Overtredingen legaliseren

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 januari heeft de raad een nieuw Plan van Aanpak Inhaalslag Handhaving aangenomen. BRUG-M, Ingmar Wagenaar, Roger Thijssen en Björn Hendriks van Focus én PGM stemden voor, KIJK!!!, VVD, CDA en Marcel Smeets van Focus stemden tegen. Daarmee lag de stemverhouding op tien vóór en zes tégen.

Burgers die voor een bepaalde datum – de definitieve datum wordt nog vastgesteld – een illegaal bouwsel hebben neergezet, een woning hebben gesplitst of illegaal in een vakantiewoning of andere opstal wonen, kunnen daarvoor alsnog een vergunning en/of wijziging van het bestemmingsplan aanvragen. KIJK!!! meent dat dat een cadeautje is voor burgers die zich niet aan de regels hebben gehouden. Dat is niet in het belang van de rechtsgelijke behandeling van burgers. Burgers die zich wél aan de wet houden, hebben daarmee namelijk het nakijken. Waarschijnlijk zal de gemeente slechts in enkele gevallen de alsnog gevraagde vergunningen kunnen weigeren omdat er wettelijk geen enkele ruimte is om die te verlenen. KIJK!!! wist de raad te overtuigen dat de kosten van de behandeling van de aanvraag van de vergunning en/of wijziging van het bestemmingsplan niet lager mochten zijn dan gebruikelijk is. Het college had voorgesteld een forse korting te geven. Dat ging dus niet door.

KIJK!!! heeft uitgesproken het zeer te betreuren dat het college niet bij het oude Plan van Aanpak gebleven was. Dat ging uit van handhaven én legaliseren als dat wettelijk alsnog mogelijk zou blijken. In het voorliggende, nieuwe Plan van Aanpak werd het oude plan bovendien “juridisch zuiver en risicoloos” genoemd. Ook is duidelijk dat de keuze voor het nieuwe Plan van Aanpak geen keuze voor rechtsgelijkheid maar een politiek gedreven keuze is. De voorstemmers zien liever geen onrust onder de overtreders ontstaan en nemen het risico van onrust onder burgers die zich aan de wet houden voor lief. Overigens was KIJK!!! altijd voorstander van een soepele opstelling van de gemeente en van een zachte uitvoering van het oude Plan van Aanpak. Er zou geen heksenjacht op kleine overtreders moeten ontstaan.

PGM beriep zich onder andere op de Ja, tenzij-aanpak die de gemeente in haar relatie met burgers voorstaat. Maar, dat tenzij betekent normaal gesproken natuurlijk wel: als het wettelijk allemaal deugt en de gemeente niet hoeft mee te denken met burgers die al in overtreding zijn. En dat is in het nieuwe Plan van Aanpak natuurlijk wel zo, dat de gemeente meedenkt met burgers zonder de vereiste vergunningen. Ook werd in het debat nog even aangeroerd dat de bestuurlijke cultuur in de gemeente had bijgedragen aan de achterstand in handhaving. Er is in een tussenrapport van de Rekenkamercommissie sprake van het verschijnsel ‘dominante wethouder’ als factor die bijdroeg aan het ontstaan en blijven bestaan van illegale situaties. Binnenkort verschijnt het definitieve rapport van de Rekenkamercommissie over de opgelopen achterstanden in het handhavingsdossier.

Waar KIJK!!! wel – en ook van harte – achter kon staan was het Armoedebeleid voor 2015 dat het college aan de raad had voorgelegd.

Aan het begin van de vergadering werden Andreas Pohle, Ingmar Koch en Jack Giesen ingezworen als deelnemers aan de raadsadviesvergaderingen. Marcel Dassen was wegens ziekte niet aanwezig. Zij zijn alle vier lid van de steunfractie van KIJK!!!

Reacties zijn gesloten.