Openbaar groen in Meerssen

Het gemeentelijk groenbeheer, waaronder het maaibeleid, vormt een belangrijke schakel in het stimuleren van biodiversiteit. KIJK!!! vindt de voornemens van het college aangaande landschap, natuur en openbaar groen heel belangrijk. Naar aanleiding van de vorige raads(advies)vergaderingen heeft de fractie de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. We krijgen van burgers en verenigingen signalen dat er in eerdere jaren rekening is gehouden met de biodiversiteit in het maaibeleid, zoals bijzondere inheemse planten, maar dat deze zomer alles in een keer weggemaaid wordt in bermen liggend in buitengebieden. Zijn dit soort signalen ook bij de gemeente binnengekomen?
  2. Kunt u ons informeren wat het huidige aanpak is in de uitvoering om rekening te houden met biodiversiteit in groenbeheer? Wordt er bijvoorbeeld bijgehouden welke bijzondere of voor het ecosysteem belangrijke planten aanwezig zijn in de kernen en bermen in het buitengebied en zo ja, welke zijn dit dan?
  3. Hoe bent u in het huidige groenonderhoud, vooruitlopend op het nieuwe beleidsplan in 2023, van plan om de biodiversiteit te stimuleren?
  4. Welke beplanting van bomen staat gepland voor het najaar van 2022? Omvat dit ook vervanging van bomen in de kernen die dit jaar of het vorig jaar gekapt zijn, zoals bijvoorbeeld recent op de Maastrichterlaan in Bunde? Worden alle bomen die in 2022 of 2021 in de kernen gekapt zijn op termijn vervangen?
  5. KIJK!!! vindt dat verkeersveiligheid een hoge prioriteit heeft in het beheer van het openbaar groen. We merken veel verschillen in opvatting onder mensen van wat men ervaart als overlast of prettig aan openbaar groen. Hoe bent u van plan de verschillende visies van inwoners op groene bermen mee te nemen in voorbereiding van het volgend groen beleidsplan?

Populistisch Brug-M blijft raadsdebat frustreren

De Nederlandse Wikipedia biedt de volgende omschrijving van populisme:

Populisme (van het Latijnse populus, “volk”) is een manier van communiceren en van politiek bedrijven, waarin de centrale tegenstelling die tussen “het volk” en “de elite” is, en waarbij de populist de kant van “het volk” kiest.

De laatste raadsvergaderingen kon men volgen hoe Brug-M gebruikt maakt van populistische argumenten om besluiten genomen door een democratisch gekozen meerderheid te blijven aanvechten.

Tijdens de laatste vergadering heeft de raad een motie van Brug-M besproken, om een genomen besluit van de vorige raadsvergadering uit te stellen, omdat er volgens Brug-M burgers zijn die het een slecht besluit vinden. Er moest eerst en vooral burgerparticipatie komen over het plan. Brug-M wierp zich op als stem van het volk en verweet andere partijen dit niet te doen.

Het creëren van een tegenstelling tussen de raad en de inwoners bleek vooral een vorm van retoriek. In diezelfde vergadering diende Brug-M ook een motie in om binnen enkele maanden een plan over groenbeheer in de raad te bespreken, waarbij overduidelijk geen tijd was ingepland voor burgerparticipatie door de gemeente.

In de vergadering van 15 juni wilde Brug-M een debat aangaan over wie het schuld was dat zij de vergadering ervoor wegliepen uit de vergadering. Natuurlijk leidde dit debat tot de weinig verassende conclusie er geen overeenstemming werd gevonden over wiens schuld het was.

Frustratie van debat

KIJK!!! vindt het een frustratie van het democratisch proces als er op een raadsvergadering besluiten van de vorige vergadering weer ter discussie worden gesteld. We stellen voor dat Brug-M met al haar argumenten en voorstellen komt als het aan de orde is en niet twee keer achter elkaar.

Het staat Brug-M vrij om zich te positioneren als een populistische partij: de partij die vooral ‘tegen’ wil zijn. De KIJK!!!-fractie vindt het jammer dat er daardoor veel tijd in de afgelopen raadsvergaderingen verloren gaat aan discussies over discussies, in plaats van inhoud. Juist dat er in de afgelopen twee vergaderingen debatten zijn aangezwengeld over de vergadering ervoor, vinden we een vorm van politiek navelstaren.

We vinden dit soort debatten geen meerwaarde voor het concreet bereiken van dienstbaarheid aan inwoners. Democratie is ons inziens ook niet iets van de elite tegen het volk, of Brug-M tegen coalitie, maar het vormen en vinden van meerderheden tussen mensen en partijen die op een transparante wijze gekozen zijn. Concreet zien we in de gemeenteraad van Meerssen ook veel moties die unaniem worden aangenomen, dus de tegenstelling die Brug-M probeert te creëren is vooral beeldvorming.

We willen (blijven) werken aan de vergaderstructuur en cultuur, zodat politiek interessanter wordt voor burgers en de kwaliteit van besluitvorming groeit. We willen ook met Brug-M samenwerking zoeken om beleid te realiseren dat belangrijk is vanuit progressieve, groene en sociale waarden.