Archive for Lucie Houbiers

Vertrouwen waarmaken

Geloof het of niet maar KIJK!!! ziet met lede ogen aan dat in de coalitie van BRUG-M, Focus en PGM spanningen zijn. KIJK!!! signaleerde het al tijdens de laatste raadsvergadering. Zie ons verslag van die vergadering op deze site. Want, drie coalitiepartijen willen een voorstel van het college aanpassen maar over die aanpassingen zijn ze het niet eens. De drie partijen leggen twee amendementen voor. Dan heb je iets niet goed gedaan. Dan ben je voer voor de oppositie. De uitkomst is dat Focus en PGM tijdens de vergadering een draai maken en tegen het voorstel stemmen. Het resultaat is een interessant debat dat veel onenigheid blootlegt. En twijfel oproept over de wil van de coalitie te zoeken naar een oplossing in het belang van de hele gemeente Meerssen in plaats van een oplossing voor een deelbelang.

Meerssen heeft vooral behoefte aan stabiel bestuur en een financieel gezonde positie waar iedereen aan bijdraagt. En stabiel bestuur is ook hard nodig als je als coalitie de verantwoordelijkheid voor het soepel invoeren van grote veranderingen op sociaal gebied op je hebt genomen. KIJK!!! betreurt het zeer dat de zittende coalitie van BRUG-M, Focus en PGM moeite heeft met het waarmaken van die verantwoordelijkheid.

KIJK!!! heeft vorig jaar gezegd deze coalitie kritisch en constructief te volgen. Daar gaan we gewoon mee door. Van deze coalitie verwachten we dat ze haar verantwoordelijkheid voor stabiel bestuur blijft nemen. De kiezers in de gemeente Meerssen hebben aan BRUG-M, Focus en PGM met grote meerderheid van stemmen hun vertrouwen gegeven. Dat mogen ze waarmaken.

Overtredingen legaliseren

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 januari heeft de raad een nieuw Plan van Aanpak Inhaalslag Handhaving aangenomen. BRUG-M, Ingmar Wagenaar, Roger Thijssen en Björn Hendriks van Focus én PGM stemden voor, KIJK!!!, VVD, CDA en Marcel Smeets van Focus stemden tegen. Daarmee lag de stemverhouding op tien vóór en zes tégen.

Burgers die voor een bepaalde datum – de definitieve datum wordt nog vastgesteld – een illegaal bouwsel hebben neergezet, een woning hebben gesplitst of illegaal in een vakantiewoning of andere opstal wonen, kunnen daarvoor alsnog een vergunning en/of wijziging van het bestemmingsplan aanvragen. KIJK!!! meent dat dat een cadeautje is voor burgers die zich niet aan de regels hebben gehouden. Dat is niet in het belang van de rechtsgelijke behandeling van burgers. Burgers die zich wél aan de wet houden, hebben daarmee namelijk het nakijken. Waarschijnlijk zal de gemeente slechts in enkele gevallen de alsnog gevraagde vergunningen kunnen weigeren omdat er wettelijk geen enkele ruimte is om die te verlenen. KIJK!!! wist de raad te overtuigen dat de kosten van de behandeling van de aanvraag van de vergunning en/of wijziging van het bestemmingsplan niet lager mochten zijn dan gebruikelijk is. Het college had voorgesteld een forse korting te geven. Dat ging dus niet door.

KIJK!!! heeft uitgesproken het zeer te betreuren dat het college niet bij het oude Plan van Aanpak gebleven was. Dat ging uit van handhaven én legaliseren als dat wettelijk alsnog mogelijk zou blijken. In het voorliggende, nieuwe Plan van Aanpak werd het oude plan bovendien “juridisch zuiver en risicoloos” genoemd. Ook is duidelijk dat de keuze voor het nieuwe Plan van Aanpak geen keuze voor rechtsgelijkheid maar een politiek gedreven keuze is. De voorstemmers zien liever geen onrust onder de overtreders ontstaan en nemen het risico van onrust onder burgers die zich aan de wet houden voor lief. Overigens was KIJK!!! altijd voorstander van een soepele opstelling van de gemeente en van een zachte uitvoering van het oude Plan van Aanpak. Er zou geen heksenjacht op kleine overtreders moeten ontstaan.

PGM beriep zich onder andere op de Ja, tenzij-aanpak die de gemeente in haar relatie met burgers voorstaat. Maar, dat tenzij betekent normaal gesproken natuurlijk wel: als het wettelijk allemaal deugt en de gemeente niet hoeft mee te denken met burgers die al in overtreding zijn. En dat is in het nieuwe Plan van Aanpak natuurlijk wel zo, dat de gemeente meedenkt met burgers zonder de vereiste vergunningen. Ook werd in het debat nog even aangeroerd dat de bestuurlijke cultuur in de gemeente had bijgedragen aan de achterstand in handhaving. Er is in een tussenrapport van de Rekenkamercommissie sprake van het verschijnsel ‘dominante wethouder’ als factor die bijdroeg aan het ontstaan en blijven bestaan van illegale situaties. Binnenkort verschijnt het definitieve rapport van de Rekenkamercommissie over de opgelopen achterstanden in het handhavingsdossier.

Waar KIJK!!! wel – en ook van harte – achter kon staan was het Armoedebeleid voor 2015 dat het college aan de raad had voorgelegd.

Aan het begin van de vergadering werden Andreas Pohle, Ingmar Koch en Jack Giesen ingezworen als deelnemers aan de raadsadviesvergaderingen. Marcel Dassen was wegens ziekte niet aanwezig. Zij zijn alle vier lid van de steunfractie van KIJK!!!

Ook wij zijn Charlie

De aanslag op Charlie Hebdo is laf en bruut. KIJK!!! vindt het verschrikkelijk dat mensen hun leven laten om wat ze van de wereld en hun medemensen vinden. En dat vertellen in woord en beeld. De vrijheid van meningsuiting is een groot goed en een van de pijlers waarop onze democratie is gevestigd. Een aanslag op het woord en het beeld is een aanslag op ons allemaal. Ook wij zijn Charlie.

Dreigende armoede signaleren

Armoede trekt op dit moment volop aandacht. Voedselbanken hebben de afgelopen weken kunnen rekenen op grote steun. In Limburg maakte de actie van L1 veel los. Ook de Ruggesteun in de gemeente Meerssen ontving meer giften dan vorige jaren. Meer dan we verwachten blijken mensen in staat ook naar het lot van anderen te willen kijken. Ondanks de individualisering en de neiging vooral het eigen belang een dienst te willen bewijzen. Dat geeft de burger moed.
Maar, beter zou het zijn als we ervoor zorgen dat armoede geen of minder kans krijgt. Dat vraagt om handelen aan de voorkant van het probleem. Er zijn allerlei regelingen voor mensen die met armoede te maken krijgen. Maar die zijn vaak onvoldoende bekend en ze worden meestal ingezet als het kwaad al is geschied. In 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor veel meer sociale taken dan voorheen en de aanpak ervan verandert. Belangrijk kenmerk daarvan is juist het voorkomen van problemen. Dat vraagt vooral om vroeg signaleren ervan. Dat is bijna nog belangrijker dan iets doen aan armoede als die er al is. Dus als het college binnenkort voorstellen voor beter armoedebeleid doet, verwachten wij vooral ook goede voorstellen voor het tijdig signaleren van dreigende armoede. Nu leven 400.000 Nederlandse kinderen in of op de rand van armoede en dat is onverdraaglijk.

Voorspoed maken we samen

Met tevredenheid kijkt KIJK!!! terug op 2014 en ook met spanning uit naar 2015. Met Kerstmis waren we samen met onze dierbaren. En we vierden vooral dat we samen mógen zijn. Dat is niet iedereen gegeven. Helaas. Ondertussen woeden er oorlogen en zijn er conflicten die mensen van elkaar weghouden. Zijn er als gevolg van ruzies gezinnen en families uit elkaar gevallen. Zijn er mensen eenzaam terwijl ze zo graag hun armen om een ander zouden slaan. Maar, ook in 2015 gaan we ons er weer voor inzetten om in de gemeente nog meer oog te krijgen voor armoede en eenzaamheid, voorspoed en saamhorigheid, een veilige en gezonde toekomst. We kijken er ook naar uit samen te werken met Mirjam Clermonts die onze nieuwe burgemeester wordt. Als de Kroon het eens is met de voordracht van de gemeenteraad, tenminste. Reden om daaraan te twijfelen hebben we niet, trouwens. We wensen iedereen – en vooral de inwoners van de gemeente Meerssen – een heel voorspoedig 2015.

Raadsvergadering 25 september 2014

Donderdag 25 september 2014De eerste raadsvergadering na het zomerreces. Dat was weer even wennen. Er lag weliswaar geen heel zware agenda maar wel een die leidde tot debatten waaruit bleek dat we er als KIJK!!! in zijn geslaagd onze speerpunten armoedebeleid, duurzaamheid en het streven naar professioneel bestuur volop op de agenda te hebben gezet. Nu nog afwachten of we dat ook gaan terugzien in de begroting 2015-2018. Daarnaast trok vooral het voorstel dat de gemeente één miljoen gaat investeren in een gebouw dat ze verhuurt aan een bedrijf onze aandacht. KIJK!!! staat op het standpunt dat de gemeente geen beheerder van vastgoed moet willen zijn. Daar zitten risico’s aan die je als gemeente niet mag lopen als je de zorg hebt over het welzijn van je burgers terwijl je budget daarvoor kleiner wordt. En áls de gemeente al vastgoed in eigendom verhuurt, zou zij dat bij voorkeur via een professionele beheerder moeten doen.

Social Return

Het gebouw waar het om gaat wordt op dit moment gehuurd door Jacobs Engineering en dat wilde alleen in het pand en in Meerssen blijven, als de gemeente het zou opknappen. Het college, dat het belangrijk vindt dat Jacobs Engineering in Meerssen blijft, wilde het bedrijf tegemoetkomen en maakte een rekensom die het mogelijk moest maken dat de verbouwing over tien jaar genomen de gemeente geen geld kost en Jacobs Engineering in Meerssen blijft. Wij hebben tegen het voorstel gestemd omdat we vonden dat een investering van één miljoen in een pand voor de gemeente beter moet renderen. In de onderhandelingen had het college geen oog voor Social Return en voor de mogelijkheden van het bedrijf bij te dragen aan impulsen voor versterking van de toekomstige economische ontwikkeling van Meerssen. Het bedrijf biedt weliswaar werk aan 30 inwoners van de gemeente maar als het bedrijf naar Elsloo zou zijn verhuisd, naar een écht en geheel gereed kantoorpand, waarvan sprake was, was hun baan niet in gevaar gekomen. We vonden dat we met onze tegenstem een helder signaal af moesten geven aan een college dat zegt dat “Meer uit Meerssen halen” zijn grote opdracht is en dat in dit geval absoluut niet gedaan had. Ook wezen we op mogelijke precedentwerking van dit plan als de gemeente op het punt komt dat ze van het eigendom van ander vastgoed – zoals gemeenschapshuizen – af wil.  Overigens nam de wethouder ons idee met betrekking tot Social Return over en hij zei toe het alsnog in de onderhandeling met Jacobs Engineering in te brengen.

Winst

Terzijde, maar in dit verband wel van belang: een van de argumenten van het college om soepel met dit dossier om te gaan was dat de gemeente Jacobs Engineering in de voorgaande huurperiode niet erg goed behandeld had. De gemeente had grove winsten geboekt op de verhuur van het pand zonder er goed onderhoud tegenover te zetten. Dat had Jacobs zelf gedaan. En daarom moest de gemeente nu in dit dossier niet op winst uit zijn. Tijdens de vergadering voerde BRUG-M aan dat de investering die de gemeente nu doet bijna zeker leidt tot interesse van grote investeerders in vastgoed. Immers: er staat binnenkort een prachtpand en er zit een huurder in met een langlopend contract. Verkoop van het pand zou vervolgens tot flinke winst voor de gemeente leiden. We zijn daar in de vergadering niet op ingegaan maar in onze ogen lijkt dat op een gemeente die wel degelijk winst wil maken én de huurder die door de gemeente in het verleden niet plezierig behandeld is, ziet als verhandelbaar object. We vinden dat strijdig met de uitgangspunten voor het voorstel zoals dat er lag.

Jeugdzorg

Verder kwam de jeugdzorg uitvoerig ter tafel. Dat dossier volgen we op de voet maar op dit moment is er voor raadsleden weinig eer te behalen te behalen. De trein rijdt en het is de vraag welke stations ze precies zal aandoen. We hebben wel een positieve indruk van de manier waarop hier in Zuid-Limburg alles wat vanuit Den Haag wordt geparachuteerd wordt opgevangen. Maar er blijven grote onzekerheden en daar zijn we ons erg van bewust. We hebben de vinger stevig aan de pols.

Openbare Verlichting

Blij zijn we met het Beleidsplan Openbare Verlichting 2015-2023. Dat kondigt een enorme stap vooruit in duurzaamheid aan. Niet alleen in de vorm van nieuwe en energiezuinige techniek maar ook met het oog op de beleving van de omgeving in de vorm van verlichting op maat en grotere veiligheid. Per project zullen bij de uitvoering burgers betrokken worden om zo mee te kunnen denken over de gewenste effecten van verlichting in hun woonomgeving. Ook slaat de gemeente de weg in van meer diervriendelijke verlichting.

Armoede

Tot slot kwam in het verlengde van het debat over armoedebeleid dat KIJK!!! tijdens de raadsvergadering van juni stevig had aangezwengeld nog een motie van PGM op tafel waarin het college werd opgedragen contact op te nemen met een organisatie die kinderen in gezinnen in crisis een door sponsors betaald middagje uit bezorgt. KIJK!!! vond dat een sympathieke motie waar je moeilijk nee tegen kunt zeggen maar ook een wel héél erg goedkope. Het college was het daarmee eens. Net als met de insteek van KIJK!!! dat de gemeente moet inzetten op stevig, structureel en duurzaam armoedebeleid dat kinderen de kans biedt in hun eigen omgeving te sporten en muziek te maken en zonder schaamte en mét een leuk cadeautje naar de verjaardag van een vriendje of vriendinnetje te gaan. De wethouder deed al in juni de toezegging dat de gemeente daar werk van wil maken en pikte nu tijdens het debat op dat het de volledige raad inmiddels écht menens is, vooral als het om kinderen in armoede gaat. Hij zegde toe in januari aan de raad concrete plannen voor te leggen. Ook kondigde hij aan dat in de begroting voor 2015 geen bezuinigingen op armoedebeleid staan ingepland. Of dat extra geld oplevert, is nog niet duidelijk. Inventarisatie van gegevens leidt tot de conclusie dat veel mensen in financiële nood de weg naar bestaande voorzieningen en potjes nog niet gevonden hebben. Ook daar ligt nog een mooie taak voor de gemeente.

KIJK!!! de grootste partij

Bij de Europese Verkiezingen haalden de drie partijen die in KIJK!!! samenwerken 29% van alle stemmen in de gemeente Meerssen. Dat is goed voor vijf zetels in de gemeenteraad. Ook tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer en het Limburgs Parlement zagen we een dergelijk beeld. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen laat een flink aantal aanhangers van PvdA, GroenLinks en D66 zich om een of andere reden – mogelijk persoonlijke contacten – verleiden hun visie op de samenleving en hun politieke overtuiging opzij te zetten. Dat leidt ertoe dat overtuigd progressief sociaal beleid in de gemeente Meerssen minder ruimte krijgt dan mogelijk zou zijn. Dat is jammer, vinden wij. KIJK!!! zou de grootste partij kunnen zijn.

Breed programma

De uitkomsten van de eerste openbare consultatieronde voor de vorming van een nieuw college liggen in lijn met wat KIJK!!! zich daarbij voorstelde. Een zo breed mogelijk samenwerking in de raad op basis van een strategisch programma voor de periode 2014-2018. Er gaat bovendien een niet aan de gemeente gebonden informateur met bewezen bemiddelingsvaardigheden aan de slag die onderzoekt of dat mogelijk is. Mocht dat niet het geval blijken dan doet hij een voorstel voor een zo breed mogelijke coalitie. De partijen gaan nu aan de slag met het verzamelen van voor hen belangrijke thema’s voor het collegeprogramma en een goede samenwerking in de raad. Ook kunnen zij dan met de informateur spreken over andere onderwerpen. Denk dan aan mogelijk verstoorde verhoudingen als gevolg van de gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Niet alle partijen zijn bijvoorbeeld gelukkig met de manier waarop BRUG-M campagne heeft gevoerd en zijn plotselinge omslag naar het pleiten voor goede samenwerking.

Bewijs van vertrouwen

De verkiezingen zijn weer voorbij. Voor KIJK!!! waren die ongemeen spannend. Zondag 16 maart verschenen er peilingen van Marsna Magazine en RTMe die erop wezen dat we maar één zetel zouden krijgen maar uiteindelijk bleken het er toch twee te zijn. Daar zijn we tevreden mee en we zijn er eigenlijk ook wel trots op. We zijn ook trots op onze kiezers die tegen de stroom en een koude wind in op KIJK!!! hebben willen stemmen. We zien het als een bewijs dat burgers in Meerssen vertrouwen in ons hebben. We zijn in aantal stemmen nu de vierde grootste partij in de gemeente. En we zijn als deels lokale partij – die bewust afstand houdt van allerlei oude netwerken – en deels samenwerking van landelijk gewortelde partijen – waarvan er een paar behoorlijk klappen kregen – toch maar mooi overeind gebleven. We hebben onze twee zetels kunnen behouden. Wel moeten we als KIJK!!! de komende jaren onze basis in de gemeenschap verbreden en verdiepen. Het is een mooie taak voor het campagneteam daar snel de lijnen voor uit te zetten. En we gaan een stevige steunfractie formeren. Speerpunten blijven sociaal beleid (inclusief de nieuwe wetgeving), leefbaarheid, duurzaamheid, dienstverlening en stabiel bestuur.

KIJK!!! en het lijsttrekkersdebat

KIJK!!! wil best meedoen met een lijsttrekkersdebat voor RTME-televisie maar wil daar RTME niet voor betalen. En dat was wel een eis van RTME. KIJK!!! stelt zich op het standpunt dat als RTME een lijsttrekkersdebat belangrijk vindt dat het dan aan RTME is om uit te maken of dat belangrijk genoeg is er geld voor uit te trekken. Klaarblijkelijk wil RTME nieuws maken. Betalen wil KIJK!!! alleen voor reclame die we zelf inkopen en die onze boodschap uitdraagt. Daarbij, KIJK!!! meent dat deelname aan een lijsttrekkersdebat niet per definitie bijdraagt aan meer duidelijkheid voor de burger. Verder meent KIJK!!! dat een lijsttrekkersdebat onder leiding zou moeten staan van een onafhankelijke en professionele gespreksleider. En dat de thema’s waarover gesproken wordt vooraf duidelijk zouden moeten zijn. Daar is door RTME op geen enkel moment enige mededeling over gedaan dan wel overleg over geweest. Wat KIJK!!! betreft is overigens een radiodebat – goedkoper! – ook prima. De meerwaarde voor de burgers van televisie-uitzendingen door RTME is ons nog niet gebleken, tenzij het om raadsvergaderingen met een zekere lading gaat. De vraag is overigens of een lijsttrekkersdebat zou opleveren wat de burgers ervan verwachten. Duidelijkheid over de overeenkomsten en verschillen tussen partijen? RTME zond onlangs zes minidebatjes tussen lijsttrekkers uit en die stonden het – Paul Jansen van KIJK!!! overigens uitgezonderd – hartelijk met elkaar eens te zijn. KIJK!!! heeft in het presidium gesuggereerd dat er wellicht een taak is voor de gemeente een lijsttrekkersdebat te financieren. Het kon daarvoor geen meerderheid vinden. En dan gelden de regels van de democratie. KIJK!!! meent dat het jammer is dat een lijsttrekkersdebat niet doorgaat. Maar of de burgers er zo veel aan missen? Dat deze kwestie nu aandacht in de media krijgt …….ouderwets gedoe! Wat ons betreft blijft de inhoud leidend in het politieke debat.