Verkenning gemeentelijke samenwerking

Woensdag 23 november bezochten ongeveer veertig gemeentenaren een bijeenkomst van KIJK!!!. Daar spraken René Peusens, Programmamanager Veerkrachtig bestuur bij de provincie Noord-Brabant, op persoonlijke titel, Odile Wolfs, burgemeester van de gemeente Onderbanken en Jo Bisscheroux, wethouder van de gemeente Eijsden-Margraten, over wat er op je weg komt als je als gemeente intensieve samenwerking met andere gemeenten zoekt. Ingmar Koch leidde het gesprek waarin de aanwezigen ruim de gelegenheid kregen vragen te stellen en hun mening naar voren te brengen.

Belangrijke boodschap: Vraag je af wat je over een jaar of tien, vijftien voor gemeente wilt zijn en betrek daar je burgers bij. Wees je bewust van wat je te bieden hebt en wat je van je mogelijke partners vraagt.

En: In zo’n proces spelen ook zaken mee die je niet vanaf het begin in het vizier hebt. Onderstromen werden dat genoemd. Variërend van plannen van het Rijk tot emoties onder de bevolking die ver terug kunnen gaan in de tijd. Die kunnen heel bepalend zijn. Ook kwam naar voren dat de gemeenteraad aan de bal moet blijven. Bijvoorbeeld door aan het college te vragen de raad een Plan van Aanpak voor te leggen, liefst SMART geformuleerd.

Duidelijke conclusie was ook dat de gemeente Meerssen op dit moment te weinig met haar burgers over de stand van zaken communiceert. Ook als er weinig of niets gebeurt, moet dat wel het geval zijn. Inmiddels heeft de provincie – die voor zichzelf een duidelijke regierol ziet in alle verkenningen die in Zuid-Limburg op gang komen – besloten dat er voor de gemeenten Meerssen, Maastricht en Valkenburg elk apart een analyse van sterktes/zwakten en kansen/bedreigingen wordt uitgevoerd. KIJK!!! zal zich vooral ook inspannen om ervoor te zorgen dat in een mogelijk nieuw en groter gemeentelijk verband de dorpen en buurten een stevige plek krijgen. Het beleid van de mogelijk grotere gemeente moet daarop gericht zijn. Of het nou om zorg, ontmoeting, bereikbaarheid of veiligheid gaat. Dorps- en buurtraden kunnen daarin een belangrijke rol spelen en de gemeentelijke organisatie moet voor hen goed toegankelijk zijn. De meeste aanwezigen waren van mening dat de gemeente Meerssen met de huidige organisatie niet stevig genoeg is om op eigen benen te blijven staan.

Reacties zijn gesloten.