Ons verhaal over de begrotingsvergadering

Donderdag 6 november heeft de raad de hele dag vergaderd over de begroting. Het was een intensieve dag. Er passeerden heel wat belangrijke en interessante onderwerpen de revue.

We hebben gedaan gekregen dat lokale voedselbank de Ruggesteun eenmalig 5.000 euro krijgt nu de gevolgen van de crisis steeds verder doorwerken in de samenleving. En we kregen van het college de toezegging dat gelden voor mensen met een chronische aandoening en/of beperking (WTCG- en CER-gelden) voorlopig voor deze groep behouden blijven. Het college komt voor het zomerreces met een voorstel hoe daar verder mee om te gaan in het kader van een maatwerkregeling. Ze verdwijnen dus niet zomaar in de grote pot van de WMO. Ook zei het college toe serieus in gesprek te gaan met het bestuur van de bibliotheek over de enorme bezuinigingen. Het college wenste geen uitspraak te doen over hoe hij in 2016 en volgende jaren hiermee denkt om te gaan. Verder stemden we tegen de verhoging van de OZB en de verhoging van de parkeertarieven.

Aan het einde van de vergadering hebben we uiteindelijk de begroting afgewezen. Twee belangrijke redenen: Er lag nauwelijks een visie onder en voor de financiële gevolgen van de voorgestelde bezuinigingen draait de burger weer eens op. Niet dat de opgave een tekort van bijna twee miljoen euro weg te werken gemakkelijk is, maar toch …. Het college had de kaasschaaf gepakt en het gevolg was bloed over het hele lijf. Verder speelde mee dat noch college noch coalitiefracties bereid waren ons op enkele cruciale punten tegemoet te komen of te steunen. We hechtten er grote waarde aan dat er structureel geld beschikbaar zou blijven voor duurzaamheid en dat de bezuinigingen op de groenvoorziening zou worden teruggedraaid. Beide hingen samen met onze krachtige inzet op duurzaamheid in de volle breedte van de taken die de gemeente heeft op het gebied van de leefomgeving van haar burgers, ook in de toekomst. In 2015 zelfs nog meer dan al het geval was. Als onze voorstellen waren overgenomen hadden we dat eventueel als een garantie voor goed duurzaam beleid in 2015 en volgende jaren kunnen opvatten. Nu blijven we ernstige twijfels houden over de bereidheid van dit college en deze coalitie duurzaamheid serieus te nemen en krachtig in de organisatie te verankeren.

Wat we ons ook afvroegen was waar in het proces van voorbereiding van de deze begroting de burger een plek had gekregen. Dit college beroept zich voortdurend op de noodzaak de burger nauw te betrekken bij beleidsvorming en de uitvoering daarvan maar zowel het bestuur van de bibliotheek als het duurzaamheidsplatform klaagden over ronduit slechte communicatie.

Voordat de begroting werd behandeld, kwam nog de Tweede BestuursRapportage 2014 aan de orde. Als gebruikelijk bleek er weer veel geld over te zijn. Van een deel van dat geld – een half miljoen euro –, heeft de raad besloten, vormt de gemeente een fonds waaruit ze projecten in het kader van duurzaamheid opzet. Die moeten wel leiden tot rendement. Het voorstel kwam van BRUG-M en we konden ons er goed in vinden.

Het is jammer dat de gemeenteraad aan de provincie niet het signaal heeft af kunnen geven dat het wel goed zit met het draagvlak voor financieel beleid in de gemeente Meerssen. Maar, het is goed dat er een begroting ligt voor 2015. Weliswaar is die niet sluitend maar we kunnen ervan uitgaan dat in 2016 en volgende jaren wel een sluitende begroting kan worden aangenomen. Mogelijk met herstel van ongelukkige, nu in de ogen van de coalitie noodgedwongen gemaakte keuzes. We zullen goed inventariseren aan welke beloften en toezeggingen we het college het komende jaar zullen gaan houden. En steeds blijven terugkomen met onze ideeën over duurzaam besturen en de taken die de gemeente heeft als het om de leefomgeving van haar burgers gaat. En de houdbaarheid daarvan op langere termijn. We zullen onze thema’s duurzaamheid, sociaal beleid – en vooral ook armoedebeleid en eenzaamheid – en goed bestuur blijven aansnijden. Verder gaan we ons nog meer richten op het belang van verbreding van de economische basis van de gemeente. Het is onze bedoeling het werk van de zittende coalitie kritisch maar steeds constructief te blijven beoordelen.

Ook was jammer dat we aan het eind van de vergadering nog even verzeild raakten in een stekelig spel van moties. Maar, we vonden dat noodzakelijk omdat tijdens de vergadering bleek dat de coalitiepartijen eerder over bepaalde, financieel gunstige informatie hadden beschikt dan de oppositie. Dat heeft ons duidelijk op achterstand gezet bij het voorbereiden van amendementen en moties ‘vol leuke dingen voor de mensen’. We vonden dat een coalitie, geleid door BRUG-M, die voortdurend hamert op de noodzaak van transparant bestuur, wel even stevig op de onwenselijkheid van die voorsprong mocht worden gewezen.

Overigens vinden we dat er te veel raadsleden zijn die niet aan de debatten deelnemen, ook niet als het om hun portefeuille gaat. Een eerste termijn willen ze nog wel doen maar daarna ontwikkelen zich voortdurend debatten en debatjes tussen oppositie en college. En de raadsleden van de coalitie nemen nauwelijks meer het woord om de gemaakte keuzes te verdedigen. Natuurlijk speelt een rol dat er nogal wat raadsleden nieuw zijn in de politieke arena en mogelijk ook dat wij ze als oppositie onvoldoende aanspreken; daar gaan we eens goed over nadenken.

Reacties zijn gesloten.