Lokale omroep

Nog even over de raadsvergadering van vorige week, donderdag 25 mei 2016. KIJK!!! stemde toen voor het voorstel van het college bij het Commissariaat van de Media Meer/Vandaag voor te dragen als lokale omroep. Wel hebben we daar meteen bij aangegeven dat wat ons betreft de zaak daarmee niet geregeld is.
Raadslid Laura Scheepers zei in haar eerste termijn:

We weten dat de wethouder graag spreekt over een tweetrapsraket: eerst de gunning door het Commissariaat van de Media en dan volgen organisatie, kwaliteit en subsidie. Laat duidelijk zijn dat wij waardering hebben voor de pogingen van het eind vorig jaar nieuw aangetreden bestuur van wat vroeger RTMe heette meer bestuurlijke kracht en zuiverheid in de lokale omroep te brengen. De manier waarop een en ander zich voltrok konden wij aanzienlijk minder waarderen.

Wat vindt KIJK!!! dat er moet gebeuren om de door het Commissariaat aangewezen zendgemachtigde naast de wettelijk voorgeschreven subsidie een gemeentelijke aanvullende subsidie te geven? Nadat het Commissariaat een besluit heeft genomen met betrekking tot de zendmachtiging moet er met de zendgemachtigde – waarschijnlijk Meer/Vandaag – periodiek overleg plaatsvinden over de werkwijze en invulling van taken en verantwoordelijkheden. Graag zien wij dat deze meer oog heeft voor kwaliteit en doorontwikkeling oftewel professionalisering van de huidige omroep, niet alleen op lokaal niveau, maar ook waar het gaat om samenwerking in (sub)regionaal verband. De grondslag voor professionalisering is een gedegen businessplan waarbij slechts aan de hand van helder geformuleerde kwaliteitscriteria de gemeentelijke subsidie kan worden toegekend. Tevens dient er een duidelijke scheiding te zijn tussen de bevoegdheden van de uitvoerders, het bestuur en het Programma Beleidsbepalend Orgaan. Het PBO dient hierbij tevens representatief te zijn voor de stromingen binnen onze gemeente. Tot slot dient er sprake te zijn van een volledig onafhankelijke omroep. Wij zijn net als het Commissariaat voor de Media geen voorstander van de benoeming van gemeenteraadsleden of burgerraadsleden in besturen en zien dit liever volledig uitgesloten.

3 comments

 1. René van Druenen, voorzitter LPO Meerssen schreef:

  In de Mediawet 2008 staat niets over (de wenselijkheid van) het deel uitmaken van (burger)raadsleden van besturen van lokale media-instellingen. En dus heeft het Commissariaat voor de Media daar ook geen mening over, dit in tegenstelling tot wat Laura daarover heeft gezegd in de raad.

  In onze statuten staat vermeld dat het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) de hoofdredacteur van de omroep benoemt. En niet het bestuur van de omroep. Een duidelijke scheiding dus. Daar was Meer Vandaag het begin januari totaal niet mee eens: “Verder zien wij het zo:
  jullie geven opdracht tot het produceren van TV, Radio programma’s, wij bepalen zelf hoe we dit invullen en met wie we dit invullen.” was hun letterlijke reactie toen. Voor ons (alle vier bestuursleden!) volstrekt onaanvaardbaar. En oorzaak van de onmiddellijke breuk met Meer Vandaag.

  Met het advies van de gemeenteraad aan het Commissariaat voor de Media steunt de raad in feite de opvatting van Meer Vandaag: wij bepalen alles zelf. Een duidelijke scheiding tussen de bevoegdheden van de uitvoerders, het bestuur en het PBO? Bij Meer Vandaag is dat allemaal één grote pot nat…..

  • René van Druenen, voorzitter LPO Meerssen schreef:

   En afgelopen weekend viel op dat het zondagnieuws van Meer Vandaag geen melding maakte van het persbericht van zaterdag over ‘samenwerking’ tussen Meerssen en Valkenburg: de redactie bleek geen idee te hebben over de mogelijke implicaties daarvan (voor de redactie van Meer Vandaag: implicaties = consequenties/gevolgen).

 2. René van Druenen, voorzitter LPO Meerssen schreef:

  En dit weekend publiceert Meer Vandaag de uitkomst van een voor de gemeente vernietigende poll: ruim 82% van de deelnemers daaraan vindt dat de gemeente haar inwoners onvoldoende informeert.

  Maar daar blijft het niet bij. De laatste twee zinnen van het bericht op de website van Meer Vandaag luiden als volgt: “Ruim 17% van de stemmers vindt daarentegen dat de gemeente hun inwoners wel voldoende informeert. Onder andere via de website van de gemeente en via lokale media waaronder de Geulbode en Meer Vandaag.” Afgezien van de taalfouten (zo moet hun haar zijn) stelt Meer Vandaag zichzelf hier onomwonden op één lijn met door de gemeente betaalde informatiebronnen (eigen website gemeente en door de gemeente betaalde advertentieruimte in de Geulbode). Meer Vandaag ziet zichzelf dus kennelijk als een (onbetaald?) verlengstuk van de gemeente. Weg onafhankelijke pers…..