De kijk van KIJK!!!

De discussie over de kadernota, vooruitlopend op de meerjarenbegroting 2021-2024, verkeert in een impasse. College en Raad staan tegenover elkaar terwijl ze samen op zouden moeten komen voor wat goed is voor de burgers van de gemeente Meerssen. Wat zeker niet goed is: dat ze tegenover elkaar staan. En wat ook niet goed is: dat het College een discussie in de Raad niet de ruimte geeft. Hoe je zaken ook wendt of keert: de Raad is het hoogste orgaan in de gemeente.  

Het College van Burgemeester & Wethouders heeft in de kadernota de Raad de keuze voorgelegd tussen insteken op  herindeling met de gemeente Maastricht of zelfstandig blijven en bezuinigen in combinatie met lastenverzwaring. Daarbij is het College ervan overtuigd dat herindeling nu en met de grootst mogelijk spoed de meest aangewezen optie is. Burgemeester en wethouders zijn er echter tot nu toe niet in geslaagd de meerderheid van de Raad ervan te overtuigen dat dat inderdaad de beste optie is. Het College blijft opteren voor herindeling, ook nadat de Raad in meerderheid heeft besloten eerst het traject regiegemeente (zelfstandigheid) te willen onderzoeken en van het College een voorstel voor een sluitende begroting tegemoet te zien. Om vervolgens het debat te voeren.

Wat KIJK!!! betreft gaat de discussie nog altijd allereerst over de vraag hoe de gemeente aan een sluitende begroting komt. Daarom hebben we afgelopen week ook schriftelijke vragen (nieuw venster) gesteld over de financiële situatie. Herindeling is een onderwerp dat kan samenhangen met de vraag hoe de begroting sluitend te krijgen, maar is niet alleen een kwestie van schaalgrootte en centen. En mag dat ook niet zijn. De discussie over herindeling of fusie moet zijn gebaseerd op de vraag welke agenda de gemeente heeft en over hoe ze die het best kan realiseren. Totdat de kadernota verscheen was dat voor – een weliswaar nipte – meerderheid van de Raad: zelfstandig blijven en een (ambtelijke) relatie aangaan met de gemeente Maastricht. Over de manier waarop die vorm krijgt en welke structuur de organisatie van de gemeente Meerssen vervolgens krijgt, heeft de Raad van de gemeente Meerssen nog geen besluit genomen.

KIJK!!! begrijpt dat de druk op bestuur en organisatie van de gemeente Meerssen groot is. De conclusie van de onderzoeken van Berenschot is: Niets doen is geen optie. Maar KIJK!!!! is ook van mening dat over het opgeven van zelfstandigheid geen overhaast besluit genomen mag worden. KIJK!!! is niet principieel tegen herindeling. Die optie noemen wij ook in ons verkiezingsprogramma. We schreven daar: Herindeling, fusie, samenwerking e.d. zijn geen doel op zich, zijn ondergeschikt aan zaken als bestuurskracht, operationele slagvaardigheid en kwaliteit dienstverlening aan en participatie door de burgers. Maar, zoals gezegd: wij willen die discussie voeren op basis van een agenda, op basis van inhoud, op basis van kwaliteit. Wat heeft een mogelijke fusiepartner ons te bieden als het gaat om sociaal beleid, leefbaarheid, duurzaamheid, bestuurlijke stabiliteit? Daar is in de afgelopen maanden geen woord over gewisseld. Waar is de inhoudelijke onderbouwing van het College voor de keuze voor fuseren met Maastricht? Welke garantie is er dat er na fusie met de gemeente Maastricht niet kapot bezuinigd wordt? Blijft de kwaliteit die we nu hebben en die we ons graag nog beter zouden wensen dan op peil?  

KIJK!!! staat altijd open voor verandering. We kunnen stevig aandringen maar ook loslaten, ook zelfstandigheid, als dat beter is voor de inwoners van de gemeente Meerssen. We zijn ook op dit onderwerp bereid om onbevangen en zonder vooroordeel het debat in te gaan. Om met de collega-raadsleden, inwoners en andere stakeholders een inhoudelijke discussie te voeren over opties om de sociale cohesie in de gemeenschap, met de toekomstige uitdagingen en in lijn met de wensen van de gemeenschap, intact te houden. Maar als betrouwbare overheid en serieuze organisatie voor onze ambtenaren moeten wij o.i. de 2 jaar geleden ingeslagen weg van een gedegen onderzoek naar de regieorganisatie eerst afwerken. En er moet een voorstel voor een sluitende begroting komen. Of niet. In dat geval is het op zijn plaats een goed gesprek met de provincie aan te gaan, de septembercirculaire af te wachten en ons aan te sluiten bij het protest dat wethouders van andere gemeenten in Den Haag hebben laten horen. Het College van de gemeente Meerssen is tot nu toe het enige College in Nederland dat van mening is dat voor het niet sluitend krijgen van de begroting fusie de enige oplossing is.

KIJK!!! is van mening dat er een serieus debat gevoerd moet worden over de mogelijkheid de begroting 2021-2024 sluitend te maken. KIJK!!! zal daarvoor de komende weken een aantal suggesties doen. Mochten die soelaas bieden dan kunnen we voorkomen dat we als gemeente onze zelfstandigheid tussen de soep en de aardappelen opgeven. Zonder zicht op de kwaliteit die we daarmee inkopen bij de gemeente Maastricht. Die kunnen we als regiegemeente wel blijven bepalen. We hebben het College een aantal vragen voorgelegd waarop we zo spoedig mogelijk een antwoord verwachten. Daarna kijken we verder.

2 comments

 1. Jos Kester schreef:

  Zelfstandigheid, regiegemeente of herindeling zijn middelen/wegen om een doel te bereiken. Het vergroten van bestuurskracht, operationele dienstverlening en burgerparticipatie Zijn ook middelen om een doel te bereiken. Dat doel was en is volgens rapport Berenschot de “regioagenda”. Waar wil de gemeenschap Meerssen naar toe? Of ik heb het gemist, maar ik heb niet de indruk dat B&W en Raad nu bezig zijn met het gefinancierd krijgen van het Meerssen van 2030. Omdat we niet weten waar we binnen 5 tot 10 jaar willen zijn met Meerssen, gaan we ons maar bezighouden met “boekhouden”.

  De vraag die voorop moet staan is de vraag waar willen de Meersenaren wel of niet voor betalen nu en in de toekomst. Waar is draagvlak voor? waar voor niet? En het antwoord op die vraag wordt in ons politiek bestel gevraagd van de individuele raadsleden (zonder last of ruggespraak).

  Als na een fusie er één beleid voor Maastricht-Meerssen komt : hoe ziet Meerssen er dan uit in 2030.?

  Als na de fusie de OZB naar het niveau van Maastricht zakt betalen de inwoners van Meerssen € 3,5 miljoen minder. Als realistische en verantwoordelijk bewuste inwoner van de fusiegemeente betekent dit het verlagen van de kosten van de voorzieningen voor de inwoners van de wijk Meerssen met € 3,5 miljoen. Van het verantwoordelijkheid nemen voor de nu al voorziene tekorten in de komende jaren zijn de inwoners niet verlost na een fusie. Het is asociaal deze kosten te laten betalen door de gemiddeld zwakkere schouders” van de huidige inwoners van Maastricht.

 2. Gea Meijers schreef:

  Ik snap niet dat de discussie bij een aantal partijen en mensen zo verengd wordt tot de OZB belasting met name, en het sluitend krijgen van de begroting.

  Waar ik me meer zorgen over maak bij een herindeling met Maastricht, is hoe Maastricht om zal gaan met de rust, leefbaarheid en woonruimte in Meerssen. De Maastrichtse gemeenteraad heeft in het verleden vaak laten blijken geen moeite te hebben met het volbouwen van gebieden en het zo opeten van de kleine kernen die nu buitenwijken zijn geworden en veel van hun eigen karakter hebben verloren. Ik weet dat er bestemmingsplannen zijn, maar het heeft Maastricht niet weerhouden om de grenzen met Borgharen en Itteren op te zoeken en Heugem op te slikken. Ook is het veel minder schoon, zijn de straten minder goed bijgehouden en zijn er veel minder voorzieningen, bijvoorbeeld nog maar een Bibliotheek.

  Ik maak me zorgen dat een kleine vis in een grote vijver wordt opgegeten en daarmee de kwaliteit van leven in de gemeente Meerssen achteruit zal gaan. Er is veel groen verdwenen in Maastricht door de continue bouwplannen van de gemeente die maar niet stoppen. Ik moet er daarom niet aan denken bij Maastricht te gaan horen. Ik betaal graag de extra belasting daarvoor; eerlijk gezegd is de belasting van het rijk altijd nog veel ingrijpender.

  Ik vind daarbij dat het huidige proces waarbij wethouders oneigenlijk proberen een herindeling tot stand te brengen onbehoorlijk en ondemocratisch. Ik vind dat een proces tot herindeling alleen moet worden ingegaan (inclusief de verkennende fase) als daar ofwel een referendum over is met tenminste 30 % opkomst en een meerderheid. Of dat partijen met een duidelijk standpunt naar de kiezer gaan en er een verkiezingsuitslag op herindeling or autonomie komt. Het past niet zo een ingrijpende keuze te maken op basis de huidige verkiezingsprogramma’s nu waarin veel partijen het in het midden laten met alle opties open.

  Een democratisch proces faciliteren, met inspraak van bewoners voor een toezegging een traject met een gemeente aan te gaan, verwacht ik ook van Kijk!!! Ik deel de mening van hierboven dat een beslissing over de toekomst van Meerssen niet samen moet vallen met het sluitend maken van de begroting.

  De vraag over de toekomst van de gemeente is van een heel andere orde als het sluitend krijgen van de begroting. Ik snap ook eerlijk gezegd niet waarom de provincie zich hier zo druk over maakt. We zitten in een crisis waarbij onze eigen regering en al die om ons heen flinke begrotingstekorten aangaan. Het decentraliseren van het sociaal domein levert in Maastricht relatief even grote bezuinigingsvraagstukken op. Wie weet gaat een volgende regering weer centraliseren?

  Het belangrijkste vind ik daarom helder te hebben waar we met Meerssen niet over 10, maar pakweg 20 of 30 jaar willen zijn. Als zelfstandigheid geen optie is, zie ik het meeste in herindelen met de bovenburen voor Bunde en Geulle, idem voor Ulestraten en omgeving. Voor die kernen is Maastricht geen natuurlijke partner. Als kern Meerssen en Rothem graag bij Maastricht willen, prima.