2016 goed begonnen

Tijdens de raadsvergadering van 28 januari 2016 heeft de raad op initiatief van KIJK!!! een door KIJK!!! en BRUG-M ingediende motie over Tihange unaniem aangenomen. De gemeente Meerssen zoekt nu aansluiting bij de internationale actie van Aken, Maastricht, Heerlen en Kerkrade om te onderzoeken of het mogelijk is de rechter een uitspraak te laten doen over het al of niet sluiten van die haperende kerncentrale. Daarnaast loopt een initiatief van de provincie Limburg de Belgen stroom te leveren door Maasbracht weer in gebruik te nemen. Een prima initiatief natuurlijk. Ook nam de raad unaniem een motie van KIJK!!! aan om het college de opdracht te geven de raad een voorstel te doen om per 1 januari 2017 korting te geven op de leges voor duurzame bouwplannen. Daarmee maakten we in 2016 een mooie start met meebesturen.

Terugkijkend op 2015, er zijn in dat jaar ook moties van KIJK!!! door de raad en het college overgenomen. We dienden – meestal alleen, soms met andere, één keer met alle fracties – in totaal 18 moties in waarvan er 8 unaniem werden aangenomen. Vier moties moesten het doen met een – soms krappe, soms ruime – meerderheid van stemmen en vier moties werden afgestemd. Twee moties trokken we terug nadat de betrokken wethouder de toezegging had gedaan er wel mee aan de slag te gaan en snel met resultaten te komen. Belangrijke moties vonden we zelf:

  • die tegen zwaar verkeer in de kernen;
  • een over het snel ten goede laten komen van 94.000 euro aan burgers – en dan vooral kinderen – in armoede;
  • die over kleinschalige crisisopvang van vluchtelingen in de gemeente;
  • een over het realiseren van een ontmoetingsplek voor jongeren;
  • een over het betrekken van de burgers bij het opstellen van de gemeentebegroting;
  • die voor het sluiten van Tihange (juni 2015), gevolgd door die over het mogelijk ondernemen van juridische stappen (januari 2016);
  • een waarin het college de opdracht kreeg in het najaar te komen met een evaluatie van het hondenbeleid;
  • een waarin het college de opdracht kreeg ervoor te zorgen dat er een integrale visie op de ontwikkeling van het Eiland in de Geul komt

Daarnaast hebben we een aantal belangrijke onderwerpen bij het college aangekaart en volgen we intensief de verrichtingen van het college. Vooral zorg, armoede, jeugd, veiligheid, duurzaamheid, burgerdeelname en leefbaarheid hebben onze aandacht. We zijn kritisch maar steunen plannen die passen bij het beeld dat wij van de toekomst van de gemeente Meerssen hebben.
Wat dat laatste betreft: we vinden dat er in de gemeente veel te weinig debat is over de leefbaarheid van de dorpen en buurten. En hoe je in beeld moet krijgen wat elk dorp en elke buurt daar op termijn voor nodig heeft. Wie moet je daar bij betrekken en hoe moet je organiseren dat burgers meer bij elkaar betrokken raken en blijven? Sterke verenigingen zijn daarvoor volgens ons niet voldoende omdat de bevolking krimpt en dus ook verenigingen uiteindelijk steeds minder aanwas krijgen. Dan zijn andere sociale weefsels nodig. Dan moeten mensen elkaar op een andere manier kunnen ontmoeten om eenzaamheid te lijf te gaan en elkaar te kunnen helpen. Maar de partijen in de huidige coalitie zijn met hun denken zo ver nog niet. Ze blijven nogal in het verleden hangen en dat is slecht voor de dorpen en buurten in de gemeente. Ze leunen ook nogal zwaar op een achterban van bestaande verenigingen. Strijken ze die tegen de haren in, dan verliezen zij kiezers. KIJK!!! zal die verwevenheid blijven benoemen, omdat de burgers er op termijn niet mee geholpen zijn.

Reacties zijn gesloten.