Raadsvergadering 27 september 2018: buitengebied, Aviation Valley, MOP en jeugdzorg

Ook deze vergadering nam weer veel tijd. Opvallend was bovendien de afwezigheid van een viertal raadsleden. De raadsleden van KIJK!!! gaven allen acte de présence. Gaande de vergadering bleek dat er in de gemeente een aantal dossiers voortdurend de aandacht blijft vragen. Denk aan jeugdzorg, jeugdbeleid, Maastricht Aachen Airport en wat daarmee samenhangt: bedrijventerrein Aviation Valley. Met name onder invloed van dat laatste neemt langzaam ook – eindelijk – de bezorgdheid om het landschap en de omgeving toe. Het zijn allemaal dossiers waar KIJK!!! zich al jaen sterk voor maakt.

Interessant was het debat over de uitbreiding van een agrarisch bedrijf in Weert, en dan met name het overgangsgebied tussen de bebouwing van Bunde en het buitengebied. KIJK!!! stemde met zwaar gemengde gevoelens voor de uitbreiding. We vinden dat een dergelijke uitbreiding daar eigenlijk niet op zijn plek is maar de eigenaar heeft op alle punten aan geldende wet- en regelgeving voldaan. Dan kun je als raad geen nee meer zeggen. Dan ben je als overheid niet betrouwbaar. Voor ons was het wel aanleiding er bij wethouder Sanders op aan te dringen het bestemmingsplan Buitengebied nog eens goed tegen het licht te houden. En om in de door de gemeente te ontwikkelen omgevingsvisie het buitengebied nadrukkelijker te beschermen tegen economische activiteit die niet past bij de functie en de schaal van het landschap. Die toezegging kregen we.

Ook hebben we ons weer duidelijk uitgesproken over MAA en bedrijventerrein Aviation Valley. We blijven ons grote zorgen maken over de volksgezondheid en de vanzelfsprekendheid waarmee economische bedrijvigheid voorrang krijgt boven de last die omwonenden ervaren. We zien wel degelijk het economisch belang van de luchthaven – al zetten we onze kanttekeningen bij de kwaliteit van het logistieke werk dat die oplevert – maar delen met de omwonenden de opvatting dat hun gezondheid daaraan geofferd lijkt te worden. En dat ook de gevolgen voor het landschap van secundair belang zijn. Wat betreft het meebetalen aan het ‘in de markt zetten van Aviation Valley’: het is een kans in het hele proces rond de luchthaven een serieuze gesprekspartner te zijn. Dat is een positie waar we als gemeente voor moeten knokken, vindt ook KIJK!!!. Onze wethouder werkt daar hard aan.

Wat betreft de JongerenOntmoetingsPlek in Bunde. Wethouder Heusschen gaf aan dat daar de verhouding tussen (niet alle) omwonenden en (niet alle) jongeren behoorlijk verstoord is. Die ontmoetingsplek moet daar weg. Ze weigerde vriendelijk maar beslist in te gaan op het verzoek van de oppositie om een verdwijndatum te noemen. Ze wil dat laten afhangen van het resultaat van het overleg tussen de jongeren en het buurtnetwerk. Dat was net op gang gekomen en wethouder Heusschen wilde de uitkomst daarvan afwachten. Ze meent dat het waardevol is als uit de samenleving zelf, van onderop dus, een oplossing gevonden kan worden. Concreet: een alternatieve plek voor de JOP. Wij konden daar begrip voor opbrengen.

Ook jeugdhulp kwam nog aan bod. De achttien Zuid-Limburgse gemeenten gaan een poging doen de administratieve rompslomp die nu standaard is in de jeugdhulp te beperken. Dat moet de kwaliteit van de hulpverlening verbeteren. Waar bij de overgang van deze hulp van provincie naar de gemeenten  voor gevreesd werd, is uitgekomen. Het voeren van de regie door de gemeentelijke overheid is lastig gebleken en er is een groot tekort aan financiële middelen. Dat zorgt voor nogal wat klachten over de beschikbaarheid van de zorg. Terwijl daar wel veel vraag naar is. We volgen dit dossier intensief. Ons raadslid Marcel Dassen kent de jeugdzorg door en door.

Reacties zijn gesloten.