Tag Archive for Verkiezingen 2018

KIJK!!! neemt deel aan nieuwe coalitie

Van links naar rechts: burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz, Pim Cleber (MeerVandaag), griffier Yarka Dreessen, wethouders Luc Volders (Het Origineel), Paul Sanders (KIJK!!!), Marly Heusschen (CDA), Jan Gulikers (BRUG-M) en gemeentesecretaris Jacques Eurlings.

De komende periode neemt KIJK!!!, samen met BRUG-M, het CDA en het Origineel, deel aan de coalitie van Meerssen. Gisteren werd in de gemeenteraad het bestuursakkoord Stabiel in verbinding aangenomen. De onderhandelaars hebben gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen. Daardoor blijft er ruimte voor nadere invulling door de raad, inclusief oppositie, en inwoners. De coalitie zet in op intensieve deelname van de burgers aan het bestuur van de gemeente en de uitvoering daarvan. Vooral voor de kernen is een grote rol weggelegd.

Veel van wat KIJK!!! in zijn verkiezingsprogramma zei te willen realiseren is geland in het akkoord. Denk aan de grote ambitie op duurzaamheid, aandacht voor stabiel en goed bestuur, acties rond de leefbaarheid van de kernen en sociaal beleid, onder andere gericht op armoede, laaggeletterdheid, ontmoeting en jeugd. Ook een herijking van de ozb en hondenbelasting kregen een plek.

Namens KIJK!!! wordt Paul Sanders wethouder met als portefeuilles onder andere duurzaamheid, natuur, landschap, ruimtelijke ordening, wonen, personeel en organisatie.

Marcel Dassen (eerste van rechts) wordt geïnstalleerd.

De zetel in de raadsfractie die Paul Sanders vrij maakt, wordt ingenomen door Marcel Dassen. Gisteren waren er bloemen en felicitaties voor Paul en Marcel, en ook voor de (op)nieuw beëdigde burgerraadsleden van KIJK!!!: Jack Giesen, Ingmar Koch en Hub Lemmens. Twee burgerraadsleden zullen volgende keer worden beëdigd: Paul Janssen en Bart Swanenvleugel.

Daarmee staat een vernieuwd KIJK!!!-team klaar dat voortbouwt op de fundamenten die de afgelopen periode gelegd zijn.

Kijk!!! zet zich als partij extra in voor uw mening. Dus als u een vraag of opmerking voor ons heeft, laat het ons weten! Laat uw e-mailadres of telefoonnummer achter wanneer we u kunnen helpen.

Ledenvergadering KIJK!!! stemt in met Bestuursakkoord

De leden van KIJK!!! hebben dinsdagavond 22 mei in de algemene ledenvergadering ingestemd met het Bestuursakkoord 2018-2022 Gemeente Meerssen “Stabiel in verbinding”. Na toelichting en discussie stemden 17 leden voor en 2 tegen.

Namens de onderhandelaars gaf fractievoorzitter Andreas Pohle een toelichting op het onderhandelingsproces, de motivatie voor deelname aan de coalitie en de inhoud van het bestuursakkoord.

Belangrijke overweging voor de KIJK!!!-onderhandelaars was de keuze om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. Op die manier kunnen we het programma van KIJK!!! maximaal inbrengen. Daarnaast beogen we de verbindende rol, waar KIJK!!! om bekend staat, ook in het komende college te kunnen spelen. Een akkoord op hoofdlijnen maakt een financiële onderbouwing (helaas) niet mogelijk. Maar biedt als belangrijk voordeel meer inbreng van inwoners bij de invulling.

De toelichting en discussie in de ledenvergadering boden gelegenheid om geïnformeerd te worden en uitgebreid van gedachten te wisselen. Dit leidde tot een unaniem ja van alle 13 in de vergadering aanwezige leden. Met 4 keer ja en 2 keer nee van de leden die vooraf hun stem hadden gegeven, resulteerde dit in 17 ja en 2 nee. Daarmee stemmen de leden van KIJK!!! in met het voorliggende bestuursakkoord.

Veel punten uit het verkiezingsprogramma zijn opgenomen in het bestuursakkoord. Een volgende stap wordt de speerpunten van KIJK!!! ook in de komende bestuursperiode tot uitvoering te brengen. Daar ligt een belangrijke taak voor alle betrokkenen: wethouder, raadsleden, burgerraadsleden en andere leden. De portefeuille van Paul Sanders, wethouder namens KIJK!!!, en verdeling van portefeuilles over de KIJK!!! raadsleden en burgerraadsleden zijn hier te vinden.

Wij wensen de vertegenwoordigers van KIJK!!! de komende 4 jaar veel succes met hun werk. En anderen nodigen we uit om politiek en bestuur in Meerssen te blijven volgen en van input te voorzien: van dichtbij of verder weg, met meer of minder betrokkenheid, suggesties, en ideeën; net wat past.