Raadsvergadering 30 april 2015

Meest opvallend tijdens de vergadering van 30 april was dat de raad niet toekwam aan stemming over het stuk waar eigenlijk alle vergadertijd aan werd besteed: precarioheffing. De raad droeg het college op over dit dossier opnieuw met ondernemers aan tafel te gaan. KIJK!!! had daar vanaf het eerste moment op aangestuurd. Er was geen draagvlak en begrip voor het plan – het college had daar onvoldoende aan gewerkt – en ook inhoudelijk was er het nodige op aan te merken. KIJK!!! zou tegen het plan van het college hebben gestemd.

Resultaat van het debat is dat de gemeente geen precario gaat heffen want er moet een alternatief komen. Een door CDA, VVD, Focus en PGM ingediend amendement (wijzigingsvoorstel) zegt: De raad “draagt het college op om vóór 2016 terug te komen naar de raad met een alternatief op precario na overleg met belanghebbenden.” (Precario is het betalen voor het gebruik van grond van de gemeente door ondernemers) KIJK!!! ziet het als een andere manier van zeggen dat ondernemers met een terras en eventueel ander spul op grond van de gemeente vanaf 2016 op de een of andere manier iets gaan betalen dat ze tot nu toe niet betalen. De steun voor het opleggen van een extra heffing aan terrashouders in de gemeente is nu zelfs breder dan die was vóór de vergadering. VVD en CDA waren immers tegen de heffing van precario maar zijn nu wel voor een alternatief. Leg dat maar eens uit als je belangrijkste argument tegen precario is dat je ondernemers in tijden van crisis niet moet lastig vallen met extra kosten.
Ook bleek tijdens de vergadering dat er in de coalitie van BRUG-M, Focus en PGM grote onenigheid is over precarioheffing. Stemden de drie partners nog tijdens de begrotingsvergadering in najaar 2014 door goedkeuring van de begroting vóór invoering van precarioheffing, nu bleken PGM en Focus – mogelijk onder grote druk – tégen het plan te zijn. Dat is ongetwijfeld niet goed voor het onderlinge vertrouwen in de coalitie en schaadt volgens KIJK!!! de stabiliteit van het gemeentebestuur. Dat er sprake was van voor en tegen was een grote verrassing. Wel was het van begin af aan duidelijk dat er in de coalitie accentverschillen waren met betrekking tot de uitwerking van het plan. BRUG-M kwam met een amendement en Focus en PGM samen met een ander. Een signaal van slechte afstemming en blijkbaar onoverbrugbaar verschil van mening. Dat stemt niet vrolijk met nog een serie gevoelige dossiers in het vooruitzicht. Gevoelig, omdat er grote druk vanuit de samenleving te verwachten is. Ook is het natuurlijk raar dat Focus en PGM tegen precario zijn maar wel een wijzigingsvoorstel op het ingediende plan bij zich hadden. Ze waren dus ook vóór het heffen van precario, alleen een beetje anders, dus.
KIJK!!! stemde tegen het genoemde amendement omdat wij precario een goed middel vinden om ondernemers te laten betalen voor gebruik van gemeentegrond voor hun onderneming. Ook al nu, in 2015, zoals afgesproken in de door de coalitiepartijen goedgekeurde begroting. Bizar was wel dat KIJK!!! al tijdens de raadsadviesvergadering de argumenten – inclusief mogelijke dekking voor een gat van 10.000 euro in de begroting uit de post onvoorzien – aandroeg voor heropening van overleg tussen college en ondernemers. En dat als gevolg van een gebrek aan koersvastheid van een deel van de coalitie het CDA en de VVD voorlopig hun gelijk haalden.
De overige agendapunten waren hamerstukken. Wel heeft KIJK!!! nog zijn waardering uitgesproken voor de manier waarop de gemeente met een reparatieplan reageert op wateroverlast als op 3 augustus 2014. En anticipeert op vergelijkbare ellende in de toekomst.

Reacties zijn gesloten.