Vragen met KIJK!!!: Wat is de meerwaarde van KIJK!!!?

In deze rubriek beantwoord KIJK!!! vragen over haar programma. Deze keer bespreken we wat KIJK!!! concreet gedaan heeft in de raad eind 2020 en in 2021.

Veel beloftes van de politieke partijen lijken op het elkaar. Is het allemaal hetzelfde? Wie een tijdje de raads(advies)vergaderingen volgt, ziet duidelijke verschillen. Helaas duren in Meerssen deze vergaderingen veel te lang waardoor ze nauwelijks te volgen zijn. Daarom een aantal concrete voorbeelden op een rij van het laatste jaar:

 1. Mensen verwachten het misschien niet van KIJK!!! maar de (steun)fractie heeft heel veel werk verzet in het sluitend maken van de begroting in 2020. Dat moet in een heel korte tijd gebeuren omdat het vorig college was opgestapt na onenigheid over het maken van een begroting. KIJK!!! heeft toen gepleit voor een revitalisatieproces binnen het gemeentelijk apparaat. De nieuwe coalitie (met KIJK!!!) heeft dat vervolgens in gang gezet. Dit heeft geleid tot een raadsbesluit om meer ambtenaren aan te stellen en een veranderproces in gang te zetten waardoor de organisatie toekomstbestendig wordt. Op voorstel van KIJK!!! is er afgesproken dat er toetsbare doelen en maatstaven worden geformuleerd zodat zichtbaar wordt welke gewenste verbeteringen gerealiseerd gaan worden.

 2. We hebben als KIJK!!! bijgedragen aan een actievere aanpak voor een ambitieus woonbeleid en het tegengaan van overlast, risico’s en schade door Maastricht Aachen Airport (zie: https://www.kijkmeerssen.nl/verkiezingen-2022/).

 3. Het versnellen van vergroening en duurzaamheid is een constant aandachtspunt door middel van moties, in debat en het stellen van vragen.
  • We hebben gewerkt aan meer biodiversiteit, onder andere door de gemeente te stimuleren aansluiting te zoeken met de stichting ‘Limburg bloeit op’.
  • We hebben aandacht gevraagd om burgerinitiatieven een plaats te gevenbij groenonderhoud.
  • We hebben het college aangespoord actiever aan de slag gaan met de door KIJK!!! voorgestelde en aangenomen motie “voor iedere inwoner een boom” in 2020. 
  • Er is een motie van KIJK!!! aangenomen om een informatiecentrum te realiseren over verduurzamen in het gemeentehuis of een soortgelijke geschikte locatie waar nog ruimte beschikbaar is. Hier zullen burgers kunnen binnenlopen met vragen.
  • In veel beleid vragen we aandacht voor maatregelen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, bijvoorbeeld bij de kadernota parkeerbeleid die aangenomen is in de laatste vergadering hebben we erop aangedrongen dat het college ook aandacht besteed aan voorzieningen voor fietsparkeerders.
  • Recent hebben we de natuurspeeltuin weer op de agenda gezet, waar een aantal jaren geleden een budget voor is vrijgemaakt dat onbenut is gebleven.
 4. We maken gebruik van de expertise en netwerken binnen onze landelijke partijen D66, PvdA en GroenLinks. Zo hebben KIJK!!! met het CDA kandidaten voor het huidige college gepolst. IJff en Hovens zijn beiden van de PvdA. Ook zijn er door KIJK!!! landelijke politici op bezoek gekomen na de wateroverlast in juli vorig jaar. Hiermee beoogde KIJK!!! te bereiken dat de tweede kamer beter geïnformeerd was over de situatie in Meerssen voor het landelijk beleid, zoals rond vergoedingen voor waterschade.

 5. We hebben (samen met andere partijen) gepleit voor meer burgerparticipatie waar de raad zojuist een nieuw beleid voor heeft aangenomen. Onzefocus daarbij is: meer doen om verschillende groepen burgers te betrekken bij de gemeente, zoals het aansluiten bij initiatieven van jongeren.

 6. We zijn ook actief met vragen en voorstellen om de zorg en bijstand waar de gemeente verantwoordelijk is te verbeteren. We hebben vragen gesteld over de wachttijden in de jeugdzorg en de impact van de stijgende energieprijzen. Recent hebben we bij de behandeling van de nota ‘schuldhulpverlening en armoedebeleid’ gevraagd of de gemeente in kaart kan brengen wat het verhogen van de norm voor bijzondere bijstand van 110 naar 120 % kan betekenen voor mensen die leven in verborgen armoede. We denken namelijk dat meer mensen met lage inkomens kunnen worden geholpen door de gemeente als we dit invoeren.

Reacties zijn gesloten.