Op de rit

De afgelopen twee maanden waren zonder meer spannend. De voortdurende weigering van het vorige college om de raad een begroting ter beoordeling en besluitvorming voor te leggen, was voor de fractie van KIJK!!! onaanvaardbaar. De koppeling van de besluitvorming aan een snelle herindeling met Maastricht was daarbij olie op het vuur. In de raad leefde breed het gevoel dat hij voor het blok werd gezet. De afloop is bekend: het college van BRUG-M, KIJK!!!, CDA en het Origineel stapte onder dreiging van een motie van wantrouwen op.

Daarmee kwam een zware verantwoordelijkheid bij de raad te liggen. KIJK!!! nam daarop het initiatief om CDA, Lokaal DNA en Focus uit te nodigen om die verantwoordelijkheid op te pakken. Aan de basis daarvan lag de motie die zij gezamenlijk hadden voorbereid. KIJK!!! wilde niet ingaan op een uitnodiging van BRUG-M raadsbreed samen te werken, omdat daaraan de voorwaarde werd gesteld de snelle fusie met Maastricht vorm te geven.

Om de lopende samenwerking tussen CDA, Lokaal DNA en Focus niet bij voorbaat met de aanwezigheid van BRUG-M – almaar gericht op de snelle fusie met Maastricht – te frustreren, kozen de vier partijen ervoor niet meteen de samenwerking met BRUG-M en het Origineel aan te gaan. Onder andere om daarvoor wel op termijn de deur open te laten, werd gekozen voor het samenstellen van een nieuw college met alleen wethouders van buiten de gemeente. Het moest een signaal zijn dat niet voor een gesloten coalitie werd gekozen.

Minstens zo belangrijk – ook om bestuurskracht te tonen – was het om tijdig een sluitende begroting bij de provincie in te dienen. Financiële specialisten van de samenwerkende fracties en met betrekking tot gemeentelijke financiën hebben daarop een lijst van suggesties samengesteld. Na gesprekken met het kleine college – alleen de burgemeester –, de ambtelijke organisatie en de wethouders in spé, is op basis van een aantal uitgangspunten nu een sluitende begroting gereed. We mogen daarvoor met name ook de ambtelijke organisatie zeer danken.

Voor ons waren belangrijke uitgangspunten:

  • Het is noodzakelijk keuzes te maken, ook in het sociale domein
  • Die keuzes zullen voorzieningen t.b.v. het sociale weefsel ontzien
  • Wat betreft het sociaal domein richten we ons op de koers van Maastricht
  • Er komt bij voorkeur geen additionele verhoging van de ozb
  • We zoeken additionele inkomsten in de sfeer van de gemeentelijke belastingen
  • We formeren een compact college: burgemeester en twee wethouders

De begroting die er nu ligt doet recht aan deze uitgangspunten. Daarmee hebben we voorkomen dat de gemeenschappen in de kernen hard geraakt worden en ontzien we de burgers die ook afhankelijk zijn van maatschappelijke voorzieningen. We gaan ervanuit dat de raad deze begroting omarmt en dat ook de provincie zich erin kan vinden. 

We realiseren ons dat nog altijd geldt: Niets doen is geen optie. Vandaar dat de komende maanden ook hard gewerkt zal worden aan een kwalitatieve impuls voor de ambtelijke organisatie en een verkenning van de opties die de gemeente Meerssen nog heeft. Denk aan zelfstandig blijven, zelfstandigheid als regiegemeente, fusie met (een of meer) andere gemeente(n) (richting stad, richting Heuvelland?), opsplitsing en fusie met verschillende andere gemeenten? Belangrijk is ook hoe het Rijk na de verkiezingen van maart 2021 om wil gaan met kleine gemeenten. Worden die verder gekort of is er oog voor hun voortbestaan?

Vanaf nu streven we er weer naar voor besluiten in de raad – samen met andere fracties – een breed draagvlak te creëren. Het was nodig in de achterliggende maanden stevige standpunten in te nemen en – (enigszins) on-KIJK!!!s – onverzettelijk te zijn. We vonden en vinden dat nodig gezien de belangen die er op het spel stonden en staan: een raad die aan het roer staat, een college dat met name volgend is, de zelfstandigheid die we tussen soep en aardappelen dreigden te moeten opgeven, de achterstand die burgers hadden in het hele proces, de negatieve benadering van de mogelijkheden van de gemeente Meerssen, het onnodige somberen over de financiële situatie. We zijn hopelijk op weg naar rustig vaarwater. Zelfbewuster en met meer optimisme. We staan weer op de rit.

Reacties zijn gesloten.