Openbare startbijeenkomst coalitievorming

Vanavond, 26 maart, vond in het gemeentehuis de openbare startbijeenkomst plaats in het kader van de coalitievorming in Meerssen. Tijdens die bijeenkomst las Helmie Smeets, ons nieuw gekozen raadslid, deze verklaring voor:

Voorzitter,
Er is ons gevraagd de uitslag van de verkiezingen te duiden en daar inleidende conclusies aan te verbinden.
We willen ons daarbij dan vooral richten op wat wij denken dat de kiezer ons heeft duidelijk willen maken. Ons, dat wil zeggen KIJK!!! in het bijzonder en in het algemeen de partijen en hun fracties. We hopen dat andere partijen en fracties de grote lijnen van onze conclusies kunnen delen.
Beginnen we met KIJK!!!
De kiezers hebben ons niet de gebruikelijke twee maar drie zetels in de raad gegeven. Voor een partij die niet wortelt in lokale verenigingen of in verontwaardiging is dat een enorme stap. Wij gingen van 1.000 stemmen in 2014 naar 1.544 nu, in 2018. Wij zien dat als waardering voor de rustige maar wel indringende en bepaald niet kritiekloze manier waarop wij oppositie hebben gevoerd. Altijd constructief, ook als we kritisch waren.
Dat ons optreden beperkt waarneembaar was, was enerzijds het gevolg van de omvang van onze fractie (met twee zetels heb je als raadslid veel meer werk dan met vijf), anderzijds met onze overtuiging dat – als het op het nemen van goede besluiten aankomt – vooral de inhoud ertoe doet. We hebben de ambitie op die koers verder te gaan.
We danken de burgers die gekozen hebben voor de bestuursstijl van KIJK!!! en voor onze ambitie van Meerssen een gezonde gemeente te maken.
Dan de politiek in zijn algemeenheid.
Wij denken dat de kiezer zich met de stemmen voor KIJK!!!, CDA en wellicht ook voor PGM het Origineel vooral heeft uitgesproken voor een andere bestuursstijl, gericht op inhoud, stabiliteit, verbinding, professionaliteit, bereidheid samen te werken en ruimte voor de oppositie. Steeds meer kiezers in onze gemeente hebben meer dan genoeg van het wij-zij-denken en het geruzie dat daarbij schijnt te horen. Het is genoeg geweest, wat hen betreft.
Onze conclusie is dat we een college moeten samenstellen waarin de betrokkenen zich persoonlijk sterk moeten kunnen en willen maken voor een samenwerking van vier jaar. Dat betekent dat wij tijdens deze formatie menen eerst en vooral te willen verkennen of het gevoel over de mensen waarmee een wethouder van ons dat moet doen goed is. Is dat gevoel goed, dan gaan we over naar de inhoud. Goede politiek is, behalve goed op inhoud, vooral ook gebouwd op wederzijds vertrouwen en dus ook op de stabiliteit van het bestuur. Het liefst werken wij tijdens deze formatie toe naar een afspiegelingscollege op basis van een brede coalitie. Dat richt zich vervolgens op het uitvoeren van een breed – ook vanwege ruimte die het laat aan de oppositie – gedragen samenwerkingsakkoord. We willen tijdens de formatie ook verkennen hoe we burgers kunnen betrekken bij het opstellen daarvan. Wij denken dat het voor het debat tussen de fracties goed is niet alle dossiers dicht te timmeren. De partijen die een coalitie aangaan moeten elkaar vier jaar vast kunnen en ook willen houden. Ook om te bewijzen dat we nog enige tijd zelfstandig kunnen blijven.
We zullen ook voorstellen dat beoogde wethouders worden benoemd op basis van een functieprofiel waarvan nadrukkelijk ook het beheren van generieke dossiers – die portefeuilles overstijgen – een aspect is. De benoeming door de raad geschiedt vervolgens op basis van een voordracht door een commissie van fractievoorzitters.
We denken dat we hiermee vooralsnog voldoende aanzetten hebben gegeven voor randvoorwaarden voor een meer open en meer stabiele bestuursstijl in de gemeente Meerssen.
Tot zover onze duiding van de stem van de burgers en de conclusies die wij daaraan verbinden.

Reacties zijn gesloten.