelgenomen aan de uitvoering van de Kleurkeur-methode voor een bloemrijke berm onderaan de Moorveldsberg te Geulle.
Het is goed te zien dat het om een behoorlijk soortenrijke berm gaat waarvan gelukkig alleen de onderste meter door de gemeente gemaaid is. In de berm werden over een lengte van 40 meter 30 soorten aangetroffen waaronder zeldzame soorten zoals Beemdkroon en Grote ratelaar.
De daaropvolgende 60 meter (bij de Kleurkeur-methode dienen verdeeld over 100 m telkens om de 10 m de bloemplanten genoteerd te worden) waren deels gemaaid en deels bezet met een dicht Braamstruweel en daardoor veel minder bloemrijk.
Alle data zijn ingevoerd op de website van de stichting Floristisch Onderzoek Nederland (FLORON).
Doordat de laatste 60 m veel minder bloemrijk waren dan het gedeelte op de foto kwam de door Floron berekende nectarindex toch uit op een vrij gemiddelde waarde: 3 punten van de maximaal 5 punten.
De fractie is van plan op meer plaatsen in de gemeente de Kleurkeur-methode van Floron uit te voeren om een gedegen indruk te krijgen hoe onze bermen er voorstaan qua soortenrijkdom en als leveranciers van nectar voor bestuivers.