In een notendop (2)

Zwembad Meerssen
KIJK!!! is blij met het burgerinitiatief een poging te ondernemen zwembad Meerssen open te houden. Al in 2012 suggereerde KIJK!!! tijdens het kerntakendebat dat de gemeente open zou moeten staan voor exploitatie door de gebruikers. Maar dan wel zonder dat er op kosten van de gemeente ingrijpende renovaties zouden plaatsvinden. Model was voor ons Vereniging zwembad Geulle. De gemeente zou wat ons betreft kunnen overwegen jaarlijks financieel bij te dragen op basis van het aantal leden, door vrijwilligers gemaakte uren en/of verkochte abonnementen. Denkend in het verlengde van het subsidiebeleid. Hetzelfde geldt overigens voor zwembad Geulle.

Statushouders
KIJK!!! is blij met de vasthoudendheid van BRUG-M als het gaat om de huisvesting van statushouders, vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning. Na een gezamenlijke brief van BRUG-M en KIJK!!! in het najaar, schreef BRUG-M het college nog eens aan over deze kwestie. Ook wij vinden dat de gemeente zelf voor huisvesting zou moeten zorgen, ondanks een gebrek aan sociale huurwoningen. Dat kan bijvoorbeeld door prefab-woningen te plaatsen. Natuurlijk vinden we de oplossing in regionaal verband waarvoor nu in samenwerking met de provincie de weg vrij is gemaakt ook goed. Maar het zou van goede wil, gastvrijheid en een groot hart getuigen als we zelf als gemeente net dat extra stapje zouden zetten.

Accommodatiebeleid
Tijdens enkele sessies hebben raadsleden een poging ondernomen om kaders en uitgangspunten voor nieuw accommodatiebeleid te formuleren. Daarmee gaat het college naar de burgers, met name de gebruikers van sportaccommodaties en buurthuizen. Al in 2012 besloot de raad dat er minder geld in gemeentelijke accommodaties zou moeten gaan zitten. Ook zou voorkomen moeten worden dat er grote verschillen zijn in de omvang van geldstromen die in die richting gaan. En als er al verschillen zijn, moet duidelijk zijn waar die vandaan komen. Zoals daarmee tegenwoordig in het subsidiebeleid eerste stappen gezet worden. KIJK!!! ziet het geld dat naar accommodaties gaat ook als een vorm van subsidie en pleit ervoor er dan ook zo mee om te gaan.

Dubbelrollen
KIJK!!! heeft grote moeite met de dubbelrollen die raadsleden soms spelen. Raadsleden zouden wat ons betreft geen lid moeten zijn van besturen van verenigingen, geen zitting moeten hebben in buurtnetwerken of werkgroepen van burgers. Alleen dan kun je schijn van belangenverstrengeling voorkomen. Een raadslid behoort het algemeen belang te dienen en niet een deelbelang. Overigens zijn steeds meer raadsleden en leden van raadsadviesvergaderingen (RAV-en) zich hiervan bewust. Ze doen als het over hun vereniging gaat niet mee aan de beraadslagingen in de raad, bijvoorbeeld. Maar dat is dan weer jammer omdat het de getalsverhoudingen beïnvloedt en dat leidt mogelijk weer tot andere problemen. Wij vinden de beste oplossing: beperk je tot je raadslidmaatschap of lid van de RAV!

Reacties zijn gesloten.