Raadsvergadering 25 september 2014

Donderdag 25 september 2014De eerste raadsvergadering na het zomerreces. Dat was weer even wennen. Er lag weliswaar geen heel zware agenda maar wel een die leidde tot debatten waaruit bleek dat we er als KIJK!!! in zijn geslaagd onze speerpunten armoedebeleid, duurzaamheid en het streven naar professioneel bestuur volop op de agenda te hebben gezet. Nu nog afwachten of we dat ook gaan terugzien in de begroting 2015-2018. Daarnaast trok vooral het voorstel dat de gemeente één miljoen gaat investeren in een gebouw dat ze verhuurt aan een bedrijf onze aandacht. KIJK!!! staat op het standpunt dat de gemeente geen beheerder van vastgoed moet willen zijn. Daar zitten risico’s aan die je als gemeente niet mag lopen als je de zorg hebt over het welzijn van je burgers terwijl je budget daarvoor kleiner wordt. En áls de gemeente al vastgoed in eigendom verhuurt, zou zij dat bij voorkeur via een professionele beheerder moeten doen.

Social Return

Het gebouw waar het om gaat wordt op dit moment gehuurd door Jacobs Engineering en dat wilde alleen in het pand en in Meerssen blijven, als de gemeente het zou opknappen. Het college, dat het belangrijk vindt dat Jacobs Engineering in Meerssen blijft, wilde het bedrijf tegemoetkomen en maakte een rekensom die het mogelijk moest maken dat de verbouwing over tien jaar genomen de gemeente geen geld kost en Jacobs Engineering in Meerssen blijft. Wij hebben tegen het voorstel gestemd omdat we vonden dat een investering van één miljoen in een pand voor de gemeente beter moet renderen. In de onderhandelingen had het college geen oog voor Social Return en voor de mogelijkheden van het bedrijf bij te dragen aan impulsen voor versterking van de toekomstige economische ontwikkeling van Meerssen. Het bedrijf biedt weliswaar werk aan 30 inwoners van de gemeente maar als het bedrijf naar Elsloo zou zijn verhuisd, naar een écht en geheel gereed kantoorpand, waarvan sprake was, was hun baan niet in gevaar gekomen. We vonden dat we met onze tegenstem een helder signaal af moesten geven aan een college dat zegt dat “Meer uit Meerssen halen” zijn grote opdracht is en dat in dit geval absoluut niet gedaan had. Ook wezen we op mogelijke precedentwerking van dit plan als de gemeente op het punt komt dat ze van het eigendom van ander vastgoed – zoals gemeenschapshuizen – af wil.  Overigens nam de wethouder ons idee met betrekking tot Social Return over en hij zei toe het alsnog in de onderhandeling met Jacobs Engineering in te brengen.

Winst

Terzijde, maar in dit verband wel van belang: een van de argumenten van het college om soepel met dit dossier om te gaan was dat de gemeente Jacobs Engineering in de voorgaande huurperiode niet erg goed behandeld had. De gemeente had grove winsten geboekt op de verhuur van het pand zonder er goed onderhoud tegenover te zetten. Dat had Jacobs zelf gedaan. En daarom moest de gemeente nu in dit dossier niet op winst uit zijn. Tijdens de vergadering voerde BRUG-M aan dat de investering die de gemeente nu doet bijna zeker leidt tot interesse van grote investeerders in vastgoed. Immers: er staat binnenkort een prachtpand en er zit een huurder in met een langlopend contract. Verkoop van het pand zou vervolgens tot flinke winst voor de gemeente leiden. We zijn daar in de vergadering niet op ingegaan maar in onze ogen lijkt dat op een gemeente die wel degelijk winst wil maken én de huurder die door de gemeente in het verleden niet plezierig behandeld is, ziet als verhandelbaar object. We vinden dat strijdig met de uitgangspunten voor het voorstel zoals dat er lag.

Jeugdzorg

Verder kwam de jeugdzorg uitvoerig ter tafel. Dat dossier volgen we op de voet maar op dit moment is er voor raadsleden weinig eer te behalen te behalen. De trein rijdt en het is de vraag welke stations ze precies zal aandoen. We hebben wel een positieve indruk van de manier waarop hier in Zuid-Limburg alles wat vanuit Den Haag wordt geparachuteerd wordt opgevangen. Maar er blijven grote onzekerheden en daar zijn we ons erg van bewust. We hebben de vinger stevig aan de pols.

Openbare Verlichting

Blij zijn we met het Beleidsplan Openbare Verlichting 2015-2023. Dat kondigt een enorme stap vooruit in duurzaamheid aan. Niet alleen in de vorm van nieuwe en energiezuinige techniek maar ook met het oog op de beleving van de omgeving in de vorm van verlichting op maat en grotere veiligheid. Per project zullen bij de uitvoering burgers betrokken worden om zo mee te kunnen denken over de gewenste effecten van verlichting in hun woonomgeving. Ook slaat de gemeente de weg in van meer diervriendelijke verlichting.

Armoede

Tot slot kwam in het verlengde van het debat over armoedebeleid dat KIJK!!! tijdens de raadsvergadering van juni stevig had aangezwengeld nog een motie van PGM op tafel waarin het college werd opgedragen contact op te nemen met een organisatie die kinderen in gezinnen in crisis een door sponsors betaald middagje uit bezorgt. KIJK!!! vond dat een sympathieke motie waar je moeilijk nee tegen kunt zeggen maar ook een wel héél erg goedkope. Het college was het daarmee eens. Net als met de insteek van KIJK!!! dat de gemeente moet inzetten op stevig, structureel en duurzaam armoedebeleid dat kinderen de kans biedt in hun eigen omgeving te sporten en muziek te maken en zonder schaamte en mét een leuk cadeautje naar de verjaardag van een vriendje of vriendinnetje te gaan. De wethouder deed al in juni de toezegging dat de gemeente daar werk van wil maken en pikte nu tijdens het debat op dat het de volledige raad inmiddels écht menens is, vooral als het om kinderen in armoede gaat. Hij zegde toe in januari aan de raad concrete plannen voor te leggen. Ook kondigde hij aan dat in de begroting voor 2015 geen bezuinigingen op armoedebeleid staan ingepland. Of dat extra geld oplevert, is nog niet duidelijk. Inventarisatie van gegevens leidt tot de conclusie dat veel mensen in financiële nood de weg naar bestaande voorzieningen en potjes nog niet gevonden hebben. Ook daar ligt nog een mooie taak voor de gemeente.

Reacties zijn gesloten.