Verklaring van Paul Jansen in de raadsvergadering van 16 april 2013

Voorzitter, leden van de raad, burgers Ik betreur het zeer dat we vanavond niet in ons midden hebben de oud-wethouders Jo Dejong en Paul Sanders en de raadsleden Ab Smit, Raymond Scheepers, John Ummels en Romy Voncken. Het zijn stuk voor stuk mensen die meer verdienen dan ze nu gekregen hebben. Voorzitter, Ik wil het vanavond kort houden. Ik ga daarom nu niet in op het terugtreden van oud-wethouder Sanders van KIJK!!! uit het college van burgemeester en wethouders, de aanleiding daarvoor en de redenen daarvan. Dat kan op korte termijn bij een gelegenheid die minder beladen is maar waar wel de mogelijke consequenties daarvan, onder andere voor de nog zittende wethouders, aan de orde moeten komen. KIJK!!! meent dat op korte termijn serieus overwogen moet worden dat de twee zittende wethouders hun taken neerleggen en dat een informateur op zoek gaat naar een meerderheid van een nieuwe coalitie met een zo breed mogelijk draagvlak in de raad.

In het uiterste geval dat de raad twee wethouders van buitenaf, zonder banden met de Meerssense politiek, aantrekt en daarmee de rit tot maart 2014, de verkiezingen, zakelijk uitzit. Voorzitter, De vraag die wij ons hier vanavond ongetwijfeld allemaal stellen is hoe wij als gemeenschap uit deze vreselijke situatie gaan komen. En daarnaast natuurlijk ook de vraag hoe we er in terecht gekomen zijn. Niemand heeft dit gewild. En dat zeg ik niet alleen met de kennis van nu. Ook toen wilde niemand dat. KIJK!!! meent al weken dat de treurige geschiedenis van de afgelopen maanden goed onderzocht moet worden. Heel kort wil ik hier schetsen welke overwegingen voor ons op maandag 4 maart een rol hebben gespeeld bij het uitgaan van de verklaring van de raad dd 5 maart. Ik citeer uit een mail van 13 maart aan de leden van KIJK!!!. “Dat we niet meer wilden samenwerken met Jo Dejong had wat KIJK!!! betreft te maken met ons standpunt dat we vinden dat werknemers van de gemeente recht hebben op een veilige werkplek. Met Jo Dejong in het gemeentehuis leek dat niet gewaarborgd in de toekomst gezien ook vergelijkbare incidenten in het verleden. De raad heeft een verantwoordelijkheid in deze. Had wat ons betreft dus niets met politiek, alles met een zuivere relatie tussen leidinggevende en medewerker te maken. Bijkomend was het feit dat hier niet bepaald sprake was van een goede voorbeeldrol die je kunt verwachten van een gezagsdrager van de gemeente Meerssen die immers ook bestuurlijke kwaliteit wil bieden. Ook speelde een rol dat Jo Dejong in zijn ontslagbrief niet verwees naar de werkelijke reden van zijn ontslag maar suggereerde dat hij op de huid werd gezeten. Dat maakte hem onbetrouwbaar.” En, voeg ik nu aan het citaat toe, dat maakte een arbeidskwestie tot politiek. Tot zover de geschiedenis. KIJK!!! pleit voor een kleine en slagvaardige commissie met daarin mensen die geen enkele relatie met Meerssen hebben, die snel werkt en snel met een rapport komt waar we ons aan committeren. In dat rapport mag ieders rol aan de orde komen en dat rapport mag niet leiden tot nieuwe discussies over wat gebeurd is maar moet dienen ter lering. Over zo’n onderzoek nemen we later in deze vergadering een besluit maar dan weet u nu vast hoe wij daarover denken en hoe wij zullen stemmen. Op de eerste vraag – de vraag dus hoe we weer uit deze vreselijke situatie komen – zullen we als gemeente snel of op termijn een oplossing moeten vinden. En de gemeente, dat zijn wij, alle burgers van deze gemeente. Het vinden van een oplossing is dus een verantwoordelijkheid waar niemand in de gemeente Meerssen zich aan zou mogen onttrekken. En, oplossingen vinden we niet door te zoeken naar wat ons scheidt maar door te zoeken naar wat ons verbindt. Laat dat dan bijvoorbeeld onze behoefte aan waardigheid en respect voor elkaar zijn. We zullen moeten erkennen dat veel medeburgers diep verdriet voelen. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat we onze waardigheid en het respect voor elkaar niet hervinden als burgers dat verdriet – vaak uit onmacht – blijven vertalen in woede en wraakgevoelens. Voorzitter, Ik zou nog veel meer willen zeggen, maar dat doe ik niet. Praten is snel te veel in dit soort situaties. We zullen het moeten laten zien door het te doen: onze waardigheid terugwinnen. Maar, ik wil nog wel kwijt dat de gebeurtenissen van de afgelopen weken ons als ware democraten hevig hebben geschokt. Wat we vooral niet uit het oog mogen verliezen is dat doods- en andere bedreigingen raadsleden hebben doen besluiten zich terug te trekken uit de politieke arena, toch bij uitstek de plek waar gekozen volksvertegenwoordigers zonder last of ruggenspraak hun mening kunnen delen en tot besluiten kunnen komen. In een democratie mag het niet mogelijk zijn dat de dreiging met geweld of andere bedreigingen mensen angstig maken en hen beperken in hun vrijheid van meningsuiting. KIJK!!! hoopt dat de burgers van de gemeente Meerssen zich kunnen vinden in die opvatting en in deze hun verantwoordelijkheid nemen. Tot zover voorzitter, leden van de raad, burgers

Reacties zijn gesloten.