Tag Archive for duurzaamheid

Zorgen om duurzaamheid

We maken ons grote zorgen over de manier waarop de coalitie omgaat met duurzaamheid. Het lijkt niet echt een zaak die prioriteit heeft. Er is uit de begroting een structurele post van 40.000 euro voor duurzaamheid geschrapt. In de samenvatting van de begroting voor 2015 in de Geulbode komt het woord duurzaamheid niet één keer voor. Het wordt daar zelfs niet onder het kopje Bezuinigingen genoemd.
In de begroting lezen we:

De bezuiniging betekent dat de voortrekkersrol en aanjaagfunctie van de gemeente op gebied van duurzaamheid eindigt en dat initiatieven meer aan de markt worden overgelaten. Zo zullen projecten niet meer door de gemeente worden geïnitieerd, nemen we niet meer het voortouw in het duurzaamheidsplatform, nemen we niet meer deel aan lokale of regionale kennisnetwerken en zal de informatievoorziening aan burgers via onze website niet meer worden bijgehouden.

Tegelijkertijd schrijft de coalitie in het bestuursakkoord:

De gemeente stimuleert burgers en ondernemers om maatregelen te treffen op het gebied van duurzame energie (zonnepanelen, beter geïsoleerde woningen). Met woningcorporaties worden afspraken gemaakt om bij nieuwbouw of renovatie te kiezen voor duurzame en energiebesparende investeringen. Innovatieve en duurzame producten moeten in principe vergunningsvrij zijn. Indien dit niet mogelijk is moet de aanvraag procedure snel en eenvoudig zijn.

Een en ander schept grote onzekerheid en het is op dit moment de vraag of het college zelf wel weet waar het met duurzaamheid naartoe moet. KIJK!!! vindt de onduidelijke stellingname van het college inzake duurzaamheid een miskenning van de inzet alle burgers die zich betrokken voelen bij het milieu en zich daar al jaren voor inzetten. Van IVN-ers tot bouwers van bijenhotels, van deelnemers aan het Duurzaamheidsplatform tot burgers die zonnepanelen op hun dak leggen. Het ideaal van de in alle opzichten duurzame samenleving trekt steeds meer de aandacht. Maar de gemeente Meerssen, waar alle draadjes van óók door burgers op gang gebrachte duurzame maatschappelijke activiteit met elkaar verbonden kunnen worden, lijkt als partner voor de burgers af te haken.
We zijn benieuwd naar de boodschap die het college heeft als het Plan van Aanpak Duurzaamheid voor evaluatie aan de raad wordt voorgelegd. De onduidelijkheid die het college nu schept is zeer teleurstellend. Ondertussen was duurzaamheid (vooral in de zorgtaken die de gemeente er vanaf 1 januari 2015 bijkrijgt) hét centrale thema van de Limburgse Bestuurdersdag in Weert op woensdag 19 november jl..