De visie van KIJK!!! op de begrotingscyclus 2022

Afgelopen raadsvergadering hebben heeft de raad het vorige (financiële) jaar besproken en kort vooruitgeblikt. KIJK!!! heeft daarin gepleit voor een verdere verbetering van de jaarrekening: simpeler, digitaler, meer duiding en actueler.

De jaarrekening biedt heel veel financiële informatie. Het is wettelijk ook een document om terug te kijken naar het vorige jaar. Wat hebben we van onze doelstellingen behaald? Wat niet? Wat waren en zijn de struikelblokken en de kansen? Het is een document om naar burgers toe verantwoording af te leggen.

Als coalitie zetten we in op een zelfstandige gemeente die ‘samen verder bouwt’. Daarbij is een veerkrachtig ambtelijk apparaat een van de hoofddoelen, omdat het bereiken van onze doelen valt of staat bij de uitvoering. De meerderheid van de raad heeft ervoor gekozen dat we de gemeentelijke organisatie gaan vernieuwen en versterken. Vanaf het begin van dit proces heeft KIJK!!! gepleit voor een cultuurverandering binnen de gemeente. We zien kansen in het invoeren van een managementstijl gericht op blijven leren en die veel minder gericht is op bureaucratische controle, een waarbij mensen gecoacht worden om verder te kijken dan hun eigen werkveld. Dit moet leiden tot meer dienstbaarheid en een naar buiten gerichte organisatie.

De jaarrekening en daarbij de hele begrotings- en verantwoordingscyclus is het instrument bij uitstek om deze verandering mee te ‘meten’. Volgens KIJK!!! kan dit met een meer inzichtelijke verantwoording en een beperkt aantal meetcriteria.

Concreet hebben wij voorgesteld:

  1. Versimpel de programma’s. Meerssen heeft meer programma’s dan omliggende gemeenten. Het zal overzichtelijker zijn om met minder programma’s te werken zoals in Beek, Beekdaelen en Valkenburg.
  2. Digitaliseer de jaarrekening waarbij burgers direct toegang hebben tot relevante indicatoren en informatie automatisch visueel kan worden omgezet in tabellen en grafieken. Dit helpt de achterliggende trends inzichtelijk te maken.
  3. Benoem ook uitdagingen en kansen in de verschillende programma’s en geef meer duiding en uitleg, ook als zaken minder snel kunnen worden opgepakt.
  4. Vraag aan ambtenaren hoe de gemeente in de jaarrekening rekenschap kan afleggen over cultuurveranderingen binnen de organisatie en dienstbaarheid.
  5. Actualiseer de doelstellingen en indicatoren. We missen heel erg inzicht op klimaatdoelstellingen, in het bijzonder recente thema’s als water, stikstof, biodiversiteit, meer bomen en inheems groen. We verwachten ook volgende jaren meer toelichting over de uitwerking van de nota: “Burgerparticipatie & Burgerkracht 2022”.
  6. En wat betreft het betrekken van burgers, we willen dat de ideeën van burgers waarover de gemeente verantwoording dient af te leggen, meegenomen wordt. Waaraan meten inwoners de dienstbaarheid van de gemeente?

Kaderbrief

We hebben als KIJK!!! geen vooruitblik gedeeld tijdens de vergadering over de aankomende begroting, omdat het nieuwe college al veel werk heeft met een nieuw bestuursakkoord waarin veel plannen staan die voor KIJK!!! belangrijk zijn. We blijven pleiten voor een begroting die gezond is, maar ook niet bang is voor het nemen van risico’s voor waardevolle projecten en plannen. De financiële toekomst van de gemeente is niet somber, maar wel onzeker. Er komt meer geld vanuit het rijk, maar tot nu toe veel incidenteel geld, en tegelijkertijd stijgen de kosten flink en is de arbeidsmarkt krap. Wat wel zeker is: Gemeente Meerssen kan buigen op een consistent overschot in de afgelopen 10 jaren van gemiddeld 1,3 miljoen Euro. Ook in de laatste 5 jaren is dit overschot gemiddeld ruim een miljoen gebleven. Dat is niet zo gebruikelijk als men denkt. Beek en Valkenburg hebben beiden ook tekorten gehad in de laatste 5 jaar.

Reacties zijn gesloten.