Tag Archive for Verkiezingen 2018

KIJK!!! neemt deel aan nieuwe coalitie

Van links naar rechts: burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz, Pim Cleber (MeerVandaag), griffier Yarka Dreessen, wethouders Luc Volders (Het Origineel), Paul Sanders (KIJK!!!), Marly Heusschen (CDA), Jan Gulikers (BRUG-M) en gemeentesecretaris Jacques Eurlings.

De komende periode neemt KIJK!!!, samen met BRUG-M, het CDA en het Origineel, deel aan de coalitie van Meerssen. Gisteren werd in de gemeenteraad het bestuursakkoord Stabiel in verbinding aangenomen. De onderhandelaars hebben gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen. Daardoor blijft er ruimte voor nadere invulling door de raad, inclusief oppositie, en inwoners. De coalitie zet in op intensieve deelname van de burgers aan het bestuur van de gemeente en de uitvoering daarvan. Vooral voor de kernen is een grote rol weggelegd.

Veel van wat KIJK!!! in zijn verkiezingsprogramma zei te willen realiseren is geland in het akkoord. Denk aan de grote ambitie op duurzaamheid, aandacht voor stabiel en goed bestuur, acties rond de leefbaarheid van de kernen en sociaal beleid, onder andere gericht op armoede, laaggeletterdheid, ontmoeting en jeugd. Ook een herijking van de ozb en hondenbelasting kregen een plek.

Namens KIJK!!! wordt Paul Sanders wethouder met als portefeuilles onder andere duurzaamheid, natuur, landschap, ruimtelijke ordening, wonen, personeel en organisatie.

Marcel Dassen (eerste van rechts) wordt geïnstalleerd.

De zetel in de raadsfractie die Paul Sanders vrij maakt, wordt ingenomen door Marcel Dassen. Gisteren waren er bloemen en felicitaties voor Paul en Marcel, en ook voor de (op)nieuw beëdigde burgerraadsleden van KIJK!!!: Jack Giesen, Ingmar Koch en Hub Lemmens. Twee burgerraadsleden zullen volgende keer worden beëdigd: Paul Janssen en Bart Swanenvleugel.

Daarmee staat een vernieuwd KIJK!!!-team klaar dat voortbouwt op de fundamenten die de afgelopen periode gelegd zijn.

Kijk!!! zet zich als partij extra in voor uw mening. Dus als u een vraag of opmerking voor ons heeft, laat het ons weten! Laat uw e-mailadres of telefoonnummer achter wanneer we u kunnen helpen.

Ledenvergadering KIJK!!! stemt in met Bestuursakkoord

De leden van KIJK!!! hebben dinsdagavond 22 mei in de algemene ledenvergadering ingestemd met het Bestuursakkoord 2018-2022 Gemeente Meerssen “Stabiel in verbinding”. Na toelichting en discussie stemden 17 leden voor en 2 tegen.

Namens de onderhandelaars gaf fractievoorzitter Andreas Pohle een toelichting op het onderhandelingsproces, de motivatie voor deelname aan de coalitie en de inhoud van het bestuursakkoord.

Belangrijke overweging voor de KIJK!!!-onderhandelaars was de keuze om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. Op die manier kunnen we het programma van KIJK!!! maximaal inbrengen. Daarnaast beogen we de verbindende rol, waar KIJK!!! om bekend staat, ook in het komende college te kunnen spelen. Een akkoord op hoofdlijnen maakt een financiële onderbouwing (helaas) niet mogelijk. Maar biedt als belangrijk voordeel meer inbreng van inwoners bij de invulling.

De toelichting en discussie in de ledenvergadering boden gelegenheid om geïnformeerd te worden en uitgebreid van gedachten te wisselen. Dit leidde tot een unaniem ja van alle 13 in de vergadering aanwezige leden. Met 4 keer ja en 2 keer nee van de leden die vooraf hun stem hadden gegeven, resulteerde dit in 17 ja en 2 nee. Daarmee stemmen de leden van KIJK!!! in met het voorliggende bestuursakkoord.

Veel punten uit het verkiezingsprogramma zijn opgenomen in het bestuursakkoord. Een volgende stap wordt de speerpunten van KIJK!!! ook in de komende bestuursperiode tot uitvoering te brengen. Daar ligt een belangrijke taak voor alle betrokkenen: wethouder, raadsleden, burgerraadsleden en andere leden. De portefeuille van Paul Sanders, wethouder namens KIJK!!!, en verdeling van portefeuilles over de KIJK!!! raadsleden en burgerraadsleden zijn hier te vinden.

Wij wensen de vertegenwoordigers van KIJK!!! de komende 4 jaar veel succes met hun werk. En anderen nodigen we uit om politiek en bestuur in Meerssen te blijven volgen en van input te voorzien: van dichtbij of verder weg, met meer of minder betrokkenheid, suggesties, en ideeën; net wat past.

Stabiel in verbinding; concept bestuursakkoord gereed

KIJK!!! heeft samen met de beoogde coalitiepartners BRUG-M, CDA en Het Origineel de afgelopen acht weken uitvoerig en intensief overlegd over een te vormen coalitie en bestuursakkoord. Dit heeft op vrijdag 18 mei geresulteerd in een concept-bestuursakkoord, met als titel Stabiel in verbinding. De onderhandelaars hebben gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen. Daardoor blijft er ruimte voor nadere invulling door de raad, inclusief oppositie, en inwoners. De coalitie zet in op intensieve deelname van de burgers aan het bestuur van de gemeente en de uitvoering daarvan. Vooral voor de kernen is een grote rol weggelegd.

Veel van wat KIJK!!! in zijn verkiezingsprogramma zei te willen realiseren is geland in het akkoord. Denk aan de grote ambitie op duurzaamheid, aandacht voor stabiel en goed bestuur, acties rond de leefbaarheid van de kernen en sociaal beleid, onder andere gericht op armoede, laaggeletterdheid, ontmoeting en jeugd. Ook een herijking van de ozb en hondenbelasting kregen een plek.

Tijdens de besprekingen is veel aandacht besteed aan de onderlinge verstandhouding tussen de beoogde wethouders en de opbouw van een goede werkrelatie. KIJK!!! heeft er zich steeds sterk voor  gemaakt dat er een einde moet komen aan het denken in wij-zij en de sfeer van ruzie die dat met zich brengt. KIJK!!! heeft daar tijdens de onderhandelingen veel aandacht voor gevraagd. Dit om de kansen voor een stabiel bestuur voor de komende vier jaar zo groot mogelijk te maken. De beoogde wethouders zijn namens KIJK!!! Paul Sanders, Jan Gulikers namens BRUG-M, Marly Heusschen namens CDA, en Luc Volders namens het Origineel. Zij hebben werkafspraken gemaakt die moeten leiden tot goede onderlinge samenwerking en goede afstemming van werkzaamheden in elkaars portefeuilles. De portefeuilleverdeling van het beoogde college is als bijlage opgenomen in het akkoord.

Op dinsdag 22 mei buigt de algemene ledenvergadering van KIJK!!! zich over het concept-bestuursakkoord. De leden besluiten dan of ze er mee kunnen instemmen. Deze ALV is bij Ontmoet Anna en begint om 20 uur. Alle leden van KIJK!!! hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Bericht van de informateur – Stand van zaken coalitievorming

De partijen BRUG-M, CDA, KIJK!!! en Het Origineel hebben dinsdagavond 17 april jl. een eerste gezamenlijk inhoudelijk overleg gevoerd om te komen tot een coalitie-akkoord.

Deze avond zijn de eerste hoofdpunten aan de orde gekomen en zijn procesafspraken gemaakt.

Het streven is om begin mei 2018 een concept-akkoord gereed te hebben dat tevens zal worden voorgelegd aan de niet-coalitiepartijen, voordat het een document wordt dat in de raadsvergadering zal worden geagendeerd.

Op verzoek van de partijen BRUG-M, CDA, KIJK!!! en Het Origineel zal dhr. drs. Jan Mans dit proces verder begeleiden.

Nieuw bericht van de informateur – stand van zaken coalitievorming

Op dinsdag 3 april 2018 is medegedeeld dat de partijen BRUG-M, CDA en KIJK!!! samen verder onderhandelen om te komen tot een nieuwe coalitie. Zij zullen bekijken of de coalitie verbreed kan worden met een vierde partij. Daartoe hebben zij inmiddels gesprekken gevoerd met de partijen FOCUS, Lokaal DNA en Het Origineel. Lokaal DNA heeft na afloop van het gesprek kenbaar gemaakt aan de vergadering dat zij zich terugtrekken uit deze coalitie-onderhandelingen. De partijen BRUG-M, CDA en KIJK!!! beraden zich intern.

In de loop van volgende week volgt nadere berichtgeving.

Bericht van de informateur – Stand van zaken coalitievorming

Gisteravond heeft informateur drs. Jan Mans zijn bevindingen van de gesprekken die hij heeft gevoerd, teruggekoppeld naar de partijen. Aansluitend hebben nog diverse afzonderlijke gesprekken plaatsgevonden over het vervolgproces en mogelijke samenwerkingsvormen.

De partijen BRUG-M, CDA en KIJK!!! gaan samen verder onderhandelen om te komen tot een nieuwe coalitie. Zij zullen bekijken of een vierde partij hierbij kan aansluiten. Daartoe zullen gesprekken plaatsvinden met de partijen FOCUS, Lokaal DNA en Het Origineel.

Openbare startbijeenkomst coalitievorming

Vanavond, 26 maart, vond in het gemeentehuis de openbare startbijeenkomst plaats in het kader van de coalitievorming in Meerssen. Tijdens die bijeenkomst las Helmie Smeets, ons nieuw gekozen raadslid, deze verklaring voor:

Voorzitter,
Er is ons gevraagd de uitslag van de verkiezingen te duiden en daar inleidende conclusies aan te verbinden.
We willen ons daarbij dan vooral richten op wat wij denken dat de kiezer ons heeft duidelijk willen maken. Ons, dat wil zeggen KIJK!!! in het bijzonder en in het algemeen de partijen en hun fracties. We hopen dat andere partijen en fracties de grote lijnen van onze conclusies kunnen delen.
Beginnen we met KIJK!!!
De kiezers hebben ons niet de gebruikelijke twee maar drie zetels in de raad gegeven. Voor een partij die niet wortelt in lokale verenigingen of in verontwaardiging is dat een enorme stap. Wij gingen van 1.000 stemmen in 2014 naar 1.544 nu, in 2018. Wij zien dat als waardering voor de rustige maar wel indringende en bepaald niet kritiekloze manier waarop wij oppositie hebben gevoerd. Altijd constructief, ook als we kritisch waren.
Dat ons optreden beperkt waarneembaar was, was enerzijds het gevolg van de omvang van onze fractie (met twee zetels heb je als raadslid veel meer werk dan met vijf), anderzijds met onze overtuiging dat – als het op het nemen van goede besluiten aankomt – vooral de inhoud ertoe doet. We hebben de ambitie op die koers verder te gaan.
We danken de burgers die gekozen hebben voor de bestuursstijl van KIJK!!! en voor onze ambitie van Meerssen een gezonde gemeente te maken.
Dan de politiek in zijn algemeenheid.
Wij denken dat de kiezer zich met de stemmen voor KIJK!!!, CDA en wellicht ook voor PGM het Origineel vooral heeft uitgesproken voor een andere bestuursstijl, gericht op inhoud, stabiliteit, verbinding, professionaliteit, bereidheid samen te werken en ruimte voor de oppositie. Steeds meer kiezers in onze gemeente hebben meer dan genoeg van het wij-zij-denken en het geruzie dat daarbij schijnt te horen. Het is genoeg geweest, wat hen betreft.
Onze conclusie is dat we een college moeten samenstellen waarin de betrokkenen zich persoonlijk sterk moeten kunnen en willen maken voor een samenwerking van vier jaar. Dat betekent dat wij tijdens deze formatie menen eerst en vooral te willen verkennen of het gevoel over de mensen waarmee een wethouder van ons dat moet doen goed is. Is dat gevoel goed, dan gaan we over naar de inhoud. Goede politiek is, behalve goed op inhoud, vooral ook gebouwd op wederzijds vertrouwen en dus ook op de stabiliteit van het bestuur. Het liefst werken wij tijdens deze formatie toe naar een afspiegelingscollege op basis van een brede coalitie. Dat richt zich vervolgens op het uitvoeren van een breed – ook vanwege ruimte die het laat aan de oppositie – gedragen samenwerkingsakkoord. We willen tijdens de formatie ook verkennen hoe we burgers kunnen betrekken bij het opstellen daarvan. Wij denken dat het voor het debat tussen de fracties goed is niet alle dossiers dicht te timmeren. De partijen die een coalitie aangaan moeten elkaar vier jaar vast kunnen en ook willen houden. Ook om te bewijzen dat we nog enige tijd zelfstandig kunnen blijven.
We zullen ook voorstellen dat beoogde wethouders worden benoemd op basis van een functieprofiel waarvan nadrukkelijk ook het beheren van generieke dossiers – die portefeuilles overstijgen – een aspect is. De benoeming door de raad geschiedt vervolgens op basis van een voordracht door een commissie van fractievoorzitters.
We denken dat we hiermee vooralsnog voldoende aanzetten hebben gegeven voor randvoorwaarden voor een meer open en meer stabiele bestuursstijl in de gemeente Meerssen.
Tot zover onze duiding van de stem van de burgers en de conclusies die wij daaraan verbinden.

Bedankt voor 3 zetels

Start coalitievorming gemeentebestuur Meerssen

Openbare bijeenkomst maandag 26 maart 2018 om 19.30 uur in het gemeentehuis

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 heeft Partij BRUG-M de meeste stemmen en zetels behaald. Het is gebruikelijk dat de grootste partij in de raad het voortouw neemt in het proces dat moet leiden tot een nieuwe coalitie binnen de gemeenteraad.

BRUG-M heeft de andere politieke partijen die bij de gemeenteraadsverkiezingen zetels hebben behaald uitgenodigd voor een openbare startbijeenkomst in het kader van de  coalitievorming. Alle partijen – behalve BRUG-M dus ook CDA, FOCUS, KIJK!!!, Lokaal DNA en PGM het origineel  – hebben toegezegd daaraan mee te werken en zullen dus aanwezig zijn. Tijdens deze startbijeenkomst zal elke partij middels een verklaring aangeven hoe zij de verkiezingsuitslag interpreteert.

Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 26 maart 2018, aanvang 19.30 uur in de bedrijfskantine van het Bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen.

Inwoners van de gemeente Meerssen zijn welkom bij deze openbare bijeenkomst. Burgers krijgen de gelegenheid om (verhelderings)vragen te stellen aan de woordvoerders van de partijen.

BRUG-M heeft met instemming van de andere partijen dhr. Jan Mans gevraagd om als onafhankelijk voorzitter deze bijeenkomst te leiden. Dhr. Mans is zoals bekend oud-burgemeester van o.a. de gemeente Meerssen.

“Eine van ós”

Vanmorgen opende De Limburger met een artikel (Blendle) over de winst van de lokale partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Naar aanleiding daarvan stuurde Paul Jansen onderstaande briefje naar de redactie:

Is het niet altijd zo geweest dat kiezers het liefst ‘eine van ós’ als hun vertegenwoordiger zien? Niets nieuws onder de zon. Wat nieuw is: de teloorgang van al langer bestaande partijen met uitgesproken ideeën. Maar lokaal lopen er nog altijd kiezers rond die hun opvattingen delen. En die willen nog altijd het liefst op iemand van een partij met dezelfde opvattingen stemmen. Kijk maar naar de winst van het CDA en KIJK!!!, de officiële vertegenwoordiger van PvdA, GroenLinks en D66, in de gemeente Meerssen. Samen snoepten ze met hun heldere profiel drie zetels bij typisch lokale partijen weg. Uiteindelijk wil de kiezer maximale herkenbaarheid. Dus liefst niet alleen een gezicht dat ze kennen maar ook een vertrouwde manier van maatschappelijk denken en handelen.

Paul Jansen, (nog even) fractievoorzitter KIJK!!!