Tag Archive for raadsvergadering

Motie van afkeuring

Het plotselinge vertrek van wethouder Rein Dupont en zijn ontslagbrief waarin hij aangaf om persoonlijke redenen ontslag te nemen, waren tijdens de raadsvergadering van donderdag 4 februari jl. voor BRUG-M aanleiding om te speculeren over de mogelijke redenen van zijn vertrek. CDA, Lokaal DNA, KIJK!!! en Focus waren en zijn van mening dat als een wethouder opstapt om persoonlijke redenen gerespecteerd moet worden dat dat de boodschap is. Daar moet je het dan mee doen, hoe graag je de redenen ook zou weten. De vier partijen wilden het daarbij laten: persoonlijk is persoonlijk.

In het betoog van BRUG-M werd gespeculeerd over het bestaan van een doofpot, het moedwillig achterhouden van informatie, ook door de vier partijen, iets in de organisatie dat de aanleiding zou zijn geweest en laksheid van de vier partijen omdat ze geen nader onderzoek wilden doen. De inbreng van BRUG-M in het debat wekte bij de meerderheid van de leden van de raad, juist als gevolg van de verdachtmakingen, veel verontwaardiging. Het debat eindigde daarom met een aangenomen motie van afkeuring aan het adres van BRUG-M, waarin onder andere staat dat het gedrag van BRUG-M op geen enkele manier een bijdrage levert aan een positief en verbindend klimaat in de gemeente Meerssen.

De raad moet eindelijk volwassen worden

Het opsplitsen van de begrotingsvergadering over twee avonden is wat KIJK!!! betreft de eerste en ook meteen de laatste keer geweest. Het is ons niet duidelijk geworden welke zaak ermee gediend is. Het enige voordeel dat wij zagen: dat er meer tijd was om moties en amendementen overzichtelijk te verwerken. Dat voordeel werd voor een groot deel teniet gedaan doordat er tijdens de tweede sessie van de vergadering ook nog weer eens moties en amendementen konden worden ingediend. Daarbij kwam nog dat ook tijdens deze begrotingsvergadering weer te veel interrupties en debatjes in het bespreken van veel te veel details ontaardden.

De begrotingsvergadering van de gemeente Meerssen blijkt steeds meer een jaarlijkse rituele dans waarin sommige fracties en individuele raadsleden alles uit de kast en van stal halen om maar te kunnen shinen in plaats van de essenties van de begroting en de keuzes die daarvoor gemaakt zijn, kritisch tegen het licht te houden of nadrukkelijk te onderschrijven. De raad zou de moed moeten hebben zich volgend jaar in het begrotingsdebat te beperken tot de werkelijk grote onderwerpen. Daarbij geholpen door een College van Burgemeester en Wethouders dat vooraf duidelijk maakt waar wat hem betreft de voetangels en klemmen zitten.

Voorbeelden? Dat zijn op dit moment de keuze voor een voortbestaan als regiegemeente, het onder controle houden van de kosten van de zorg zonder dat er burgers door het ijs zakken, de zorg om de leefbaarheid van de kernen en de manier waarop de gemeente burgers kan helpen die leefbaarheid op peil te houden, het lokaal vormgeven van de energietransitie en het vertalen van de Omgevingswet naar de schaal van de gemeente Meerssen. Daarnaast zijn er nog enkele (lastige) dossiers als Maastricht Aachen Airport, jeugd in de openbare ruimte en huisvesting.

Ongetwijfeld vergeten we er dan nog een paar maar insteken op deze thema’s is het niveau waarop het debat in de raad volgens ons gevoerd moet worden. Nu ging dat debat ook over houten regentonnen en het al dan niet juiste gebruik van een bepaald soort stoepranden. Allemaal belangrijk maar niet tijdens een begrotingsvergadering. Veel oeverloos gepraat zou overigens ook voorkomen worden als ook de oppositie in staat wordt gesteld vooraf invloed uit te oefenen op de samenstelling van de meerjarenbegroting.

Het wordt tijd dat de raad de stap naar volwassenheid nu écht eens gaat zetten. Daar hoort naar ons idee ook bij dat debatten niet voor de zoveelste keer gevoerd worden en dat voorkomen wordt vooral op emotie en sentiment te spelen.

Daaronder valt bijvoorbeeld het verhaal dat de tekorten op de begroting veroorzaakt worden door de keuze voor het traject naar een regiegemeente, terwijl die kosten sowieso gemaakt moeten worden, ook als je alleen weer meer investeert in de hoognodige kwaliteitsverbetering van de eigen organisatie om de service aan de burgers op peil te houden. En dat je dan als alternatief biedt: herindeling. En dat je ook weet dat daarvoor in de raad nu geen meerderheid te vinden is. En waarschijnlijk ook niet in het maatschappelijk middenveld want anders zou Berenschot wel een suggestie in die richting hebben gedaan. Integendeel, Berenschot polste de gemeenten Valkenburg aan de Geul en Beek en kwam tot de conclusie dat die niet zaten te wachten op een fusie met de gemeente Meerssen.

Het zijn dit soort debatten die ontzettend veel tijd kosten en waarvan je weet dat je er niets mee opschiet. En dat is nog treuriger als je bedenkt dat de tekorten helemaal niet het gevolg zijn van het traject regiegemeente maar van de oplopende kosten voor de zorg, een probleem waar zo ongeveer alle Nederlandse gemeenten mee worstelen.

Wat KIJK!!! betreft gaat de begrotingsvergadering volgend jaar weer terug naar één dag, liefst een middag en een korte avond. En in het presidium wordt vooraf vastgelegd welke grote thema’s aan de orde komen. Dwing fracties met visies op die thema’s en goed onderbouwde standpunten te komen en verder te kijken dan kattenogen in de weg en houten regentonnen. Dat stelt ook burgers in staat écht een idee te krijgen van de kwaliteit van fracties en raadsleden. Dat is héél handig met het oog op verkiezingen.

Raadsvergadering 28 maart 2019

We zijn er een beetje laat mee, maar toch nog even de raadsvergadering van 28 maart in het kort.

  • Het tekort in het sociaal domein is een serieus probleem. De komende jaren zullen alle zeilen moeten worden bijgezet om vol te houden dat de gemeente ‘niemand door het ijs laat zakken’. Het College van B&W ziet vooral mogelijkheden in nieuwe manieren van werken. Het is een opgave waar verreweg de meeste gemeente in Nederland mee kampen: hetzelfde – en liefst ook meer – beter doen met minder geld. Hoe je dat moet doen is niet altijd meteen duidelijk. Gemeenten kijken daarom veel naar elkaar om van elkaar te leren. Ook in de regio Maastricht/Heuvelland. In de gemeente Meerssen zijn mensen die van sociale ondersteuning afhankelijk zijn, over het algemeen gelukkig wel (nog) tevreden. KIJK!!! blijft de ontwikkeling op de voet en kritisch volgen. Zonder anderen tekort te doen: vooral de jeugdzorg heeft onze aandacht. Ook willen we dat extra aandacht gaat naar kinderen in zwakkere economische en sociale omstandigheden. En dat de gemeente zich daar actief op richt.
  • KIJK!!! ging akkoord met het voorstel van het college Speeltuin St. Joseph een financiële injectie van 16.000 euro te geven. De speeltuin is een belangrijke, verbindende schakel in het sociale leven. Het bestuur moet roeien met de riemen die het heeft en soms zijn die even te kort. Het doet bovendien moeite zelf voldoende fondsen voor onderhoud en vervanging binnen te halen. KIJK!!! is van mening dat bij het evalueren van het bestaande en het formuleren van nieuw subsidiebeleid gekeken moet worden naar de mogelijkheid van een meer structurele oplossing voor het gezond houden van een voorziening als Speeltuin St. Joseph.
  • Tijdens de vergadering kwamen ook verantwoording en plannen van de Stichting Duurzaam Meerssen aan de orde. SDM adviseert de gemeente en burgers over duurzaamheid en maatregelen in het kader van de aanpassing aan het veranderende klimaat. En organiseert en begeleidt acties in dat kader. De raad is van mening dat SDM meer focus kan aanbrengen in zijn activiteiten en dat de gemeente de band met SDM nog meer zou moeten aanhalen. Het gaat hier namelijk niet om een luxe activiteit maar om serieuze zaken. De gemeente heeft, vindt een meerderheid van de raad, ook zelf een grote verantwoordelijkheid die ook meer verankerd zou moeten zijn in de meerjarenbegroting. Wethouder Paul Sanders deelt die mening en zegde toe daar beslist werk van te maken. Ook was er een stuk te bespreken in het kader van de wateroverlast. Burgers hebben de mogelijkheid met een tegemoetkoming in de kosten daarvan – hun regenwaterafvoeren los te koppelen van de riolering en het regenwater te lozen op eigen grond.
  • Tenslotte moest de raad de eindafrekening kunstgrasvelden Rothem, Bunde en Meerssen goedkeuren. Dat had nog wat voeten in de aarde, vooral omdat het er alle schijn van had dat het vorige college van Lokaal DNA, Focus en VVD de gelden die voor de aanleg van die velden nodig waren buiten de raad om beschikbaar had gesteld. Dit onder het mom dat het om groot onderhoud ging. We hebben daar bij een eerdere gelegenheid al scherpe kritiek op uitgeoefend en zagen er geen heil in de discussie met het zittende college opnieuw te voeren.
  • De raad nam ook een motie aan waarmee ze het college opdracht gaf het College van B&W van Beek aan te spreken op de gang van zaken rond de aanleg van de tijdelijke parkeerplaats op Aviation Valley.

Snel voorbij

De raadsvergadering van afgelopen donderdag 14 februari was een hele snelle. Enkele moties – over snel internet in het buitengebied en de schenking van een kunstwerk – kregen raadsbreed steun. Ook zette de raad een streep onder het proces van legalisering van in het verleden illegaal opgetrokken bouwwerken en bouwsels, met name ook de coulanceregeling. KIJK!!! had daar wel kanttekeningen bij. We vinden dat zaken aan de voorkant goed geregeld moeten worden en dat de gemeente Meerssen daar niet altijd een goede beurt mee maakt. Wat dan ontbreekt in voorstellen om de zaken weer recht te trekken is een gedegen analyse waarmee de oorzaak wordt aangewezen en een plan van aanpak om soortgelijke missers in de toekomst te voorkomen. We drongen erop aan dat daar vanaf nu een begin mee zou worden gemaakt. Ook vroegen we aandacht voor strikte handhaving van bouwregels opdat voorkomen wordt dat we over een aantal jaren weer achterstallig onderhoud moeten doen (legaliseren) en daarvoor weer een plan moeten opzetten en geld voor moeten uittrekken. Al met al was de vergadering na een uur voorbij.

Raadsvergadering 13 december 2018

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 13 december bleek dat de raad wil dat de gemeente ook onderzoek doet naar de kosten van verbetering van de eigen organisatie en/of het overhevelen van het meest kwetsbare deel van de organisatie naar Maastricht. Dit naast een onderzoek naar de kosten van overheveling van de uitvoerende diensten naar Maastricht met behoud van medewerkers die nauw contact onderhouden met de burgers om dat beleid vorm te geven en medewerkers die het bestuur ondersteunen (regiegemeente). In alle gevallen blijft de gemeente zelfstandig. Voor een breder onderzoek is mogelijk meer geld nodig dan de 80.000 euro die de gemeente nu gereserveerd heeft en waarvan de provincie de helft betaalt.

De raad wil via een stuurgroep, bestaande uit leden van de fracties, zelf bepalen hoe dat onderzoek vorm krijgt. Burgemeester en wethouders voeren het uit. Ook meende de raad dat de ondernemingsraad in dit proces een eigen verantwoordelijkheid heeft, maar ook een eigen plek. KIJK!!! pleitte voor een voorzitter die bekend is met dit soort processen en met hoe je met de conclusies van het onderzoek kunt omgaan. Andreas Pohle benadrukte dat met het onderzoek zoveel mogelijk objectieve informatie verzameld moet worden om te kunnen komen tot een goed afgewogen besluit. Maar, het onderzoek zou ook zo snel mogelijk moeten starten en worden afgerond, om de mensen in de organisatie duidelijkheid te kunnen geven. De zorgvuldigheid mag daar natuurlijk niet onder lijden.

Verder besloot de raad voorlopig te vergaderen in het bedrijfsrestaurant van de gemeente. Ook besloot hij budget beschikbaar te stellen voor het uitwerken van accommodatiebeleid. KIJK!!! pleit al jaren voor het definitief opstellen van beleid maar partijen als Focus en Lokaal DNA hebben dat steeds weten te traineren. Het heeft ertoe geleid dat de provincie nu een ultimatum heeft gesteld: er moet beleid zijn vóór 1 januari 2020. Wethouder Jan Gulikers gaf aan dat dat betekent dat de raad daar nog voor de zomer van 2019 een besluit over moet nemen om het te kunnen verwerken in de begroting van 2020 en volgende jaren. Het werd ook wel eens tijd!

Over de begrotingsvergadering van 8 november

Op donderdag 8 november heeft de raad de meerjarenbegroting 2019-2023 vastgesteld. Het was een lange zit die eindigde met stemmen over 4 amendementen, de begroting en 18 moties. KIJK!!! was kritisch omdat we in de tekst van de begroting onvoldoende terugzagen van de ambities in het bestuursakkoord. Het college had daarvoor een verklaring die we konden begrijpen. De vorige coalitie had zonder bericht enkele zaken achtergelaten die erg veel energie vroegen. KIJK!!! vindt dat het volgend jaar absoluut beter moet en wil dat het college zo snel mogelijk – samen met de burgers – aan de slag gaat om de ambities te vertalen in concrete plannen.

Twee zaken wilden we nu al in gang gezet zien. Op het moment verontrusten de ontwikkelingen rond MAA ons zeer. Het vliegverkeer veroorzaakt veel overlast. We willen dat er snel duidelijkheid komt over de effecten van geluid en fijnstof op de gezondheid van de burgers van de gemeente Meerssen. We willen dat de gemeente daar ook de GGD bij betrekt. We dienden daarvoor een motie in die de hele raad steunde. Onder andere in relatie tot de ontwikkelingen op en rond MAA en de nadruk op de economie vroegen we aandacht voor biodiversiteit. Die heeft zwaar te lijden van de toename van economische bedrijvigheid, infrastructuur en verkeer. En van het gebruik van pesticiden, ook om economische redenen. Ook die motie kreeg steun van alle raadsleden.

KIJK!!! is van mening dat we op moeten houden ontwikkelingen altijd maar goed te praten als de economie ermee gediend is. Wij kiezen voor brede welvaart, gezondheid, veiligheid, een gezonde woonomgeving en wat daaraan kan bijdragen. Een overheid is meer dan een machine die geld herverdeelt. Ze is geen financiële instelling. Een overheid moet staan voor waarden die verder gaan dan die van geld en goed alleen. Neemt niet weg dat we tevreden waren met de verlaging  van de ozb: naast het schrappen van de geplande verhoging van 2,25% nog eens 2% extra eraf, 4,25% in totaal. Daarmee is een – bescheiden – eerste stap gezet op weg naar het gemiddelde voor Limburg.

Daarnaast vonden we bij het college gehoor voor ons pleidooi het Agnesplein in Bunde samen met burgers – die daar al een initiatief voor genomen hebben – in te richten als een aantrekkelijke en veilige ontmoetingsplaats en verblijfsruimte. En hen daarbij met een stedenbouwkundige te ondersteunen. En ook vinden we dat de gemeente de komende jaren nog meer moet investeren in het groen en de kwaliteit daarvan. Tenslotte, we drongen er zeer op aan dat de gemeente zijn uiterste best doet om geld voor het sociaal domein ook in het sociaal domein uit te geven. Dat is een lastige operatie omdat de gemeente van het Rijk één pot geld krijgt waarin geen onderscheid tussen de verschillende bestemmingen wordt gemaakt. De gemeente moet dat volgens ons doen op basis van de gegevens die de afgelopen jaren verzameld zijn. De wethouder gaf aan dat dat ook de bedoeling is. De te verwachten kosten voor het sociaal domein in 2019 zijn realistisch begroot. Desondanks kan blijken dat de gemeente als gevolg van bezuinigingen door het Rijk tekort komt.

Hoewel we kritisch waren over de weinig opvallende aanwezigheid van ambities in de tekst van de  meerjarenbegroting, zijn we ook blij met de signalen die wijzen op maatschappelijke verandering en een andere manier van besturen, meer van onderop, vanuit de burger zelf. We hebben er vertrouwen in dat dit college écht serieus werk maakt van de versterking van burgerparticipatie, werk maakt van buurtnetwerken en dorpsontwikkelingsplannen. En werk van duurzaamheid; eindelijk, omdat het vorige college dat vooral als luxe zag, iets waar je wat aan deed als er nog wat geld over was. Ook daar is de gemeente aan zet, ook in relatie tot water- en droogteproblematiek. Een problematiek die door het vorige college overigens wel al voortvarend was opgepakt, samen met het waterschap. Ook zal het college de transitie van het gebruik van fossiele brandstoffen naar alternatieve bronnen van energie in de gemeente doorzetten.

Natuurlijk kwam ook aan de orde dat de gemeenteraad binnenkort een belangrijk besluit moet nemen. Hoe gaan we verder? Als zelfstandige gemeente met een volledig ambtelijk apparaat of met een beperkte bezetting en uitbesteding van een deel van het (vooral uitvoerende) werk aan Maastricht? KIJK!!! sprak uit dat zo snel mogelijk onderzocht moet worden hoe die relatie met Maastricht er uit kan zien en wat een en ander gaat kosten. Dat kan volgens ons al in gang gezet worden voordat een definitieve beslissing valt. We kregen voor die visie geen steun bij een meerderheid van de raad. We vrezen dat daarmee kostbare tijd verloren gaat.

Meten is weten

De gemeenteraad heeft tijdens zijn vergadering van 25 oktober jl. het college opgedragen de gemeente door een professioneel bedrijf metingen te laten doen naar het geluid van vliegtuigen die landen op en opstijgen vanaf Maastricht Aachen Airport. Met die metingen wil de raad zich onafhankelijk maken van metingen die worden voorbereid door een regionale werkgroep met daarin de gemeenten Beek en Meerssen, de provincie, de luchthaven en omwonenden.

Wethouder Paul Sanders van KIJK!!! is in het college belast met de portefeuille MAA en is lid van de Commissie Regionaal Overleg (CRO) luchthaven Maastricht. Hij pleitte ervoor eerst de resultaten van het overleg in de werkgroep af te wachten. Maar, er is inmiddels zo veel onrust over de manier waarop belanghebbenden als provincie en rijk procedures rond de groei van MAA afwikkelen dat de raad zelf het initiatief wil houden. De raad maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen voor de gezondheid van haar burgers als gevolg van vliegtuiglawaai. Dat is stevig toegenomen met het groeiende aantal starts en landingen van met name ook grote vrachtvliegtuigen. Gevreesd wordt dat die groei nog niet voorbij is en dat de klachten erger worden.

Raadsvergadering 27 september 2018: buitengebied, Aviation Valley, MOP en jeugdzorg

Ook deze vergadering nam weer veel tijd. Opvallend was bovendien de afwezigheid van een viertal raadsleden. De raadsleden van KIJK!!! gaven allen acte de présence. Gaande de vergadering bleek dat er in de gemeente een aantal dossiers voortdurend de aandacht blijft vragen. Denk aan jeugdzorg, jeugdbeleid, Maastricht Aachen Airport en wat daarmee samenhangt: bedrijventerrein Aviation Valley. Met name onder invloed van dat laatste neemt langzaam ook – eindelijk – de bezorgdheid om het landschap en de omgeving toe. Het zijn allemaal dossiers waar KIJK!!! zich al jaen sterk voor maakt.

Interessant was het debat over de uitbreiding van een agrarisch bedrijf in Weert, en dan met name het overgangsgebied tussen de bebouwing van Bunde en het buitengebied. KIJK!!! stemde met zwaar gemengde gevoelens voor de uitbreiding. We vinden dat een dergelijke uitbreiding daar eigenlijk niet op zijn plek is maar de eigenaar heeft op alle punten aan geldende wet- en regelgeving voldaan. Dan kun je als raad geen nee meer zeggen. Dan ben je als overheid niet betrouwbaar. Voor ons was het wel aanleiding er bij wethouder Sanders op aan te dringen het bestemmingsplan Buitengebied nog eens goed tegen het licht te houden. En om in de door de gemeente te ontwikkelen omgevingsvisie het buitengebied nadrukkelijker te beschermen tegen economische activiteit die niet past bij de functie en de schaal van het landschap. Die toezegging kregen we.

Ook hebben we ons weer duidelijk uitgesproken over MAA en bedrijventerrein Aviation Valley. We blijven ons grote zorgen maken over de volksgezondheid en de vanzelfsprekendheid waarmee economische bedrijvigheid voorrang krijgt boven de last die omwonenden ervaren. We zien wel degelijk het economisch belang van de luchthaven – al zetten we onze kanttekeningen bij de kwaliteit van het logistieke werk dat die oplevert – maar delen met de omwonenden de opvatting dat hun gezondheid daaraan geofferd lijkt te worden. En dat ook de gevolgen voor het landschap van secundair belang zijn. Wat betreft het meebetalen aan het ‘in de markt zetten van Aviation Valley’: het is een kans in het hele proces rond de luchthaven een serieuze gesprekspartner te zijn. Dat is een positie waar we als gemeente voor moeten knokken, vindt ook KIJK!!!. Onze wethouder werkt daar hard aan.

Wat betreft de JongerenOntmoetingsPlek in Bunde. Wethouder Heusschen gaf aan dat daar de verhouding tussen (niet alle) omwonenden en (niet alle) jongeren behoorlijk verstoord is. Die ontmoetingsplek moet daar weg. Ze weigerde vriendelijk maar beslist in te gaan op het verzoek van de oppositie om een verdwijndatum te noemen. Ze wil dat laten afhangen van het resultaat van het overleg tussen de jongeren en het buurtnetwerk. Dat was net op gang gekomen en wethouder Heusschen wilde de uitkomst daarvan afwachten. Ze meent dat het waardevol is als uit de samenleving zelf, van onderop dus, een oplossing gevonden kan worden. Concreet: een alternatieve plek voor de JOP. Wij konden daar begrip voor opbrengen.

Ook jeugdhulp kwam nog aan bod. De achttien Zuid-Limburgse gemeenten gaan een poging doen de administratieve rompslomp die nu standaard is in de jeugdhulp te beperken. Dat moet de kwaliteit van de hulpverlening verbeteren. Waar bij de overgang van deze hulp van provincie naar de gemeenten  voor gevreesd werd, is uitgekomen. Het voeren van de regie door de gemeentelijke overheid is lastig gebleken en er is een groot tekort aan financiële middelen. Dat zorgt voor nogal wat klachten over de beschikbaarheid van de zorg. Terwijl daar wel veel vraag naar is. We volgen dit dossier intensief. Ons raadslid Marcel Dassen kent de jeugdzorg door en door.

Raadsvergadering 27 augustus 2018: De Boskant en de gymzaal

De ontwikkelingen rond camping de Boskant waren voor de oppositiepartijen Lokaal DNA en Focus aanleiding de gemeenteraad voor een extra vergadering bijeen te roepen. Die werd afgelopen maandag om 19.00 uur gehouden in de bedrijfskantine van het gemeentehuis.

De gemeente heeft de erfpachtovereenkomst met de eigenaren van de camping opgezegd, nadat het onmogelijk bleek tot overeenstemming over verlenging te komen. Bovendien eist de gemeente in kort geding van de eigenaren dat zij een website vol beschuldigingen aan het adres van de burgemeester, wethouders en ambtenaren sluiten.

KIJK!!! deelt de mening van het College dat de website uit de lucht moet. Bovendien mag voor de Boskant geen uitzondering worden gemaakt als het gaat om de uitvoering van wet- en regelgeving. Er is illegaal gebruik van ruimtes geconstateerd en de eigenaren hebben een achterstand in het betalen van toeristenbelasting. De kwestie sleept al zeker vijf jaar en het heeft er de schijn van dat het vorige college bewust geen haast heeft gemaakt met het oplossen ervan. Het zou in relatie tot de kiezersgunst te gevoelig hebben gelegen.
Het nieuwe college wil – volgens KIJK!!! terecht – af van dit soort slepende dossiers. Het heeft de Boskant na zijn aantreden laten weten de overeenkomst te willen verlengen, of de gronden te willen verkopen. De Boskant zou dan wel alsnog aan al zijn verplichtingen moeten voldoen. In de communicatie daarover is als gevolg van vakanties een en ander misgelopen. Vooral de te late verzending van een brief van de gemeente lijkt daar debet aan. Wethouder Volders gaf dat toe. Een en ander leidde tot de situatie waarin de Boskant en gemeente lijnrecht tegenover elkaar staan.

De fractie van KIJK!!!, Andreas Pohle, Helmie Smeets en Marcel Dassen, steunde een motie van BRUG-M met als belangrijkste advies dat het college zich in eerste instantie richt op het oplossen van de erfpachtkwestie. Het college moet gewoon een niet-onderhandelbaar voorstel doen. De rest komt daarna dan wel. Oh ja, en die website moet voor zaterdag 1 september uit de lucht of het kort geding gaat gewoon door. Het Origineel en het CDA sloten zich daar ook bij aan.
De oppositie beperkte zich tot het steeds weer herhalen dat de gemeente weer in gesprek zou moeten gaan met de eigenaren van de Boskant. Ze beschuldigden het college van onwil om tot een oplossing te komen en leken vooral bezig met het schoonwassen van de handen van de wethouders van Lokaal DNA en Focus in het vorige college.
Overigens had KIJK!!! ook kanttekeningen bij de motie. De fractie vindt dat de raad niet op de stoel van het college moet gaan zitten. Volgens ons bemoeit de raad zich met het aannemen van de motie te veel met het uitvoerende werk van het college en met het dossier van een individuele burger. Dat laatste is ook niet gebruikelijk. Toen bleek dat de wethouder de motie wilde overnemen, hebben we uiteindelijk onze steun gegeven.

Bespreking van deze kwestie nam ongeveer vier uur (!) in beslag. Vervolgens kwam nog een motie van raadslid Björn Hendriks van Focus aan de orde. Hij stelde voor in de naam van de nieuwe gymzaal in Ulestraten ook de naam van oud-wethouder Jo Dejong op te nemen. Daarvoor zou in de gemeenschap van Ulestraten veel steun zijn.
Er was in de raad geen brede steun voor de motie, maar de wethouder zegde wel toe dat bij een volgende gelegenheid de hele Ulestratense gemeenschap betrokken zal worden bij de naamgeving. Voor Hendriks was dat genoeg om de motie in te trekken.
Belangrijkste argument voor het niet instemmen met de motie was voor KIJK!!! dat de spelregels niet halverwege de wedstrijd mogen worden veranderd. Het was een voorstel van Hendriks zelf om de kinderen van de basisschool te vragen om een naam te bedenken. En die kozen niet voor Jo Dejong, zo bleek dinsdag 28 augustus bij de opening. Het werd ’t Uulke.

Uiteraard wenst KIJK!!! de gemeenschap van Ulestraten veel plezier in de nieuwe gymzaal. Ze heeft er lang genoeg op moeten wachten.

Raadsvergadering 28 juni 2018

Paul Jansen, Bart Swanenvleugel en Remco Janssen worden door de burgemeester beëdigd als burgerraadslid

Ondanks de beperkte agenda nam de raad drie uur de tijd voor enkele debatten. Na de installatie van drie nieuwe burgerleden van de Raadsadviescommissies – namens KIJK!!! Bart Swanenvleugel en Paul Jansen en namens FOCUS Remco Janssen – kregen het Voorstel inzake ontwerp Verklaring van geen bedenkingen Kuilenstraat 60 Rothem i.h.k.v. gevraagde omgevingsvergunning en een voorstel voor een onderzoeksopdracht aan de Rekenkamercommissie alle aandacht van de raad.

Lokaal DNA greep de kans naar aanleiding van het voorstel over Kuilenstraat 60 een aantal zaken aan de orde te stellen. Zoals burgerparticipatie, duurzaamheid en speelplek ’t Romeintje. Verantwoordelijk wethouder Paul Sanders (KIJK!!!) zegde toe dat deze aspecten aandacht zouden krijgen, voor ze die niet al kregen. Om die reden werd de motie van Lokaal DNA (pdf) over genoemde zaken ook niet aangenomen.

Vervolgens ontwikkelde zich een debat over de mate van detaillering van een onderzoeksopdracht aan de Rekenkamercommissie. Dit betreft de gang van zaken rond de verkoop en verbouwing van de Proosdijschuur. De meerderheid van de raad vond de opdracht te gedetailleerd, zeker als in beschouwing werd genomen dat de Rekenkamercommissie onafhankelijk is en – gegeven het onderwerp – zelf een voorstel voor een opdracht kan doen. Uiteindelijk werd de tekst op voorstel van FOCUS zo gewijzigd dat de grote hoeveelheid vragen de status suggesties voor de commissie kregen. Uit de opdracht verdween daarmee dat alle vragen letterlijk beantwoord zouden moeten worden. Het voorstel gaf bovendien vrijheid aan de commissie zelf met aanvullingen voor onderzoek te komen.

Al met al was de sfeer tijdens de vergadering goed. Er was in het algemeen de bereidheid naar elkaars argumenten te luisteren en deze serieus te wegen.