Verklaring van KIJK!!! over de val van de coalitie

Tijdens de raadsvergadering van 3 juni 2015 las Paul Jansen namens de fractie van KIJK!!! de volgende verklaring voor:
 
Voorzitter,

Graag wil ik een korte verklaring afleggen naar aanleiding van de bestuurlijke crisis die nog niet tot een oplossing gekomen is. KIJK!!! betreurt het zeer dat met uitzondering van BRUG-M geen van de overige fracties heeft gereageerd op ons tot tweemaal toe naar hen verzonden verzoek om met de fractieleiders in gezamenlijkheid te overleggen hoe we uit de crisis kunnen komen. Er is veel e-mailverkeer geweest maar volgens KIJK!!! handel je dit soort zaken niet per e-mail en overigens ook niet via de media af.

Vorig jaar heeft de raad een motie Nieuw Elan aangenomen en vervolgens is er tijdens heidagen van de raad en bij andere gelegenheden veel tijd en energie gestoken in het realiseren van de mooie doelen die de motie noemt. We wilden namelijk kost wat kost voorkomen dat het bestuur van onze gemeente zichzelf weer eens te kijk zou zetten. Voor zijn eigen burgers en voor de regio. We hadden een crisis in 2008, een in 2013 en nu in 2015 weer. Het mag wat kosten, steeds weer nieuwe ex-wethouders als wachtgelders in de boekhouding opnemen.

Ik citeer uit de al genoemde motie Nieuw Elan:

(We doen) “Dit alles om te bevorderen dat raadsleden in een democratie vertrouwen geven en met elkaar in gesprek blijven, ook wanneer er spanningen, botsingen, conflicten zijn, zo nodig met advisering en/of begeleiding door deskundigen.”

KIJK!!! doet vandaag voor de derde keer een beroep op de fracties om tijdens een bijeenkomst gezamenlijk, en onder begeleiding van een mediator, te bezien onder welke voorwaarden deze crisis een kans op succes kan worden. Dat zou bewijzen dat de intenties die zijn vastgelegd in de motie Nieuw Elan geen holle frasen blijken te zijn.
Wat ons betreft zijn de drie grootste partijen, die van de kiezers een tsunami van vertrouwen hebben weten aan te trekken, nog steeds aan zet. Ze beloofden alle drie stabiel bestuur maar waren tot nu toe onmachtig verschillen en geschillen binnen hun samenwerking te overbruggen.

Volgens ons heeft de coalitie die in 2014 aantrad haar kansen niet gegrepen. Ze heeft niet gezien hoe ze had kunnen schitteren. In de gemeente Meerssen stonden alle spelers in de startblokken om van besturen weer een groot succes te maken. Nu moeten we vrezen dat het hoog tijd wordt eens een degelijk onderzoek te doen naar onze kansen en mogelijkheden om een zelfstandige gemeente te blijven.

Tot zover

Reacties zijn gesloten.