Succesvolle begrotingsvergadering

KIJK!!! ging op 7 november jl. de vergadering over de meerjarenbegroting 2014–2018 in met de bedoeling een aantal zaken voor Meerssen te behouden en om te voorkomen dat de lasten voor de burger verzwaard zouden worden. We wilden eigenlijk dat die zouden dalen. Gelukkig vonden we andere fracties aan onze zijde.

Er kwam alsnog geld vrij voor de Meerssen Marathon, het duurzaamheidsplatform en het ecologisch maaien van bermen, voor natuureducatie via de scholen, voor het opzetten van trefcentra (in dorp en buurt) als de Ketel in MeerssenWest, voor initiatieven van burgers voor alternatieven voor kermissen en voor jeugdhulpverlening. Ook kregen – onder strikte voorwaarden – RTME en Marsna Magazine bescheiden subsidies. KIJK!!! vindt dat deze media zouden moeten gaan samenwerken, met elkaar en ook regionaal.

Samen met andere fracties konden we voorkomen dat de OnroerendeZaakBelasting (ozb) met 4,5% extra omhoog ging en ook de parkeertarieven gaan niet omhoog. Dat past in het streven van het bestuursakkoord dat we in 2010 afsloten met onze coalitiepartners.

Het geld voor deze wensen van de raad kwam uit het batig saldo voor 2014 (126.000 euro), uit het korten van de subsidie voor het cultuurevenement (10.000 euro) en door het project Inhaalslag Handhaving – in de begroting voor 2014 en volgende jaren opgenomen – te financieren uit de algemene reserve (100.000 euro).

KIJK!!! pleitte bovendien opnieuw voor herijking van het subsidiebeleid. Die herijking is nu ook door het college officieel aangekondigd en de burgers worden nauw bij het vormgeven van het nieuwe beleid betrokken. Het nieuwe subsidiebeleid zou op 1 januari 2015 in moeten gaan.

De integrale tekst die Paul Jansen tijdens de algemene beschouwingen uitsprak, staat hier.

Reacties zijn gesloten.