Weer geen keuze

Vorige week donderdag vergaderde de raad onder andere over de snelfietsroute tussen Maastricht en Sittard. En weer lieten Focus, PGM en VVD er geen misverstand over bestaan: de deur naar de oost-variant blijft op een royale kier. Dit ondanks het massale protest vanuit de bevolking tegen de oost-variant. Ze willen alleen niet dat er nu al verkeerstechnische ingrepen voor worden gedaan. Dat moet zeker wachten tot eind 2018. Eerst moet namelijk in beeld komen welke effecten de opening van de A2-tunnel, het integraal verkeersplan Ulestraten en de verkeerssituatie rond het Integraal KindCentrum op de verkeersstromen in de gemeente zullen hebben.

Door de keuze uit te stellen schuift de coalitie weer eens een probleem voor zich uit en legt zij het lot van de gemeente Meerssen wat betreft de snelfietsroute in handen van de Stuurgroep Maastricht Bereikbaar. Het lijkt wel voorsorteren op een fusie. Alles hangt nu af van de kracht waarmee wethouder Houben – als lid van de stuurgroep – kan onderhandelen over wat er op korte termijn moet gebeuren. Op het tracé van de oost-variant dus, want de west-variant wezen Focus, PGM en VVD met negen tegen zeven stemmen af. En ook de gemeente Beek heeft al laten weten: de west-variant is niet bespreekbaar. KIJK!!! sprak uiteindelijk zijn voorkeur uit voor de west-variant van Hoolhuis tot aan Kasen; we vinden de Vliegveldweg aan de oostzijde van de A2 te bochtig en onoverzichtelijk en dus te onveilig voor een mix van snelle tot zeer snelle fietsers – zeker in de afdaling – en zwaar landbouwverkeer en andere motorvoertuigen.

Positief aan de motie – die de keuze dus aan Maastricht Bereikbaar laat – is dat de coalitie daarin pleitte voor een herziening van het Gemeentelijke Verkeers- en VervoersPlan. KIJK!!! pleitte daarvoor al tijdens de debatten over de verkeerssituatie in Ulestraten. En ook toen in het voorjaar van 2013 dit GVVP door de raad werd aangenomen hebben we al aangedrongen op een nieuwe en frisse kijk op de verkeerscirculatie in de gemeente. Ook tegen de achtergrond van de revitalisering van Meerssen-West.

Verder sprak de raad over de Stuctuurvisie Wonen Zuid-Limburg die raadsbreed werd aangenomen. Het is een goede poging om gezien de leegstand van woningen als gevolg van de krimp tot betere afstemming van vraag en aanbod op de woningmarkt te komen en om de kwaliteit van bestaande woningen te verbeteren. Bestaande woningen opknappen gaat in principe vóór nieuwbouw. KIJK!!! sprak wel nog zijn zorg uit dat de particuliere woningeigenaar uiteindelijk de prijs betaalt voor die afstemming en verbetering. De financiële rol van de provincie en gemeenten was niet echt duidelijk. We hebben gezegd dat het noodzakelijk is dat de gemeente snel concreet wordt over hoe de visie in de praktijk gaat uitwerken voor de particuliere huiseigenaren in de gemeente. Ze moet onzekerheid wegnemen.

En toen was het 23.00 uur en hebben we de behandeling van de nieuwe nota Toerisme doorgeschoven naar de volgende vergadering. Dit was een direct gevolg van het feit dat we donderdag de eerste anderhalf uur van de vergadering kwijt waren aan procedurele kwesties. Op zich niet onbelangrijk, maar ….. Het leverde echter wel weer bewijs voor onze stelling dat raadsstukken beter voorbereid moeten worden en dat de kwaliteit ervan een verbeterslag kan gebruiken.

Reacties zijn gesloten.