Tag Archive for raadsvergadering

Intensivering van aanpak verbetering waterbeheer: motie KIJK!!! door gehele raad gesteund

Bij de begrotingsbehandeling op donderdag 9 november heeft KIJK!!! aandacht gevraagd en gekregen voor intensivering van de aanpak van beter waterbeheer in onze gemeente.

Naar aanleiding van een nieuw rapport van de in “Natuurkracht” samenwerkende natuurorganisaties hebben we aan B&W gevraagd om te bezien hoe de aanpak van wateroverlast met natuur- en landschapsmaatregelen ook door de gemeente kan worden gestimuleerd en ingezet. Denk hierbij vooral aan het herstel van graften en houtwallen en de aanleg van meer bos en grasland op de hellingen. B&W hebben toegezegd dat te gaan uitzoeken.

In dit kader hebben we B&W ook via een motie opgeroepen om nog meer werk te maken van het afkoppelen van regenwater van het rioolstelsel. De afgelopen twee jaar zijn daarvoor subsidies aan burgers en bedrijven verleend. Maar daarmee is nog maar 0,15% van het bebouwde oppervlak van de gemeente afgekoppeld. In dit tempo gaat het nog 700 jaar duren voordat alle regenwater in bebouwd gebied in Meerssen gewoon weer naar het grondwater stroomt en niet via het riool naar rivieren en beken.

Riooloverstort, via Freepik

Het afstromen naar het riool draagt – bij hevige neerslag – bij aan overstromingen. Bij iets minder hevige neerslag leidt het niet tot overstromingen maar wel tot lozingen uit het riool op onze beken en op de vele bronnen in de hellingbossen in Meerssen. Deze zogeheten riooloverstorten zijn een belangrijke oorzaak van het niet halen van de in EU-verband vastgestelde waterkwaliteitsnormen. Nederland heeft al tweemaal uitstel gekregen voor het bereiken van die normen. Indien dat in 2027 nog niet is gelukt is geen uitstel meer mogelijk en gaat ons land tegen forse boetes aanlopen.

Er zijn dus drie reden om zoveel mogelijk regenwater af te koppelen: aanvulling grondwater, minder overstromingen en het voldoen aan waterkwaliteitseisen.

B&W gaan nu bezien hoe we de afkoppeling kunnen versnellen en komt binnen enkele maanden met conclusies en voorstellen.

Motie van afkeuring

Het plotselinge vertrek van wethouder Rein Dupont en zijn ontslagbrief waarin hij aangaf om persoonlijke redenen ontslag te nemen, waren tijdens de raadsvergadering van donderdag 4 februari jl. voor BRUG-M aanleiding om te speculeren over de mogelijke redenen van zijn vertrek. CDA, Lokaal DNA, KIJK!!! en Focus waren en zijn van mening dat als een wethouder opstapt om persoonlijke redenen gerespecteerd moet worden dat dat de boodschap is. Daar moet je het dan mee doen, hoe graag je de redenen ook zou weten. De vier partijen wilden het daarbij laten: persoonlijk is persoonlijk.

In het betoog van BRUG-M werd gespeculeerd over het bestaan van een doofpot, het moedwillig achterhouden van informatie, ook door de vier partijen, iets in de organisatie dat de aanleiding zou zijn geweest en laksheid van de vier partijen omdat ze geen nader onderzoek wilden doen. De inbreng van BRUG-M in het debat wekte bij de meerderheid van de leden van de raad, juist als gevolg van de verdachtmakingen, veel verontwaardiging. Het debat eindigde daarom met een aangenomen motie van afkeuring aan het adres van BRUG-M, waarin onder andere staat dat het gedrag van BRUG-M op geen enkele manier een bijdrage levert aan een positief en verbindend klimaat in de gemeente Meerssen.