KIJK!!! Visie op de gemeentebegroting 2022

Begin November werd in de gemeenteraad de begroting besproken voor 2022 en volgende jaren. De begroting laat zien dat de gemeente Meerssen in een rustig en productief vaarwater is gekomen. Langslepende dossiers konden in 2021 wel afgehandeld worden en tegelijkertijd heeft de gemeente zich heel actief ingezet met de crises waarmee het geconfronteerd werd: water en corona. Hieronder volgt een korte samenvatting. De volledige bijdrage zoals uitgesproken door fractievoorzitter Andreas Pohle kunt u hier lezen.

Het perspectief voor de gemeente in 2022 is gunstig: er is een grote kans op meer inkomsten van het rijk, er zijn geen grote bezuinigingen gepland, maar zelfs enkele grote investeringen zoals de organisatie van ambtenaren te versterken. KIJK!!! heeft zich het afgelopen jaar ingezet bij te dragen aan een veranderingsproces dat leidt tot concreet betere dienstverlening voor burgers.

KIJK!!! begrijpt de zorgen over de lastendruk voor de inwoners van Meerssen. Momenteel kiezen we er niet voor om lastendruk te verlagen omdat huidige investeringen noodzakelijk en wenselijk zijn. En KIJK!!! wil geen incidentenpolitiek met wisselende ‘jaarkoersen’ voor de OZB percentages. Het is nodig om nauwkeuriger te begrijpen waarom bepaalde kosten hoog zijn. Meerssen heeft de hoogste rioolbelasting van Limburg omdat blijkbaar onderhoud in deze gemeente meer vraagt. KIJK!!! heeft gepleit voor een veranderstrategie voor de gemeente Meerssen dat moet leiden tot betere dienstverlening meetbaar met duidelijke doelstellingen. OZB is geen sluitstuk, maar ook geen doel op zich.

Ons doel is een effectieve gemeente die niemand door het ijs laat zakken, ruimte geeft aan lokale democratie, en een ambitieuze agenda voert op milieu, duurzaamheid, sociaal domein en wonen. Daartoe hebben we tijdens de begrotingsvergadering verschillende moties voorgelegd waarvan er twee aangenomen zijn en andere meegenomen worden in de aankomende raadsvergaderingen. Ook hebben we aandacht gevraagd voor het sociaal domein. We volgen de ontwikkelingen in dit domein waaronder jeugdzorg nauwlettend.

De raad heeft ons voorstel unaniem overgenomen om in de visie op het woonbeleid van Meerssen te schuiven van de Meerssen voorbereiden op krimp op de markt, naar ambitieuzer in te zetten op meer passende woningen, juist voor 55+ers en starters, bijvoorbeeld door het delen van woningen mogelijk te maken (verkoop or verhuur).

Ook heeft de raad ingestemd met een motie om een informatiecentrum rond duurzaamheid (en energietransitie) in te richten waar burgers naar toe kunnen gaan voor advies.

Met de raad gaan we de komende weken in gesprek om de burgers meer te betrekken en bereiken voor de gemeenteraadsverkiezingen. We zetten in op het stimuleren van jonge mensen om te gaan stemmen. Uw stem telt, dat blijven we uitdragen. We hopen dat onze progressieve idealen velen aanspreken.

One comment

  1. Paul Jansen schreef:

    Net de bijdrage van KIJK!!! aan de Algemene Beschouwingen gelezen. Het is een realistisch, inpirerend verhaal. Ik hoop dat veel mensen het lezen en zich erdoor uitgenodigd voelen volgend jaar te kiezen voor de optimistische en samenbindende kijk van KIJK!!! op de toekomst van de zelfstandige gemeente en haar burgers.