Constructief de oppositie in

We hebben tijdens de raadsvergadering van 22 mei jl. duidelijk gemaakt welke positie KIJK!!! de komende maanden inneemt. We zitten in de oppositie en we zullen de coalitie kritisch volgen. Indien er goede plannen op tafel komen dan zullen we die steunen.
Het bestuursakkoord laat ruimte voor veel dialoog en debat, zowel in de raadszaal als in de contacten met de burgers. KIJK!!! vreest dat dat ertoe leidt dat lastige beslissingen alsmaar vooruitgeschoven zullen worden. De beperkte – politieke – ervaring van de aangetreden bestuurders zal dat mogelijk alleen maar versterken.
Toch willen we het college en de coalitie de kans geven snel resultaat te boeken op de belangrijkste thema’s in het bestuursakkoord. Vooral ook omdat KIJK!!! die thema’s tijdens de verkenning van de mogelijkheid van een brede samenwerking in de raad mee heeft aangedragen.
Neemt niet weg dat KIJK!!! zich heeft uitgesproken tegen het aantreden van de door de coalitie voorgedragen wethouders. Het ging ons daarbij niet om de personen maar om de keuze die de coalitie maakte voor het aanstellen van wethouders uit eigen kring. KIJK!!! meent dat het verstandiger was geweest Chantal Nijkerken en Jim Janssen – ook in de lijn van de aanbevelingen van het rapport Engelen – zeker nog enkele jaren aan te laten blijven. In elk geval totdat we een nieuwe kroonbenoemde burgemeester hebben.
We stemden ook tegen het bestuursakkoord zoals het er nu ligt. We vinden het veel te vaag, financieel erg slecht onderbouwd en we zijn het niet eens met het hoofdstuk Handhaving. We zijn benieuwd naar de eerste meer concrete voorstellen van het nieuwe college. Die zullen waarschijnlijk een plek krijgen in de voorjaarsnota die in juni moet verschijnen. Vervolgens moet de meerjarenbegroting 2015-2018 die in het najaar aan de raad wordt voorgelegd overtuigende vooruitzichten bieden. Vooral concreet, doelgericht, financieel goed onderbouwd en met duidelijke deadlines.
De thema’s waar we ons vooral op richten zijn leefbaarheid, duurzaamheid, jeugd, de drie decentralisaties, sociaal beleid (armoede), kwaliteit van bestuur, cultuur en financiën. Verder willen we dat het college doorzet op het bezuinigen op het beheer van accommodaties en voorzieningen en de herijking van het subsidiebeleid. Geld van de gemeente moet vooral naar mensen gaan – en niet naar stenen – en dan vooral naar kinderen (in een achterstandspositie), mensen met een beperking en ouderen die om wat voor reden ook geïsoleerd dreigen te raken of eenzaam zijn.

Reacties zijn gesloten.