Reactie op uitnodiging van Brug-M

Op 4 november nodigde Brug-M de politieke partijen in Meerssen uit voor een bijeenkomst. Zie de uitnodiging op Marsna Magazine om deze te lezen. Onze reactie hierop kunt u hieronder lezen.


Aan:
het bestuur van BRUG-M
T.a.v. de heer Van Druenen

Betreft: uitnodiging om te komen tot verkiezingsafspraken

Geachte heer van Druenen,

BRUG-M heeft de politieke partijen uit de Meerssense politiek uitgenodigd om op 23 november bijeen te komen om gezamenlijk afspraken te maken over het voeren van een campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Op die datum is niemand van ons bestuur of fractie beschikbaar. Wij kunnen dus geen gehoor geven aan uw uitnodiging.

Wat betreft het door u aangehaalde punt van het voeren van een campagne op basis van inhoud, dat refereert aan aanbeveling 2.4 uit het rapport Engelen om Tien Geboden voor het gedrag van alle partijen op te stellen, onderschrijven wij het belang van een overleg tussen alle partijen die deelnemen aan de verkiezingen. Het is gebruikelijk dat in de aanloop naar verkiezingen de voorzitter van de raad in dit soort zaken het voortouw neemt. KIJK!!! was zelf ook van plan daar aandacht voor te vragen op het moment dat er een compleet beeld bestaat van de deelnemers aan de verkiezingen. De laatste dag waarop partijen zich kunnen registreren voor de verkiezingen is 23 december en de definitieve kandidaatstelling is zelfs pas op 3 februari 2014. Wij zullen er vanuit KIJK!!! in het presidium van de gemeenteraad op aandringen dat uiterlijk na die laatste datum vanuit de zittende partijen in de gemeenteraad een overleg gepland wordt dat recht doet aan aanbeveling 2.4 van Engelen. Uiteraard zullen daarbij ook alle partijen uitgenodigd worden, die nu nog geen onderdeel zijn van de gemeenteraad maar zich wel geregistreerd hebben en een kandidatenlijst hebben ingediend. Ons voorstel is om naast een vertegenwoordiger uit de partijbesturen ook de lijsttrekkers te laten deelnemen aan zo’n overleg. Zij zullen immers het voortouw hebben in de campagne.

Wat betreft uw punten over welke kandidaten op de kandidatenlijst worden opgenomen en de zittingstermijn van gemeenteraadsleden: dat zijn onderwerpen die bepaald worden binnen de regels van de partijdemocratie van de diverse partijen. KIJK!!! wenst zich niet te mengen in de manier waarop andere partijen tot kandidaatstelling komen. Dat is aan de leden van de verschillende partijen. Voor ons is dat daarom geen bespreekpunt.

Uw punt om te komen tot afspraken over collegeonderhandelingen vinden wij prematuur. Voordat dergelijke afspraken gemaakt kunnen worden is eerst en vooral het woord aan de kiezer. Wij menen als partij dat daar geen standpunt over ingenomen kan worden zonder mandaat van die kiezer.

Met uw overige punten (opleiding raadsleden en raadsinformatiesysteem) roert u twee belangrijke zaken aan. Vanwege het operationele karakter er van zal de griffie van de gemeenteraad daar invulling aan moeten geven. Dat verdient permanente aandacht, los van wat politieke partijen daarover afspreken. Wij zullen ook daarvoor aandacht vragen in het presidium.

Met vriendelijke groet,
Bart Swanenvleugel
Voorzitter KIJK!!! PvdA-GroenLinks-D66

Kopie naar:
Bestuur VVD Bestuur CDA
Bestuur PGM Bestuur DBM
Bestuur Focus Fractie Gordijn
Fractie George Smeets

Reacties zijn gesloten.