Onwrikbaar blok

Tijdens de begrotingsvergadering van donderdag 5 november jl. hebben de coalitiepartijen Focus, PGM en VVD ja gezegd tegen het voorstel van het college de ozb met 36%, respectievelijk 41% te verhogen. We betreuren dat zeer, hebben ook tegen gestemd, maar hadden niet anders verwacht. Er is weliswaar meer debat dan ooit in de raad, het leidt nog altijd niet tot verrassende wendingen.

KIJK!!! wist ondanks het vooruitzicht niet te kunnen scoren als het om de ozb ging een aantal moties veilig door de raad te loodsen. Zo neemt wethouder Glimmerveen in de herijking van het beleid burgerparticipatie het idee van grotere betrokkenheid van de burgers bij het opstellen van de begroting 2017 mee (motie burgerbegroting). Wethouder Houben komt voor de behandeling van de begroting 2017 met een evaluatie van het hondenbeleid (motie evaluatie hondenbeleid) en gaat serieus werk maken van de aanpak van het weren van zwaar verkeer uit de kernen (motie zwaar verkeer) en wethouder Van Rijswijk gaat in het voorjaar praten met jongeren over het realiseren van een of meer ontmoetingsplekken (motie inventarisatie behoefte jongeren) en komt voor het zomerreces met een plan de reserve impulsen minimabeleid ter hoogte van 94.000 euro ten goede te laten komen aan de doelgroep (motie reserve minimabeleid). Deze moties werden unaniem door de raad aangenomen. Met betrekking tot een kortingsregeling overdekt zwemmen voor burgers van de gemeente Meerssen (motie overdekt zwemmen) in zwembaden in gemeenten in het Heuvelland zegde Van Rijswijk toe voor het zomerreces met een voorstel naar de raad te komen. Tenzij de kosten ervan bij voorbaat te hoog zouden blijken.

De coalitiepartijen vormden een blok dat vooralsnog niet open stond voor goede argumenten en de verontwaardiging van burgers. Overigens verliep de vergadering in goede sfeer, met soms felle debatten die duidelijk maakten waar er politiek verschillen van inzicht zijn. En die zijn er, ook al bestaat soms de indruk dat in de dorpspolitiek de verschillen niet zo groot zijn.

De vraag van Björn Molling van PGM aan KIJK!!! waarom KIJK!!! geen alternatieve voorstellen had gedaan was ronduit onzinnig. Op de eerste plaats is het niet de gewoonte dat oppositiepartijen alternatieve begrotingen indienen. Die verantwoordelijkheid ligt niet bij hen. Ten tweede was er in de weken voorafgaande aan de vergadering door het college al zo luidkeels geroepen dat deze verhoging écht de enige weg naar een sluitende begroting was, dat het vreemd zou zijn geweest als andere voorstellen serieus zouden zijn genomen. BRUG-M kwam nog wel moedig met een alternatief – dat we in de stemming hebben gesteund – maar daaruit werden zelfs zonder veel inspanning en met enige politieke toeschietelijkheid haalbare elementen niet overgenomen. De verhoging moest en zou bij die 36% en 41% blijven. De suggestie dat de coalitie openstond voor alternatieven gold misschien voor enkele oprecht twijfelende individuele leden van die coalitie maar die zouden nooit de verantwoordelijkheid durven nemen voor het ontstaan van de eerste haarscheurtjes in de coalitie. Voor KIJK!!! was in de huidige politieke situatie – met twee zetels van de zeventien – het indienen van een alternatieve begroting verspilde energie en het binnenhalen van enkele moties het hoogst haalbare.

Daarbij is onze indruk dat de macht van het college groot is. Met de drastische verhoging van de ozb zijn er een hoop politieke bommen en mijnen onschadelijk gemaakt en hoeft geld niet voortdurend een probleem te zijn in de uitvoering van beleid. Overigens maakte de coalitie van Focus, PGM en VVD in onze ogen meteen weer misbruik van het overschot op de begroting 2016 door de voorgenomen bezuiniging op verenigingen ter hoogte van 63.000 euro te schrappen. In hetzelfde amendement werd ook nog eens 50.000 euro uit de algemene reserve getild ter versterking van die verenigingen.

Deze coalitie geeft bij bijna álle burgers opgehaald geld uit om de burgers die lid zijn van een vereniging meteen weer een cadeautje te geven.

Voor de jaren 2018 en 2019 zijn overschotten van in totaal 750.000 euro voorzien. We vrezen het ergste.

Paul Jansen, fractievoorzitter

Reacties zijn gesloten.