Chronisch zieken en gehandicapten geholpen

KIJK!!! heeft zich de afgelopen maanden – onder andere tijdens de begrotingsvergadering – sterk gemaakt voor het behoud van de zogenoemde Wtcg- en CERgelden voor mensen met een chronische ziekte en gehandicapten. De centrale overheid betaalt deze vanaf 1 januari 2015 niet meer. Daardoor zouden deze mensen met veel hogere ziektekosten te maken krijgen. Het college heeft goed naar ons pleidooi voor het behoud van deze tegemoetkoming in de gemeente Meerssen geluisterd. In een brief aan de raad van 9 december 2014 schrijft het college:

Een belangrijk onderwerp in het besluit maatschappelijke ondersteuning GemeenteMeerssen 2015 is de compensatie van het wegvallen Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Het Rijk heeft besloten twee landelijke regelingen voor zorgkosten per 1 januari 2015 af te schaffen. Het gaat daarbij om de inkomensonafhankelijke Compensatieregeling Eigen Risico (CER) en de inkomensafhankelijke Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Beide rijksregelingen waren bedoeld om de doelgroep (chronisch zieken en gehandicapten) financieel te compenseren voor meerkosten als gevolg van hun ziekte of handicap. Met het afschaffen van de Wtcg vervalt een korting van 33% op de eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het CAK. Iedereen die over een voorziening beschikt in het kader van de Wmo of AWBZ zou door die afschaffing 33% meer eigen bijdrage moeten gaan betalen. Het voorstel is om af te wijken van het landelijke uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en de lage- en de middeninkomens financieel te compenseren voor het wegvallen van deze korting. Daarmee wordt tevens uitvoering gegeven aan ons beleidsvoornemen om de Wtcg en CER gelden te bestemmen voor de doelgroep die door het afschaffen van deze regelingen wordt getroffen. Dekking vindt plaats uit de geoormerkte CER/Wtcg gelden zoals door de raad besloten in het addendum beleidsplan Wmo 2015.

Reacties zijn gesloten.